Ferrofumaraat CF 200 mg, tabletten

ATC-Code
B03AA02
Ferrofumaraat CF 200 mg, tabletten

Centrafarm

Stof(fen)
Ferro fumaraat
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Ijzerpreparaten

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Centrafarm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

IJzer is een voor het lichaam noodzakelijke stof. IJzer maakt onder andere deel uit van rode bloedli- chaampjes. Ferrofumaraat CF 200 mg bevat ijzer dat goed opgenomen kan worden door het lichaam. Het vult ijzertekorten aan in het lichaam. Ferrofumaraat CF wordt gebruikt bij de vermindering van het hemoglobine gehalte en/of het aantal rode bloedlichaampjes door het tekort aan ijzer in het bloed.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

IJzerpreparaten zijn bij overdosering zeer giftig voor kinderen: houdt het middel buiten bereik van kinde- ren.

Vergiftigingsverschijnselen, die reeds na 10 minuten maar ook na enkele uren kunnen ontstaan zijn: bra- ken (zwart en bloederig), shock en versnelde hartslag. Waarschuw dan onmiddellijk een arts.

Gebruik Ferrofumaraat CF 200 mg niet

  • als u allergisch (overgevoelig) bent voor het werkzaam bestanddeel of voor één van de andere bestanddelen van Ferrofumaraat CF 200 mg.
  • bij stoornissen in de ijzerinbouw/absorptie. Zoals bijvoorbeeld een ziektetoestand door vermeer- derde opname van ijzer uit het maagdarmkanaal (refractaire anemie ofwel myelodysplastisch syndroom, loodanemie en thalassemie) of bij overmatige ijzerafzetting in organen door inname van teveel ijzer (hemochromatose en chronische hemolyse).

Wees extra voorzichtig met Ferrofumaraat CF 200 mg

  • als u voedings- of andere supplementen gebruikt die ijzer bevatten. Dit om het risico op overdosering te voorkomen (zie hierboven voor meer informatie).
  • Als u onstoken of zwerende slijmvliezen van het maag-darmkanaal heeft. Uw arts dient de voordelen van behandeling met Ferrofumaraat CF 200 mg zorgvuldig af te wegen tegen het risico van verergering van uw maag-darmziekte.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

IJzerverbindingen verminderen de werking van tetracyclinen, penicillamine, goudverbindingen, levodopa en methyldopa. IJzerzouten beïnvloeden de opname van chinolonen (bv. ciprofloxacine, levofloxacine, norfloxacine, ofloxacine). IJzerzouten verminderen de opname van thyroxine bij patiënten die worden be- handeld met thyroxinesuppletie.

De werking van de tabletten wordt verzwakt door gelijktijdig gebruik van cholestyramine, maagzuurbin- dende middelen (antacida, zoals: calcium (kalk), magnesium of magnesiumzouten). Dit gebeurt ook bij gebruik van calcium- en magnesiumsupplementen. Gelijktijdig gebruik van ijzerzouten en bepaalde pijn- stillende middelen met ook een ontstekingsremmende werking (salicylaten of NSAID’s) kan het irriterende effect van ijzer op het slijmvlies van het maag-darmkanaal versterken. IJzerbindende stoffen als fosfaten, fytaten of oxalaten remmen de ijzerabsorptie.

Vitamine C stimuleert de opname van ijzer. Indien gelijktijdig toegediend, vermindert ijzer het effect van vitamine E. IJzerzouten verminderen de opname van zink.

IJzer dient niet te worden ingenomen binnen 2-3 uur na toediening van één van de bovengenoemde stof- fen. Uw arts dient de werkzaamheid van het gelijktijdig toegevoegde geneesmiddel te controleren.

Gebruik met voedsel en drank

IJzerbindende stoffen aanwezig in melk, thee en koffie remmen de ijzerabsorptie.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap

Hoewel er weinig gepubliceerde gegevens zijn over het gebruik van ferrofumaraat in de zwangerschap bij de mens, wijst uitgebreide ervaring met ijzersupplementen tijdens de zwangerschap tot nu toe niet op schadelijke effecten voor het ongeboren kind (teratogene of foetotoxische effecten). Beperkte gegevens uit dierstudies wijzen niet op nadelige effecten op de zwangerschap of de ongeboren vrucht. Ferrofumaraat CF kan tijdens de zwangerschap op doktersvoorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

Na gebruik van orale ijzersupplementen komt ijzer in zeer kleine hoeveelheden in de moedermelk. Nadelige effecten op zuigelingen na gebruik van orale ijzersupplementen door de moeder zijn tot nu toe niet gemeld. Tijdens behandeling met Ferrofumaraat CF kunt u borstvoeding blijven geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit product heeft, voor zover bekend, geen nadelige invloed op de rijvaardigheid of op de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen gebruik van Ferrofumaraat CF 200 mg nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Welke dosis innemen?

