Advertentie

Auteur: Aurobindo Pharma


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Flecaïnide behoort tot de groep geneesmiddelen die hartritmestoornissen tegengaan (antiaritmica).Het remt de prikkelgeleiding in het hart en verlengt de tijd dat het hart in rust is, zodat het hart weer normaal gaat pompen.

Flecaïnideacetaat Aurobindo wordt gebruikt

 • voor bepaalde ernstige hartritmestoornissen, die zich vaak uiten als ernstige hartkloppingen of tachycardie (snelle hartslag).
 • voor ernstige hartritmestoornissen die niet goed reageerden op een behandeling met andere geneesmiddelen, of als een andere behandeling niet verdragen wordt.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U lijdt aan nog een andere hartaandoening dan de hartaandoening waarvoor u dit geneesmiddel gebruikt. Als u iets niet zeker weet, of als u extra informatie wilt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
 • U gebruikt ook nog bepaalde andere anti-aritmica (natriumkanaalblokkers zoals disopyramide en kinidine).
 • U lijdt aan Brugada syndroom heeft (genetische ziekte die wordt gekenmerkt door een abnormaal elektrocardiogram)

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw artsof apotheker voordat u dit middel gebruikt.

 • als u een verminderde lever- of nierfunctie heeft, aangezien de concentratie flecaïnide in het bloed kan toenemen. In dat geval kan uw arts regelmatig de hoeveelheid flecaïnide in het bloed laten controleren.
 • als u een permanente pacemaker of tijdelijke pacingelektroden heeft,
 • als u na een hartoperatie hartritmestoornissen heeft gehad,
 • als u een hartaanval heeft gehad.
 • als u lijdt aan ernstige bradycardie (trage hartslag) of ernstige lage bloeddruk. Deze aandoeningen moeten behandeld zijn voordat u Flecaïnideacetaat Aurobindo gaat gebruiken.

Een verlaagde of verhoogde hoeveelheid kalium in het bloed kan de werking van flecaïnide beïnvloeden. Plasmiddelen, middelen die de stoelgang bevorderen (laxantia) en bijnierschorshormonen (corticosteroïden) kunnen de hoeveelheid kalium in het bloed verlagen. Uw arts kan dan de hoeveelheid kalium in het bloed laten controleren.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Wanneer u naast flecaïnide nog andere geneesmiddelen gebruikt, kunnen ze elkaars werking en/of bijwerkingen beïnvloeden (d.w.z. er kan interactie optreden).

Interactie kan bv. optreden als u dit geneesmiddel gebruikt met:

 • natriumkanaalblokkers (klasse-I-anti-aritmica), zoals disopyramide en kinidine; zie rubriek 'Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?',
 • bètablokkers (geneesmiddelen die de pompfunctie van het hart verminderen),
 • amiodaron (voor hartaandoeningen); de dosering van Flecaïnideacetaat Aurobindo moet bij sommige patiënten worden verlaagd,
 • calciumkanaalblokkers zoals verapamil (voor verlaging van de bloeddruk),
 • plaspillen, laxeermiddelen en bijnierschorshormonen (corticosteroïden): het kan nodig zijn om het kaliumgehalte in uw bloed regelmatig te laten controleren.
 • mizolastine en terfenadine (geneesmiddelen tegen allergieën),
 • ritonavir, lopinavir en indinavir (geneesmiddelen voor de behandeling van HIV-infecties),
 • fluoxetine en bepaalde andere antidepressiva, de zgn. 'tricyclische antidepressiva',
 • fenytoïne, fenobarbital en carbamazepine (geneesmiddelen tegen epilepsie): de afbraak van flecaïnide kan door deze stoffen versneld worden,
 • clozapine (voor de behandeling van psychotische stoornissen),
 • kinine (geneesmiddel tegen malaria),
 • terbinafine (voor de behandeling van schimmelinfecties),
 • cimetidine (een maagzuurremmer); dit kan het effect van Flecaïnideacetaat Aurobindo versterken,
 • bupropion (hulpmiddel bij het stoppen met roken),
 • digoxine (een middel om het hart te stimuleren); Flecaïnideacetaat Aurobindo kan de hoeveelheid digoxine in het bloed verhogen.

Gebruikt u naast dit middel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan, of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor middelen die u zonder recept kunt krijgen, voor kruidengeneesmiddelen en voor natuurlijke producten.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Flecaïnide dient te worden ingenomen op een lege stomuch of ten minste een uur voor de maaltijd.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Tijdens de zwangerschap diend Flecaïnideacetaat Aurobindo niet te worden gebruikt, tenzij strikt noodzakelijk. Het is aangetoond dat flecaïnide overgaat in de placenta tijdens de zwangerschap. Als

flecaïnide wordt gebruikt tijdens de zwangerschap moet de bloedplasmaspiegel van de moeder regelmatig worden gecontroleerd. Zodra u een zwangerschap vermoedt of een kinderwens heeft, dient u uw arts te raadplegen. Flecaïnide kan terecht komen in de moedermelk. Zogende moeders dienen geen borstvoeding te geven tijdens het gebruik van flecaïnide.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u last heeft van bijwerkingen zoals duizeligheid, dubbel zien of wazig zien, of een licht gevoel in het hoofd, kan uw reactievermogen verminderd zijn. Dit kan gevaarlijk zijn in situaties die concentratie en oplettendheid vereisen, zoals deelname aan het verkeer, het bedienen van gevaarlijke machines of werken op grote hoogte. Als u twijfelt of dit geneesmiddel een negatieve invloed op uw rijvaardigheid heeft, bespreek dit dan met uw arts.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Uw arts schrijft een persoonlijke dosering voor die precies past bij uw klachten. De behandeling met Flecaïnide wordt meestal onder medisch toezicht begonnen (zonodig in het ziekenhuis). Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wanneer en hoe moeten de tabletten worden ingenomen?

Slik de tabletten door met een voldoende hoeveelheid vloeistof (bv. water). De dagelijkse dosering wordt meestal verdeeld over de dag ingenomen, op een lege maag, of minimaal één uur voor de maaltijd.

De algemene dosering is slechts een richtlijn en is als volgt:

de gebruikelijke startdosering ligt tussen 50 en 200 mg. Uw arts kan de dosering verhogen tot maximaal 400 mg per dag.

Oudere patiënten

Uw arts kan u een lagere dosis voorschrijven. De dosering voor oudere patiënten mag niet hoger zijn dan 300 mg per dag (of tweemaal daags 150 mg).

Gebruik bij kinderen

Deze tabletten mogen niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Patiënten met een verminderde nier- of leverfunctie

Uw arts kan u een lagere dosis voorschrijven.

Patiënten met een permanente pacemaker

De dagelijkse dosering mag niet hoger zijn dan 100 mg tweemaal daags.

Patiënten die tegelijk behandeld worden met cimetidine (een geneesmiddel tegen maagdarmklachten) of amiodaron (een geneesmiddel tegen hartritmestoornissen)

De arts zal u regelmatig controleren, en sommige patiënten krijgen een lagere dosering voorgeschreven.

Tijdens de behandeling zal uw arts regelmatig de hoeveelheid flecaïnide in het bloed bepalen, en er wordt een elektrocardiogram (ECG) gemaakt. Elke maand wordt een eenvoudig ECG gemaakt, en

elke drie maanden een uitgebreider ECG. Aan het begin van de behandeling en wanneer de dosering wordt verhoogd wordt elke 2 tot 4 dagen een ECG gemaakt.

Bij patiënten die een lagere dosering krijgen dan meestal wordt voorgeschreven moet vaker een ECG worden gemaakt. De arts kan de dosering aanpassen met tussenpozen van 6 tot 8 dagen. In dat geval wordt een ECG gemaakt in week 2 en week 3 na het begin van de behandeling.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Indien u meer heeft ingenomen dan de voorgeschreven dosis, dient u direct een arts of apotheker te waarschuwen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem de dosis alsnog in zodra u ontdekt dat u hem vergeten bent, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. In dat laatste geval mag u de vergeten dosis niet innemen, maar moet u doorgaan volgens het innameschema. Het is belangrijk de tabletten volgens het schema in te nemen. Raadpleeg bij twijfel uw arts.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u plotseling stopt met het gebruik van flecaïnide krijgt u geen ontwenningsverschijnselen. Het hartritme wordt dan echter niet meer onder controle gebracht. Daarom mag u nooit stoppen met het gebruik zonder medeweten van uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten):

 • duizeligheid,
 • problemen met zien zoals dubbel zien, wazig zien en moeilijk concentreren

Vaak (bij meer dan 1 op de 100 patiënten):

 • een ernstiger vorm van aritmie of een toename van de frequentie of ernst van een bestaande aritmie,
 • kortademigheid,
 • zwakte,
 • vermoeidheid,
 • koorts
 • vochtophoping in de weefsels (oedeem)

Soms (bij meer dan 1 op de 1000 patiënten):

 • verminderd aantal rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes,
 • verhoogde hartslag bij patiënten met boezemfibrilleren,
 • misselijkheid,
 • braken,
 • obstipatie,
 • buikpijn,
 • verminderde eetlust,
 • diarree,
 • winderigheid,
 • pijn in de bovenbuik, volheid (dyspepsie)
 • allergische huidreacties zoals huiduitslag, netelroos en kaalheid

Zelden (bij meer dan 1 op de 1.000 patiënten):

 • het zien, horen of voelen van dingen die er niet zijn (hallucinaties),
 • depressie,
 • verwardheid,
 • angst,
 • geheugenverlies,
 • slapeloosheid,
 • tintelende huid ('alsof er mieren overheen lopen'),
 • coördinatieproblemen,
 • verminderde gevoeligheid,
 • meer zweten,
 • flauwvallen,
 • trillen,
 • rood worden van de huid,
 • slaperigheid,
 • hoofdpijn,
 • zenuwstoornissen bv. in de armen en benen,
 • toevallen,
 • problemen met bewegen (tics),
 • oorsuizen,
 • draaierig gevoel (vertigo),
 • longaandoeningen (pneumonitis),
 • verandering in leverfunctie, met of zonder het geel worden van de huid of het oogwit (geelzucht), meestal onomkeerbaar nadat de behandeling gestopt is;
 • netelroos

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

 • verhoogde hoeveelheid van bepaalde antilichamen,
 • neerslag op het hoornvlies in het oog,
 • toegenomen gevoeligheid van de huid voor zonlicht

Niet bekend (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald): bepaalde veranderingen in het elektrocardiogram (verlengd PR- en QRS-interval), verhoogde pacingdrempel bij patiënten met een pacemaker of tijdelijke pacingelektroden, verminderde geleiding tussen de boezems en kamers van het hart (tweede- of derdegraads atrioventriculair blok), overslaan van de hartslag, langzamere of snellere hartslag, verminderd

vermogen van het hart om voldoende bloed naar de lichaamsweefsels te pompen, pijn op de borst, lage bloeddruk, hartaanval, duidelijk voelbare hartslag, een pauze in het normale hartritme (sinusarrest), optreden van een bepaalde reeds bestaande hartaandoening (Brugada-syndroom) die vóór de behandeling met flecaïnide niet zichtbaar was, littekenvorming in de longen of een longziekte (nl. interstitiële longaandoening, die kortademigheid veroorzaakt), leveraandoening

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC, en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is flecaïnideacetaat. Een tablet bevat 50 mg of 100 mg flecaïnideacetaat.
 • De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose (E460), croscarmellose natrium, gepregelatiniseerd maïszetmeel, gehydrogeneerd plantaardige olie, magnesiumstearaat (E 572).

Hoe ziet Flecaïnideacetaat Aurobindo eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Tablet.

Flecaïnideacetaat Aurobindo 50 mg, tabletten:

Witte tot gebroken witte, circulaire (diameter 6,5 mm), biconvexe tabletten met de inscriptie “CC” op de ene zijde “11” op de andere zijde.

Flecaïnideacetaat Aurobindo 100 mg, tabletten:

Witte tot gebroken witte, ronde (diameter 8,5 mm),biconvexe, tabletten met de inscriptie "1" en "2" gescheiden door een diepe breukstreep aan de ene kant en “CC” aan de andere kant. De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses.

Flecaïnideacetaat Aurobindo tabletten zijn verkrijgbaar in heldere PVC/PVdC/Aluminium folie blisterverpakkingen en fles met polypropyleen sluiting.

Blister: 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 90 en 100 tabletten.

Fles: 20 en 1000 tabletten.

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

In het register ingeschreven onder

Flecaïnideacetaat Aurobindo 50 mg, tabletten: RVG 110550

Flecaïnideacetaat Aurobindo 100 mg, tabletten: RVG 110551

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Aurobindo Pharma B.V. Molenvliet 103 3335LH Zwijndrecht Nederland

Fabrikant

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

of

Milpharm Limited

Ares Block

Odyssey Business Park

West End Road

Ruislip HA4 6QD

Verenigd Koninkrijk

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Duitsland: Flecainid Aurobindo 50 mg/100 mg Tabletten
Italië: Flecainide Aurobindo    
Malta: Flecainide Acetate 50 mg/100 mg Tablets
Nederland: Flecaïnideacetaat Aurobindo 50 mg/100 mg tabletten
Spanje: Flecainida Aurobindo 100 mg comprimidos  
Verenigd Koninkrijk: Flecainide Acetate 50mg/100 mg Tablets

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2012.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK