Imodium Instant smelttablet 2 mg orodispergeerbare tabletten

ATC-Code
A07DA03
Medikamio Hero Image

Johnson & Johnson

Stof
Loperamide
Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Antivoortstuwmiddelen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Johnson & Johnson

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Imodium Instant smelttablet (hierna ‘Imodium’ genoemd) bevat loperamidehydrochloride. Dat is een stof die te sterk voortstuwende bewegingen van de darm vermindert. Zo zorgt deze stof voor de werking van Imodium tegen diarree. Imodium werkt alleen dáár waar het nodig is, namelijk in de darm. Imodium stopt diarree meestal binnen enkele uren.

Imodium Instant smelttablet is een orodispergeerbare tablet; dat wil zeggen: een tablet die oplost binnen enkele seconden nadat hij op de tong is gelegd. Hij wordt dan automatisch met het speeksel doorgeslikt. De tablet kan dan ook zonder vloeistof worden ingenomen.

Imodium wordt gebruikt tegen acute of chronische diarree bij volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar. Acute diarree begint plotseling en is meestal binnen een week over. Chronische diarree is langdurig. Imodium wordt gebruikt om de diarree zelf te bestrijden. Het behandelt niet de oorzaak van de diarree. Als de oorzaak van de diarree bekend is, dient deze oorzaak te worden behandeld.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Imodium Instant smelttablet niet gebruiken?

- u bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. U kunt overgevoeligheid herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk, kortademigheid en/of een opgezwollen gezicht. Als u hiervan last krijgt, stop dan met Imodium en raadpleeg uw arts. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Imodium Instant smelttablet 2 mg orodispergeerbare tabletv4.2-B3.0 1
PIL Januari 2013
 • bij kinderen die jonger zijn dan 8 jaar. De tabletten zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 8 jaar (zie onder ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Imodium Instant smelttablet?’). Kinderen jonger dan 2 jaar mogen ook niet met andere vormen van Imodium behandeld worden.
 • als u denkt dat de oorzaak van de diarree een vergiftiging zou kunnen zijn, bijvoorbeeld met een zwaar metaal (zoals kwik, lood of cadmium).
 • als u een ‘megacolon’ heeft. Dat is een sterk verwijde dikke darm; een ernstige situatie die kan voorkomen bij patiënten met de ziekte van Hirschsprung, de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa, te herkennen aan een zeer pijnlijke opgezette buik, koorts en een versnelde hartslag.
 • als u eigenlijk een verstopping van de darmen heeft, waardoor er wat waterige ontlasting ’doorlekt’. Dit komt voor bij bepaalde darmaandoeningen.
 • als u aanhoudende buikpijn, hoge koorts en/of slijm en/of bloed in uw ontlasting heeft. Deze verschijnselen kunnen komen door een voedselvergiftiging of door een infectie of ontsteking van de dikke darm.
 • als u een bacteriële ontsteking van de dikke en/of dunne darm veroorzaakt door invasieve organismen, met inbegrip van Salmonella, Shigella en Campylobacter, heeft.
 • als u een ernstige darmontsteking heeft (bv. colitis ulcerosa of pseudomembraneuze colitis ten gevolge van het gebruik van bepaalde antibiotica).
 • in alle gevallen waarbij de normale darmbewegingen niet mogen worden onderdrukt. De toediening moet onmiddellijk worden stopgezet bij verstopping of buikzwelling.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Imodium Instant smelttablet?

Met Imodium wordt alleen de diarree zelf aangepakt, maar niet de oorzaak daarvan. Als de oorzaak bekend is, dan moet die apart worden behandeld, indien mogelijk. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.

 • Als u diarree heeft, verliest u veel vocht (uitdroging). Met dat vocht gaan ook belangrijke andere stoffen verloren. Verschijnselen van uitdroging kunnen zijn: een droge mond, duizeligheid en/of overgeven. Gevaar van uitdroging bestaat vooral bij jonge kinderen en ouderen. Bij hen moet daarom de eerste maatregel bij diarree zijn: het vocht in het lichaam aanvullen en op peil houden. Dat betekent: veel drinken, en suiker en zout aanvullen. U kunt bij de apotheek of drogisterij daarvoor een speciaal zout-suikermengsel (ORS genaamd) krijgen, dat in water moet worden opgelost. Vraag uw arts of apotheker hierover om advies.
 • Als u aids heeft en voor diarree behandeld wordt met Imodium. Stop met Imodium zodra u last krijgt van een opgezette buik. Neem in dat geval contact op met uw arts. Bij mensen met aids en een ernstige darminfectie (infectieuze colitis) die loperamide gebruikten (de stof die ook in Imodium zit), zijn enkele gevallen gemeld van constipatie met een verhoogd risico voor toxisch megacolon. Dat is een sterk verwijde dikke darm, te herkennen aan een zeer pijnlijke opgezette buik, koorts en een versnelde hartslag.
 • Werkt uw lever minder goed? Neem dan contact op met uw arts voordat u Imodium gaat gebruiken. Misschien moet u goed gecontroleerd worden als u Imodium gebruikt. Bovendien heeft u misschien een andere dosis nodig om bijwerkingen op het zenuwstelsel te vermijden.

