Metronidazol 250 PCH, omhulde tabletten 250 mg

Illustratie van Metronidazol 250 PCH, omhulde tabletten 250 mg
Stof(fen) Metronidazol
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code P01AB01
Farmacologische groep Middelen tegen amoebiasis en andere protozoale ziekten

Vergunninghouder

Pharmachemie

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Metronidazol 500 PCH, omhulde tabletten 500 mg Metronidazol Pharmachemie
Rozex, hydrogel 0,75% Metronidazol Euro Registratie Collectief
Metronidazol Noridem 5 mg/ml, oplossing voor infusie Metronidazol Noridem Enterprises Ltd Evagorou & Makariou
Rosiced 7,5 mg/g crème, crème Metronidazol Pierre Fabre
Metronidazol Actavis 250 mg, omhulde tabletten Metronidazol Actavis

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Metronidazol PCH behoort tot de groep van geneesmiddelen die bacteriën en protozoën (ééncellige diertjes) bestrijden. Het bevat metronidazol als werkzame stof.

Metronidazol PCH wordt bij volwassenen en kinderen gebruikt:

 • bij de behandeling van infecties van de urinebuis of van het slijmvlies van de vagina, de zogenaamde “witte vloed” bij vrouwen (Trichomoniasis, Gardnerella vaginalis).
 • bij de behandeling van Amoebiasis. Dit is een aandoening die wordt veroorzaakt door een bepaald ééncellig diertje (amoebe).
 • bij de behandeling van Giardiasis. Dit is een aandoening die wordt veroorzaakt door een bepaald ééncellig diertje (giardia).
 • bij de behandeling van ernstige infecties die worden veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn voor dit geneesmiddel.
 • om bepaalde infecties die kunnen ontstaan bij en na een operatie, te voorkomen.
 • bij de behandeling van een bepaalde vorm van ernstige tandvleesontsteking (angina van Plaut- Vincent).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

METRONIDAZOL 250 – 500 PCH omhulde tabletten

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • Wanneer bij u een afwijkend bloedbeeld is vastgesteld. Dit wordt beoordeeld door uw arts.
 • Wanneer u last heeft van een aandoening aan uw zenuwstelsel (neurologische aandoening).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Wanneer u alcoholhoudende drank gebruikt. U mag geen alcoholhoudende dranken gebruiken tijdens en tot 48 uur na de behandeling met Metronidazol PCH.
 • Wanneer u dit geneesmiddel langer dan 10 dagen gebruikt. Er kunnen veranderingen in uw erfelijk materiaal (DNA) optreden.
 • Wanneer uw lever niet goed werkt, omdat metronidazol zich dan kan ophopen in uw lichaam (zie “Dosering bij een gestoorde werking van de lever” in rubriek 3).
 • Als u allergisch bent voor andere, vergelijkbare geneesmiddelen (ketoconazol, miconazol, sulconazol). U kunt dan ook allergisch zijn voor Metronidazol PCH.
 • Ga naar uw arts als u na de behandeling van de “witte vloed” nog klachten heeft. Het kan zijn dat u last heeft van een andere infectie (gonorroe).

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Metronidazol PCH nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Gelijktijdig gebruik met de volgende geneesmiddelen wordt afgeraden bij:

