Minocycline 50 PCH, omhulde tabletten 50 mg

ATC-Code
J01AA08
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Antiinfektiva zur systemischen anwendung
Therapeutische groep Antibiotika zur systemischen anwendung
Farmacologische groep Tetracycline
Chemische groep Tetracycline
Stof Minocyclin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Pharmachemie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Minocycline is een antibioticum, werkzaam tegen een aantal bacteriën en behoort tot de groep van de zogenaamde tetracyclines.

Toepassing

Minocycline is bestemd voor de behandeling van bepaalde bacteriële infecties van de luchtwegen, het maagdarmkanaal, de urinewegen en geslachtsorganen, de huid en weke delen, alsmede keel-, neus- en oorinfecties.

Daarnaast kan minocycline, bij patiënten die overgevoelig zijn voor penicilline, gebruikt worden voor de behandeling van gonorroe, syfilis, bepaalde chronische ontstekingen (actinomycose), miltvuur en infecties veroorzaakt door het micro-organisme Listeria monocytogenes

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u allergisch bent voor andere tetracyclines of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6

MINOCYCLINE 50 - 100 PCH omhulde tabletten

 • bij zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding
 • bij ernstige leverfunctiestoornissen.

Minocycline mag niet worden toegediend aan kinderen onder de 8 jaar.

Voorzichtigheid is geboden bij gebruik van minocycline bij:

 • patiënten met lever- en nierfunctiestoornissen,
 • patiënten met stoornissen in de bloedstolling,
 • patiënten die lijden aan het syndroom van Ménière (aandoening gepaard gaande met duizelingen, zichtstoornissen en oorsuizen).

Het is mogelijk dat er tijdens de behandeling een infectie kan optreden van bacteriën of andere micro- organismen die niet gevoelig zijn voor minocycline. De arts dient in een dergelijk geval passende maatregelen te treffen.

Als u tijdens de behandeling met minocycline last krijgt van verschijnselen als hoofdpijn en troebel zien, neem dan contact op met uw behandeld arts.

Wanneer tijdens de behandeling ernstige koorts en diarree optreedt, moet u uw arts waarschuwen. Vermijd zonnebaden en UV-straling gedurende de behandeling met minocycline.

Als u in het verleden overgevoelig bent gebleken voor tetracyclines, moet u dit vóór gebruik melden aan uw arts.

Als tijdens de behandeling met minocycline een verdikking van de schildklier optreedt, dient u contact op te nemen met uw behandelend arts.

Gebruikt u naast Minocycline PCH nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking(en) en/of bijwerking(en) kunnen beïnvloeden.

Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

 • bloedverdunnende middelen; minocycline versterkt de werking van deze middelen.
 • ijzerpreparaten en antacida (middelen bij maagzuur); deze middelen verminderen de opname en daardoor de werking van minocycline.
 • geactiveerde kool, ionenuitwisselaars (bijv.: colestyramine), calcium-, magnesium- en aluminiumzouten; de opname en werking van minocycline wordt verminderd.

Minocycline kan de werking van ‘de pil’ beïnvloeden waardoor deze minder betrouwbaar wordt. Daarom dienen aanvullende maatregelen ter voorkoming van zwangerschap te worden genomen bij gelijktijdig gebruik van minocycline en ‘de pil’.

MINOCYCLINE 50 - 100 PCH omhulde tabletten

Zwangerschap en borstvoeding

Minocycline PCH mag niet worden gebruikt tijdens zwangerschap en de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Minocycline kan duizeligheid en wazig zien veroorzaken. Hierdoor kan minocycline de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen nadelig beïnvloeden.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar

De startdosering is 200 mg gevolgd door 100 mg om de 12 uur. In vele gevallen kan een dosering van 200 mg op de eerste dag, gevolgd door een dagelijkse dosering van 100 mg voldoende zijn.

Kinderen vanaf 9 tot 12 jaar

De gebruikelijke startdosering is 100 tot 200 mg, gevolgd door een dosis van 50 tot 100 mg om de 12 uur. Deze dosering komt overeen met 2 tot 4 mg/kg per dag.

Ontstekingen aan de urinewegen als gevolg van de geslachtsziekte gonorroe

De startdosering bij de man bedraagt 200 mg, gevolgd door een dosis van 100 mg om de 12 uur gedurende minimaal 4 dagen.

Bij vrouwen is soms een langdurige behandeling noodzakelijk (10 dagen).

