Fosinoprilnatrium 20 mg Teva, tabletten

Illustratie van Fosinoprilnatrium 20 mg Teva, tabletten
Stof(fen) Fosinopril
Toelating Nederland
Producent Teva
Verdovend Nee
ATC-Code C09AA09
Farmacologische groep Ace remmers, gewoon

Vergunninghouder

Teva

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud

De tabletten zijn verpakt in een stripverpakking à 14, 20, 28, 30, 56, 84, 90 of 100 stuks, in eenheidsafleververpakking à 50 stuks en in ziekenhuisverpakking à 20x20 stuks.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Geneesmiddelengroep

Fosinoprilnatrium maakt deel uit van een groep geneesmiddelen die ACE (angiotensine converterend enzym) remmers worden genoemd.

Fosinoprilnatrium bindt zich aan het ACE in het lichaam, waardoor de vorming van het bloeddrukverhogende angiotensine II wordt geremd. Deze stof heeft ondermeer een vaatvernauwende werking. Door remming van deze stof neemt de druk in de bloedvaten af en kan de werking van het hart verbeteren.

Gebruiken

 • wanneer u een verhoogde bloeddruk (hypertensie) heeft
 • wanneer u last heeft van een onvoldoende werking van het hart (hartfalen).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Fosinoprilnatrium 20 mg Teva niet

 • wanneer u overgevoelig bent voor fosinoprilnatrium, andere ACE-remmers of voor andere bestanddelen van de tablet
 • indien u in het verleden overgevoeligheidsreacties zoals huidreacties en plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (zogenaamd angioneurotisch oedeem) heeft gehad al dan niet na het gebruik van een ACE- remmer
 • indien u last heeft van angioneurotisch oedeem door erfelijke oorzaak of zonder aanwijsbare oorzaak
 • als u meer dan 3 maanden zwanger bent. (Het is ook beter om Fosinoprilnatrium 20 mg Teva aan het begin van de zwangerschap te vermijden – zie ook “Zwangerschap”.)

Wees extra voorzichtig met Fosinoprilnatrium 20 mg Teva

 • wanneer u last krijgt van een te sterke bloeddrukdaling; dit is zeldzaam maar kan optreden, b.v. na de eerste dosis, indien u te weinig lichaamsvocht heeft (b.v. als gevolg van braken, een zoutarm dieet, nierspoelen, diarree of therapie met plasmiddelen) of indien bij u sprake is van een bepaalde vorm van hoge bloeddruk (zogenaamde ernstige renine-afhankelijke hypertensie). Een te sterke bloeddrukdaling kan ook optreden indien u last heeft van hartfalen. De kans hierop is groter indien u een ernstige mate van hartfalen heeft, waardoor u hoge doseringen lisdiuretica (een bepaalde groep plasmiddelen) gebruikt, te weinig natrium in uw bloed heeft (hyponatriëmie) of een verminderde nierwerking heeft. Indien u een grotere kans heeft dat een te sterke bloeddrukdaling

FOSINOPRILNATRIUM 20 MG TEVA tabletten

bij u kan optreden, dient u nauwkeurig gecontroleerd te worden bij aanvang van de behandeling en indien de dosering veranderd wordt. Indien u een ischemische hartziekte heeft (een bepaald soort hartziekte) of aandoeningen aan de bloedvaten in de hersenen (cerebrovasculaire aandoeningen), geldt dit ook voor u. De behandeling dient dan extra voorzichtig te gebeuren, daar een erg grote bloeddrukdaling zou kunnen leiden tot een hartaanval of een hersenbloeding

 • wanneer bij u een te lage bloeddruk optreedt; u dient dan in een liggende positie te worden geplaatst en dient indien nodig een infuus met fysiologisch zout toegediend te krijgen. Dit betekent niet dat met de behandeling gestopt moet worden. Na herstel van bloedvolume en bloeddruk kan de therapie wellicht worden hervat, evt. met een lagere dosis, of heel goed worden voortgezet
 • wanneer u last heeft van hartfalen en een normale of lage bloeddruk heeft; extra verlaging van de bloeddruk kan optreden. Als dit blijvend is kan verlaging van de dosis of stopzetting van de behandeling noodzakelijk zijn
 • wanneer u last heeft van een vernauwing van de grote lichaamsslagader (aortastenose), een vernauwing in het hart (mitraalklepstenose) of een verdikte hartspierwand (hypertrofische cardiomyopathie); u dient fosinopril met voorzichtigheid te gebruiken
 • wanneer u last heeft van hartfalen; sterke bloeddrukverlaging door het gebruik van fosinopril kan leiden tot een verminderde werking van uw nieren en zelfs leiden tot acuut nierfalen (wat over het algemeen tijdelijk is)
 • wanneer u een vernauwing van een of beide nierslagaders (nierarteriestenose) heeft; fosinopril kan een verhoging geven van enkele stoffen in het bloed (het zogenaamde ureum- en creatininegehalte kan dan stijgen), in het bijzonder indien u last heeft van een verminderde werking van uw nieren
 • wanneer u last heeft van een verhoogde bloeddruk ten gevolge van vernauwing van de nierslagader (renovasculaire hypertensie); u heeft meer kans op ernstige bloeddrukdaling en een verminderde werking van uw nieren. Daarom dient in dit geval de behandeling onder strikt medisch toezicht plaats te vinden met lage doses en voorzichtige dosisverhogingen. Tevens dient eventuele behandeling met plasmiddelen (diuretica) stopgezet te worden. Verder dient de werking van de nieren gedurende de eerste weken van de behandeling in de gaten gehouden te worden
 • omdat fosinopril bij sommige patiënten met een hoge bloeddruk, die geen nieraandoeningen (renovasculaire aandoeningen) hebben, een verhoging kan geven van enkele stoffen in het bloed (het zogenaamde ureum- en creatininegehalte kan dan stijgen). Deze toenames zijn over het algemeen klein en tijdelijk, in het bijzonder indien fosinopril gelijktijdig met een plasmiddel (diureticum) gegeven wordt. Indien dit zich voordoet, dient de behandeling te worden gestopt. De behandeling kan later evt. hervat worden met een verlaagde dosering. De kans op het optreden van deze bijwerkingen is groter indien patiënten een bestaande nieraandoening hebben
 • wanneer u last krijgt van overgevoeligheidsreacties zoals huidreacties en plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. in gezicht, armen en/of benen, lippen, tong, keel, strottenhoofd), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (zogenaamd angioneurotisch oedeem); u dient het gebruik van fosinopril onmiddellijk te staken, er dienen geschikte maatregelen genomen te worden en u dient nauwlettend te worden geobserveerd totdat de symptomen volledig zijn verdwenen. Bij zwelling in de tong, de keel of het strottenhoofd kunnen de luchtwegen geblokkeerd raken, in het bijzonder indien u een operatie aan de luchtwegen heeft gehad. In deze gevallen dient onmiddellijk eerste-hulp behandeling plaats te vinden

FOSINOPRILNATRIUM 20 MG TEVA tabletten

 • wanneer uw bloed kunstmatig gespoeld wordt (dialyse) met high-fluxmembranen (b.v. AN 69); in dit geval kunnen ernstige overgevoeligheidsreacties (anafylactische reacties) optreden. Daarom dient in overweging te worden genomen om een ander type dialysemembraan of een andere groep van bloeddrukverlagende middelen te gebruiken
 • tijdens LDL-aferese (bepaalde behandeling voor de verwijdering van cholesterol uit het bloed) met dextraansulfaat; er kunnen namelijk levensbedreigende overgevoeligheidsreacties optreden. Deze kunnen worden voorkomen door de behandeling met fosinopril tijdelijk te onderbreken voor iedere aferese-sessie
 • wanneer deze behandeling gelijktijdig wordt toegediend met een allergieverminderende kuur (desensibilisatiekuur) voor insectengif (bijv. bijen- en wespensteken); er kunnen namelijk levensbedreigende overgevoeligheidsreacties optreden. Deze kunnen voorkomen worden door de behandeling met fosinopril tijdelijk te onderbreken
 • omdat deze behandeling in verband is gebracht met leverafwijkingen die zeer zelden de dood tot gevolg hebben gehad. Indien geelzucht of sterke verhogingen van bepaalde leverspecifieke stoffen in het bloed worden aangetroffen, dient het gebruik van fosinopril gestopt te worden en juiste vervolgbehandeling gestart te worden
 • omdat bloedafwijkingen op kunnen treden. Bloedafwijkingen die kunnen optreden als gevolg van het gebruik van fosinopril zijn dalingen in aantallen bloedplaatjes gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie), veranderingen in het aantal rode bloedlichaampjes die gepaard kunnen gaan met bloedarmoede (anemie), dalingen in de hoeveelheid van bepaalde witte bloedlichaampjes met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose) en een tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (neutropenie). Indien tekort aan witte bloedlichaampjes optreedt of wordt vermoed dient de behandeling gestaakt te worden
 • wanneer er sprake is van een aandoening van het bindweefsel van de bloedvaten, behandeling met middelen die de natuurlijke afweer onderdrukken (immunosuppressiva), behandeling met allopurinol of procaïnamide, met name wanneer er sprake is van een verslechterde nierfunctie. Indien u fosinopril gebruikt, heeft u een verhoogde kans op een tekort aan witte bloedlichaampjes. Indien u last krijgt van koorts, opgezwollen klieren en keelpijn, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts.
 • wanneer u van het negroïde ras bent. Fosinopril kan namelijk minder goed werken bij sommige negroïde patiënten. Verder kan het bij negroïde patiënten sneller leiden tot ernstige overgevoeligheidsreacties (angioneurotisch oedeem, zie eerder punt) dan bij niet-negroïde patiënten
 • omdat tijdens de behandeling met fosinopril een droge hoest kan optreden, die verdwijnt na stopzetting van de behandeling
 • wanneer u een grote operatie moet ondergaan en/of onder narcose moet worden gebracht; in deze gevallen kan een te lage bloeddruk ontstaan. Voorafgaand aan chirurgische ingrepen dient u daarom de anesthesist (verantwoordelijk voor de toediening van de narcose) te vertellen dat u fosinopril gebruikt
 • wanneer uw nieren minder goed werken, u suikerziekte (diabetes mellitus) heeft, gelijktijdig kaliumsparende plasmiddelen, kaliumsupplementen, kaliumbevattende vervangingsmiddelen voor zout of andere middelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed verhogen gebruikt; in deze

FOSINOPRILNATRIUM 20 MG TEVA tabletten

gevallen kan fosinopril de hoeveelheid kalium in uw bloed verhogen. Dit kan zelfs zonder aanwijsbare oorzaak plaatsvinden. Indien u één of meerdere van de hierboven genoemde middelen gelijktijdig met fosinopril moet gebruiken wordt daarom aanbevolen om de hoeveelheid kalium in uw bloed regelmatig te laten controleren

 • wanneer u suikerziekte heeft en behandeld wordt met zogenaamde orale (via de mond) antidiabetica of insuline (bepaalde middelen tegen suikerziekte); fosinopril kan de controle van uw bloedsuikerspiegel beïnvloeden. Daarom dient u de dosering van insuline en/of orale (via de mond) antidiabetica te controleren en zonodig aan te passen tijdens de eerste maand van de behandeling met fosinopril
 • wanneer u gelijktijdig lithium (middel tegen depressie) gebruikt; gelijktijdig gebruik wordt over het algemeen niet aanbevolen.
 • Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Het gebruik van Fosinoprilnatrium 20 mg Teva wordt niet aanbevolen tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik in deze zwangerschapsfase (zie ook “Zwangerschap”).

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Gewoonlijk zal uw

arts u adviseren te stoppen met het gebruik van Fosinoprilnatrium 20 mg Teva voor u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent en in plaats van Fosinoprilnatrium 20 mg Teva een ander geneesmiddel te gebruiken. Fosinoprilnatrium 20 mg Teva wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik vanaf een zwangerschapsduur van drie maanden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt of gebruikt.

Borstvoeding

Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of hiermee wilt beginnen. Fosinoprilnatrium 20 mg Teva wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven. Uw dokter kan tot een andere behandeling voor u besluiten als u borstvoeding wilt geven, met name als uw baby pas geboren is of te vroeg is geboren.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt of gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van Fosinoprilnatrium 20 mg Teva kan soms een verlaagde bloeddruk (hypotensie), duizeligheid en draaierigheid tot gevolg hebben (zie “Mogelijke bijwerkingen”). Dit gebeurt met name in het begin van de behandeling. Als u last heeft van deze bijwerkingen, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

FOSINOPRILNATRIUM 20 MG TEVA tabletten

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Fosinoprilnatrium 20 mg Teva

Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik van Fosinoprilnatrium 20 mg Teva in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

 • plasmiddelen (diuretica); het bloeddrukverlagend effect van fosinoprilnatrium kan worden versterkt. Om dit te voorkomen kan uw arts besluiten eerst een tijdje met de plastabletten te stoppen voordat u met de behandeling met Fosinoprilnatrium 20 mg Teva mag beginnen
 • kaliumsparende plasmiddelen (spironolacton, amiloride, triamtereen) of kaliumsupplementen; deze middelen kunnen het kalium in uw bloed verhogen. Dit is niet goed voor het hart. De combinatie van deze medicijnen met fosinopril wordt afgeraden omdat de kans op een te hoog kalium in het bloed verhoogd wordt. Hetzelfde geldt voor bepaalde dieetzouten en heparine (bloed-verdunner). Dit is vooral van belang voor mensen met slecht werkende nieren of een slecht werkend hart en voor mensen met suikerziekte
 • lithium (middel bij bepaalde vormen van depressie); de hoeveelheid lithium in het bloed kan worden verhoogd. Dit geldt extra indien ook zogenaamde thiazide plastabletten worden gebruikt. Indien de combinatie fosinopril en lithium toch nodig is, moet de lithiumwaarde wel goed worden gecontroleerd
 • bepaalde groep van pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking (NSAID´s bijv ibuprofen), inclusief acetylsalicylzuur ≥3g/dag; langdurig gebruik van deze middelen kan het bloeddrukverlagende effect verminderen. Bovendien wordt de hoeveelheid kalium in het bloed verhoogd door de combinatie van deze middelen
 • andere middelen tegen hoge bloeddruk, nitroglycerine en andere nitraten; het bloeddrukverlagende effect kan versterkt zijn
 • middelen tegen depressie (tricyclische antidepressiva), middelen tegen psychische aandoeningen, sommige narcosemiddelen; het bloeddrukverlagende effect kan versterkt zijn
 • middelen met een stimulerende werking op een bepaald deel van het zenuwstelsel (sympathicomimetica); het bloeddrukverlagende effect van fosinoprilnatrium kan verminderd worden
 • middelen bij suikerziekte (insuline, bloedsuikerverlagende tabletten); dit kan leiden tot extra verlaging van de bloedsuikerspiegel en de kans is groter dat dit optreedt in het begin van de gecombineerde behandeling en bij patiënten met een slechte nierfunctie
 • alcohol; het bloeddrukverlagende effect wordt versterkt
 • antacida (maagzuurbindende middelen); de opname van fosinoprilnatrium in het bloed kan

FOSINOPRILNATRIUM 20 MG TEVA tabletten

verminderd worden. Tussen de inname van Fosinoprilnatrium 20 mg Teva en zuurremmende middelen dient daarom ten minste 2 uur te zitten

 • digoxine (middel bij onvoldoende hartwerking en bepaalde ritmestoornissen); door de aanwezigheid van fosinoprilnatrium kan de uitkomst van testen die de hoeveelheid digoxine bepalen te laag zijn

Informeer uw arts of apotheker wanneer u deze of andere (genees)middelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering en wijze van gebruik

Uw arts bepaalt de dosering van Fosinoprilnatrium 20 mg Teva. Volg dit voorschrift nauwkeurig op.

Dosering

Volwassenen

Bij verhoogde bloeddruk die niet met diuretica (plasmiddelen) behandeld wordt

De gebruikelijke startdosering is 10 mg éénmaal per dag (= 24 uur). Uw arts bepaalt of de werking van fosinoprilnatrium voldoende is. Sommige gebruikers hebben een lagere of juist hogere dosis nodig (variërend van 10 tot 40 mg éénmaal per dag). Uw arts zal zonodig de dosering aanpassen. Indien met fosinoprilnatrium alleen uw bloeddruk niet voldoende geregeld kan worden, kan uw arts besluiten u tevens een plasmiddel voor te schrijven.

Bij verhoogde bloeddruk die met diuretica (plasmiddelen) behandeld wordt

Indien u ook diuretica (“plastabletten”) gebruikt, kan het voorkomen dat uw arts besluit om de behandeling met het plasmiddel enkele dagen te staken om een te sterk bloeddrukverlagend effect te voorkomen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan dient u na inname van de startdosering van Fosinoprilnatrium 20 mg Teva gedurende enkele uren nauwlettend in de gaten te worden gehouden.

Bij onvoldoende werking van het hart

De behandeling wordt gewoonlijk begonnen met éénmaal daags 10 mg fosinoprilnatrium. Afhankelijk van het resultaat zal uw arts daarna de dosis geleidelijk verhogen tot 40 mg éénmaal per dag. Het verdient aanbeveling om de behandeling onder nauwlettende controle uit te laten voeren.

Bij verminderde nierfunctie

De gebruikelijke startdosering is 10 mg per dag.

Bij verminderde leverfunctie

De gebruikelijke startdosering is 10 mg per dag.

Kinderen (< 18 jaar)

FOSINOPRILNATRIUM 20 MG TEVA tabletten

Het gebruik bij kinderen en adolescenten wordt niet aanbevolen, omdat de veiligheid en werkzaamheid niet zijn vastgesteld.

Ouderen

Bij ouderen met een normale nier- en leverfunctie hoeft de dosering niet verlaagd te worden.

Als u merkt dat Fosinoprilnatrium 20 mg Teva te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

Neem de tabletten in door deze met voldoende vloeistof (bijv. een glas water) door te slikken. U kunt de tabletten vóór, tijdens of na het eten innemen. De dagelijkse dosering wordt éénmaal daags, iedere dag op ongeveer hetzelfde tijdstip, ingenomen.

De tabletten mogen niet gebroken worden, er bestaat ook een lagere sterkte.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Fosinoprilnatrium 20 mg Teva heeft ingenomen

Wanneer u teveel van Fosinoprilnatrium 20 mg Teva heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Verschijnselen die op kunnen treden wanneer u teveel Fosinoprilnatrium 20 mg Teva heeft ingenomen zijn duizeligheid en flauwvallen als gevolg van lage bloeddruk, hyperventilatie, versnelde of vertraagde hartslag, bevingen, angst en hoesten, hartkloppingen, shock door onvoldoende bloedsomloop.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Fosinoprilnatrium 20 mg Teva in te nemen

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Fosinoprilnatrium 20 mg Teva om zo de vergeten dosis in te halen.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Fosinoprilnatrium 20 mg Teva wordt gestopt

Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van Fosinoprilnatrium kunnen de verschijnselen van voor de behandeling met Fosinoprilnatrium weer optreden.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Fosinoprilnatrium 20 mg Teva bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)

FOSINOPRILNATRIUM 20 MG TEVA tabletten

Vaak (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten) Soms (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten)

Zelden (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten) Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

Bloed

Soms

Veranderingen in bloedbeeld.

Zelden

bloedarmoede (anemie) van voorbijgaande aard, bloedafwijking waarbij het aantal witte bloedcellen toeneemt (eosinofilie), bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenieof neutropenie), aandoening van de lymfeklieren (lymfadenopathie), bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie).

Zeer zelden

Zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose).

Voeding en stofwisseling

Soms

Verminderde eetlust, jicht (bepaalde gewrichtsontsteking), hyper kaliëmie (te veel kalium in het bloed).

Psychische stoornissen

Soms

(Ernstige) neerslachtigheid (depressie), verwardheid.

Zenuwstelsel

Vaak

Duizeligheid, hoofdpijn.

Soms

Beroerte, waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie), slaperigheid, plotseling intredende bewusteloosheid (syncope), smaakstoornissen, trillen, slaapstoornissen.

Zelden

Stoornis in het vermogen om woorden of zinnen te vormen (dysfasie), geheugenstoornissen, verwardheid (desoriëntatie).

Ogen

Soms

Stoornissen in het zien (visusstoornissen).

Oor en evenwichtsorgaan

Soms

Oorpijn, oorsuizen (tinnitus), duizeligheid.

Hart Vaak

Versnelde hartslag (tachycardie).

Soms

FOSINOPRILNATRIUM 20 MG TEVA tabletten

Beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris), hartinfarct (myocardinfarct), beroerte/herseninfarct, ook wel "attack" of hersenbloeding genoemd (cerebrovasculair accident (CVA)), hartkloppingen, hartstilstand, ritmestoornissen, stoornissen in de geleiding van het hart.

Bloedvaten

Vaak

Verlaagde bloeddruk (hypotensie), bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie).

Soms

Verhoogde bloeddruk (hypertensie), sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn (shock), plaatselijke belemmering van de bloedtoevoer van voorbijgaande aard.

Zelden

Blozen, bloedingen, ziekten van de bloedvaten.

Ademhalingsstelsel

Vaak

Hoesten

Soms

Benauwdheid (dyspnoe), ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en afscheiding (rhinitis), bijholte-ontsteking (sinusitis), ontsteking van de luchtwegen gekenmerkt door hoesten en het opgeven van slijm (bronchitis).

Zelden

Benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme), neusbloeding, slijmvliesontsteking/schorheid, longontsteking, verstopping in de longen.

Maag- en darmstelsel

Vaak

Misselijkheid, overgeven, diarree.

Soms

Verstopping (obstipatie), droge mond, winderigheid (flatulentie).

Zelden

Verwondingen in de mond, ontsteking van de alvleesklier gepaard gaande met heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug en misselijkheid en braken (pancreatitis), opgezwollen tong, opgezette buik, moeilijkheden bij het slikken.

Zeer zelden

Plotselinge vochtophoping in de slijmvliezen in het maagdarmkanaal leidend tot buikpijn, vaak als allergische reactie (intestinaal angio-oedeem), (gedeeltelijke) darmverstopping ((sub)ileus).

Lever of gal

Zelden

Leverontsteking (hepatitis) gepaard gaande met geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen).

Zeer zelden

Verminderde leverwerking.

Huid

Vaak

FOSINOPRILNATRIUM 20 MG TEVA tabletten

Huiduitslag (rash), plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem), huidontsteking (dermatitis).

Soms

Verhoogde zweetafscheiding, jeuk (pruritis), huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria).

Zelden

Blauwe plekken.

De volgende symptomen kunnen alleen of in combinatie voorkomen: koorts, ontsteking van een bloedvat, spierpijn, gewrichtspijn/gewrichtsontsteking, veranderingen in bloedbeeld (eosinofilie en leukocytose). Tevens kunnen huiduitslag, overgevoeligheid voor licht of zonlicht of andere huidreacties voorkomen.

Spieren en bindweefsel

Soms

Spierpijn.

Zelden

Gewrichtsontsteking (artritis).

Nieren en urinewegen

Soms

Verminderde nierwerking, eiwit in de urine.

Zelden

Prostaatproblemen.

Zeer zelden

Plotselinge verminderde nierwerking.

Geslachtsorganen

Soms

Seksuele stoornissen.

Overig

Vaak

Pijn op de borst, zwakte.

Soms

Koorts, vochtophoping, plotseling overlijden, pijn op de borst.

Zelden

Zwakte in een ledemaat.

Onderzoeken

Vaak

Veranderde leverwaarden.

Soms

Toename van het gewicht, toename van bepaalde bloedwaarden (ureum, creatinine).

Zelden

Lichte toename van hemoglobine (rode kleurstof in het bloed), te weinig natrium in het bloed (hyponatriëmie).

FOSINOPRILNATRIUM 20 MG TEVA tabletten

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Niet bewaren boven 25°C, in de originele verpakking.

Fosinoprilnatrium 20 mg Teva buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Nederland B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Fabrikant

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

Postbus 552

2003 RN Haarlem

Nederland

Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd

Pallagi Street 13

H-4042 Debrecen

Hongarije

Teva UK Limited

Brampton Road, Hampden Park

BN22 9AG Eastbourne, East Sussex

Verenigd Koninkrijk

Galena Pharma Oy

Sammonkatu 10

70500 Kuopio

Finland

FOSINOPRILNATRIUM 20 MG TEVA tabletten

Teva Operations Poland Sp. z o.o. Ul. Mogilska 80

31-546 Krakow Polen

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2013.

0213.3v.AV

Advertentie

Stof(fen) Fosinopril
Toelating Nederland
Producent Teva
Verdovend Nee
ATC-Code C09AA09
Farmacologische groep Ace remmers, gewoon

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.