 • Disulfiram, een middel tegen alcoholverslaving. U kunt last krijgen van psychotische reacties. Een psychose is een ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is.
 • Fenobarbital, gebruikt bij epilepsie. Fenobarbital kan de werkzaamheid van Metronidazol PCH verminderen.
 • Fenytoïne, een middel voor hartklachten of epilepsie. Fenytoïne kan de werkzaamheid van Metronidazol PCH verminderen.
 • Cimetidine, een middel tegen maagklachten. De bijwerkingen van Metronidazol PCH kunnen toenemen.
 • Bepaalde middelen tegen bloedstolling (anticoagulantia van het cumarine type, zoals acenocoumarol). Metronidazol PCH kan de werking van deze middelen versterken.
 • Geneesmiddelen die lithium bevatten. Metronidazol PCH kan het gehalte van lithium in het bloed verhogen, waardoor de nieren vergiftigd kunnen worden.
 • Ciclosporine, een geneesmiddel dat wordt gebruikt na orgaantransplantaties en bij bepaalde huidziekten. Metronidazol PCH kan het gehalte van deze stof in het bloed verhogen.
 • Geneesmiddelen met als bestanddeel 5-fluorouracil (behandeling tegen kanker). Metronidazol PCH kan het gehalte van 5-fluorouracil in het bloed verhogen, waardoor 5-fluorouracil extra schadelijk kan zijn.

METRONIDAZOL 250 – 500 PCH omhulde tabletten

 • Busulfan, dat wordt gebruikt bij kanker. Er is een grotere kans dat u last krijgt van ernstige bijwerkingen door busulfan.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

U mag tijdens de behandeling en tot 48 uur na de behandeling met Metronidazol PCH geen alcoholhoudende dranken gebruiken. Dit kan leiden tot bepaalde psychische stoornissen, die worden vermeld in rubriek 4 ‘Mogelijke bijwerkingen’.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Als uw arts het noodzakelijk vindt, kunt u Metronidazol PCH gebruiken tijdens de zwangerschap. Metronidazol PCH komt in de moedermelk terecht. U mag Metronidazol PCH eenmalig gebruiken als u borstvoeding geeft. Als u voor langere tijd Metronidazol PCH moet gebruiken, moet u eerst met uw arts overleggen of u moet stoppen met het geven van borstvoeding.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Metronidazol kan bijwerkingen zoals wazig zien en duizeligheid, veroorzaken. In dat geval is het niet verstandig een voertuig te besturen of machines te bedienen.

Metronidazol PCH tabletten bevatten lactose

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De dosering is per patiënt verschillend en zal door uw arts worden vastgesteld.

Tenzij uw arts iets anders voorschrijft is de gebruikelijke dosering:

Bij Giardiasis, Amoebiasis en infecties met bacteriën:

Metronidazol PCH tabletten of suspensie

: dosering in mg/kg lichaamsgewicht per dag en per leeftijd

toepassing aantal mg/kg 1-3 jaar 3-7 jaar 7-10 jaar 10-13 jaar 13 jaar en
  dagen per dag         ouder
Giardiasis 5 10-15 125 mg 125 mg 125 mg 250 mg 250 mg
      1-2 x daags 2-3 x daags 3 x daags tot 2-3 x daags 3 x daags
          250 mg    

Behandeling van bepaalde vormen van witte vloed:

Bij infecties met Trichomonas en Gardnerella vaginalis dienen beide partners te worden behandeld.

  toepassing volwassenen aantal dagen
  gardnerella vaginalis 500 mg 7
    2 x daags  
  trichomonas infectie 2 gram 1 x daags 1 of 2
    of 6
    500 mg 2 x daags 10*
    of  
*   250 mg 3 x daags  
Herhaling van de kuur kan noodzakelijk zijn    

Behandeling bij operaties:

Vaak zal Metronidazol PCH uit voorzorg worden toegediend 24 uur voor operatie tot minimaal 4 uur na het sluiten van de wond, of langer, afhankelijk van het infectiegevaar.

Volwassenen: Gynaecologische ingrepen:

1 g Metronidazol PCH als eenmalige gift, gevolgd door 500 mg 3 maal daags tot voor de operatie niet meer mag worden gegeten. Na de operatie zo nodig nog 24 uur 3 x 500 mg.

Darmoperaties:

1 g Metronidazol PCH als eenmalige gift, gevolgd door 500 mg, 3 maal daags gedurende 24 uur tot voor de operatie niet meer mag worden gegeten. Na de operatie wordt de behandeling voortgezet vanaf 4 uur na de operatie tot minimaal 24 uur na het sluiten van de wond.

