Venofer 20 mg ijzer per ml, oplossing voor injectie/concentraat voor oplossing voor infusie

Venofer 20 mg ijzer per ml, oplossing voor injectie/concentraat voor oplossing voor infusie
Werkzame stof(fen)Ijzer(III) oxide sucrose complex
Toelatingslandnl
VergunninghouderVifor
ATC-codeB03AC02
Farmacologische groepenIjzerpreparaten

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Venofer is een preparaat tegen anemie, een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor het behandelen van bloedarmoede. Het bevat ijzer in de vorm van een ijzerkoolhydraat.

Venofer wordt gebruikt voor het behandelen van patiënten met ijzertekort in de volgende gevallen:

 • Bij patiënten die geen via de mond ingenomen ijzerpreparaten verdragen
 • Bij patiënten die oraal toegediend ijzer in onvoldoende mate opnemen (bijv. als gevolg van darminfecties)
 • Bij patiënten bij wie het ijzertekort groter is dan door orale behandeling kan worden gecompenseerd (bijv. als gevolg van chronische hemodialyse).

Quality Assurance: date signed

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

 • Als uw bloedarmoede niet te wijten is aan een ijzertekort
 • Als u reeds teveel ijzer in het lichaam heeft of als u lijdt aan stoornissen in het verbruik van ijzer
 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor ijzer(III)-hydroxide sucrose complex of voor één van de andere bestanddelen. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • Er dient een bloedtest te worden uitgevoerd om te zien of dit geneesmiddel geschikt is.
 • Het product mag niet samen met orale ijzerpreparaten worden gegeven.
 • Intraveneuze ijzerpreparaten kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken. Het geneesmiddel mag daarom alleen worden gegeven wanneer er onmiddellijk geschikte medische voorzieningen beschikbaar zijn.
 • In verband met allergische reacties dient voorzichtigheid te worden betracht bij patiënten met:
  • een voorgeschiedenis van astma, chronische huidontsteking (eczeem) en andere vormen van allergie
  • na toediening van ijzerpreparaten langs een andere weg dan het darmkanaal
  • lage bindingscapaciteit (hoeveelheid ijzer die door proteïnen in het bloed kan worden gebonden)
  • met een tekort aan foliumzuur
  • met een acute of chronische infectie
  • met leverfunctiestoornissen.
 • Episodes van lage bloeddruk kunnen optreden wanneer Venofer te snel wordt geïnjecteerd.
 • Indien u last krijgt van pijn, ontsteking, een abces of een bruin verkleurde huid dient u uw arts te informeren.

Zoals geldt voor alle ijzerpreparaten die via de bloedbaan (parenteraal) worden toegediend, mag Venofer niet samen met orale ijzerpreparaten worden gegeven, daar de opname van via de mond ingenomen ijzerpreparaten hierdoor wordt verlaagd. Daarom mag een orale ijzerbehandeling pas 5 dagen na de laatste injectie worden gestart.

Gebruikt u naast Venofer nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Quality Assurance: date signed

Zwangerschap:

Gezien de beperkte beschikbare informatie wordt het gebruik van Venofer tijdens het eerste trimester van de zwangerschap ontraden en moet Venofer tijdens het tweede en derde trimester met terughoudendheid worden gebruikt.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding:

Na toediening via de bloedbaan van 100 mg ijzer als Venofer is gebleken dat de ijzerconcentratie in de melk niet toenam als gevolg van de behandeling. Aangezien over de behandeling met hogere doseringen onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen, dient u bij een dosering hoger dan 100 mg ijzer terughoudend te zijn met het geven van borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kunt zich na het toedienen van Venofer duizelig, verward of licht in het hoofd voelen. Rijd niet en gebruik geen gereedschap of gebruik geen machines wanneer dit gebeurt. Vraag uw arts bij twijfel.

Hoe wordt het gebruikt?

Venofer mag uitsluitend worden toegediend via een infuus, of door langzame injectie, of via een druppelinfuus (de methode die de voorkeur geniet). Bij hemodialysepatiënten wordt Venofer direct na de kunstnier toegevoegd, onder dezelfde omstandigheden als die van toepassing zijn op intraveneuze injectie.

Venofer is niet geschikt voor injectie in de spier of voor onderhuidse injectie.

Voor infusie in een ader (intraveneus) moet de 5 ml ampul of 5 ml injectieflacon (100 mg ijzer) worden verdund in een steriele natriumchloride-oplossing 0,9%. Er mogen geen andere verdunningsmiddelen of geneesmiddelen aan de oplossing worden toegevoegd.

Voordat u de eerste dosis krijgt toegediend, dient u een kleine testdosis te krijgen, deze zou de kans op een ernstige reactie kunnen verkleinen.

De gebruikelijk dosis bij infuus voor volwassenen bedraagt 100-200 mg ijzer een- tot driemaal per week.

Kinderen: 3 mg ijzer/kg lichaamsgewicht een- tot driemaal per week.

