Ferrofumaraat CF 200 mg, tabletten

Illustratie van Ferrofumaraat CF 200 mg, tabletten
Stof(fen) Ferro fumaraat
Toelating Nederland
Producent Centrafarm B.V. Van de Reijtstraat 31-E 4814 NE BREDA
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 13.05.1992
ATC-Code B03AA02
Farmacologische groep Ijzerpreparaten

Vergunninghouder

Centrafarm B.V. Van de Reijtstraat 31-E 4814 NE BREDA

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Ferrofumaraat 20=1 PCH, suspensie 20 mg/ml Ferro fumaraat Pharmachemie
Ferrofumaraat Teva 100 mg, filmomhulde tabletten Ferro fumaraat Teva Nederland B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM
Ferrofumaraat Teva 20 mg/ml, suspensie Ferro fumaraat Teva Nederland B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM
Ferrofumaraat Mylan 200 mg, tabletten Ferro fumaraat Mylan
Ferrofumaraat 100 PCH, omhulde tabletten 100 mg Ferro fumaraat Pharmachemie

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

IJzer is een voor het lichaam noodzakelijke stof. IJzer maakt onder andere deel uit van rode bloedlichaampjes. Ferrofumaraat CF 200 mg bevat ijzer dat goed opgenomen kan worden door het lichaam. Het vult ijzertekorten aan in het lichaam. Ferrofumaraat CF 200 mg wordt gebruikt bij de vermindering van het hemoglobine gehalte en/of het aantal rode bloedlichaampjes door het tekort aan ijzer in het bloed.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

IJzerpreparaten zijn bij overdosering zeer giftig voor kinderen: houdt het middel buiten bereik van kinderen.

Vergiftigingsverschijnselen, die reeds na 10 minuten maar ook na enkele uren kunnen ontstaan zijn: braken (zwart en bloederig), shock en versnelde hartslag. Waarschuw dan onmiddellijk een arts.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
  • U hebt stoornissen in de ijzerinbouw/absorptie. Zoals bijvoorbeeld een ziektetoestand door vermeerderde opname van ijzer uit het maagdarmkanaal (refractaire anemie ofwel myelodysplastisch syndroom, loodanemie en thalassemie) of bij overmatige ijzerafzetting in organen door inname van teveel ijzer (hemochromatose en chronische hemolyse).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

U gebruikt voedings- of andere supplementen die ijzer bevatten. Dit om het risico op overdosering te voorkomen (zie hierboven voor meer informatie).

Department of Date: 07-2021 Authorisation Disk: Rev. 6.2 Approved MEB
  JW/070100  
Regulatory Affairs    
       
         
           
Centrafarm B.V., Breda, The Netherlands   Module 1
Ferrofumaraat CF 200 mg, tabletten RVG 50719
Administrative information
Ferro fumarate   and prescribing information
1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-2
     
  • U heeft onstoken of zwerende slijmvliezen van het maagdarmkanaal. Uw arts dient de voordelen van behandeling met dit middel zorgvuldig af te wegen tegen het risico van verergering van uw maag- darmziekte.
  • Vanwege het risico op verkleuring van het gebit, niet op de tablet zuigen of kauwen en de tablet niet in de mond houden; de tabletten moeten in zijn geheel met water worden doorgeslikt.

Gebruik met andere geneesmiddelen Gebruikt u naast Ferrofumaraat CF 200 mg nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

IJzerverbindingen verminderen de werking van tetracyclinen, penicillamine, goudverbindingen, levodopa en methyldopa. IJzerzouten beïnvloeden de opname van chinolonen (bv. ciprofloxacine, levofloxacine, norfloxacine, ofloxacine). IJzerzouten verminderen de opname van thyroxine bij patiënten die worden behandeld met thyroxinesuppletie.