Kinderen:

METRONIDAZOL 250 – 500 PCH omhulde tabletten

Voorafgaand aan de operatie wordt Metronidazol PCH toegediend in combinatie met een ander geneesmiddel dat bacteriën bestrijdt (neomycine):

  Metronidazol PCH tabletten of suspensie Neomycine tabletten
  (3 maal daags gedurende 2 dagen) (4 maal daags gedurende 3 dagen)
5 - 12 jaar: 100 mg 500 mg
1 - 5 jaar: 5 mg/kg lichaamsgewicht 250 mg
Jonger dan 1 jaar: 125 mg
5 mg/kg lichaamsgewicht  

Na de operatie wordt de behandeling voortgezet, meestal met een andere toedieningsvorm.

Dosering bij een gestoorde werking van de lever:

Bij ernstige stoornissen in de werking van de lever wordt de dagelijkse dosering verlaagd tot 1/3 van de gebruikelijke dosering in 1 gift.

Dosering bij angina van Plaut-Vincent

Drie maal daags 750 mg of 3-4 maal daags 500 mg voor 7 dagen of langer (indien nodig). Kinderen tot 12 jaar: 20 mg per kg lichaamsgewicht, 3 maal per dag.

Uw arts zal u vertellen hoe lang u Metronidazol PCH moet gebruiken.

Als u merkt dat Metronidazol PCH te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u teveel van dit middel ingenomen?

Als u te veel Metronidazol PCH heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Gebruik van teveel metronidazol kan leiden tot onder andere misselijkheid, braken en coördinatie- problemen, zoals dronkemansgang. Na gebruik van teveel metronidazol, worden vooral de symptomen behandeld. Er is geen specifiek tegengif voor overdosering.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u een keer een dosis Metronidazol PCH vergeet, kunt u deze alsnog nemen behalve wanneer het bijna tijd is voor de volgende dosis. Volg dan gewoon het oude schema.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Metronidazol PCH bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen kunnen in de volgende frequenties voorkomen:

 • Zelden: treedt op bij minder dan 1 persoon op 1.000.

METRONIDAZOL 250 – 500 PCH omhulde tabletten

 • Zeer zelden: treedt op bij minder dan 1 persoon op 10.000.
 • Niet bekend: het is niet bekend hoe vaak deze bijwerking optreedt.

De frequentie, het type en de ernst van de bijwerkingen bij kinderen zijn dezelfde als bij volwassenen.

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Zeer zelden:

 • Agranulocytose. Dit is een zeer ernstige bloedafwijking door een tekort aan witte bloedlichaampjes met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond.
 • Neutropenie. Dit is een bloedafwijking door een tekort aan witte bloedlichaampjes, waardoor u gevoeliger bent voor infecties.
 • Tekort aan bloedplaatjes, waardoor u gevoeliger bent voor bloeduitstortingen.
 • Voorbijgaande leukopenie. Dit is een bloedafwijking die zich uit in een verhoogde gevoeligheid voor infecties. Deze afwijking verdwijnt weer als u stopt met het gebruik van Metronidazol PCH.

Zenuwstelselaandoeningen

Zeer zelden:

 • encephalopathie (een aandoening van de hersenen die zich kenmerkt door bijvoorbeeld verwardheid en stuipen)
 • cerebellair syndroom (een aandoening van de hersenen die zich kenmerkt door bijvoorbeeld

coördinatieproblemen, spraakstoornissen, moeilijkheden met lopen, stuipen van de oogbol en trillen).

Niet bekend:

 • Hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid, coördinatiestoornissen.
 • Een bepaalde vorm van hersenvliesontsteking, die meestal wordt veroorzaakt door een virus (aseptische meningitis).
 • Zenuwaandoening of aanvallen die lijken op epilepsie (neuropathie).

Oogaandoeningen

Niet bekend:

 • Stoornissen in het zien, zoals dubbelzien, bijziendheid, wazig zien, niet goed scherp kunnen zien of veranderingen in het zien van kleuren.
 • Aandoening of ontsteking van de oogzenuw.

Maagdarmstelselaandoeningen

Zeer zelden:

 • Pseudomembraneuze colitis. Dit is een ernstige ontsteking van de dikke darm met als verschijnselen

koorts en ernstige, aanhoudende of bloederige diarree.

Niet bekend:

 • Maagdarmklachten zoals pijn in de bovenbuik, misselijkheid, braken en diarree.
 • Ontsteking van het mondslijmvlies, beslagen tong.
 • Smaakstoornissen, zoals een onaangename metaalsmaak.
 • Ontsteking van de alvleesklier met als verschijnselen heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug en misselijkheid en braken.
 • Gebrek aan eetlust (anorexia).

Nier- en urinewegaandoeningen

METRONIDAZOL 250 – 500 PCH omhulde tabletten

Niet bekend:

 • Donkerverkleuring van uw urine.

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen

Niet bekend:

 • Spierpijn, gewrichtspijn.

Immuunsysteemaandoeningen

Zelden:

 • Ernstige overgevoeligheidsreacties (anafylaxie).
 • Koorts, angioneurotisch oedeem (plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen van bijvoorbeeld de keel of tong, ademhalingsmoeilijkheden of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie).

Huid- en onderhuidaandoeningen:

Niet bekend:

 • Vluchtige huiduitslag bij sommige infectieziekten, jeuk, blozen, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten).

Lever- en galaandoeningen

Zeer zelden:

 • Abnormale uitslag van de leverfunctietest, leverontsteking gepaard gaande met geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen).

Psychische stoornissen

Zeer zelden:

 • Stoornissen in de controle over het handelen en gedrag (psychotische stoornissen). Niet bekend:
 • Waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), verwardheid, zwaarmoedige stemming.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Niet bekend:

 • Koorts.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Er is geen speciale bewaartemperatuur noodzakelijk. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

METRONIDAZOL 250 – 500 PCH omhulde tabletten

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket, de doos of de fles. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is metronidazol. Eén tablet bevat 250 of 500 mg metronidazol.
 • De andere stoffen in dit middel zijn croscarmellosenatrium, lactosemonohydraat, povidon, magnesiumstearaat, maïszetmeel, microkristallijne cellulose, hydroxypropylmethylcellulose, titaniumdioxide (E171), Macrogol 400.

Hoe ziet Metronidazol PCH er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Metronidazol PCH 250 zijn witte, afgeronde omhulde tabletten met een breukstreep.

Metronidazol PCH 500 zijn witte, afgeronde omhulde tabletten met een breukstreep met de letters “CLJ”. De breukstreep is niet bedoeld om de tablet te verdelen in twee gelijke doses.

Verpakkingen

PVC/Al stripverpakking: 20 of 30 stuks

HDPE tabletflacons met een HDPE/LDPE of HDPE dop: 100 stuks.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

Pharmachemie B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Fabrikant:

 • Actavis B.V., Baarnsche Dijk 1, 3741 LN Baarn
 • Balkanpharma – Dupnitsa AD, 3, Samokovsko Shosse Str., 2600 Dupnitsa, Bulgarije
 • Sandoz BV, Veluwezoom 22, PO Box 10332, 1301 AH Almere, Nederland
In het register ingeschreven  
Metronidazol PCH 250, omhulde tabletten RVG 21419=07074
Metronidazol PCH 500, omhulde tabletten RVG 21420=08652

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2013.

METRONIDAZOL 250 – 500 PCH omhulde tabletten

0213.7v.AP

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter beoordeling van geneesmiddelen http://www.cbg-meb.nl.

Advertentie

Stof(fen) Metronidazol
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code P01AB01
Farmacologische groep Middelen tegen amoebiasis en andere protozoale ziekten

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.