Volwassenen : 3 maal daags één tablet.

De tabletten van 200 mg zijn niet geschikt voor gebruik bij kinderen.

Voor kinderen is een ijzerdrank verkrijgbaar.

Op welke wijze innemen?

Het is beter om met een lage dosering te beginnen en deze dosering geleidelijk te verhogen om de kans op maagklachten zoveel mogelijk te voorkomen. Aanvankelijk kunnen de tabletten het beste tijdens de maaltijd met wat water worden ingenomen. Later is het beter de tabletten tussen de maaltijden te nemen: dan kan het ijzer beter door het lichaam worden opgenomen.

De toediening moet worden voortgezet tot het hemoglobinegehalte van het bloed is genormaliseerd, en daarna in de regel nog gedurende twee maanden.

Wat u moet doen als u meer van Ferrofumaraat CF 200 mg heeft ingenomen dan u zou mogen

Aanvankelijk kunt u last krijgen van: misselijkheid, braken, diarree en buikpijn. Soms is er bloed in het braaksel en de ontlasting. Na 12-48 uur kunnen de volgende effecten optreden: tubuluscelnecrose met nierinsufficiëntie, levercelnecrose met icterus, encefalopathie, hypoglycemie, -zelden- stollingsstoornissen, ernstige hypotensie, shock, bewustzijnsdaling, coma en convulsies. In een nog latere fase passagestoornissen van het maag-darmkanaal.

Met name kinderen tussen 1 en 2 jaar oud hebben een groot risico op intoxicatie. IJzerproducten moeten daarom buiten het bereik en zicht van kinderen worden gehouden.

Behandeling

Wanneer u denkt dat u meer van Ferrofumaraat CF 200 mg heeft ingenomen dan u zou mogen, neem dan onmiddellijk contact op met een arts. Het kan zijn dat uw maag gespoeld moet worden of dat er andere maatregelen nodig zijn.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Ferrofumaraat CF 200 mg in te nemen

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Ferrofumaraat CF 200 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Voor de evaluatie van de bijwerkingen worden de volgende omschrijvingen van de frequenties gebruikt: Zeer vaak: bij meer dan 1 op 10 van de behandelde patiënten

Vaak: bij minder dan 1 op 10, maar bij meer dan 1 op 100 van de behandelde patiënten Soms: bij minder dan 1 op 100, maar bij meer dan 1 op 1000 van de behandelde patiënten Zelden: bij minder dan 1 op 1000, maar bij meer dan 1 op 10.000 van de behandelde patiën-

ten

Zeer zelden: bij minder dan 1 op 10.000 behandelde patiënten

Onbekend: kan op basis van de beschikbare gegevens niet worden geschat

De volgende bijwerkingen kunnen eventueel optreden na het gebruik van Ferrofumaraat CF 200 mg:

Maag-darmstelselaandoeningen

Soms: diarree

Zelden: drukkend gevoel op de maag, gebrek aan eetlust, vol gevoel.

Door ijzer tijdens of na de maaltijd in te nemen wordt het beter verdragen; de ijzerabsorptie wordt hier- door echter verminderd. Zwarte verkleuring van de ontlasting heeft geen klinische betekenis.

Zeer zelden: verstopping (obstipatie) bij aanvang van de behandeling (bij voortgezette behandeling komt verstopping vaak voor, maar slechts in een lichte vorm).

Niet bekend: misselijkheid, maagpijn, braken, anorexie.

Huid- en onderhuidaandoeningen

Niet bekend: huidreacties (zoals huiduitslag, urticaria, pruritus, erytheem en fotosensitiviteitsreacties).

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25 °C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik Ferrofumaraat CF 200 mg niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Ferrofumaraat CF 200 mg

  • Het werkzaam bestanddeel is ferrofumaraat
  • De andere bestanddelen zijn: aardappelzetmeel, povidon, talk (E533b), stearinezuur (E570), hydroxypropylmethylcellulose (E464), propyleenglycol (E490).

Hoe ziet Ferrofumaraat CF 200 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Ferrofumaraat CF 200 mg tabletten zijn bruin, rond, biconvex met een diameter van 7 mm. De tabletten zijn verpakt in: - een blisterverpakking met een veelvoud van 10 per doos

  • een flacon met een inhoud van 30, 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1000,

2000, 2500 of 5000 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland

Fabrikant

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

In het register ingeschreven onder RVG 50719

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in september 2010

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.