Metronidazol Sandoz 500, omhulde tabletten 500 mg | Nederland

Metronidazol Sandoz 500, omhulde tabletten 500 mg

Producent: Sandoz

Stof(fen)
Metronidazol
Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Farmacologische groep Middelen tegen amoebiasis en andere protozoale ziekten

Alles om te weten

Vergunninghouder

Sandoz

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Metronidazol Sandoz behoort tot de groep van geneesmiddelen die bacteriën en protozoën (ééncellige diertjes) bestrijden. Het bevat metronidazol als werkzame stof. Metronidazol Sandoz wordt bij volwassenen en kinderen gebruikt:

 • bij de behandeling van infecties van de urinebuis of van het slijmvlies van de vagina, de zogenaamde “witte vloed” bij vrouwen (Trichomoniasis, Gardnerella vaginalis).
 • bij de behandeling van Amoebiasis. Dit is een aandoening die wordt veroorzaakt door een bepaald ééncellig diertje (amoebe).
 • bij de behandeling van Giardiasis. Dit is een aandoening die wordt veroorzaakt door een bepaald ééncellig diertje (giardia).
 • bij de behandeling van ernstige infecties die worden veroorzaakt door micro- organismen die gevoelig zijn voor dit geneesmiddel.
 • om bepaalde infecties die kunnen ontstaan bij en na een operatie, te voorkomen.
 • bij de behandeling van een bepaalde vorm van ernstige tandvleesontsteking (angina van Plaut-Vincent).

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • Wanneer bij u een afwijkend bloedbeeld is vastgesteld. Dit wordt beoordeeld door uw arts.
 • Wanneer u last heeft van een aandoening aan uw zenuwstelsel (neurologische aandoening).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Wanneer u alcoholhoudende drank gebruikt. U mag geen alcoholhoudende dranken gebruiken tijdens en tot 48 uur na de behandeling met Metronidazol Sandoz.
 • Wanneer u dit geneesmiddel langer dan 10 dagen gebruikt. Er kunnen veranderingen in uw erfelijk materiaal (DNA) optreden.
 • Wanneer uw lever niet goed werkt, omdat metronidazol zich dan kan ophopen in uw lichaam (zie “Dosering bij een gestoorde werking van de lever” in rubriek 3).
 • Als u allergisch bent voor andere, vergelijkbare geneesmiddelen (ketoconazol, miconazol, sulconazol). U kunt dan ook allergisch zijn voor Metronidazol Sandoz.
 • Ga naar uw arts als u na de behandeling van de “witte vloed” nog klachten heeft. Het kan zijn dat u last heeft van een andere infectie (gonorroe).

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen

Gebruikt u naast Metronidazol Sandoz nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Gelijktijdig gebruik met de volgende geneesmiddelen wordt afgeraden:

 • Disulfiram, een middel tegen alcoholverslaving. U kunt last krijgen van psychotische reacties. Een psychose is een ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is.
 • Fenobarbital, gebruikt bij epilepsie. Fenobarbital kan de werkzaamheid van Metronidazol Sandoz verminderen.
 • Fenytoïne, een middel voor hartklachten of epilepsie. Fenytoïne kan de werkzaamheid van Metronidazol Sandoz verminderen.
 • Cimetidine, een middel tegen maagklachten. De bijwerkingen van Metronidazol Sandoz kunnen toenemen.
 • Bepaalde middelen tegen bloedstolling (anticoagulantia van het cumarine type, zoals acenocoumarol). Metronidazol Sandoz kan de werking van deze middelen versterken.
 • Geneesmiddelen die lithium bevatten. Metronidazol Sandoz kan het gehalte van lithium in het bloed verhogen, waardoor de nieren vergiftigd kunnen worden.
 • Ciclosporine, een geneesmiddel dat wordt gebruikt na orgaantransplantaties en bij bepaalde huidziekten. Metronidazol Sandoz kan het gehalte van deze stof in het bloed verhogen.
 • Geneesmiddelen met als bestanddeel 5-fluorouracil (behandeling tegen kanker). Metronidazol Sandoz kan het gehalte van 5-fluorouracil in het bloed verhogen, waardoor 5-fluorouracil extra schadelijk kan zijn.
 • Busulfan, dat wordt gebruikt bij kanker. Er is een grotere kans dat u last krijgt van ernstige bijwerkingen door busulfan.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

U mag tijdens de behandeling en tot 48 uur na de behandeling met Metronidazol Sandoz geen alcoholhoudende dranken gebruiken. Dit kan leiden tot bepaalde psychische stoornissen, die worden vermeld in rubriek 4 ‘Mogelijke bijwerkingen’.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Als uw arts het noodzakelijk vindt, kunt u Metronidazol Sandoz gebruiken tijdens de zwangerschap.

Metronidazol Sandoz komt in de moedermelk terecht. U mag Metronidazol Sandoz eenmalig gebruiken als u borstvoeding geeft. Als u voor langere tijd Metronidazol Sandoz moet gebruiken, moet u eerst met uw arts overleggen of u moet stoppen met het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Metronidazol kan bijwerkingen zoals wazig zien en duizeligheid, veroorzaken. In dat geval is het niet verstandig een voertuig te besturen of machines te bedienen.

Metronidazol Sandoz tabletten bevatten lactose

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De dosering is per patiënt verschillend en zal door uw arts worden vastgesteld.

Tenzij uw arts iets anders voorschrijft is de gebruikelijke dosering:

Bij Giardiasis, Amoebiasis en infecties met bacteriën:

Metronidazol tabletten of suspensie

dosering in mg/kg lichaamsgewicht per dag en per leeftijd

toepassing aantal mg/kg 1-3 jaar 3-7 jaar 7-10 jaar 10-13 jaar 13 jaar en
  dagen per dag         ouder
Giardiasis 5 10-15 125 mg 125 mg 125 mg 250 mg 250 mg
      1-2 x 2-3 x 3 x daags 2-3 x 3 x daags
      daags daags tot daags  
          250 mg    
          2 x daags    

Behandeling van bepaalde vormen van witte vloed:

Bij infecties met Trichomonas en Gardnerella vaginalis dienen beide partners te worden behandeld.

toepassing volwassenen aantal dagen
gardnerella vaginalis 500 mg 7
  2 x daags  
trichomonas infectie 2 gram 1 x daags 1 of 2
  of 6
  500 mg 2 x daags 10*
  of  
  250 mg 3 x daags  

* Herhaling van de kuur kan noodzakelijk zijn

Behandeling bij operaties:

Vaak zal Metronidazol Sandoz uit voorzorg worden toegediend 24 uur voor operatie tot minimaal 4 uur na het sluiten van de wond, of langer, afhankelijk van het infectiegevaar.

Volwassenen: Gynaecologische ingrepen:

1 g Metronidazol Sandoz als eenmalige gift, gevolgd door 500 mg 3 maal daags tot voor de operatie niet meer mag worden gegeten. Na de operatie zo nodig nog 24 uur 3 x 500 mg.

Darmoperaties:

1 g Metronidazol Sandoz als eenmalige gift, gevolgd door 500 mg, 3 maal daags gedurende 24 uur tot voor de operatie niet meer mag worden gegeten. Na de operatie wordt de behandeling voortgezet vanaf 4 uur na de operatie tot minimaal 24 uur na het sluiten van de wond.

Kinderen:

Voorafgaand aan de operatie wordt Metronidazol Sandoz toegediend in combinatie met een ander geneesmiddel dat bacteriën bestrijdt (neomycine):

Na de operatie wordt de behandeling voortgezet, meestal met een andere toedieningsvorm.

Dosering bij een gestoorde werking van de lever:

Bij ernstige stoornissen in de werking van de lever wordt de dagelijkse dosering verlaagd tot 1/3 van de gebruikelijke dosering in 1 gift.

Dosering bij angina van Plaut-Vincent

Drie maal daags 750 mg of 3-4 maal daags 500 mg voor 7 dagen of langer (indien nodig).

Kinderen tot 12 jaar: 20 mg per kg lichaamsgewicht, 3 maal per dag.

Uw arts zal u vertellen hoe lang u Metronidazol Sandoz moet gebruiken.

Als u merkt dat Metronidazol Sandoz te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u teveel van dit middel ingenomen?

Als u te veel Metronidazol Sandoz heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Gebruik van teveel metronidazol kan leiden tot onder andere misselijkheid, braken en coördinatie-problemen, zoals dronkemansgang. Na gebruik van teveel metronidazol, worden vooral de symptomen behandeld. Er is geen specifiek tegengif voor overdosering.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u een keer een dosis Metronidazol Sandoz vergeet, kunt u deze alsnog nemen behalve wanneer het bijna tijd is voor de volgende dosis. Volg dan gewoon het oude schema.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Metronidazol Sandoz bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen kunnen in de volgende frequenties voorkomen:

 • Zelden: treedt op bij minder dan 1 persoon op 1.000.
 • Zeer zelden: treedt op bij minder dan 1 persoon op 10.000.
 • Niet bekend: het is niet bekend hoe vaak deze bijwerking optreedt.

De frequentie, het type en de ernst van de bijwerkingen bij kinderen zijn dezelfde als bij volwassenen.

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Zeer zelden:

 • Agranulocytose. Dit is een zeer ernstige bloedafwijking door een tekort aan witte bloedlichaampjes met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond.
 • Neutropenie. Dit is een bloedafwijking door een tekort aan witte bloedlichaampjes, waardoor u gevoeliger bent voor infecties.
 • Tekort aan bloedplaatjes, waardoor u gevoeliger bent voor bloeduitstortingen.
 • Voorbijgaande leukopenie. Dit is een bloedafwijking die zich uit in een verhoogde gevoeligheid voor infecties. Deze afwijking verdwijnt weer als u stopt met het gebruik van Metronidazol Sandoz.

Zenuwstelselaandoeningen

Zeer zelden:

 • encephalopathie (een aandoening van de hersenen die zich kenmerkt door bijvoorbeeld verwardheid en stuipen)
 • cerebellair syndroom (een aandoening van de hersenen die zich kenmerkt door bijvoorbeeld coördinatieproblemen, spraakstoornissen, moeilijkheden met lopen, stuipen van de oogbol en trillen).

Niet bekend:

 • Hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid, coördinatiestoornissen.
 • Een bepaalde vorm van hersenvliesontsteking, die meestal wordt veroorzaakt door een virus (aseptische meningitis).
 • Zenuwaandoening of aanvallen die lijken op epilepsie (neuropathie).

Oogaandoeningen

Niet bekend:

 • Stoornissen in het zien, zoals dubbelzien, bijziendheid, wazig zien, niet goed scherp kunnen zien of veranderingen in het zien van kleuren.
 • Aandoening of ontsteking van de oogzenuw.

Maagdarmstelselaandoeningen

Zeer zelden:

 • Pseudomembraneuze colitis. Dit is een ernstige ontsteking van de dikke darm met als verschijnselen koorts en ernstige, aanhoudende of bloederige diarree.

Niet bekend:

 • Maagdarmklachten zoals pijn in de bovenbuik, misselijkheid, braken en diarree.
 • Ontsteking van het mondslijmvlies, beslagen tong.
 • Smaakstoornissen, zoals een onaangename metaalsmaak.
 • Ontsteking van de alvleesklier met als verschijnselen heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug en misselijkheid en braken.
 • Gebrek aan eetlust (anorexia).

Nier- en urinewegaandoeningen

Niet bekend:

 • Donkerverkleuring van uw urine.

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen

Niet bekend:

 • Spierpijn, gewrichtspijn.

Immuunsysteemaandoeningen

Zelden:

 • Ernstige overgevoeligheidsreacties (anafylaxie).
 • Koorts, angioneurotisch oedeem (plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen van bijvoorbeeld de keel of tong, ademhalingsmoeilijkheden of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie).

Huid- en onderhuidaandoeningen:

Niet bekend:

 • Vluchtige huiduitslag bij sommige infectieziekten, jeuk, blozen, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten).

Lever- en galaandoeningen

Zeer zelden:

 • Abnormale uitslag van de leverfunctietest, leverontsteking gepaard gaande met geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen).

Psychische stoornissen

Zeer zelden:

 • Stoornissen in de controle over het handelen en gedrag (psychotische stoornissen).

Niet bekend:

 • Waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), verwardheid, zwaarmoedige stemming.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Niet bekend:

 • Koorts.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Er is geen speciale bewaartemperatuur noodzakelijk. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket, de doos of de fles. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is metronidazol. Eén tablet bevat 250 of 500 mg metronidazol.
 • De andere stoffen in dit middel zijn croscarmellosenatrium, lactosemonohydraat, povidon, magnesiumstearaat, maïszetmeel, microkristallijne cellulose, hydroxypropylmethylcellulose, titaniumdioxide (E171), macrogol 400.

Hoe ziet Metronidazol Sandoz er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Metronidazol Sandoz 250 zijn witte, afgeronde omhulde tabletten met een breukstreep. Metronidazol Sandoz 500 zijn witte, afgeronde omhulde tabletten met een breukstreep met de letters “CLJ”. De breukstreep is niet bedoeld om de tablet te verdelen in twee gelijke doses.

Verpakkingen

PVC/Al stripverpakking: 20 of 30 stuks

HDPE tabletflacons met een HDPE/LDPE of HDPE dop: 100 stuks. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikanten

Actavis B.V.

Baarnsche Dijk 1

3741 LN Baarn

Balkanpharma – Dupnitsa AD

3, Samokovsko Shosse Str.

2600 Dupnitsa

Bulgarije

Sandoz BV

Veluwezoom 22

PO Box 10332

1301 AH Almere

Nederland

In het register ingeschreven onder:

Metronidazol Sandoz 250, omhulde tabletten 250 mg is in het register ingeschreven onder RVG 17848=07074

Metronidazol Sandoz 500, omhulde tabletten 500 mg is in het register ingeschreven onder RVG 17849=08652

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2013

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG: www.geneesmiddeleninformatiebank.nl.

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.