Advertentie

Auteur: Sandoz


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Baclofen behoort tot een groep geneesmiddelen die spierverslappers wordt genoemd.

Uw arts heeft besloten dat u of uw kind dit geneesmiddel nodig heeft voor behandeling van uw aandoening. Baclofen wordt gebruikt om buitensporige spanning in uw spieren (spasmen) te verminderen en te verlichten, zoals deze voorkomt bij verscheidene ziekten, zoals hersenverlamming (cerebrale parese), multiple sclerose, aandoeningen aan het ruggenmerg, beroerte (cerebrovasculair accident) en andere afwijkingen aan het zenuwstelsel.

Als u vragen heeft over hoe Baclofen werkt of waarom dit geneesmiddel aan u of aan uw kind is voorgeschreven, vraag het dan aan uw arts.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Volg zorgvuldig alle instructies van de arts op. Deze kunnen verschillen van de algemene informatie in deze bijsluiter.

 • als u of uw kind allergisch (overgevoelig) bent/is voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • als u of uw kind een ernstige geestesziekte heeft, die gepaard gaat met verwardheid of depressie
 • als u de ziekte van Parkinson heeft
 • als u of uw kind lijdt aan epilepsie (toevallen)
 • als u of uw kind een maag‐ of darmzweer heeft of vroeger heeft gehad
 • bij verschillende ziekten van de hersenbloedvaten
 • als u of uw kind al geneesmiddelen gebruikt om de bloeddruk te verlagen (zie ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’)
 • indien u of uw kind een verminderde long‐ of leverfunctie heeft
 • indien u of uw kind een verminderde nierfunctie heeft (waaronder terminale nierinsufficiëntie)
 • bij bepaalde afwijkingen aan de blaas (moeite met plassen);
 • indien u of uw kind lijdt aan diabetes mellitus (suikerziekte);
 • wanneer u of uw kind de volgende verschijnselen ervaart: spierstijfheid, sterke bewegingsdrang, hoge koorts, transpiratie, speekselvloed en verminderd bewustzijn. Deze verschijnselen treden op bij het zogenaamde maligne neuroleptica syndroom (MNS); u dient onmiddellijk contact op te nemen met uw arts
 • wanneer u of uw kind de volgende bijwerkingen ervaart: spierkrampen, koorts en roodbruine verkleuring van de urine. Deze verschijnselen duiden op de afbraak van spierweefsel (rabdomyolyse). U dient direct contact op te nemen met uw arts.

Als één of meerdere van deze gevallen op u of uw kind van toepassing is, informeer dan uw arts. Uw arts zal hier rekening mee houden tijdens uw behandeling of die van uw kind met Baclofen.

Kinderen en jongvolwassenen

Baclofen Sandoz tabletten zijn niet geschikt voor gebruik bij kinderen met een lichaamsgewicht lager dan 33 kg.

Gebruikt u of uw kind naast Baclofen Sandoz nog andere geneesmiddelen, of heeft u of uw kind dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u of uw kind geen voorschrift voor nodig heeft.

Licht uw arts of apotheker in als u of uw kind de volgende geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt:

 • een bepaalde groep van sterk pijnstillende middelen (opiaten, zoals morfine) en andere stoffen die een dempende werking op het zenuwstelsel hebben (zoals kalmerende middelen en alcohol); deze middelen kunnen de slaperigheid en sufheid die vaak door Baclofen wordt veroorzaakt versterken
 • een bepaalde groep middelen tegen neerslachtigheid (tricyclische antidepressiva, zoals amitriptyline), omdat deze de werking van Baclofen kunnen versterken, wat kan leiden tot een sterke spierverslapping
 • bloeddrukverlagende middelen (antihypertensiva, zoals hydrochloorthiazide), omdat bij gelijktijdig gebruik met Baclofen een versterkte bloeddrukdaling kan optreden
 • bepaalde middelen tegen de ziekte van Parkinson (levodopa of levodopa plus carbidopa), omdat het gelijktijdig gebruik met Baclofen kan leiden tot verwardheid, het waarnemen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), hoofdpijn, opwinding/onrust (agitatie) en misselijkheid
 • geneesmiddelen, die invloed hebben op de werking van de nieren.

