Mebendazol Sandoz 100, tabletten 100 mg | Nederland

Mebendazol Sandoz 100, tabletten 100 mg

Producent: Sandoz

Stof(fen)
Mebendazol
Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Farmacologische groep Antinematodale agenten

Alles om te weten

Vergunninghouder

Sandoz

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Mebendazol Sandoz 100 behoort tot de groep van geneesmiddelen die anthelminthicum wordt genoemd. Mebendazol is een middel dat wormpjes kan doden. Het is werkzaam tegen infecties van aarsmaden, spoelwormen, zweep- en mijnwormen. Mebendazol doodt zowel wormen, larven als eieren.

In sommige gevallen (voornamelijk zware infecties met mijnwormen of zweepwormen) waarin geen volledige genezing verkregen wordt, vindt er wel een afname van de ei- uitscheiding plaats van tenminste 90 %.

Toepassing van het geneesmiddel

Mebendazol Sandoz wordt gebruikt bij infecties door aarsmaden, spoelwormen, zweepwormen en mijnwormen.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • Als u overgevoelig bent voor het werkzame bestanddeel van het product, mebendazol,
  • Als u overgevoelig bent voor een van de hulpstoffen (zie onderaan bij aanvullende informatie).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

  • Bij kinderen jonger dan 2 jaar. Er is weinig ervaring met het middel bij kinderen jonger dan 2 jaar; het gebruik van mebendazol bij kinderen jonger dan 2 jaar is daarom niet aan te raden.
  • Er hoeft geen speciaal dieet of laxeermiddel te worden gebruikt bij toepassing van mebendazol. Indien de worminfectie gepaard gaat met diarree, moet men ook die diarree behandelen.
  • Om herinfectie na behandeling te voorkomen dient bij besmetting met aarsmaden het hele gezin te worden behandeld.
  • De hulpstof zonnegeel (E110) kan allergische reacties, waaronder astma, veroorzaken. Overgevoeligheidsreacties komen vaker voor bij personen met overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen

Andere geneesmiddelen kunnen de werking van mebendazol beïnvloeden. Wanneer u, naast mebendazol, ook nog andere geneesmiddelen gebruikt, moet u uw arts of apotheker waarschuwen. Dit geldt tevens voor geneesmiddelen die u maar af en toe gebruikt, voor geneesmiddelen die u kort geleden hebt gebruikt en voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt kopen.

De opname van sommige geneesmiddelen hangt af van de hoeveelheid zuur in de maag; mebendazol kan de opname van deze geneesmiddelen beïnvloeden.

Bij langdurig gebruik van hoge doseringen kan er een wisselwerking optreden met de maagzuurremmer cimetidine.

Zwangerschap en borstvoeding

Mebendazol kan worden gebruikt tijdens de zwangerschap, echter gedurende de eerste maanden alleen op advies van uw arts. De mogelijke risico’s bij het voorschrijven van Mebendazol Sandoz 100 gedurende de zwangerschap dienen afgewogen te worden tegen de verwachte voordelen van de behandeling.

Tijdens de periode van borstvoeding uitsluitend gebruiken na overleg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid en het reactievermogen. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Mebendazol Sandoz 100 bevat lactose

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering

De onderstaande dosering geldt zowel voor kinderen vanaf 2 jaar als voor volwassenen. Er hoeft geen speciaal dieet of laxeermiddel te worden voorgeschreven. Indien de worminfectie gepaard gaat met diarree, dient men tegelijkertijd de verschijnselen hiervan te behandelen.

Infecties met aarsmaden: 1 tablet en na 14 dagen opnieuw 1 tablet, zonodig iedere 14 dagen herhalen.

Infecties met spoelwormen, zweepwormen en mijnwormen: 1 tablet 's morgens en 1 tablet 's avonds, gedurende 3 opeenvolgende dagen.

Indien na drie weken geen volledige genezing is verkregen, dient de behandeling te worden herhaald.

Op welke wijze innemen?

De tabletten kunnen met wat water worden ingenomen of gekauwd.

Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

In geval u bemerkt dat mebendazol te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u te veel Mebendazol Sandoz 100 tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bij overdosering treden maagdarmklachten zoals buikpijn, misselijkheid, overgeven en diarree op. De patiënt water of limonade laten drinken met daarin geactiveerde kool. Als de tabletten kort tevoren ingenomen zijn, is het zinvol de patiënt te laten braken.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Bij aarsmaden is het van groot belang dat de tweede dosis na 14 dagen wordt ingenomen. Als deze periode langer dan 15 dagen is moet u waarschijnlijk nog een derde tablet innemen na 14 dagen. Raadpleeg in dat geval uw arts.

Bij de driedaagse kuren neemt u de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Echter, wanneer het tijd is voor de volgende dosis, neemt u de gebruikelijke dosis in en maak de kuur af totdat de tabletten op zijn.

Neem nooit een dubbele dosis van mebendazol Sandoz 100 om zo de vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan ook Mebendazol Sandoz 100 bijwerkingen veroorzaken. Hieronder volgt een lijst van mogelijke bijwerkingen en de frequentie (zeer zelden, d.w.z. bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten) waarin zij voorkomen.

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Zeer zelden: te kort aan witte bloedlichaampjes wat gepaard gaat met verhoogde gevoeligheid voor infecties (granulocytopenie) (bij langdurig gebruik van hoger dan de aanbevolen doseringen).

Immuunsysteemaandoeningen

Zeer zelden: overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag (exantheem), huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria) en plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag vaak als allergische reactie (angiooedeem), huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema multiforme), ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens- Johnson syndroom). Koorts bij zuigelingen (zie ook rubriek 2, wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?).

Zenuwstelselaandoeningen

Zeer zelden: stuipjes bij zuigelingen (convulsies) (zie ook rubriek 2, wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?).

Maagdarmstelselaandoeningen

Zeer zelden: buikpijn en diarree. Deze verschijnselen kunnen ook veroorzaakt worden door de worminfectie zelf.

Lever- en galaandoeningen

Zeer zelden: stoornissen in de werking van de lever als u te lang te veel mebendazol heeft gebruikt.

Huid- en onderhuidaandoeningen

Zeer zelden: huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema multiforme) bij zuigelingen (zie ook rubriek 2, wat u moet weten voordat u dit middel gebruikt).

Nier- en urinewegaandoeningen

Zeer zelden: nierontsteking als u te lang te veel mebendazol heeft gebruikt (glomerulonefritis).

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bij bewaring in de originele verpakking, niet boven 25 °C, houdbaar tot de op de verpakking vermelde datum. Deze datum is vermeld na "Niet te gebruiken na" of "Exp". Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Het werkzame bestanddeel is 100 mg mebendazol per tablet.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn lactose monohydraat, aardappelzetmeel, natriumzetmeelglycolaat, saccharoïde-natrium, polyvidon (E1202), talk, colloïdaal watervrij siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470b), sinaasappelsmaakstof, oranje-geel S (E110).

Hoe ziet Mebendazol Sandoz 100 eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De tabletten zijn roze-geel tot oranje-geel, rond met een diameter van 10 mm met een breukstreep op één zijde en op de andere kant vermeld “mebendazol” en “100”. Tabletten in doordrukstripverpakking of in plastic flacon. De doordrukstrip bevat 2, 6 of 10 tabletten, verpakt in veelvouden van 2, 6 of 10 tabletten in een doosje. De plastic tabletflacon bevat 50, 60, 100, 120, 200, 250, 300, 500 of 1000 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikant

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

In het register ingeschreven onder:

Mebendazol Sandoz 100, tabletten 100 mg is in het register ingeschreven onder RVG 21504=57042.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maand november 2012.

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.