Aanpassingen van de dosis

Bij duizeligheid en wazig zien dient de dosering te worden aangepast door de arts.

Wijze van gebruik

De tabletten moeten zittend of staand met veel water worden ingenomen om irritatie van de slokdarm te vermijden. De tabletten mogen tijdens de maaltijden en eventueel ook met melk worden ingenomen, indien de inname maagklachten veroorzaakt.

Duur van de behandeling

Volgens voorschrift van de arts. De kuur dient altijd te worden afgemaakt, ook als de klachten al zijn verdwenen.

MINOCYCLINE 50 - 100 PCH omhulde tabletten

Bij overdosering kunnen de volgende verschijnselen optreden: braken, koortsaanvallen, geelzucht, bloeduitstortingen, bloed bevattende zwarte ontlasting en vochtverlies.

Indien u een overdosering vermoedt of bemerkt dient u onmiddellijk een arts te waarschuwen.

De dosis alsnog innemen op de voorgeschreven wijze. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Het effect zal geleidelijk verminderen en uiteindelijk ophouden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Minocycline PCH bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen kunnen

 • Zeer vaak voorkomen: bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
 • Vaak voorkomen: bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers
 • Soms voorkomen: bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers
 • Zelden voorkomen: bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
 • Zeer zelden voorkomen: bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers
 • Niet bekend zijn (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

Bij gebruik van Minocycline PCH kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

Bloed

Zelden: Het meer dan normaal voorkomen een bepaald soort witte bloedlichaampjes welke reageren op lichaamsvreemde stoffen (eosinofilie), tekort aan witte bloedlichaampjes die zich uit in verhoogde gevoeligheid voor infecties (neutropenie), bloedafwijking met als verschijnselen blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie).

Zeer zelden: Bloedarmoede door te sterke afbraak van het bloed (hemolytische anemie).

Niet bekend: Tekort aan vitamine B (bij langdurige behandeling). Verminderde bloedstolling (door vermindering van de protrombine-activiteit).

MINOCYCLINE 50 - 100 PCH omhulde tabletten

Afweersysteem

Zelden: Ernstige, levensbedreigende allergische reactie op bepaalde stoffen (anafylaxie). Stop onmiddellijk met het innemen van de tabletten en zoek direct medische hulp.

Niet bekend: Overgevoeligheid; reactie die lijkt op een bepaalde allergische reactie op lichaamsvreemde eiwitten waarbij onder andere een meestal sterk jeukende rode huiduitslag ontstaat (serumziekteachtige reactie).

Zenuwstelsel

Soms: Duizeligheid, licht gevoel in het hoofd. Zelden: Hoofdpijn.

Opgezette fontanellen bij kinderen (zeer zelden) en goedaardige bloeddrukstijging in de schedel (benigne intracraniale hypertensie, pseudotumor cerebri) bij volwassenen (zelden). Deze verschijnselen zijn omkeerbaar; na staken van het gebruik verdwijnen de symptomen (hoofdpijn en gezichtsstoornissen) meestal binnen enkele dagen of weken, alhoewel risico op permanente letsels niet kan worden uitgesloten.

Niet bekend: Evenwichtsstoornissen en gezichtsstoornissen, waaronder waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), blinde vlekken in het gezichtsveld (scotoma) en dubbelzien.

Evenwichtsorgaan en oor

Zelden: Beschadiging van het gehoor, duizeligheid (vertigo).

Maag- en darmstelsel

Zelden: Gebrek aan eetlust (anorexie), diarree, misselijkheid, ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis), onomkeerbare verkleuring (geel-grijs-bruin) van de tanden, braken.

Zeer zelden: Slikstoornis (dysfagie), onvoldoende ontwikkeling van tandglazuur, ontsteking van de darmen (enterocolitis met inbegrip van stafylokokken-enteritis), ontsteking van de slokdarm (oesophagitis) en zweervorming van de slokdarm (oesophagus-ulcera; wanneer het middel liggend en/of met onvoldoende vocht wordt ingenomen), ontsteking van de tong (glossitis), bepaalde ontsteking van de dikke darm (pseudomembraneuze colitis) en ontstekende wondjes bij de anus en de geslachtsdelen (inflammatoire laesies (met overgroei van Candida) in de anogenitale streek).

Niet bekend: Jeuk aan de anus (pruritus ani), zwarte verkleuring van de tong.

Lever

Zelden: Leverontsteking (hepatitis).

