IJzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml PCH, oplossing voor injectie/concentraat voor oplossing voor infusie | Nederland

IJzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml PCH, oplossing voor injectie/concentraat voor oplossing voor infusie

Producent: Pharmachemie

Stof(fen)
Ijzer(III) oxide sucrose complex
Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Farmacologische groep Ijzerpreparaten

Alles om te weten

Vergunninghouder

Pharmachemie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

IJzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml PCH behoort tot de zogenaamde ijzerpreparaten. Het wordt direct in de ader toegediend.

IJzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml PCH wordt gebruikt om de ijzervoorraad in het lichaam aan te vullen, bij patiënten die ijzertekort hebben. Dit geneesmiddel wordt alleen in de volgende gevallen gebruikt:

 • Bij patiënten die ijzerpreparaten, ingenomen via de mond, niet verdragen
 • Bij patiënten die ijzerpreparaten via de mond niet innemen zoals wordt aanbevolen
 • Bij patiënten bij wie ijzer in de ijzervoorraad snel moet worden aangevuld
 • Bij patiënten die oraal (via de mond) ingenomen ijzer niet voldoende kunnen opnemen, zoals bij ontstekingen van de darm

Gerenvooieerde versie

IJZERHYDROXIDE SACHAROSE COMPLEX 20 MG/ML PCH oplossing voor injectie/concentraat voor oplossing voor infusie

Voordat de behandeling wordt gestart, moet een bloedtest worden uitgevoerd om te zien of dit geneesmiddel geschikt is.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • U heeft ernstige allergische (overgevoeligheids-) reacties gehad na gebruik van andere injecteerbare ijzerpreparaten.
 • als u in het verleden last heeft gehad van
  • astma, vernauwing van de luchtwegen met benauwdheid
  • huiduitslag of andere allergische huidontstekingen met jeuk en droge huid.

In deze gevallen bent u gevoeliger voor allergische reacties

 • als uw bloedarmoede (te laag aantal rode bloedcellen) niet door een ijzertekort komt
 • als u reeds teveel ijzer in uw lichaam heeft of als uw lichaam ijzer niet op de juiste manier kan benutten
 • in de eerste 3 maanden van de zwangerschap

Neem contact op met uw arts of verpleegkundige voordat u dit middel krijgt toegediend:

 • als u een voorgeschiedenis van geneesmiddelenallergie heeft
 • als u systemische lupus erythematosus heeft
 • als u reumatoïde artritis heeft
 • als u ernstige astma, eczeem of andere allergieën heeft
 • als u ernstige allergische (anafylactoïde) reacties krijgt na toediening van ijzer in een ader; dit kan leiden tot verstoring van de bloedsomloop met onvoldoende bloedtoevoer naar de weefsels. Omdat zulke reacties dodelijk kunnen verlopen, mag dit geneesmiddel alleen worden toegediend onder voldoende medisch toezicht. Wanneer ernstige allergische reacties optreden, moet IJzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml onmiddellijk worden gestaakt. Zonodig, zal de arts geëigende behandeling starten.
 • als u lijdt aan een leverziekte. Uw arts zal het ijzer in uw bloed controleren, als IJzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml wordt voorgeschreven.
 • als u acute of chronische infecties heeft
 • als u allergische reacties ervaart, met soms pijn in de gewrichten. Deze reacties komen vaker voor na een overdosering.
 • wanneer te snel wordt geïnjecteerd, omdat dan tijdelijk bloeddrukverlaging kan voorkomen.
 • dit geneesmiddel moet direct in een ader worden toegediend. Als het in weefsel rondom de ader terechtkomt, kan het een ernstige reactie met pijn, verkleuring en zwelling rondom de

Gerenvooieerde versie

IJZERHYDROXIDE SACHAROSE COMPLEX 20 MG/ML PCH oplossing voor injectie/concentraat voor oplossing voor infusie

injectieplaats veroorzaken. Als u dergelijke symptomen krijgt, dient u direct uw arts/ verpleger te informeren.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts als u andere geneesmiddelen of andere ijzerpreparaten gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

IJzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml PCH mag niet tegelijkertijd met ijzerpreparaten via de mond (oraal) worden gegeven, omdat de opname na orale toediening dan wordt verlaagd. Daarom mag een ijzer behandeling via de mond pas worden gestart tenminste 5 dagen na de laatste injectie van IJzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml.