De maximaal getolereerde geïnjecteerde dosis in één maal toegediend bij volwassenen is 200 mg ijzer. Dit dient langzaam in 10 minuten te worden geïnjecteerd. Als infuus: 7 mg ijzer/kg lichaamsgewicht zonder daarbij 500 mg ijzer (25 ml Venofer) te overschrijden.

Wanneer u bemerkt dat de werking van Venofer te sterk of juist niet sterk genoeg is, informeer dan uw arts of apotheker.

Quality Assurance: date signed

Als u meer Venofer heeft gekregen dan u zou mogen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Overdosering kan leiden tot een ijzeroverbelasting die zich kan manifesteren als een opstapeling van niet-functioneel ijzer (hemosiderose). In geval van overdosering worden ondersteunende maatregelen aanbevolen en, indien nodig, de toediening van een chemische stof die zich bindt aan het ijzer.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Venofer bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Allergische reacties (doen zich bij minder dan 1 op de 1.000 mensen voor)

Als u een allergische reactie hebt, informeer dan meteen uw arts of verpleegkundige. De tekenen kunnen onder meer zijn:

 • Lage bloeddruk (duizelig, licht in het hoofd zijn of flauwvallen).
 • Zwelling van uw gezicht.
 • Ademhalingsmoeilijkheden.

Informeer uw arts of verpleegkundige meteen als u denkt dat u een allergische reactie hebt.

Andere bijwerkingen zijn onder meer:

Vaak (treft minder dan 1 op de 10 mensen)

 • Veranderingen in uw smaak zoals een metaalsmaak. Dit duurt gewoonlijk niet erg lang.

Soms (treft minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Snelle (of versnelde) hartslag.
 • Hoofdpijn of duizeligheid.
 • Lage bloeddruk en inzinking.
 • Bonkende hartslag (hartkloppingen).
 • Maagpijn of diarree.
 • Misselijk zijn (misselijkheid) of overgeven (braken).
 • Piepend ademhalen, ademhalingsproblemen.
 • Jeuk, netelroos, uitslag of rode huid.
 • Spierkramp of spierpijn.
 • Rood aanlopen.
 • Koorts of koude rillingen.
 • Pijn op de borst of een beklemmend gevoel (op de borst).
 • Rondom de injectieplaats kan zwelling, brandend gevoel en ontsteking optreden.

Quality Assurance: date signed

Zelden (treft minder dan 1 op de 1000)

 • Flauwvallen
 • Verlies van bewustzijn.
 • Tintelingen of ‘slapende’ ledematen.
 • Een branderig gevoel.
 • Hoge bloeddruk.
 • Het warm hebben.
 • Zwelling (waterzucht).
 • Zwelling van gezicht en tong.
 • Pijn en zwelling in uw gewrichten.
 • Zwelling van handen en voeten.
 • Vermoeidheid, zwakte of algemeen gevoel van ziek zijn.

Andere bijwerkingen zijn onder meer: minder alert of verwardheid; meer zweten; rugpijn; trage pols; veranderingen van de kleur van uw urine.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Venofer buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Venofer niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25 °C. Niet in de vriezer bewaren. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Na het openen dienen de ampullen of injectieflacons onmiddellijk gebruikt te worden. Na verdunning met steriele natriumchloride-oplossing 0,9% dient de oplossing onmiddellijk te worden gebruikt.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Quality Assurance: date signed

Verdere informatie

Welke stoffen zitten er in Venofer?

 • De werkzame stof in dit middel is ijzer als een oplossing van ijzersucrose (ijzer(III)- hydroxide sucrose complex).
 • Elke milliliter bevat 20 mg ijzer.
 • Elke 5 ml ampul bevat 100 mg ijzer.
 • Elke 5 ml injectieflacon bevat 100 mg ijzer.
 • De andere stoffen in dit middel zijn water voor injecties en natriumhydroxide.

Venofer is een donkerbruine, niet-transparante, oplossing in water.

Venofer is verkrijgbaar in de volgende verpakkingsgrootten:

 • 5 Glazen ampullen van 5 ml. Elke ampul van 5 ml komt overeen met 100 mg ijzer.
 • 5 Glazen injectieflacons van 5 ml. Elke injectieflacon van 5 ml komt overeen met 100 mg ijzer.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vifor France SA

7-13, Bd Paul Emile Victor

92200 Neuilly-sur-Seine Frankrijk

Tel: +33 (0)1 41 06 58 90

Fax +33 (0)1 41 06 58 99

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen. Vifor Pharma Nederland BV

Westbroek 43 4822 ZX BREDA Nederland

Venofer is geregistreerd onder nummer RVG 20690 UR.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in: december 2011

Quality Assurance: date signed

Laatst bijgewerkt op 03.07.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Ijzer(III) oxide sucrose complex. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Venofer 20 mg ijzer per ml, oplossing voor injectie/concentraat voor oplossing voor infusie

Medicijn
Vergunninghouder

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio