Lioresal Intrathecaal 10 mg/5 ml, oplossing voor injectie/infusie, 5 ml

Illustratie van Lioresal Intrathecaal 10 mg/5 ml, oplossing voor injectie/infusie, 5 ml
Stof(fen) Baclofen
Toelating Nederland
Producent Novartis
Verdovend Nee
ATC-Code M03BX01
Farmacologische groep Spierverslappers, centraal werkende middelen

Vergunninghouder

Novartis

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Lioresal 5, tabletten 5 mg Baclofen Novartis
Baclofen Mylan 10 mg, tabletten Baclofen Mylan B.V. Krijgsman 20 1186 DM AMSTELVEEN
Lioresal 25, tabletten 25 mg Baclofen Novartis
Baclofen Sintetica Intrathecaal 0,05 mg/ml oplossing voor injectie Baclofen Sintetica GmbH Albersloher Weg 11 48155 MUNSTER (DUITSLAND)
Baclofen Sandoz tablet 10, tabletten 10 mg Baclofen Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH ALMERE

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Lioresal Intrathecaal behoort tot een groep van geneesmiddelen die spierverslappers wordt genoemd.

Uw arts heeft besloten dat u of uw kind dit geneesmiddel nodig heeft voor behandeling van uw aandoening. Lioresal Intrathecaal is bestemd voor volwassenen en kinderen van 4 jaar en ouder en wordt gebruikt om buitensporige spanning in uw spieren (spasmen) te verminderen en te verlichten, zoals deze voorkomt bij verscheidene ziekten, zoals cerebrale parese, multiple sclerose, aandoeningen aan het ruggenmerg, cerebrovasculair accident en andere afwijkingen aan het zenuwstelsel.

De vloeistof in de ampullen wordt met een speciale pomp via injectie (bij gebruik als test) of infusie in uw ruggenmerg of in het ruggenmerg van uw kind toegediend. Door deze pomp, die onder de huid wordt geïmplanteerd (bijvoorbeeld in de buikholte), wordt een bepaalde hoeveelheid geneesmiddel aan uw of uw kind’s ruggenmerg afgegeven door een zeer klein buisje.

Als u vragen heeft over hoe Lioresal Intrathecaal werkt of waarom dit geneesmiddel aan u of uw kind is voorgeschreven, vraag het dan aan uw arts.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

U of uw kind mag Lioresal Intrathecaal alleen gebruiken na een medisch onderzoek. Lioresal Intrathecaal is niet voor iedereen geschikt.

 • als u of uw kind allergisch (overgevoelig) bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • als u of uw kind een infectie heeft gehad (dit geldt voor alle soorten infecties);
 • wanneer u of uw kind lijdt aan psychische stoornissen, een ernstige geestesziekte (schizofrenie) gekenmerkt door verschijnselen zoals waanideeën, waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties) en geleidelijk veranderen van de persoonlijkheid of verwarde toestand;
 • als u lijdt aan de ziekte van Parkinson;
 • indien u of uw kind vallende ziekte (epilepsie) heeft;
 • indien u of uw kind een gestoorde bloedcirculatie heeft in de hersenen;
 • wanneer u of uw kind last heeft of heeft gehad van aandoeningen van het hart of de nieren, ademhalingsmoeilijkheden, of maag-darmzweren;
 • wanneer u of uw kind een verminderde nierfunctie heeft;
 • wanneer u of uw kind in het verleden klachten heeft gehad van het plotseling optreden van verhoogde bloeddruk, angst, overmatige transpiratie, kippenvel, kloppende hoofdpijn en ongewoon langzame hartslag door een overreactie van uw zenuwstelsel door bepaalde factoren als darm- of blaasverwijding, huidirritatie of pijn.

Als een of meerdere van deze gevallen op u of uw kind van toepassing is, informeer dan uw arts. Uw arts zal hier rekening mee houden tijdens uw behandeling met Lioresal.

Kinderen en jongvolwassenen

Lioresal Intrathecaal is geschikt voor kinderen van 4 jaar en ouder.

Gebruikt u of uw kind naast Lioresal Intrathecaal nog andere geneesmiddelen, of heeft u of uw kind dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u of uw kind geen voorschrift voor nodig heeft.

Neem contact op met uw arts of apotheker als u of uw kind de volgende geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt:

 • levodopa plus carbidopa (middel tegen de ziekte van Parkinson);
 • bepaalde middelen tegen depressie (tricyclische antidepressiva);
 • middelen tegen hoge bloeddruk.

Drink geen alcohol tijdens de behandeling met Lioresal Intrathecaal.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Indien u tijdens de behandeling met Lioresal Intrathecaal zwanger wordt of wilt worden, mag Lioresal Intrathecaal niet worden gebruikt. Overleg in dit geval met uw arts.

De werkzame stof van Lioresal, baclofen, wordt wanneer Lioresal via de mond wordt ingenomen, niet of slechts in zeer kleine hoeveelheden in de moedermelk uitgescheiden. Moeders die Lioresal Intrathecaal gebruiken, mogen hun zuigelingen borstvoeding geven, op voorwaarde dat de arts het goed vindt en erop gelet wordt dat er geen bijwerkingen bij de zuigeling optreden. Als er wel bijwerkingen optreden moet u de borstvoeding staken en uw arts informeren.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Aangezien Lioresal Intrathecaal slaperigheid, duizeligheid, gezichtsstoornissen, onhandigheid en wankelen kan veroorzaken, is het noodzakelijk, vooral in het begin van de behandeling, extra voorzichtig te zijn bij het autorijden en het bedienen van machines of bij andere dingen die extra aandacht vereisen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruikelijke dosering

De dosering wordt door de arts bepaald. Het kan enkele dagen duren om de optimale dosis geneesmiddel voor uw individuele situatie of die van uw kind te bepalen, en zorgvuldige controles door uw arts zijn essentieel. Wanneer de optimale behandeling is vastgesteld, is het zeer belangrijk dat uw arts uw conditie of die van uw kind en het functioneren van de pomp door middel van regelmatige bezoeken controleert.

Wijze van gebruik

Lioresal Intrathecaal mag alleen worden toegediend door ervaren artsen door middel van directe injectie (bij het gebruik als testdosis) of infusie in de rug (ruggenmerg), waarbij speciale apparatuur nodig is. In het begin zal dan ook opname in het ziekenhuis nodig zijn. Indien de testdosis werkt, dan zal een speciale pomp onder uw of uw kind’s huid worden geïmplanteerd, die afgifte van kleine hoeveelheden geneesmiddel mogelijk maakt. Het kan enkele dagen duren voordat de optimale dosis voor u of uw kind bepaald is, waarbij zorgvuldige controle door uw dokter essentieel is. Het is van groot belang dat u zich aan de afspraken houdt om de pomp te laten bijvullen.

U mag nooit zelf het reservoir bijvullen, de dosering aanpassen of de infuussnelheid programmeren.

In geval u bemerkt dat Lioresal Intrathecaal te sterk of juist te weinig werkt bij u of uw kind, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Duur van de behandeling

Uw arts heeft u voorgeschreven hoelang u of uw kind met de behandeling door moet gaan. Het is belangrijk dat u zich hieraan houdt. Als u eerder met de behandeling wilt stoppen, overleg dan met uw arts.

Het is zeer belangrijk dat u en uw verzorgers de tekenen van overdosering herkennen. Deze tekenen kunnen plotseling of sluipend optreden, bijvoorbeeld door het niet goed functioneren van de pomp.

Indien u of uw kind last krijgt van een van de volgende verschijnselen kan de dosis te hoog zijn: uitzonderlijke spierzwakte, slaperigheid, een licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, uitzonderlijke speekselvloed, zich ziek voelen en/of braken, moeilijkheden met de ademhaling, toevallen, onderkoeling en verlies van bewustzijn. Waarschuw onmiddellijk uw arts.

Aangezien Lioresal Intrathecaal door uw arts of verpleegkundige wordt toegediend, is het onwaarschijnlijk dat er een dosering wordt gemist. Als u zorgen hierover heeft, raadpleeg dan uw arts of verpleegkundige.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Het abrupt stoppen met Lioresal Intrathecaal wordt ten zeerste afgeraden.

Een behandeling met Lioresal Intrathecaal moet altijd geleidelijk worden beëindigd door de dosis geleidelijk te verlagen.

Het is van het grootste belang dat u uw afspraken om de pomp te laten bijvullen nakomt, aangezien anders de spasmen terug kunnen komen.

Indien u een geleidelijke of plotselinge terugkeer van spasmen bij u of uw kind opmerkt, moet u onmiddellijk contact met uw arts opnemen.

Indien u of uw kind hoge koorts krijgt na het abrupt staken van het gebruik van Lioresal Intrathecaal dient onmiddellijk contact te worden opgenomen met uw arts of de eerste hulp van een nabij gelegen ziekenhuis.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Lioresal Intrathecaal bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen treden vaker aan het begin van de behandeling op wanneer u (of uw kind) nog in het ziekenhuis bent (of is), maar kunnen ook later optreden. In dat geval moet u contact opnemen met uw arts. Veel van de gemelde bijwerkingen kunnen ook samenhangen met de onderliggende aandoening, waarvoor u of uw kind behandeld wordt.

Sommige bijwerkingen komen zeer vaak voor. Deze bijwerkingen komen voor bij meer dan 10 op de 100 patiënten.

slaperigheid; onvoldoende spanning van de spieren (hypotonie)

Sommige bijwerkingen komen vaak voor. Deze bijwerkingen komen voor bij 1 tot 10 op de 100 patiënten.

 • verminderde eetlust
 • slapeloosheid; verwardheid/desoriëntatie; angst; (ernstige) neerslachtigheid (depressie)
 • sedatie; duizeligheid/een licht gevoel in het hoofd; toevallen; hoofdpijn; waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie); onduidelijke spraak; slaapzucht (lethargie); verhoogde (spier)spanning (hypertonie)
 • moeite met zien (accommodatiestoornissen), wazig zien, dubbelzien
 • verlaagde bloeddruk (hypotensie)
 • misselijkheid/braken; verstopping (constipatie); droge mond; diarree; verhoogde speekselproductie (speekselhypersecretie)
 • kortademigheid (dyspneu); te lage ademfrequentie (bradypneu); longontsteking (pneumonie); verminderde ademhaling (ademhalingsdepressie)
 • het niet kunnen ophouden van de urine (urine-incontinentie); achterblijven van urine in de blaas ten gevolge van een gestoorde blaaslediging (urineretentie)
 • seksuele problemen
 • huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria)
 • pijn; koorts/rillingen; slapheid (asthenie); vochtophoping (oedeem) in het gezicht of in de armen en benen

Andere bijwerkingen komen soms voor. Deze bijwerkingen komen voor bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten.

 • tekort aan vocht in de weefsels (dehydratie)
 • ideeënvorming met betrekking tot zelfmoord en zelfmoordpogingen; een (vaak overdreven) goede stemming hebben (euforie); een sombere stemming of gevoel hebben (dysforie); waarneming van dingen die er niet zijn (hallucinaties); waanachtige (paranoïde) reacties
 • onwillekeurige oogbol bewegingen (nystagmus); coördinatieproblemen (ataxie) bijvoorbeeld dronkemansgang; geheugenstoornissen; verminderde smaak
 • verhoogde bloeddruk (hypertensie); vorming van een bloedprop in bloedvat van het been (diep- veneuze trombose); rood worden van de huid; bleekheid; vertraagde hartslag (bradycardie)
 • darmafsluiting (ileus); bemoeilijkt slikken (dysfagie)
 • kaalhoofdigheid (haaruitval); zweetafscheiding (diaphoresis)
 • verlaagde lichaamstemperatuur (hypothermie)

Sommige bijwerkingen komen zelden voor. Deze bijwerkingen komen voor bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten.

 • levensbedreigende verschijnselen bij staken van de behandeling met Lioresal Intrathecaal door defect in geneesmiddel afgifte.

Toevallen/stuipen (convulsies) en verlaging van de drempel waarbij toevallen/stuipen kunnen optreden, in het bijzonder bij epileptische patiënten.

Krijgt u of uw kind veel last van een bijwerking? Of heeft u of uw kind een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 30°C.

Niet in de vriezer bewaren.

De ampullen in de buitenverpakking bewaren.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket of op de verpakking achter “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is baclofen.
 • De andere stoffen in dit middel zijn natriumchloride en water voor injecties.

Lioresal Intrathecaal is verkrijgbaar als oplossing voor injectie of infusie in ampullen. De ampullen zijn er in 3 sterkten:

Een Lioresal ampul van 1 ml bevat 0,05 mg baclofen (alleen als testdosis voor de arts); Een Lioresal ampul van 20 ml bevat 10 mg baclofen;

Een Lioresal ampul van 5 ml bevat 10 mg baclofen.

Lioresal Intrathecaal wordt op de markt gebracht in verpakkingen van 5 ampullen (0,05 mg/ml) of 1 ampul (10 mg/5 ml en 10 mg/20 ml).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Novartis Pharma B.V. Raapopseweg 1

6824 DP Arnhem Telefoon: 026 - 37 82 111

E-mail: mid.phnlar@novartis.com

In het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder:

Lioresal Intrathecaal 0,05 mg/1 ml, oplossing voor injectie of infusie, 1 ml RVG 16815

Lioresal Intrathecaal 10 mg/20 ml, oplossing voor injectie of infusie, 20 ml RVG 16816

Lioresal Intrathecaal 10 mg/5 ml, oplossing voor injectie of infusie, 5 ml RVG 16817

Deze bijsluiter is goedgekeurd in maart 2012

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg: <goedkeurde SmPC wordt integraal toegevoegd aan bijsluiter>.

Advertentie

Stof(fen) Baclofen
Toelating Nederland
Producent Novartis
Verdovend Nee
ATC-Code M03BX01
Farmacologische groep Spierverslappers, centraal werkende middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.