Kruidvat anti-worm mebendazol 100 mg, tabletten

Illustratie van Kruidvat anti-worm mebendazol 100 mg, tabletten
Stof(fen) Mebendazol
Toelating Nederland
Producent Marel
Verdovend Nee
ATC-Code P02CA01
Farmacologische groep Antinematodale agenten

Vergunninghouder

Marel

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Kruidvat anti-worm mebendazol 100 mg bevat 100 mg mebendazol per tablet. Mebendazol behoort tot de groep van de zogenaamde anthelmintica (= wormdodende middelen). Het is werkzaam tegen de meeste in Nederland voorkomende wormsoorten.

Toepassing van het geneesmiddel

Dit geneesmiddel is bestemd voor patiënten met worminfecties die veroorzaakt worden door aarsmaden, spoelwormen, zweepwormen, mijnwormen en lintwormen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Kruidvat anti-worm mebendazol 100 mg niet
 • als u allergisch (overgevoeligheid) bent voor mebendazol of voor één van de andere bestanddelen uit de tablet.
Wees extra voorzichtig met Kruidvat anti-worm mebendazol 100 mg
 • bij kinderen jonger dan 2 jaar. Het gebruik van mebendazol bij kinderen onder de 2 jaar wordt afgeraden, tenzij de voordelen opwegen tegen de risico's. Er zijn onvoldoende gegevens over de benodigde dosisaanpassingen in deze leeftijdsgroep (zie ook rubriek 4 ’Mogelijke bijwerkingen’).
Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Medicijnen waarvan bekend is dat het de werking van mebendazol kan beïnvloeden of waarvan mebendazol de werking kan beïnvloeden, zijn:

 • cimetidine (een maagzuurremmer). Deze wisselwerking komt vooral voor bij langdurig gebruik van hoger dan de aanbevolen doseringen. Bij lage doseringen is er van wisselwerking geen sprake.

RVG 26752=19111/bijsluiter/20120416/versie2012_04/SV/FP

 • metronidazol (middel tegen bepaalde infecties). Het gelijktijdig gebruik van mebendazol en metronidazol moet vermeden worden.
Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap

Kruidvat anti-worm mebendazol 100 mg kunt u tijdens de zwangerschap gebruiken, maar de eerste drie maanden van de zwangerschap uitsluitend op advies van uw arts. De mogelijke risico’s van mebendazol gedurende de zwangerschap dienen afgewogen te worden tegen de verwachte therapeutische voordelen.

Borstvoeding

Mebendazol kan in zeer kleine hoeveelheden voorkomen in de moedermelk. Bij gebruik van mebendazol in therapeutische doseringen zijn geen ongewenste effecten te verwachten voor het kind.

Mebendazol mag gebruikt worden tijdens de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend is het niet waarschijnlijk dat dit geneesmiddel invloed heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Kruidvat anti-worm mebendazol 100 mg

Dit geneesmiddel bevat glycerol. Glycerol is schadelijk in hoge doses. Glycerol kan hoofdpijn, maagklachten en diarree veroorzaken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Kruidvat anti-worm mebendazol 100 mg nauwgezet het advies . Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is:

Infecties met aarsmaden:

1 tablet en na 14 dagen opnieuw 1 tablet; zo nodig iedere 14 dagen herhalen.

Infecties met spoelwormen, mijnwormen en zweepwormen:

1 tablet 's morgens en 1 tablet 's avonds, gedurende 3 opeenvolgende dagen. Als er na 3 weken geen volledige genezing is verkregen, moet de behandeling worden herhaald.

Infecties met lintwormen:

tweemaal per dag 3 tabletten gedurende 3 dagen.

De tabletten moeten met een ruime hoeveelheid water (half glas) worden ingenomen.

Er hoeft geen speciaal dieet of laxeermiddel te worden voorgeschreven. Wanneer de worminfectie gepaard gaat met diarree, moet de diarree tegelijkertijd ook behandeld worden.

Om te voorkomen dat u een nieuwe infectie oploopt na uw behandeling met mebendazol, moeten alle gezinsleden worden behandeld.

Wat u moet doen als u meer van Kruidvat anti-worm mebendazol 100 mg heeft ingenomen dan u zou mogen

Als er teveel is ingenomen kunnen de volgende symptomen optreden: hoofdpijn, duizeligheid en maag- en darmklachten, zoals misselijkheid en braken.

Als u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen.

RVG 26752=19111/bijsluiter/20120416/versie2012_04/SV/FP

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Kruidvat anti-worm mebendazol 100 mg in te nemen

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, moet u dit zo snel mogelijk alsnog doen.

Wanneer u meerdere doses achter elkaar vergeten bent in te nemen, heeft de kuur geen zin meer.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen

Als u stopt met het innemen van Kruidvat anti-worm mebendazol 100 mg

Stop niet voortijdig met Kruidvat anti-worm mebendazol 100 mg zonder eerst met uw arts te overleggen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw drogist, arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Kruidvat anti-worm mebendazol 100 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bij het gebruik van Kruidvat anti-worm mebendazol 100 mg kunnen de volgende bijwerkingen zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten) voorkomen:

Bloed- en lymfestelselaandoeningen
 • Bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaand met verhoogde gevoeligheid voor infecties (granulocytopenie). Dit kan voorkomen bij langdurig gebruik van hoger dan de aanbevolen doseringen)
Immuunsysteemaandoeningen
 • overgevoeligheidsreacties, zoals anafylactische en anafylactoïde reacties
 • huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria of galbulten)
 • plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem)
 • ernstige overgevoeligheid met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom)
 • koorts bij zuigelingen (zie ook rubriek 2 ‘Wees extra voorzichtig met Kruidvat anti-worm mebendazol 100 mg’)
Zenuwstelselaandoeningen

- stuipen (convulsies) bij zuigelingen (zie ook rubriek 2 ‘Wees extra voorzichtig met Kruidvat anti- worm mebendazol 100 mg’)

Maagdarmstelselaandoeningen

- buikpijn en diarree (deze verschijnselen kunnen ook het gevolg zijn van de worminfectie zelf).

Lever- en galaandoeningen
 • leverontsteking (hepatitis) gepaard gaand met geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen)
 • abnormale leverfunctietesten (bij langdurig gebruik van hoger dan de aanbevolen doseringen)
Huid- en onderhuidaandoeningen
 • huiduitslag (exantheem, rash)
 • ernstige, plotselinge (overgevoeligheids-) reactie gepaard gaand met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse)
 • huiduitslag met rode, vochtige, onregelmatige vlekken (erythema multiforme) bij zuigelingen (zie ook rubriek 2 ‘Wees extra voorzichtig met Kruidvat anti-worm mebendazol 100 mg’)

RVG 26752=19111/bijsluiter/20120416/versie2012_04/SV/FP

Nier- en urinewegaandoeningen
 • bepaalde vorm van nierontsteking (glomerulonefritis) (bij langdurig gebruik van hoger dan de aanbevolen doseringen)

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking op een droge plaats, beneden 25 C.

Op de verpakking staat aangegeven tot wanneer de tabletten gebruikt kunnen worden (maand en jaar).

Op de doordrukstrips staat de vervaldatum na de afkorting "Exp" (= niet te gebruiken na). U kunt eventueel niet gebruikte tabletten bij uw apotheek inleveren ter vernietiging.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Kruidvat anti-worm mebendazol 100 mg
 • Het werkzame bestanddeel is mebendazol. Iedere tablet bevat 100 mg mebendazol.
 • De andere bestanddelen zijn: maïszetmeel, natriumlaurylsulfaat, gelatine, glycerol (E422), microkristallijne cellulose (E460), natriumzetmeelglycolaat, saccharinenatrium (E954), crospovidon (E1202), colloïdaal siliciumoxide (E551) en magnesiumstearaat (E470b).
Hoe ziet Kruidvat anti-worm mebendazol 100 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking

De tabletten zijn wit, rond, hebben een breukstreep en de inscripties "Mebendazol" en "100".

De tabletten zijn verkrijgbaar in doordrukstripverpakkingen van 2, 6 en 8 stuks. Niet alle verpakkingsgroottes zijn in de handel.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder: Fabrikant:
Marel BV Apotex Nederland BV
Archimedesweg 2 Archimedesweg 2
2333 CN Leiden 2333 CN Leiden
Nederland Nederland

Het geneesmiddel is ingeschreven in het register onder:

RVG 26752=19111 Kruidvat anti-worm mebendazol 100 mg, tabletten

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2012.

RVG 26752=19111/bijsluiter/20120416/versie2012_04/SV/FP

Advertentie

Stof(fen) Mebendazol
Toelating Nederland
Producent Marel
Verdovend Nee
ATC-Code P02CA01
Farmacologische groep Antinematodale agenten

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.