Kinderen tussen 2 en 6 jaar mogen Imodium alleen gebruiken op voorschrift van een arts of onder toezicht van een arts. Houd u altijd aan de dosering die de arts heeft voorgeschreven. Overigens zijn Imodium Instant smelttabletten niet geschikt voor kinderen jonger dan 8 jaar. Kinderen van 2 tot 8 jaar mogen loperamide (de stof die ook in Imodium zit) alleen in een andere vorm gebruiken, bijvoorbeeld als drank, om de juiste (lagere) dosis te kunnen innemen.

Wanneer moet u stoppen met Imodium?

Stop met Imodium zodra uw ontlasting vaster wordt of zodra er meer dan 12 uur geen ontlasting meer heeft plaatsgevonden.

 • Gebruikt u Imodium tegen acute diarree? Als de diarree niet vermindert binnen 48 uur nadat u bent begonnen met het gebruik van Imodium, stop dan met het gebruik van Imodium en neem contact op met uw arts.
 • Als u Imodium niet op voorschrift van een arts gebruikt, mag u het nooit langer dan 14 dagen gebruiken. Zijn uw klachten na 14 dagen nog niet verdwenen, neem dan contact op met uw arts. Als u
Imodium Instant smelttablet 2 mg orodispergeerbare tabletv4.2-B3.0 2
PIL Januari 2013

Imodium wel gebruikt op voorschrift van uw arts, dan zal de arts de dosis aanpassen als de klachten na 14 dagen nog niet verdwenen zijn.

 • Als u last krijgt van verstopping of een opgezette buik, stop dan onmiddellijk met het gebruik van Imodium en neem contact op met uw arts.
 • Als u Imodium op voorschrift van uw arts gebruikt tegen chronische diarree, dan zal uw arts na enige tijd proberen of de dosering bij u kan worden verlaagd of dat met de behandeling kan worden gestopt.

Houd u zorgvuldig aan de aanbevolen dosering. Als u de aanbevolen dosering overschrijdt, bestaat er een kans op darmverstopping. U kunt dit herkennen aan verstopping, een opgezette buik en het doorlekken van waterige ontlasting.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Imodium nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft of kruidengeneesmiddelen. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijkertijd worden gebruikt en soms vereist gelijktijdig gebruik bepaalde aanpassingen (bijvoorbeeld van de dosering).

Breng uw arts of apotheker op de hoogte als u een van de onderstaande geneesmiddelen inneemt:

 • geneesmiddelen met vergelijkbare farmacologische eigenschappen als loperamide, omdat verwacht wordt dat ze het effect van Imodium kunnen versterken.
 • geneesmiddelen die de gastro-intestinale transit versnellen, omdat verwacht wordt dat ze het effect van Imodium kunnen verminderen.
 • ritonavir (tegen hiv-infecties)
 • kinidine (behandelen van hartritmestoornissen)
 • oraal desmopressine (behandelen van urine incontinentie)
 • itraconacole of ketoconazole (behandelen van schimmelinfecties)
 • gemfibrozil (om cholesterol te verlagen)

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

De therapeutische voordelen moeten worden afgewogen tegen de potentiële risico's alvorens Imodium toe te dienen tijdens de zwangerschap, in het bijzonder tijdens het eerste trimester. Daarom dient een arts te worden geraadpleegd.

Borstvoeding

De stof die zorgt voor de werking van Imodium komt in hele kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Daarom kunt u beter geen Imodium gebruiken als u borstvoeding geeft. Als u Imodium toch gaat gebruiken, stop dan met de borstvoeding. Overleg hierover zo nodig met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij het gebruik van Imodium kan vermoeidheid, duizeligheid of sufheid voorkomen. Voordat u gaat autorijden of gevaarlijke machines gaat bedienen, moet u zich heel bewust afvragen of dat bij u misschien het geval is.

