Levocetirizine diHCl Mylan 5 mg tabletten

ATC-Code
R06AE09
Medikamio Hero Image

Mylan

Stof Verdovend Psychotrope
Levocetirizine Nee Nee
Farmacologische groep Antihistaminica voor systemisch gebruik

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Mylan

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Levocetirizine is een anti-allergisch middel. Het wordt gebruikt voor de behandeling van verschijnselen die verband houden met allergische aandoeningen, zoals:

 • chronische netelroos
 • hooikoorts
 • allergieën die het gehele jaar voorkomen, zoals voor huisstof of huisdieren

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Levocetirizine diHCl Mylan niet in als

 • u allergisch (overgevoelig) bent voor levocetirizine, voor een andere soortgelijke stof of voor
 • één van de andere bestanddelen van Levocetirizine diHCl Mylan 5 mg (zie rubriek 6 “Wat bevat Levocetirizine diHCl Mylan 5 mg” )
 • u lijdt aan ernstig nierfalen (een creatinine-klaring van minder dan 10 ml/min)
 • uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt.

Wees extra voorzichtig met Levocetirizine diHCl Mylan

03-2010

 • als u lijdt aan epilepsie of wanneer u om andere redenen lijdt aan risico’s op toevallen. Vraag uw arts om advies.
 • als u lijdt aan nierfalen. U kunt een lagere dosering nodig hebben; bespreek dit met uw arts.

Levocetirizine wordt niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 6 jaar, aangezien met de huidige beschikbare filmomhulde tabletten een dosisaanpassing niet mogelijk is.

Inname met andere geneesmiddelen

Andere geneesmiddelen kunnen beïnvloed worden door levocetirizine. Zij kunnen omgekeerd net zo goed de werking van levocetirizine beïnvloeden.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Inname van Levocetirizine diHCl Mylan met voedsel en drank

Levocetirizine kan met of zonder voedsel worden ingenomen. U dient voorzichtig te zijn wanneer u levocetirizine gelijktijdig met alcohol inneemt. Bij gevoelige patiënten kan het effect van alcohol toenemen of anders zijn dan wordt verwacht.

Zwangerschap en borstvoeding

Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid bij het gebruik van levocetirizine tijdens de zwangerschap of tijdens de periode waarin borstvoeding wordt gegeven. Wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft, mag u levocetirizine alleen gebruiken wanneer er een duidelijke afweging is gemaakt van de voordelen en risico’s. Uw arts zal deze keuze voor u maken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij sommige patiënten kan levocetirizine slaperigheid, vermoeidheid en uitputting veroorzaken. Wanneer u één van deze verschijnselen ervaart, mag u geen voertuig besturen of machines bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Levocetirizine diHCl Mylan

Deze tabletten bevatten lactose. Wanneer uw arts heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, dan dient u Levocetirizine diHCl Mylan 5 mg niet in te nemen (zie rubriek 2 “Neem Levocetirizine diHCl Mylan niet in als”).

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van levocetirizine altijd nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Slik de tablet in zijn geheel door met wat water of een andere vloeistof.

De gebruikelijke dosering voor volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder is 1 tablet per dag.

03-2010

Kinderen jonger dan 6 jaar mogen levocetirizine niet gebruiken.

Als u lijdt aan licht tot matig nierfalen kan uw arts u een lagere dosis voorschrijven in overeenstemming met de ernst van uw nierziekte.

De duur van de behandeling is afhankelijk van de soort, de duur en de voortgang van de klachten. Uw arts zal u hierin adviseren.

Wat u moet doen als u meer van Levocetirizine diHCl Mylan heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u meer Levocetirizine diHCl Mylan heeft ingenomen dan u zou mogen dan kan het zijn dat u de volgende verschijnselen ervaart: verwardheid, diarree, duizeligheid, vermoeidheid, hoofdpijn, onwel voelen, verwijding van de pupillen, jeuk, rusteloosheid, sufheid, slaperigheid, versnelde hartslag, beven en moeilijkheden bij het plassen. Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Zij kunnen uw maag laten leegpompen of andere maatregelen nemen om de verschijnselen te verminderen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Levocetirizine diHCl Mylan in te nemen

Neem geen dubbele dosis in om zo de vergeten dosis in te halen. Sla de gemiste dosis over en neem de volgende tablet op het gebruikelijke tijdstip in.

Als u stopt met het innemen van Levocetirizine diHCl Mylan

Als u eerder dan voorzien stopt met de behandeling van levocetirizine dan zal dit geen bijwerkingen veroorzaken. De symptomen waarvoor u levocetirizine heeft ingenomen kunnen weer verschijnen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Levocetirizine diHCl Mylan bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen bij meer dan 1 op de 100 behandelde patiënten voor):

 • slaperigheid
 • duizeligheid
 • hoofdpijn
 • keelontsteking
 • zwelling en irritatie in de neus (bij kinderen)
 • buikpijn
 • droge mond
 • misselijkheid
 • vermoeidheid

03-2010

Soms voorkomende bijwerkingen (komen bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 behandelde patiënten voor):

 • tintelend of verdoofd gevoel van de huid
 • diarree
 • huiduitslag
 • jeuk
 • zwak voelen
 • onwel voelen
 • onrustig

Zelden voorkomende bijwerkingen (komen bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000 behandelde patiënten voor)

 • versnelde hartslag
 • beroerte
 • bewegingsstoornis
 • netelroos
 • zwelling van de huid
 • overgevoeligheid (allergische reactie)
 • abnormale leverfunctie
 • gewichtstoename
 • agressie
 • verwardheid
 • depressie
 • hallucinaties
 • slaapproblemen

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (komen bij minder dan 1 op de 10.000 behandelde patiënten voor)

 • vermindering van bloedplaatjes wat het risico op bloeden of blauwe plekken verhoogt
 • verandering of vermindering van de smaaksensatie
 • flauwvallen
 • wazig zien
 • pijn bij het plassen
 • bedplassen
 • ernstige allergische reacties welke zwelling van het gezicht of de keel kunnen veroorzaken
 • lokale huidreactie
 • ernstige allergische reacties welke moeilijkheden in het ademhalen of duizeligheid kunnen
 • veroorzaken
 • beven
 • spierstoornissen
 • schokkerige bewegingen
 • ronddraaiende oogbeweging
 • zenuwtrekken

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in

03-2010

deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik levocetirizine niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “EXP”. De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste 4 cijfers het jaar.

De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, ter bescherming tegen vocht.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Levocetirizine diHCl Mylan 5 mg

 • Het werkzame bestanddeel is levocetirizine. Elke tablet bevat 5 mg levocetirizine dihydrochloride overeenkomend met 4,2 mg levocetirizine.
 • De andere bestanddelen zijn: Tabletkern: microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat en magnesium stearaat (E572) Filmomhulling: hypromellose (E464), titaandioxide (E171) en macrogol 400 (filmomhulling).

Hoe ziet Levocetirizine diHCl Mylan 5 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking

De filmomhulde tabletten zijn witte tot gebroken witte, ovale, aan 2 zijden bolle tabletten, met de inscriptie “L9CZ” aan één kant en “5” aan de andere kant.

Ze worden geleverd in blisterverpakkingen van 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 70, 90, 100, 112 of 120 tabletten per doos.

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

In het register ingeschreven onder

RVG 101132– Levocetirizine diHCl Mylan 5 mg tabletten

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder:

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Fabrikant:

Synthon BV

03-2010

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Nederland

Synthon Hispania S.L.

Castello 1, Poligono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat Spanje

Rottendorf Pharma GmbH

Ostenfolder Straβe 51-61

59320 Ennigerloh

Duitsland

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Verenigd Koninkrijk Levocetirizine dihydrochloride 5 mg film-coated tablets
Duitsland CetiriGen 5 mg Tabletten
Frankrijk CetiriGen 5 mg comprimés
Nederland Levocetirizine diHCl Mylan 5 mg tabletten

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2010

03-2010

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.