Zwangerschap en borstvoeding

IJzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml PCH is niet onderzocht bij zwangere vrouwen. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel krijgt toegediend.

Als u zwanger wordt tijdens de behandeling, moet u uw arts om advies vragen. Uw arts zal dan besluiten of u dit geneesmiddel wel of niet dient te krijgen.

Geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel krijgt toegediend.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sommige patiënten kunnen zich duizelig, suf of verward voelen. Als dat het geval is, dient u niet te rijden of machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van IJzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol (23 mg) natrium per dosis, dwz in wezen ‘natriumvrij’.

Hoe gebruikt u dit middel?

IJzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml PCH mag uitsluitend direct in een ader worden toegediend, hetzij met een langzame injectie, hetzij via een infuus. Via een infuus verdient de voorkeur. IJzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml PCH mag niet in een spier of onder de huid worden geïnjecteerd.

Uw arts of verpleegkundige IJzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml PCH intraveneus toedienen door een langzame intraveneuze injectie of via een intraveneus druppelinfuus; IJzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml PCH zal worden toegediend in een omgeving waar immunoallergische reacties snel en op de juiste wijze behandeld kunnen worden.

U zult ten minste 30 minuten na elke toediening door uw arts of verpleegkundige worden geobserveerd.

Gerenvooieerde versie

IJZERHYDROXIDE SACHAROSE COMPLEX 20 MG/ML PCH oplossing voor injectie/concentraat voor oplossing voor infusie

De benodigde hoeveelheid IJzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml PCH wordt berekend uit de concentratie hemoglobine (uit de bloedtest) en uw lichaamsgewicht. Uw arts zal vaststellen hoe vaak en hoelang u deze behandeling nodig heeft.

IJzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml PCH is NIET bestemd voor gebruik bij kinderen.

Wat u moet doen als meer van IJzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml PCH is gebruikt dan zou mogen

Wanneer meer ijzerhydroxide sacharose complex is toegediend dan u nodig heeft, kan dit tot overmaat ijzer in de lichaamsweefsels leiden. Als dit gebeurt zal de behandeling erop gericht zijn de overmaat ijzer te verwijderen door bijvoorbeeld een ijzer-bindend middel toe te dienen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan IJzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml PCH bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende frequenties worden aangehouden: Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)

Vaak (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten) Soms (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten)

Zelden (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten) Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

Niet bekend (frequentie kan niet worden berekend op basis van de beschikbare gegevens)

De hieronder vermelde bijwerkingen zijn gemeld na toediening van IJzerhydroxide sacharose complex:

Vaak:

- voorbijgaande smaakstoornissen (in het bijzonder metaalsmaak)

Soms:

 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • lage bloeddruk
 • verminderd bewustzijn (collaps)
 • verhoogde bloeddruk
 • versnelde hartslag
 • hartkloppingen (snelle, sterke of onregelmatige hartslag)
 • vernauwing van de luchtwegen met benauwdheid
 • misselijkheid
 • overgeven
 • buikpijn, maagpijn
 • diarree

Gerenvooieerde versie

IJZERHYDROXIDE SACHAROSE COMPLEX 20 MG/ML PCH oplossing voor injectie/concentraat voor oplossing voor infusie

 • jeuk
 • netelroos
 • roodheid van de huid
 • spierkrampen
 • spierpijn
 • koorts
 • rillen
 • opvliegers
 • pijn op de borst en beklemmend gevoel op de borst
 • rondom de injectieplaats kan zwelling en ontsteking optreden, soms met aderontsteking, of een branderig gevoel.

Zelden:

 • waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding toe is
 • ernstige overgevoeligheidsreacties, zelden met gewrichtspijn. Ook opzwellen van lippen of tong, moeite met ademhalen, flauwvallen en – zeer zelden – epileptische aanvallen. INDIEN U EEN ERNSTIGE ALLERGISCHE REACTIE KRIJGT, ZOEK DAN ONMIDDELLIJK MEDISCHE HULP.
 • zwelling van handen en voeten
 • vermoeidheid
 • gevoel van zwakte
 • ziek gevoel

Verder zijn spontane meldingen gedaan:

Frequentie niet bekend:

 • verlaagd bewustzijnsniveau
 • licht gevoel in het hoofd
 • verwardheid
 • opgezwollen gezicht, tong en/of gewrichten, meer zweten of rugpijn.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Bewaren beneden 25°C. Niet in de vriezer bewaren.

Gerenvooieerde versie

IJZERHYDROXIDE SACHAROSE COMPLEX 20 MG/ML PCH oplossing voor injectie/concentraat voor oplossing voor infusie

Gebruik IJzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml PCH niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en het etiket. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Houdbaarheid van IJzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml PCH na opening van de ampullen of na verdunning

Gebruik de ampullen direct na openen. Gebruik ook de verdunde of onverdunde vloeistof direct. Behalve 0,9% zoutoplossing mag geen andere verdunningsvloeistof worden gebruikt, evenmin mag een ander geneesmiddel worden toegevoegd.

Gebruik IJzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml PCH niet als u merkt dat er neerslag is ontstaan of als de oplossing niet goed gemengd is. De oplossing dient bruin en helder te zijn.

Overgebleven oplossing moet worden vernietigd.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat IJzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml PCH

  • Het werkzame bestanddeel is ijzer, als een oplossing van ijzer sacharose [ijzer(III)-hydroxide sacharose complex]
  • Iedere milliliter oplossing bevat 20 mg ijzer als ijzer sacharose [ijzer(III)-hydroxide sacharose complex].
  • Iedere 5 ml ampul bevat 100 mg ijzer als ijzer sacharose [ijzer(III)-hydroxide sacharose complex].
 • De andere bestanddelen zijn natriumhydroxide en water voor injectie.

Hoe ziet IJzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml PCH er uit en wat is de inhoud van de verpakking

IJzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml PCH is een steriele, donkerbruine, niet doorzichtige, waterige oplossing van ijzer. Het is bedoeld om uitsluitend via injectie in de ader of als concentraat voor oplossing voor infusie te worden gebruikt.

IJzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml PCH wordt in glazen ampullen à 5 ml oplossing geleverd, wat overeenkomt met 100 mg ijzer per ampul. Ampullen zijn verkrijgbaar in dozen met 5 ampullen.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie BV

Gerenvooieerde versie

IJZERHYDROXIDE SACHAROSE COMPLEX 20 MG/ML PCH oplossing voor injectie/concentraat voor oplossing voor infusie

Swensweg 5

Postbus 552

2003 RN Haarlem

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

Postbus 552

2003 RN Haarlem

Rafarm S.A.

Paiania Attika

19002 Loc. Poussi-Hatzi

Griekenland

In het register ingeschreven onder

RVG 33727

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2013.

1013.5v.ES

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

Toediening:

IJzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml PCH mag uitsluitend intraveneus worden toegediend door een langzame intraveneuze injectie of via een intraveneus druppelinfuus. Het IV druppelinfuus heeft echter de voorkeur, aangezien dit het risico op hypotensieve episoden en paraveneuze lekkage vermindert.

Patiënten moeten nauwlettend worden gecontroleerd op klachten en symptomen van overgevoeligheidsreacties, tijdens en na elke toediening van IJzerhydroxide sacharose complex.

IJzerhydroxide sacharose complex mag alleen worden toegediend wanneer personeel dat ervaren is in het beoordelen en behandelen van anafylactische reacties direct beschikbaar is en in een omgeving waar alle reanimatiefaciliteiten voorhanden zijn. De patiënt dient ten minste gedurende 30 minuten na elke injectie met IJzerhydroxide sacharose complex geobserveerd te worden op het optreden van bijwerkingen (zie rubriek 4.4).

Gerenvooieerde versie

IJZERHYDROXIDE SACHAROSE COMPLEX 20 MG/ML PCH oplossing voor injectie/concentraat voor oplossing voor infusie

Voorzieningen voor hart-long reanimatie moeten aanwezig zijn wanneer IJzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml PCH wordt toegediend, omdat allergische of anaphylactische reacties en hypotensieve episoden kunnen optreden.

IJzerhydroxide sacharose complex is een sterk alkalische oplossing (pH 10,5 – 11,0) en mag nooit subcutaan of intramusculair worden toegediend; evenmin is het geschikt voor TDI (totale dosis infusie), waarbij de totale benodigde hoeveelheid ijzer, die overeenkomt met het ijzertekort, in één keer wordt toegediend.

Intraveneus druppelinfuus:

IJzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml PCH dient alleen in 0,9 % natriumchloride oplossing (zoutinfuus) te worden verdund.

Iedere 5 ml ampul IJzerhydroxide sacharose complex (100 mg ijzer) dient te worden verdund in 100 ml 0,9 % zoutinfuus, direct vóór infusie (dwz 2 ampullen in 200 ml, etc. tot maximaal 5 ampullen in 500 ml zoutinfuus).

Vanwege houdbaarheid zijn verdunningen tot lagere IJzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml PCH concentraties niet toegestaan.

De oplossing dient te worden toegediend met de volgende snelheid: 100 ml in tenminste 15 minuten; 200 ml in tenminste 30 minuten; 300 ml in tenminste 1,5 uur; 400 ml in tenminste 2,5 uur; 500 ml in tenminste 3,5 uur.

Intraveneuze injectie:

IJzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml PCH kan in een langzame intraveneuze injectie worden toegediend met een snelheid van 1 ml onverdunde oplossing per minuut (dat is 5 minuten per ampul) en niet meer dan 2 ampullen IJzerhydroxide sacharose complex (200 mg ijzer) per injectie. Na intraveneuze injectie moet de arm van de patiënt worden gestrekt en hoger gelegd en dient tenminste 5 minuten druk op de injectieplaats te worden aangebracht om het risico op paraveneuse lekkage te verminderen.

Injectie bij dialyse:

IJzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml PCH kan gedurende hemodialyse direct in de veneuse lijn van het extracorporele circuit worden toegediend zoals beschreven voor intraveneuze toediening. Indien de totale benodigde dosis de maximale dagelijkse dosis overschrijdt, moet de toediening worden gesplitst.

Instructies voor gebruik

Ampullen dienen vóór gebruik visueel te worden gecontroleerd op neerslag en beschadiging. Alleen ampullen zonder neerslag en met een homogene oplossing dienen te worden gebruikt. De verdunde oplossing moet bruin en helder zijn.

Onverenigbaarheden

IJzerhydroxide sacharose complex 20 mg/ml PCH mag uitsluitend worden gemengd met 0,9% natriumchloride oplossing. Er dienen géén andere intraveneuze vloeistoffen te worden gebruikt of

Gerenvooieerde versie

IJZERHYDROXIDE SACHAROSE COMPLEX 20 MG/ML PCH oplossing voor injectie/concentraat voor oplossing voor infusie

therapeutische middelen te worden toegevoegd, aangezien de kans bestaat op neerslag en/of interactie.

Houdbaarheid na eerste opening van de container

Vanuit microbiologisch standpunt moet het product onmiddellijk worden gebruikt.

Houdbaarheid na verdunnen met 0,9% natriumchloride

De gereconstitueerde injectievloeistof is gedurende 24 uur houdbaar in de koelkast (2-8°C). Vanuit microbiologisch standpunt echter dient het verdunde product onmiddellijk te worden gebruikt.

1013.5v.ES