Vermox tabletten 100 mg, tabletten

Illustratie van Vermox tabletten 100 mg, tabletten
Stof(fen) Mebendazol
Toelating Nederland
Producent Johnson & Johnson
Verdovend Nee
ATC-Code P02CA01
Farmacologische groep Antinematodale agenten

Vergunninghouder

Johnson & Johnson

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Vermox gebruikt u tegen een worminfectie. Vermox is werkzaam tegen verschillende soorten wormen ( nematoden ): aarsmaden, spoelwormen, zweepwormen en mijnwormen. Uw arts heeft u misschien wel verteld wat voor een soort worminfectie u heeft.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Vermox niet gebruiken?

U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Vermox?

 • Als u Vermox wenst toe te dienen bij jonge kinderen. Neem daarom altijd eerst contact op met uw arts voordat u Vermox geeft aan jonge kinderen. Vermox kan allen gebruikt worden indien de worminfectie duidelijk een invloed heeft op de voedingstoestand en de fysieke ontwikkeling van het kind.
 • Als de worminfectie gepaard gaat met diarree neem dan contact op met een arts. Als u Vermox gebruikt voor de behandeling van aarsmaden, dienen alle gezinsleden te worden behandeld, om een nieuwe worminfectie te voorkomen.
 • Als u ook metronidazol gebruikt. Combinatie van deze producten kan leiden tot het Stevens- Johnson syndroom (ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtpijnen en/of oogontsteking) of toxische epidermale necrolyse (ernstige, plotselinge
Bijsluiter August 2011

(overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Vermox nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt, en soms vereist gelijktijdig gebruik bepaalde aanpassingen (van bijvoorbeeld de dosering).

Informeer uw arts of apotheker in elk geval:

 • wanneer u naast Vermox medicijnen gebruikt tegen teveel maagzuur die cimetidine bevatten;
 • wanneer u een geneesmiddel tegen bepaalde infecties gebruikt dat metronidazol bevat ( zie Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Vermox?).

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap

Uw arts zal u vertellen of u Vermox kunt gebruiken als u in verwachting bent. Dit is afhankelijk van de ernst van de infectie en hoe lang u al zwanger bent.

Borstvoeding

Vermox mag gebruikt worden tijdens het geven van borstvoeding. Indien u de voorgeschreven dosering gebruikt is er geen effect te verwachten voor het kind.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kunt gewoon deelnemen aan het verkeer en dergelijke, het is niet waarschijnlijk dat Vermox uw reactievermogen vermindert.

Stoffen in Vermox waarmee u rekening moet houden

Vermox tabletten bevatten de kleurstof zonnegeel FCF (oranjegeel S, E110). Dit kan allergische reacties veroorzaken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik Vermox altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Maak de kuur altijd helemaal af (maak de voorgeschreven hoeveelheid helemaal op). Als u dit niet doet, dan heeft u kans dat de infectie niet helemaal weg gaat.

De hoeveelheid Vermox die u in moet nemen hangt af van het soort worm waarmee u geïnfecteerd bent. Raadpleeg uw arts in geval van twijfel, en wanneer de infectie langer aanhoudt.

De gebruikelijke dosering (zowel voor kinderen als voor volwassenen) is:

 • Aarsmaden (’wormpjes’): 1 tablet en na 14 dagen opnieuw 1 tablet.
Bijsluiter August 2011

- Spoelwormen, zweepwormen en mijnwormen:

1 tablet ’s morgens en 1 tablet ’s avonds, gedurende 3 opeenvolgende dagen.

Als de worminfectie na een kuur nog niet over is, moet u contact opnemen met uw arts. Soms is het nodig een kuur te herhalen.

U mag Vermox bij de maaltijd innemen, maar dit hoeft niet.

U kunt de tabletten kauwen of heel doorslikken met wat water of een andere vloeistof.

Heeft u te veel van Vermox ingenomen?

Wanneer u teveel van Vermox heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Vermox is niet bedoeld om gedurende een lange periode in te nemen. Als grote hoeveelheden van Vermox elke dag gedurende een lange periode wordt ingenomen kunnen haaruitval, bloed-, nier- en leverstoornissen optreden. De bijwerkingen in bloed en leverstoornissen zijn ook gemeld bij gebruik in normale doseringen.

De verschijnselen die kunnen optreden wanneer u of iemand in uw omgeving meer Vermox heeft ingenomen dan is aangegeven in deze gebruiksaanwijzing (zie gebruikelijke dosering) zijn maag- darmklachten, zoals buikpijn, misselijkheid, overgeven en diarree. Raadpleeg in deze gevallen een arts.

Uw arts kan het gebruik van geactiveerde kool voorschrijven.

Bent u vergeten Vermox in te nemen?

Bij aarsmaden (‘wormpjes’) is het van groot belang dat de tweede dosis na 14 dagen wordt ingenomen. Als deze periode langer dan 15 dagen is moet u waarschijnlijk nog een derde tablet innemen na 14 dagen. Raadpleeg in dat geval uw arts. Bij de driedaagse kuren neemt u de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Echter, wanneer het al tijd is voor de volgende dosis, moet u geen dubbele dosering nemen; neem de gebruikelijke dosis en maak de kuur af totdat de tabletten op zijn. Raadpleeg bij twijfel een arts.

Als u stopt met het innemen van Vermox

Maak altijd de kuur af (maak de voorgeschreven hoeveelheid helemaal op). Als u dit niet doet, dan heeft u kans dat de infectie niet helemaal weg gaat.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Vermox bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Hieronder worden de bijwerkingen opgesomd die kunnen optreden bij de behandeling met Vermox. De evaluatie van de bijwerkingen is gebaseerd op de volgende frequenties:

Zeer vaak: Bij meer dan 1 van de 10 gebruikers

Vaak: Bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers

Soms: Bij 1 tot 10 van de 1.000 gebruikers

Zelden: Bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers

Zeer zelden: Bij minder dan 1 van de 10.000 gebruikers

Niet bekend Kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Bijsluiter August 2011

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Zelden: Tekort aan witte bloedcellen

Immuunsysteemaandoeningen

Zelden: Overgevoeligheid, bij ernstige overgevoeligheid voor stoffen in het geneesmiddel kan een ernstige reactie optreden waarbij de bloedvaten plotseling zeer wijd worden, met als gevolg dat de bloeddruk daalt en het hart snel maar zwak klopt, zichtbaar als bleekheid, onrust, en klamme huid (anafylactische reactie). In extreme gevallen kan bewustzijnsverlies optreden (anafylactoïde reactie).

Zenuwstelselaandoeningen

Zelden: Stuipen, duizeligheid

Maagdarmstelselaandoeningen

Vaak: Buikpijn

Soms: Maag- en darmklachten, diarree, winderigheid

Lever- en galaandoeningen

Zelden: Ontsteking van de lever, afwijkende leverfunctietesten

Huid- en onderhuidaandoeningen

Zelden: Jeuk, een huidaandoening waarbij de bovenlaag van de huid loskomt van de onderste lagen en erythma multiforme, een aandoening waarbij gezwollen rode plekken blaren kunnen vormen (Stevens- Johnson syndroom of toxische epidermale necrolyse), huiduitslag, gezwollen aangezicht (angio-oedeem), netelroos, haaruitval

Raadpleeg onmiddellijk uw arts indien één van de volgende symptomen optreden.

 • Een ernstige huidstoornis zoals huiduitslag, blaren op de huid en pijnlijke zweren in de mond, ogen of ano-genitale regio (betreft de aars en geslachtsdelen), vergezeld van koorts.
 • Een reactie die plaatsvindt onmiddellijk na toediening en gekenmerkt wordt door huiduitslag, jeuk, ademnood en gezwollen aangezicht.
 • Een ernstige overgevoeligheidsreactie die plaatsvindt kort na de toediening en gekenmerkt wordt door netelroos, jeuk, opwelling, flauwte en ademhalingsmoeilijkheden, te midden van andere symptomen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming van licht.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Vermox niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bijsluiter August 2011

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in Vermox?

 • De werkzame stof in dit middel is mebendazol (100 mg per tablet).
 • De andere stoffen in dit middel zijn colloïdaal siliciumdioxide (E551), natriumzetmeelglycolaat, sinaasappelsmaakstof, gehydrogeneerde katoenzaadolie, zonnegeel FCF (oranjegeel S, E110), magnesiumstearaat, microkristallijne cellulose (E460), natriumlaurylsulfaat, sacharine-natrium, maïszetmeel, talk (E553B).

Hoe ziet Vermox er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

De tabletten zijn lichtoranje en rond met een sinaasappelsmaak. De tabletten hebben een breuklijntje, waardoor ze gemakkelijk in tweeën gedeeld kunnen worden. Op de ene kant van de tabletten staat ’Me 100’. Op de andere kant van de tabletten staat ’Janssen’.

Vermox tabletten zijn verpakt in een doosje met 6 tabletten in een blisterverpakking.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Johnson & Johnson Consumer B.V. Rooseveltweg 15

1314 SJ Almere

Fabrikant

Janssen-Cilag S.p.A.

Via C. Janssen

04010 Borgo San Michele

Latina

Italië

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

RVG 06513.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in september 2011

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG (www.cbg- meb.nl).

Advertentie

Stof(fen) Mebendazol
Toelating Nederland
Producent Johnson & Johnson
Verdovend Nee
ATC-Code P02CA01
Farmacologische groep Antinematodale agenten

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.