Minotek 1 mg periodontaal poeder

Illustratie van Minotek 1 mg periodontaal poeder
Stof(fen) Minocycline
Toelating Nederland
Producent Orapharma
Verdovend Nee
ATC-Code A01AB23
Farmacologische groep Stomatologische preparaten

Vergunninghouder

Orapharma

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Minotek poeder is een antibioticum dat gebruikt wordt bij volwassenen om de bacteriegroei in de mond te stoppen bij chronische ontsteking van de tand na een tandheelkundige behandeling. Slechts professionele hulpverleners met ervaring in de tandheelkunde mogen Minotek poeder toedienen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor minocycline, andere tetracyclines, of één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U bent 12 jaar of jonger
 • U bent zwanger of u geeft borstvoeding
 • Uw leverfunctie is ernstig verstoord
 • U heeft een acute of langdurige nieraandoening
 • Als u lever- of nierproblemen heeft, gelieve dit te melden aan uw tandarts voor het gebruik van Minotek poeder.
 • Als u bepaalde geneesmiddelen gebruikt, in het bijzonder antistollingsmiddelen (bloedverdunners) of geneesmiddelen die uw lever aantasten, gelieve dit te melden aan uw tandarts voor het gebruik van Minotek poeder.
 • Als u candida infecties (spruw) heeft of heeft gehad, gelieve dit te melden aan uw tandarts aangezien het gebruik van antibiotica het risico op candida infecties in de mond kan verhogen.
 • Als u vóór een tandheelkundige ingreep, preventief tegen ontsteking van de binnenwand van het hart (endocarditis) bent behandeld met bepaalde antibiotica (beta lactam antibiotica of aminoglycosiden), dan is het mogelijk dat minocycline de werking van deze antibiotica beïnvloedt.
 • Antibiotica van de tetracycline groep kunnen er voor zorgen dat de huid gevoelig reageert op zonlicht. Dergelijke reacties zijn bij het gebruik van dit middel niet uitgesloten, aangezien de werkzame stof in Minotek poeder een tetracycline is. Wanneer huidreacties optreden, dient de behandeling onmiddellijk gestopt te worden.
 • Vruchtbare vrouwen dienen effectieve anticonceptiemiddelen te gebruiken tot 3 weken na toediening van Minotek poeder.

Neem contact op met uw arts of tandarts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Kinderen

Minotek poeder mag niet gebruikt worden bij kinderen van 12 jaar en jonger (zie ook “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”).

Minotek poeder wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 18 jaar.

Gebruikt u naast Minotek poeder nog andere geneesmiddelen, in het bijzonder antistollingsmiddelen (bloedverdunners) of bepaalde antibiotica (zie ook “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”), of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw tandarts of arts. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw tandarts of arts voordat u Minotek poeder gebruikt.

Zwangerschap

Minotek poeder mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Minotek poeder mag niet gebruikt worden terwijl u borstvoeding geeft.

Vruchtbaarheid

Vruchtbare vrouwen dienen effectieve anticonceptiemiddelen te gebruiken tot 3 weken na toediening van Minotek poeder.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Minotek poeder heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Nadat uw tand is behandeld, zal de tandarts Minotek poeder aanbrengen op uw tanden.

Na de behandeling mag u uw tanden niet poetsen gedurende 12 uur. U dient hard, knapperig of taai voedsel te vermijden gedurende één week en u dient ook te vermijden om de behandelde zone aan te raken gedurende deze tijd. U mag niet flossen rond de behandelde tand gedurende 10 dagen na de behandeling.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Het is normaal dat u enige gevoeligheid voelt in uw tanden tijdens de eerste week na de behandeling en het gebruik van Minotek poeder, maar als u pijn, zwelling of andere problemen ondervindt, moet u uw tandarts raadplegen. Het is mogelijk dat plaatselijk overgevoeligheidsreacties voorkomen. In geval van jeuk, zwelling, bultjes, rode huid of andere signalen en symptomen van mogelijke overgevoeligheid, neem dan onmiddellijk contact op met uw tandarts.

U dient te stoppen met het gebruik van Minotek poeder en onmiddellijk contact op te nemen met uw arts, wanneer u symptomen van gezichtsoedeem ondervindt, zoals

 • gezwollen gezicht, tong of keel
 • moeite met slikken
 • bultjes en moeite met ademhalen

De bijwerkingen zijn gerangschikt volgens frequentie en zijn als volgt onderverdeeld:

zeer vaak: meer dan 1 op de 10 gebruikers vaak: tussen 1 en 10 op de 100 gebruikers soms: tussen 1 en 10 op de 1000 gebruikers zelden: tussen 1 en 10 op de 10.000 gebruikers

zeer zelden: minder dan 1 op de 10.000 gebruikers

niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Vaak:

 • hoofdpijn
 • verstoorde spijsvertering
 • infectie, griepachtige symptomen
 • ontsteking van de weefsels rondom de tand, voorbijgaande stekende pijn in de mond, tandpijn, ontsteking van het tandvlees, ontsteking van het mondslijmvlies, zweren in de mond, pijn, keelontsteking

Onbekend:

 • overgevoeligheidsreacties
 • allergisch gezichtsoedeem (bv. gezwollen gezicht), netelroos (urticaria), uitslag
 • zwelling van tandvlees

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw tandarts, arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden

Bewaren beneden 25°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is 1 mg minocycline als minocycline hydrochloride
 • De andere stof in dit middel is poly(D,L lactide-co-glycolide)

Minotek poeder is een peri-odontaal geel poeder in polypropyleen verpakkingen voor éénmalig gebruik: de verpakking bestaat uit 1 blister met 4 of 12 verpakkingen voor éénmalig gebruik of uit 2 blisters die elk 12 verpakkingen voor éénmalig gebruik bevatten, verpakt in een hersluitbare aluminiumfolie zak en een droogmiddel.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

OraPharma, Inc

Luna ArenA

Herikerbergweg 238

1101 CM Amsterdam Zuidoost

Nederland

In het register ingeschreven onder RVG 30004

Fabrikant:

T D Packaging Ltd

Groundwell Industrial Estate, Unit 6,

Stephenson Road,

Swindon, Wiltshire, SN25 5AX,

VERENIGD KONINKRIJK

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Duitsland Arestin
Italië Minotek
Nederland Minotek
Zweden Arestin

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2012

Advertentie

Stof(fen) Minocycline
Toelating Nederland
Producent Orapharma
Verdovend Nee
ATC-Code A01AB23
Farmacologische groep Stomatologische preparaten

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.