Imodium Instant smelttablet bevat aspartaam

Imodium Instant smelttablet bevat aspartaam, een bron van fenylalanine. Dit kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.

Hoe gebruikt u dit middel?

Imodium Instant smelttablet 2 mg orodispergeerbare tabletv4.2-B3.0 3
PIL Januari 2013

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Wanneer u Imodium Instant smelttablet gebruikt op voorschrift van uw arts, dient u zich aan de aanwijzingen van de arts te houden. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen

- Bij acute (plotselinge) diarree

Begin met 2 tabletten (4 mg). Neem daarna na elke daaropvolgende losse ontlasting 1 tablet (2 mg), zolang de diarree duurt. Neem nooit meer dan 8 tabletten (16 mg) op één dag.

- Bij chronische (langdurige) diarree

Begin met 2 tabletten (4 mg) per dag. Vervolgens deze dosis bijstellen, totdat u 1 tot 2 maal per dag vaste ontlasting heeft. Meestal wordt dit bereikt met 1 tot 6 tabletten (2 tot 12 mg) per dag. U mag nooit meer dan 8 tabletten (16 mg) op één dag innemen.

Kinderen vanaf 8 jaar

- Bij acute (plotselinge) diarree

Begin met 1 tablet (2 mg). Daarna na elke daaropvolgende losse ontlasting 1 tablet (2 mg), zolang de diarree duurt. Het aantal tabletten dat een kind op één dag in mag nemen, is afhankelijk van het lichaamsgewicht van het kind. Zie hiervoor onderstaande tabel. Bij kinderen dient men er tevens op te letten dat men nooit meer dan 8 tabletten per dag toedient.

- Bij chronische (langdurige) diarree

Begin met 1 tablet (2 mg) per dag. Vervolgens deze dosis bijstellen, totdat het kind 1 tot 2 maal per dag vaste ontlasting heeft. Meestal wordt dit bereikt met 1 tot 6 tabletten (2 tot 12 mg) per dag.

Het aantal tabletten dat een kind op één dag in mag nemen, is afhankelijk van het lichaamsgewicht van het kind. Zie hiervoor onderstaande tabel. Bij kinderen dient men er tevens op te letten dat men nooit meer dan 8 tabletten per dag toedient.

Lichaamsgewicht in maximaal aantal
kilogram (kg) Imodium Instant
  smelttabletten per dag
20 t/m 27 kg hooguit 3 per dag
28 t/m 33 kg hooguit 4 per dag
34 t/m 40 kg hooguit 5 per dag
41 t/m 47 kg hooguit 6 per dag
48 t/m 53 kg hooguit 7 per dag
54 kg of meer hooguit 8 per dag

Ouderen

Er is geen aanpassing van de dosis vereist voor ouderen.

Verminderde nierfunctie

Er is geen aanpassing van de dosis vereist bij patiënten met een verminderde nierfunctie.

Verminderde functie van de lever

Imodium moet voorzichtig gebruikt worden bij deze patiënten vanwege het verminderde ‘first-pass’ metabolisme (Zie rubriek 2. Wanneer mag u Imodium niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?).

Kinderen van 2 tot 8 jaar

Imodium Instant smelttablet is niet geschikt voor kinderen jonger dan 8 jaar. Voor kinderen van 2 tot 8 jaar is er drank met loperamidehydrochloride.

In alle gevallen geldt:

Imodium Instant smelttablet 2 mg orodispergeerbare tabletv4.2-B3.0 4
PIL Januari 2013

De tablet lost op binnen enkele seconden nadat hij op de tong is gelegd en wordt met het speeksel doorgeslikt. De tablet kan dan ook zonder vloeistof worden ingenomen. U kunt Imodium tijdens de maaltijd of tussen twee maaltijden door innemen.

Hoe neemt u een tablet?

Let op: druk de tablet niet door de folie, omdat de tabletten daarbij gemakkelijk beschadigd kunnen worden.

Om de tablet uit de strip te nemen:

 1. Licht de rand van de folie op en trek de folie er in zijn geheel af.
 2. Druk de tablet uit de strip.
 3. Pak de tablet.

Heeft u te veel van Imodium Instant smelttablet gebruikt?

Als u of iemand in uw omgeving meer Imodium heeft ingenomen dan zou mogen (zie onder “3. Hoe gebruikt u Imodium Instant smelttablet?”), kunnen de volgende verschijnselen optreden: misselijkheid, overgeven, buikpijn, buikkrampen, droge mond, verminderd bewustzijn, ongecoördineerde bewegingen, slaperigheid, kleine oogpupillen, stijve spieren, een langzame of zwakke ademhaling, moeite met plassen en verstopping. Raadpleeg in die gevallen een arts. Kinderen zijn gevoeliger voor grote hoeveelheden Imodium dan volwassenen. Neem daarom onmiddellijk contact op met een arts als een kind te veel Imodium heeft ingenomen.

Bent u vergeten Imodium Instant smelttablet te gebruiken?

Als u bent vergeten uw Imodium tabletten in te nemen, doe dat dan alsnog, tenzij u een normale ontlasting heeft gehad. Maar neem nooit een dubbele dosis in om zo de vergeten dosis in te halen. Zorg in elk geval dat er minstens twee uur tussen twee innames zit.

Als u stopt met het gebruik van Imodium Instant smelttablet

U kunt zonder bezwaar stoppen met het gebruik van Imodium. Als u Imodium Instant smelttablet op voorschrift van een arts gebruikt, stop dan niet zonder overleg met uw arts op eigen initiatief met de behandeling, maar houd u aan het voorschrift van uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Imodium Instant smelttablet 2 mg orodispergeerbare tabletv4.2-B3.0 5
PIL Januari 2013

Stop de behandeling met Imodium en raadpleeg uw arts indien de volgende verschijnselen zich voordoen.

De volgende bijwerkingen komen zelden voor (bij 1 op de 1000 tot 10.000 patiënten): Immuunsysteemaandoeningen: overgevoeligheidsreactie, anafylactische reactie (inclusief anafylactische shock) en anafylactoïde reactie (ernstige allergische reactie over het hele lichaam) Zenuwstelselaandoeningen: verlies van bewustzijn of verminderd bewustzijn, verhoogde spierspanning, coördinatieafwijkingen

Maagdarmstelselaandoeningen: darmobstructie, vergroting van de dikke darm, opgezette buik Huid- en onderhuidaandoeningen: toxisch-allergische reactie ter hoogte van de huid en slijmvliezen gekenmerkt door roodheid, vorming van blaren en loskomen van de opperhuid (bulleuze eruptie (ook Stevens-Johnson-syndroom, Lyell-syndroom en erythema multiforme)), opgezwollen gelaat, netelroos, jeuk

De volgende klachten kunnen optreden, alhoewel zij moeilijk te onderscheiden zijn van de typische ziektetekens van diarree.

De volgende bijwerkingen komen vaak voor (bij 1 op de 10 tot 100 patiënten):

Zenuwstelselaandoeningen: hoofdpijn, duizeligheid

Maagdarmstelselaandoeningen: constipatie, misselijkheid, winderigheid

De volgende bijwerkingen komen soms voor (bij 1 op de 100 tot 1000 patiënten):

Zenuwstelselaandoeningen: slaperigheid

Maagdarmstelselaandoeningen: buikpijn, abdominaal ongemak, droge mond, pijn in de bovenbuik, braken, dyspepsie

Huid- en onderhuidaandoeningen: huiduitslag

De volgende bijwerkingen komen zelden voor (bij 1 op de 1000 tot 10.000 patiënten): Oogaandoeningen: vernauwing van de pupil

Nier- en urinewegaandoeningen: urineretentie

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: vermoeidheid

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in Imodium Instant smelttablet?

 • De werkzame stof in dit middel is loperamidehydrochloride. Elke Imodium Instant smelttablet orodispergeerbare tablet bevat 2 mg loperamidehydrochloride.
Imodium Instant smelttablet 2 mg orodispergeerbare tabletv4.2-B3.0 6
PIL Januari 2013
 • De andere stoffen in dit middel zijn: gelatine (E485), mannitol (E421), aspartaam (E951), muntsmaakstof, natriumwaterstofcarbonaat.

Hoe ziet Imodium Instant smelttablet eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Imodium Instant smelttablet is een ronde, witte tot gebroken witte, gevriesdroogde tablet, verpakt in een aluminium blisterverpakking per 10 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Johnson & Johnson Consumer B.V., Rooseveltweg 15, 1314 SJ Almere

Fabrikant

Janssen-Cilag SpA

Via C. Janssen, Borgo S. Michele

04010 Latina LT

Italië

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

RVG 33724

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2013.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG (www.cbg-meb.nl).

Imodium Instant smelttablet 2 mg orodispergeerbare tabletv4.2-B3.0 7

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.