De werking van de tabletten wordt verzwakt door gelijktijdig gebruik van cholestyramine, maagzuurbindende middelen (antacida, zoals: calcium (kalk), magnesium of magnesiumzouten). Dit gebeurt ook bij gebruik van calcium- en magnesiumsupplementen. Gelijktijdig gebruik van ijzerzouten en bepaalde pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende werking (salicylaten of NSAID’s) kan het irriterende effect van ijzer op het slijmvlies van het maagdarmkanaal versterken. IJzerbindende stoffen als fosfaten, fytaten of oxalaten remmen de ijzerabsorptie.

Vitamine C stimuleert de opname van ijzer. Indien gelijktijdig toegediend, vermindert ijzer het effect van vitamine E. IJzerzouten verminderen de opname van zink.

IJzer dient niet te worden ingenomen binnen 2-3 uur na toediening van één van de bovengenoemde stoffen. Uw arts dient de werkzaamheid van het gelijktijdig toegevoegde geneesmiddel te controleren.

Waarop moet u letten met eten en drinken? IJzerbindende stoffen aanwezig in melk, thee en koffie remmen de ijzerabsorptie.

Zwangerschap en borstvoeding Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Hoewel er weinig gepubliceerde gegevens zijn over het gebruik van ferrofumaraat in de zwangerschap bij de mens, wijst uitgebreide ervaring met ijzersupplementen tijdens de zwangerschap tot nu toe niet op schadelijke effecten voor het ongeboren kind (teratogene of foetotoxische effecten). Beperkte gegevens uit dierstudies wijzen niet op nadelige effecten op de zwangerschap of de ongeboren vrucht. Dit middel kan tijdens de zwangerschap op doktersvoorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

Na gebruik van orale ijzersupplementen komt ijzer in zeer kleine hoeveelheden in de moedermelk. Nadelige effecten op zuigelingen na gebruik van orale ijzersupplementen door de moeder zijn tot nu toe niet gemeld. Tijdens behandeling met dit middel kunt u borstvoeding blijven geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Ferrofumaraat CF 200 mg heeft geen invloed of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Department of Date: 07-2021 Authorisation Disk: Rev. 6.2 Approved MEB
  JW/070100  
Regulatory Affairs    
       
         
           
Centrafarm B.V., Breda, The Netherlands   Module 1
Ferrofumaraat CF 200 mg, tabletten RVG 50719
Administrative information
Ferro fumarate   and prescribing information
1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-3
     

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:

Volwassenen en kinderen van 12 tot 18 jaar

Eén tablet om de dag of 2 tot 3 keer per week op niet opeenvolgende dagen (bijvoorbeeld maandag, woensdag en vrijdag).

Gebruik bij kinderen tot 12 jaar

De tabletten van 200 mg zijn niet geschikt voor gebruik bij kinderen tot 12 jaar. Voor kinderen is een ijzerdrank verkrijgbaar.

Het is beter om met een lage dosering te beginnen en deze dosering geleidelijk te verhogen om de kans op maagklachten zoveel mogelijk te voorkomen.

Wijze van innemen:

Aanvankelijk kunnen de tabletten het beste tijdens de maaltijd met wat water worden ingenomen. Later is het beter de tabletten tussen de maaltijden te nemen: dan kan het ijzer beter door het lichaam worden opgenomen. Slik de tablet in zijn geheel door met water. Niet op de tablet zuigen, kauwen of de tablet in uw mond houden.

Duur van de behandeling:

De toediening moet worden voortgezet tot het hemoglobinegehalte van het bloed is genormaliseerd, en daarna in de regel nog gedurende twee maanden.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen? Aanvankelijk kunt u last krijgen van: misselijkheid, braken, diarree en buikpijn. Soms is er bloed in het braaksel en de ontlasting. Na 12-48 uur kunnen de volgende effecten optreden: tubuluscelnecrose met nierinsufficiëntie, levercelnecrose met icterus, encefalopathie, hypoglycemie, -zelden- stollingsstoornissen, ernstige hypotensie, shock, bewustzijnsdaling, coma en convulsies. In een nog latere fase passagestoornissen van het maagdarmkanaal.

Met name kinderen tussen 1 en 2 jaar oud hebben een groot risico op intoxicatie. IJzerproducten moeten daarom buiten het zicht en bereik van kinderen worden gehouden.

Behandeling

Wanneer u denkt dat u meer van dit middel heeft ingenomen dan u zou mogen, neem dan onmiddellijk contact op met een arts. Het kan zijn dat uw maag gespoeld moet worden of dat er andere maatregelen nodig zijn.

Bent u vergeten dit middel in te nemen? Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Department of Date: 07-2021 Authorisation Disk: Rev. 6.2 Approved MEB
  JW/070100  
Regulatory Affairs    
       
         
           
Centrafarm B.V., Breda, The Netherlands   Module 1
Ferrofumaraat CF 200 mg, tabletten RVG 50719
Administrative information
Ferro fumarate   and prescribing information
1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-4
     

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Voor de evaluatie van de bijwerkingen worden de volgende omschrijvingen van de frequenties gebruikt: Zeer vaak: komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers

Vaak: komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers Soms: komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers Zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers Zeer zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

De volgende bijwerkingen kunnen eventueel optreden na het gebruik van Ferrofumaraat CF 200 mg:

Maagdarmstelselaandoeningen Soms: diarree

Zelden: drukkend gevoel op de maag, gebrek aan eetlust, vol gevoel.

Door ijzer tijdens of na de maaltijd in te nemen wordt het beter verdragen; de ijzerabsorptie wordt hierdoor echter verminderd. Zwarte verkleuring van de ontlasting heeft geen klinische betekenis.

Zeer zelden: verstopping (obstipatie) bij aanvang van de behandeling (bij voortgezette behandeling komt verstopping vaak voor, maar slechts in een lichte vorm).

Niet bekend: misselijkheid, maagpijn, braken, anorexie, verkleuring van het gebit.

Huid- en onderhuidaandoeningen Niet bekend: huidreacties (zoals huiduitslag, urticaria, pruritus, erytheem en fotosensitiviteitsreacties).

Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na “Niet te gebruiken na” en op de blister na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel? • De werkzame stof in dit middel is ferrofumaraat.

Department of Date: 07-2021 Authorisation Disk: Rev. 6.2 Approved MEB
  JW/070100  
Regulatory Affairs    
       
         
           
Centrafarm B.V., Breda, The Netherlands   Module 1
Ferrofumaraat CF 200 mg, tabletten RVG 50719
Administrative information
Ferro fumarate   and prescribing information
1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-5
     

De andere stoffen in dit middel zijn: aardappelzetmeel, povidon, talk (E533b), stearinezuur (E570), hydroxypropylmethylcellulose (E464), propyleenglycol (E490).

Hoe ziet Ferrofumaraat CF 200 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking? Ferrofumaraat CF 200 mg tabletten zijn bruin, rond, biconvex met een diameter van 7 mm. De tabletten zijn verpakt in:

  • een blisterverpakking met een veelvoud van 10 per doos
  • een tablettencontainer met een inhoud van 30, 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1000, 2000, 2500 of 5000 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Vergunninghouder

Centrafarm B.V.

Van de Reijtstraat 31-E 4814 NE Breda Nederland

Fabrikant

Centrafarm Services B.V. Van de Reijtstraat 31-E 4814 NE Breda Nederland

In het register ingeschreven onder:

RVG 50719 Ferrofumaraat CF 200 mg, tabletten

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2021

Department of Date: 07-2021 Authorisation Disk: Rev. 6.2 Approved MEB
  JW/070100  
Regulatory Affairs    
       
         
           

Advertentie

Laatst bijgewerkt: 27.08.2022

Bron: Ferrofumaraat CF 200 mg, tabletten - Bijsluiter

Stof(fen) Ferro fumaraat
Toelating Nederland
Producent Centrafarm B.V. Van de Reijtstraat 31-E 4814 NE BREDA
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 13.05.1992
ATC-Code B03AA02
Farmacologische groep Ijzerpreparaten

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.