Zeer zelden: Beschadiging van levercellen, waardoor de lever niet meer naar behoren kan functioneren (leverfalen), geelzucht.

Niet bekend: Leverbeschadiging, zeer zelden gepaard gaande met een ontsteking van de alvleesklier, met als verschijnselen heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug en misselijkheid en braken (pancreatitis); bij langdurig gebruik of bij verminderde werking van de lever of de nieren.

MINOCYCLINE 50 - 100 PCH omhulde tabletten

Huid

Zelden: Jeuk, huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (urticaria), huiduitslag met onregelmatige rode vlekken (erythema multiforme), uitslag met roodheid van de huid (erythemateuze uitslag), huidafwijking die ontstaat door overgevoeligheid voor een bepaald medicijn welke gekenmerkt wordt door een scherp afgegrensd, verheven gebied met roodheid, en soms blaarvorming (fixed drug eruption), abnormale verkleuring, overgevoeligheid voor licht of zonlicht (fotosensibiliteit), huiduitslag. Zeer zelden: plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem), bepaalde huidontsteking (exfoliatieve dermatitis), ernstige allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (syndroom van Stevens-Johnson).

Niet bekend: Met vlekken gepaarde gaande vorm van uitslag (maculopapuleuze uitslag), allergische bloeduitstortingen (anafylactoïde purpura). Minocycline is in verband gebracht met verkleuring van de huid en andere weefsels.

Spieren, bindweefsel en botten

Zelden: Gewrichtspijn, ontstekingsachtige ziekte van huid en/of ingewanden (lupus-achtig syndroom). Zeer zelden: Ontstaan of verergering van een bepaalde bindweefselziekte die zich uit in onder andere huidaandoeningen (exacerbatie van lupus erythematosus disseminatus).

Niet bekend: Gewrichtspijn in diverse gewrichten (polyartralgie), nadelige beïnvloeding van de ontwikkeling van groeiend bot (brozer worden van botten).

Nieren en urinewegen

Zelden: Acuut verlies van de nierfunctie (nierfalen).

Niet bekend: Verergering van de toename van het stikstofgehalte van het bloed (azotemie) bij patiënten met nierfunctiestoornissen.

Overig

Zelden: Ontsteking van het hartvlies (pericarditis).

Zeer zelden: Bruinzwarte verkleuring van de schildklier, ontsteking van de schildklier, knobbel op de schildklier, verdikking van de schildklier, schildklierkanker (bij langdurig gebruik); het binnendringen van een bepaald soort witte bloedlichaampjes in de longen (pulmonaire infiltratie van eosinofielen), abnormale werking van de schildklier.

Hypersensitiveit syndroom (in sommige gevallen fataal) bestaande uit huidreacties (zoals huiduitslag en bepaalde huidontsteking (exfoliatieve dermatitis)), toename van het aantal witte bloedcellen van een bepaald type (eosinofilie) en één van de volgende ontstekingen: leverontsteking (hepatitis), ontsteking van de hartspier (myocarditis), ontsteking van het hartzakje (pericarditis), is gemeld. Koorts en afwijking van de lymfeklieren (lymfadenopathie) kunnen aanwezig zijn.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

MINOCYCLINE 50 - 100 PCH omhulde tabletten

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C, op een droge plaats buiten invloed van licht in de oorspronkelijke verpakking.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is minocycline. Eén omhulde tablet Minocycline 50 PCH bevat minocyclinehydrochloride overeenkomend met 50 mg minocycline. Eén omhulde tablet Minocycline 100 PCH bevat minocyclinehydrochloride overeenkomend met 100 mg minocycline.
 • De andere stoffen in dit middel zijn polyvidon K25, lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460i), croscarmellosenatrium (E466), colloïdaal siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E572), hydroxypropylmethylcellulose (464), macrogol 6000, titaandioxide (E171), ijzeroxide geel (E 172).

De 50 mg omhulde tabletten zijn licht geel, rond, bolvormig met een glad, dof oppervlak.

De 100 mg omhulde tabletten zijn licht geel, langwerpig, bolvormig met een glad, dof oppervlak.

Minocycline PCH is verpakt in blisterverpakkingen à 10 omhulde tabletten per blister, 3 blisters in een doosje.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

MINOCYCLINE 50 - 100 PCH omhulde tabletten

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 25319, omhulde tabletten 50 mg.

RVG 25320, omhulde tabletten 100 mg.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in maart 2011.

0211.5v.HW

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.