Alcohol kan het effect en de bijwerkingen van Baclofen Sandoz versterken. Daarom mag u tijdens de behandeling met Baclofen geen alcohol gebruiken.

Baclofen Sandoz moet tijdens de maaltijden met wat vloeistof (bijvoorbeeld een glas water) worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Over het gebruik van Baclofen Sandoz tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te kunnen beoordelen.

Dit middel dient niet te worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Baclofen wordt in kleine hoeveelheden uitgescheiden in de moedermelk. Moeders die Baclofen gebruiken, mogen hun zuigelingen borstvoeding geven, op voorwaarde dat de arts het goed vindt en de arts controleert, dat er geen bijwerkingen bij de zuigeling optreden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Baclofen kan onder meer duizeligheid, sufheid, slaperigheid en stoornissen in het zien veroorzaken, waardoor uw oplettendheid of dat van uw kind vermindert. Het is aan te raden extra voorzichtig te zijn bij het autorijden en het bedienen van machines of liever dit soort activiteiten achterwege te laten, wanneer u of uw kind dergelijke bijwerkingen ervaart.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u of uw kind bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u of uw kind dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

U moet ervoor zorgen dat u of uw kind dit geneesmiddel regelmatig en precies volgens het voorschrift van de arts gebruikt. Hierdoor worden de beste resultaten behaald en wordt het risico op bijwerkingen verminderd. Het gebruik van Baclofen Sandoz mag men nooit plotseling staken. Overleg eerst met uw arts. Hij of zij zal u of uw kind vertellen of en wanneer gestopt kan worden met het gebruik van dit geneesmiddel; plotseling stoppen kan uw ziekte of dat van uw kind verergeren.

De gebruikelijke dosering is:

  Volwassenen Kinderen jonger Kinderen van 8
    dan 8 jaar jaar en ouder
  Dagelijkse dosis verdeeld    
  over 2 tot 4 porties    
Startdosis 15mg/dag 0,3 mg/kg/dag 0,3 mg/kg/dag
Verhogen van + 15 mg om de 3 dagen tot + 0,3 mg/kg per 1 + 0,3 mg/kg per 1
dosis de meest geschikte dosis is tot 2 weken tot
  bereikt   2 weken
Onderhoudsdosis 30-80 mg per dag 0,75-2,0 mg/kg/dag 0,75-2,0 mg/kg/dag
    maximaal 40 maximaal 60
    mg/dag mg/dag
Bijzonderheden Patiënten die in een Niet geschikt voor Niet geschikt voor
  ziekenhuis zijn openomen kinderen met een kinderen met een
  onder bewaking 100-120 lichaamsgewicht lichaamsgewicht
  mg/dag lager dan 33 kg lager dan 33 kg

Patiënten met een verminderde werking van de nieren

Patiënten met een verminderde werking van de nieren of patiënten waarvan het bloed langdurig (chronisch) met een kunstnier wordt gezuiverd, worden met een bijzonder lage dosering van circa 5 mg per dag behandeld. Als een verhoging van de dosis noodzakelijk blijkt te zijn, dient dit zeer voorzichtig te gebeuren. Behandeling van patiënten met terminale nierinsufficiëntie dient uitsluitend onder strikte controle plaats te vinden.

Ouderen en patiënten met hersenstoornis

Bij oudere patiënten, of bij patiënten met spasmen die worden veroorzaakt door een stoornis in de hersenen, is de kans op bijwerkingen groter. Daarom wordt in die gevallen een zeer voorzichtige dosering en een goed toezicht aanbevolen.

De doses die door de arts zijn voorgeschreven kunnen verschillen van de bovengenoemde doses. In dat geval moet u of uw kind de instructies van de arts opvolgen.

Wijze van gebruik

Baclofen Sandoz wordt altijd verdeeld over verschillende porties per dag, meestal over 2 tot 4 porties per dag (bij voorkeur over 4 porties).

Baclofen Sandoz moet tijdens de maaltijden met wat vloeistof (bijvoorbeeld een glas water) worden ingenomen.

In geval u of uw kind bemerkt dat Baclofen Sandoz te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Duur van de behandeling

Uw arts heeft u voorgeschreven hoelang u of uw kind met de behandeling door moet gaan. Het is belangrijk dat u zich hieraan houdt. Als u eerder met de behandeling wilt stoppen, overleg dan met uw arts. U of uw kind dient niet plotseling te staken met de behandeling met Baclofen Sandoz, aangezien dit kan leiden tot ongewenste neveneffecten.

Wanneer u of uw kind te veel Baclofen Sandoz heeft ingenomen, of als iemand anders per ongeluk uw tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of het ziekenhuis voor advies.

Laat de verpakking van de tabletten zien. Medische behandeling kan nodig zijn.

Verschijnselen

De meest kenmerkende verschijnselen die kunnen optreden bij overdosering zijn: verminderd bewustzijn (bewustzijnsdaling) en vertraagde ademhaling (ademhalingsdepressie).

Verder kunnen optreden: slaperigheid, verwardheid, opwinding, onrust (agitatie), waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), geheugenverlies voor gebeurtenissen die plaatsvonden vóór het gebruik van Baclofen Sandoz (retrograde amnesie), toevallen/stuipen met een fase waarin de spieren verkrampen gevolgd door een

(lang) aanhoudende fase met ritmische spierschokken (gegeneraliseerde convulsies met tonisch-clonische krampen), plotselinge samentrekking van de spieren (myoclonus), onvoldoende spanning van de spieren (spierzwakte/hypotonie), afname of ontbreken van de reflex (hyporeflexie tot areflexie), moeite met zien (accommodatiestoornissen); zowel vernauwing van de pupillen (miosis) als verwijding van de pupillen (mydriasis) is mogelijk zonder reactie op licht.

Misselijkheid, braken, diarree en speekselvloed zijn mogelijk.

Daarnaast kunnen ook nog na enkele dagen optreden: verlaagde bloeddruk (hypotensie) of verhoogde bloeddruk (hypertensie), vertraagde hartslag (bradycardie), versnelde hartslag (tachycardie) of stoornis in het hartritme (hartaritmie) en lokale vaatverwijding (perifere vasodilatatie). Een enkele keer is sterke daling van de lichaamstemperatuur (hypothermie) waargenomen.

Behandeling

Als de patiënt bewusteloos is, leg deze dan op zijn zijde en houd de luchtweg vrij (verwijder een eventueel aanwezig kunstgebit) en wacht bij de patiënt tot de arts is gearriveerd.

 • Als het bijna tijd is voor de volgende dosis (bijvoorbeeld binnen 2 of 3 uur), neem de gemiste dosis dan niet meer in, en neem de volgende dosis in op het tijdstip waarop het zou moeten.
 • In andere gevallen neemt u de dosis in zo gauw als u het zich herinnert. Neem vervolgens de volgende tablet in op het gebruikelijke tijdstip.
 • Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.

Als u hierover vragen heeft, raadpleeg dan uw arts.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Wanneer u een (langdurige) therapie met Baclofen Sandoz abrupt staakt, kunnen de volgende verschijnselen optreden: angst en verwardheid, waarnemingen van dingen die er niet zijn hallucinaties), ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose), (perioden van) overdreven opgewektheid gepaard gaande met het hebben van veel energie (manie), stoornis van het denken (wanen), vallende ziekte (epileptische aanvallen), versnelde hartslag, koorts en zelfs tijdelijk versterkte spierkrampen / spierstijfheid (spasticiteit).

Indien u of uw kind hoge koorts krijgt na abrupt staken van het gebruik van Baclofen Sandoz, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts.

Als u wilt stoppen met de behandeling met Baclofen Sandoz, neem dan contact op met uw arts.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De frequenties van de hieronder genoemde bijwerkingen zijn als volgt ingedeeld: Zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 patiënten

Vaak: bij 1 tot 10 op de 100 patiënten Soms: bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten Zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten

Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten

Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Psychische stoornissen

Vaak: verwardheid, slapeloosheid, een (vaak overdreven) goede stemming hebben (euforie), (ernstige) neerslachtigheid (depressie), waarneming van dingen die er niet zijn (hallucinaties), nachtmerries, uitputting.

Zenuwstelsel

Zeer vaak: sufheid (sedatie), slaperigheid

Vaak: een licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, hoofdpijn, coördinatieproblemen (ataxie), beven, trillen (tremor), onwillekeurige oogbolbeweging (nystagmus)

Zelden: het waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie); spraakstoornissen (dysartrie); stoornis in de smaakgewaarwording (dysgeusie)

Niet bekend: Toevallen/stuipen (convulsies) en verlaging van de drempel waarbij toevallen/stuipen kunnen optreden, in het bijzonder bij epileptische patiënten.

Ogen

Vaak: moeite met zien (accommodatiestoornissen), stoornissen in het zien (visusstoornissen).

Hart

Vaak: verminderde werking van het hart (afname cardiale output).

Bloedvaten

Vaak: verlaagde bloeddruk (hypotensie).

Ademhaling

Vaak: vertraagde ademhaling (ademhalingsdepressie).

Maag en darmen

Zeer vaak: misselijkheid

Vaak: bemoeilijkte spijsvertering (indigestie); kokhalzen; braken; verstopping (constipatie); diarree; droge mond

Zelden: buikpijn (abdominale pijn).

Lever en gal

Zelden: stoornissen van de leverfunctie

Zeer zelden: leverontsteking (hepatitis) gepaard gaande met geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen).

Huid

Vaak: overmatig zweten (hyperhidrosis), huiduitslag

Niet bekend: huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria).

Botten en spieren

Vaak: onvoldoende spanning van de spieren (spierzwakte), spierpijn (myalgie).

Urineweg en nieren

Vaak: frequent urineren, niet kunnen ophouden van urine (incontinentie/enuresis), moeilijk of pijnlijk urineren (dysurie)

Zelden: ophouden of achterblijven van urine in de blaas (urineretentie)

Geslachtsorganen en borsten

Zelden: erectiestoornis.

Algemeen

Vaak: vermoeidheid

Zeer zelden: sterke daling van de lichaamstemperatuur (hypothermie).

Krijgt u of uw kind veel last van een bijwerking? Of heeft u of uw kind een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking of op de doos na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is baclofen.

De andere stoffen in dit middel zijn: Calciumwaterstoffosfaat, colloidaal siliciumdioxide, lactose, magnesiumstearaat, microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat.

Hoe ziet Baclofen Sandoz er uit en hoeveel zit er in de verpakking

Baclofen Sandoz tablet 10

De tabletten zijn rond en wit, met een doorsnede van 7 mm. Aan één zijde voorzien van een breukgleuf met ten weerszijden daarvan de kenmerken "BN" en "10".

Baclofen Sandoz tablet 25

De tabletten zijn rond en wit, met een doorsnede van 8 mm. Aan één zijde voorzien van een breukgleuf met ten weerszijden daarvan de kenmerken "BN" en "25".

Baclofen Sandoz tablet 10 is verpakt in blisterverpakkingen à 30 of 100 tabletten en in potten à 100 of 250 tabletten en in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) tabletten.

Baclofen Sandoz tablet 25 , is verpakt in blisterverpakkingen à 30 of 100 tabletten en in potten à 100 of 250 tabletten en in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

fabrikant

ratiopharm Nederland bv Ronde Tocht 11

1507 CC Zaandam

The Netherlands

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

The Netherlands

Gerard Laboratories

80 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road

Dublin

Ireland

In het register ingeschreven onder

RVG 23864=12153 (Baclofen Sandoz tablet 10, tabletten 10 mg)

RVG 23865=12154 (Baclofen Sandoz tablet 25, tabletten 25 mg)

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in januari 2013.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK