Ferrofumaraat Auro 200 mg, filmomhulde tabletten

Illustratie van Ferrofumaraat Auro 200 mg, filmomhulde tabletten
Stof(fen) Ferro fumaraat
Toelating Nederland
Producent Aurobindo Pharma B.V. Baarnsche Dijk 1 3741 LN BAARN
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 26.02.1992
ATC-Code B03AA02
Farmacologische groep Ijzerpreparaten

Vergunninghouder

Aurobindo Pharma B.V. Baarnsche Dijk 1 3741 LN BAARN

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Ferrofumaraat 200 PCH, omhulde tabletten 200 mg Ferro fumaraat Pharmachemie
Ferrofumaraat Aurobindo 200 mg, filmomhulde tabletten Ferro fumaraat Aurobindo Pharma B.V. Baarnsche Dijk 1 3741 LN BAARN
Ferrofumaraat 20=1 PCH, suspensie 20 mg/ml Ferro fumaraat Pharmachemie
Ferrofumaraat Mylan 200 mg, tabletten Ferro fumaraat Mylan
Ferrofumaraat Teva 100 mg, filmomhulde tabletten Ferro fumaraat Teva Nederland B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep Ferrofumaraat behoort tot de groep van de ijzerpreparaten. Deze middelen worden gebruikt bij bloedarmoede (anemie) die wordt veroorzaakt door een tekort aan ijzer in het lichaam.

Toepassing van het geneesmiddel Bij bloedarmoede door ijzertekort (ferriprieve anemie).

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • u bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • bij verhoogde ijzeropname en stapeling van ijzer in het lichaam (hemochromatose, hemosiderose).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Vanwege het risico op verkleuring van het gebit, niet op de tablet zuigen of kauwen en de tablet niet in de mond houden; de tablet moeten in zijn geheel met water worden doorgeslikt.

Kinderen Jonge kinderen zijn erg gevoelig voor de schadelijke bijwerkingen van ijzerpreparaten. Dit geneesmiddel moet daarom buiten bereik van kinderen worden gehouden.

Ferrofumaraat Auro 200 mg RVG 52216    
       
Module 1 Administrative information and prescribing information      
       
1.3.1 Bijsluiter   Versie 2101a Pag. 2 van 5
   

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Ferrofumaraat Auro nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

Sommige medicijnen kunnen namelijk elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om andere redenen niet gelijktijdig gebruikt worden.

Medicijnen waarvan bekend is dat zij de werking van ferrofumaraat kunnen beïnvloeden of waarvan ferrofumaraat de werking kan beïnvloeden, zijn:

 • bepaalde middelen tegen ontstekingen (de zogenaamde tetracycline antibiotica, zoals tetracycline, doxycycline, minocycline). Deze middelen verminderen de werking van ferrofumaraat en gaan zelf minder goed werken door ferrofumaraat en kunnen daarom beter niet gelijktijdig met ferrofumaraat worden gebruikt. Indien dit toch echt nodig is, moet er minstens 3 uur tussen de inname van het tetracycline en ferrofumaraat zitten
 • bepaalde middelen tegen ontstekingen (de zogenaamde chinolonen, zoals ciprofloxacine, norfloxacine, ofloxacine). Deze middelen kunnen minder goed werken als ze worden gecombineerd met ferrofumaraat. Als deze middelen toch gelijk met ferrofumaraat gebruikt moeten worden, moet er minimaal 2 uur zitten tussen de inname van de verschillende middelen
 • bepaalde middelen die worden gebruikt bij botontkalking (de zogenaamde bifosfonaten, zoals etidroninezuur, alendroninezuur). Deze middelen kunnen minder goed werken als ze worden gecombineerd met ferrofumaraat. Er moet minstens 2 uur tussen de inname van beide middelen zitten
 • penicillamine (geneesmiddel bij reuma). Penicillamine kan minder goed werken in combinatie met ferrofumaraat. Neem penicillamine minstens 2 uur voor ferrofumaraat in.
 • levodopa (middel bij de ziekte van Parkinson). Levodopa kan minder goed werken in combinatie met ferrofumaraat. Neem levodopa een uur voor het eten en ferrofumaraat een uur na het eten in
 • methyldopa (middel bij verhoogde bloeddruk). Methyldopa kan minder goed werken in combinatie met ferrofumaraat.
 • maagzuurbindende middelen (antacida, zoals magnesiumhydroxide, algeldraat, calciumcarbonaat). De opname van ferrofumaraat kan verminderd worden
 • calciumzouten (kalktabletten). De opname van ferrofumaraat kan verminderd worden
 • fosfaten en plantenzuren (fytinezuren). De opname van ferrofumaraat kan verminderd worden.

Zwangerschap en borstvoeding Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

In overleg met de arts kan dit geneesmiddel, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht/zuigeling overeenkomstig het voorschrift tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding gebruikt worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Een nadelig effect van ferrofumaraat op deelname aan het verkeer en het bedienen van (gevaarlijke) machines is niet waarschijnlijk.

Ferrofumaraat Auro bevat natrium Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per filmomhulde tablet, dat wil zeggen dat het in wezen “natriumvrij” is.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ferrofumaraat Auro 200 mg RVG 52216    
       
Module 1 Administrative information and prescribing information      
       
1.3.1 Bijsluiter   Versie 2101a Pag. 3 van 5
   

In het algemeen wordt met een lage dosis begonnen. Indien nodig wordt deze daarna geleidelijk verhoogd.

In het begin kunnen de tabletten beter tijdens de maaltijd ingenomen worden om de kans op maagklachten te verminderen. Later moeten de tabletten zo mogelijk tussen de maaltijden worden ingenomen zodat het ijzer beter in het lichaam opgenomen kan worden.

Het gebruik moet worden voortgezet tot het ijzergehalte van het bloed weer normaal is. Daarna moet u de tabletten als regel nog gedurende twee tot drie maanden blijven gebruiken.

De tabletten moeten met een ruime hoeveelheid water (half glas) ingenomen worden.

Slik de tablet in zijn geheel door met water. Niet op de tablet zuigen, kauwen of de tablet in uw mond houden.

Dosering Uw arts heeft een dosering vastgesteld. In het algemeen geven de onderstaande doseringen voldoende resultaat:

VOLWASSENEN:

600 mg (= 3 tabletten) per dag, overeenkomend met 195 mg ijzer, verdeeld over 3 giften.

KINDEREN:

9 mg/kg lichaamsgewicht per dag, overeenkomend met 3 mg ijzer/kg lichaamsgewicht, verdeeld over 3 giften.

Hiervoor zijn tabletten met 100 mg ferrofumaraat of een ijzerdrank aangewezen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen? Als er teveel is ingenomen kunnen in eerste instantie de volgende symptomen optreden: misselijkheid, braken, diarree (zwart en bloederig), buikpijn en slaapzucht. In ernstige gevallen kunnen een verhoogd suikergehalte in het bloed, verlaagde bloeddruk, hartkloppingen, toevallen (convulsies) en mogelijk coma ontstaan.

Als u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen? Als u vergeten bent een dosis in te nemen, moet u dit zo snel mogelijk alsnog doen.

Wanneer de tijd tot de volgende dosis korter is dan de tijd tot aan de vergeten dosis, hoeft u niets te doen. U kunt dan beter 1 dosering overslaan.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel Wijzig nooit zelf de dosering en stop nooit zelf de behandeling, ook niet als u klachten heeft. Overleg eerst met uw arts. Hij/zij kan u vertellen of u kunt stoppen en hoe u dat het beste kunt doen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Het gebruik van ferrofumaraat kan aanleiding geven tot de volgende bijwerkingen:

 • maagdarmstoornissen: misselijkheid, maagpijn, diarree of verstopping
 • de ontlasting wordt zwart gekleurd
Ferrofumaraat Auro 200 mg RVG 52216    
       
Module 1 Administrative information and prescribing information      
       
1.3.1 Bijsluiter   Versie 2101a Pag. 4 van 5
   
 • huidaandoeningen waaronder uitslag, jeuk, roodheid of overgevoeligheid voor (zon)licht, soms met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria)
 • verkleuring van het gebit. Frequentie niet bekend (kan op basis van de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.

Bewaren beneden 25°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheid. Die is te vinden op de verpakking na “Exp.”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is ijzer (Fe++). Iedere tablet bevat 200 mg ferrofumaraat overeenkomend met 65 mg ijzer.
 • De andere stoffen in dit middel zijn natriumdioctylsulfosuccinaat, maïszetmeel, gelatine, basisch polymethacrylaat, natriumzetmeelglycolaat en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Ferrofumaraat Auro 200 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking De tabletten zijn bruin en rond.

De tabletten worden verpakt in stripverpakkingen van 30, 50, 60, 90, 250 en 500 tabletten en in flaconverpakkingen.

Niet alle verpakkingsgrootten zijn in de handel.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Registratiehouder: Aurobindo Pharma B.V, Baarnsche Dijk 1

3741 LN Baarn

Fabrikant:

Aurobindo Pharma B.V.

Baarnsche Dijk 1

3741 LN Baarn

Het geneesmiddel is ingeschreven in het register onder:

RVG 52216 Ferrofumaraat Auro 200 mg, filmomhulde tabletten

Ferrofumaraat Auro 200 mg RVG 52216    
       
Module 1 Administrative information and prescribing information      
       
1.3.1 Bijsluiter   Versie 2101a Pag. 5 van 5
   

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2021

Advertentie

Stof(fen) Ferro fumaraat
Toelating Nederland
Producent Aurobindo Pharma B.V. Baarnsche Dijk 1 3741 LN BAARN
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 26.02.1992
ATC-Code B03AA02
Farmacologische groep Ijzerpreparaten

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.