Galafold 123 mg harde capsules

Illustratie van Galafold 123 mg harde capsules
Stof(fen) Migalastathydrochlorid
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Amicus Therapeutics Europe Limited
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 25.05.2016
ATC-Code A16AX
Afgiftestatus Verstrekking door een (openbare) apotheek
Recept status Geneesmiddelen voor eenmalige verstrekking op medisch recept
Farmacologische groep Andere voedings- en stofwisselingsproducten

Vergunninghouder

Amicus Therapeutics Europe Limited

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Galafold bevat de werkzame stof migalastat.

Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de langdurige behandeling van de ziekte van Fabry bij volwassenen en jongeren van 12 jaar en ouder die bepaalde genetische mutaties (veranderingen) hebben.

De ziekte van Fabry wordt veroorzaakt doordat een enzym, alfa-galactosidase A (α-Gal A) genaamd, ontbreekt of niet goed werkt. Afhankelijk van het soort mutatie (verandering) in het gen dat α-Gal A aanmaakt, werkt het enzym niet goed of is het helemaal afwezig. Dit enzymdefect leidt tot abnormale afzettingen van een vettige substantie, dat globotriaosylceramide (GL-3) wordt genoemd, in de nieren, het hart en andere organen; hierdoor ontstaan de verschijnselen van de ziekte van Fabry.

Dit geneesmiddel werkt door het enzym te stabiliseren dat het lichaam van nature aanmaakt; hierdoor kan het enzym beter functioneren om de hoeveelheid GL-3 te verminderen die zich in uw cellen en weefsels heeft opgehoopt.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Als u allergisch bent voor migalastat of een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

123 mg migalastat capsules zijn niet bedoeld voor kinderen (≥ 12 jaar oud) die minder wegen dan 45 kg.

Overleg met uw arts voordat u Galafold gaat gebruiken als u momenteel een enzymvervangende behandeling krijgt.

U mag Galafold niet gebruiken als u ook een enzymvervangende behandeling krijgt.

Uw arts zal uw ziekte in de gaten houden en zolang u Galafold gebruikt elke 6 maanden controleren of het geneesmiddel werkt. Als uw ziekte erger wordt, zal uw arts u misschien verder onderzoeken of kan hij/zij uw behandeling met Galafold stopzetten.

Overleg met uw arts voordat u Galafold gaat gebruiken als u een ernstig verminderde nierfunctie heeft, omdat Galafold niet wordt aanbevolen voor gebruik bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (GFR minder dan 30 ml/min/1.73m2).

Kinderen

Kinderen < 12 jaar

Dit geneesmiddel is niet onderzocht bij kinderen onder de leeftijd van 12 jaar; daarom zijn de veiligheid en werkzaamheid in deze leeftijdsgroep niet vastgesteld.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen, hebt u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts, apotheker of verpleegkundige. Hieronder vallen ook geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn, waaronder supplementen en kruidengeneesmiddelen.

Vertel het uw arts vooral als u cafeïnebevattende medicijnen of supplementen neemt, aangezien deze medicijnen de werking van Galafold kunnen beïnvloeden als ze tijdens de vastenperiode worden genomen.

Wees u bewust van de medicijnen die u neemt. Houd een lijst bij en laat deze telkens aan uw arts en apotheker zien wanneer u een nieuw medicijn krijgt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Zwangerschap

Er is maar heel weinig ervaring met het gebruik van dit geneesmiddel bij zwangere vrouwen. Galafold wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens zwangerschap. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zolang men Galafold gebruikt, moeten vrouwen die zwanger kunnen worden effectieve anticonceptie toepassen.

Borstvoeding

Gebruik dit geneesmiddel niet als u borstvoeding geeft totdat u met uw arts, apotheker of verpleegkundige hebt overlegd. Het is nog niet bekend of dit geneesmiddel in de moedermelk terechtkomt. Uw arts zal beslissen of u met de borstvoeding moet stoppen of tijdelijk met uw geneesmiddel moet stoppen, waarbij hij of zij het voordeel van borstvoeding voor de baby en het voordeel van Galafold voor de moeder in overweging zal nemen.

Vruchtbaarheid van mannen

Het is nog niet bekend of dit geneesmiddel invloed heeft op de vruchtbaarheid bij mannen. De effecten van Galafold op de vruchtbaarheid bij de mens zijn niet onderzocht.

Vruchtbaarheid van vrouwen

Het is niet bekend of dit geneesmiddel invloed heeft op de vruchtbaarheid bij vrouwen.

Als u of uw partner zwanger wil worden, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voor advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is onwaarschijnlijk dat dit geneesmiddel uw rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen beïnvloedt.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer vaak: kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen

Hoofdpijn

Vaak: kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen

Hartkloppingen (het Maagpijn Maag- en darmklachten
  gevoel dat het hart bonst) Verstopping ( constipatie) (dyspepsie)
• Het gevoel rond te tollen Droge mond Vermoeidheid
(vertigo) Plotseling moeten Verhoogde spiegel van
Diarree   stoelgang maken   creatininefosfokinase in
Misselijkheid       bloedtesten
         
Gewichtstoename Duizeligheid Neusbloeding (epistaxis)
Spierspasmen Verminderde tastzin of Huiduitslag
Spierpijn (myalgie)   gevoel (hypo-esthesie) Aanhoudende jeuk
Pijnlijke stijve nek Depressie   (pruritus)
(torticollis) • Eiwit in de urine Pijn
Tintelingen in de (proteïnurie)    
  ledematen (paresthesie) Kortademigheid (dyspneu)    

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

  • De werkzame stof in dit middel is migalastat. Elke capsule bevat migalastathydrochloride equivalent aan 123 mg migalastat.
  • De andere stoffen in dit middel zijn:
    Capsule-inhoud: gepregelatineerd zetmeel (maïs) en magnesiumstearaat
    Omhulsel van de capsule: gelatine, titaniumdioxide (E171) en indigokarmijn (E132) Drukinkt: schellak, zwart ijzeroxide en kaliumhydroxide

Hoe ziet Galafold eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Ondoorzichtige, blauw/witte, harde capsules, waarop „A1001” in zwarte inkt staat vermeld, harde capsule maat 2 (6,4 x 18,0 mm) die wit tot lichtbruin poeder bevat.

Galafold is verkrijgbaar in een blisterverpakking met 14 capsules.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Amicus Therapeutics Europe Limited Block 1, Blanchardstown Corporate Park Ballycoolin Road

Blanchardstown, Dublin D15 AKK1

Ierland

Tel: +353 (0) 1 588 0836

Fax: +353 (0) 1 588 6851 e-mail: info@amicusrx.co.uk

Fabrikant

Almac Pharma Services (Ireland) Limited

Finnabair Industrial Estate

Dundalk, Co. Louth

A91 P9KD

Ierland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen (als u uw Amicus-vertegenwoordiger niet per telefoon kunt bereiken, kunt u contact opnemen via het onderstaande e-mailadres):

België/Belgique/Belgien Lietuva
Amicus Therapeutics Europe Limited Amicus Therapeutics Europe Limited
Tél/Tel: (+32) 0800 89172 Tel.: (+370) 8800 33167
e-mail: MedInfo@amicusrx.com El. paštas: MedInfo@amicusrx.com
България Luxembourg/Luxemburg
Amicus Therapeutics Europe Limited Amicus Therapeutics Europe Limited
Teл.: (+359) 00800 111 3214 Tél/Tel: (+352) 800 27003
имейл: MedInfo@amicusrx.com e-mail: MedInfo@amicusrx.com
Česká republika Magyarország
Amicus Therapeutics Europe Limited Amicus Therapeutics Europe Limited
Tel.: (+420) 800 142 207 Tel.: (+36) 06 800 21202
e-mail: MedInfo@amicusrx.com e-mail: MedInfo@amicusrx.com
Danmark Malta
Amicus Therapeutics Europe Limited Amicus Therapeutics Europe Limited
Tlf.: (+45) 80 253 262 Tel: (+356) 800 62674
e-mail: MedInfo@amicusrx.com e-mail: MedInfo@amicusrx.com
Deutschland Nederland
Amicus Therapeutics GmbH Amicus Therapeutics BV
Tel.: (+49) 0800 000 2038 Tel: (+31) 0800 022 8399
E-Mail: MedInfo@amicusrx.com e-mail: MedInfo@amicusrx.com
Eesti Norge
Amicus Therapeutics Europe Limited Amicus Therapeutics Europe Limited
Tel: (+372) 800 0111 911 Tlf: (+47) 800 13837
e-post: MedInfo@amicusrx.com e-post: MedInfo@amicusrx.com
 
Ελλάδα Österreich
Amicus Therapeutics Europe Limited Amicus Therapeutics Europe Limited
Τηλ.: (+30) 00800 126 169 Tel: (+43) 0800 909 639
e-mail: MedInfo@amicusrx.com E-Mail: MedInfo@amicusrx.com
España Polska
Amicus Therapeutics S.L.U. Amicus Therapeutics Europe Limited
Tel: (+34) 900 941 616 Tel.: (+48) 0080 012 15475
e-mail: MedInfo@amicusrx.com e-mail: MedInfo@amicusrx.com
France Portugal
Amicus Therapeutics SAS Amicus Therapeutics Europe Limited
Tél: (+33) 0800 906 788 Tel: (+351) 800 812 531
e-mail: MedInfo@amicusrx.com e-mail: MedInfo@amicusrx.com
Hrvatska România
Amicus Therapeutics Europe Limited Amicus Therapeutics Europe Limited
Tel: (+385) 0800 222 452 Tel.: (+40) 0808 034 288
e-pošta: MedInfo@amicusrx.com e-mail: MedInfo@amicusrx.com
Ireland Slovenija
Amicus Therapeutics Europe Limited Amicus Therapeutics Europe Limited
Tel: (+353) 1800 936 230 Tel.: (+386) 0800 81794
e-mail: MedInfo@amicusrx.com e-pošta: MedInfo@amicusrx.com
Ísland Slovenská republika
Amicus Therapeutics Europe Limited Amicus Therapeutics Europe Limited
Sími: (+354) 800 7634 Tel.: (+421) 0800 002 437
Netfang: MedInfo@amicusrx.com e-mail: MedInfo@amicusrx.com
Italia Suomi/Finland
Amicus Therapeutics S.r.l. Amicus Therapeutics Europe Limited
Tel: (+39) 800 795 572 Puh/Tel: (+358) 0800 917 780
e-mail: MedInfo@amicusrx.com sähköposti/e-mail: MedInfo@amicusrx.com
Κύπρος Sverige
Amicus Therapeutics Europe Limited Amicus Therapeutics Europe Limited
Τηλ.: (+357) 800 97595 Tfn: (+46) 020 795 493
e-mail: MedInfo@amicusrx.com e-post: MedInfo@amicusrx.com
Latvija United Kingdom (Northern Ireland)
Amicus Therapeutics Europe Limited Amicus Therapeutics, UK Limited
Tel.: (+371) 800 05391 Tel: (+44) 08 0823 46864
e-pasts: MedInfo@amicusrx.com e-mail: MedInfo@amicusrx.com
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in  

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu. Hier vindt u ook verwijzingen naar andere websites over zeldzame ziekten en hun behandelingen.

Advertentie

Laatst bijgewerkt: 24.08.2023

Bron: Galafold 123 mg harde capsules - Bijsluiter

Stof(fen) Migalastathydrochlorid
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Amicus Therapeutics Europe Limited
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 25.05.2016
ATC-Code A16AX
Afgiftestatus Verstrekking door een (openbare) apotheek
Recept status Geneesmiddelen voor eenmalige verstrekking op medisch recept
Farmacologische groep Andere voedings- en stofwisselingsproducten

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.