Auteur: Mylan


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Minocycline is een antibioticum, werkzaam tegen een aantal bacteriesoorten en behoort tot de groep van de zogenaamde tetracyclines.

Minocycline Mylan 100 mg kan worden gebruikt voor de behandeling van:

 • bepaalde ongecompliceerde urineweginfecties (niet van de geslachtsziekte gonorroe).
 • ontsteking van de luchtpijp en de luchtpijpvertakkingen (tracheobronchitis) die wordt veroorzaakt door Mycoplasma pneumoniae.
 • trachoom (bepaalde oogontsteking).
 • syfilis (een bepaalde besmettelijke geslachtsziekte), schimmelziekte die etterende ontstekingen veroorzaakt, met name aan de kaak en in de hals (actinomycose) en miltvuur (anthrax) bij patiënten die overgevoelig zijn voor penicilline.
Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U bent zwanger of geeft borstvoeding.
 • U lijdt aan ernstige leverfunctiestoornissen.
 • U lijdt aan ernstig verminderde werking van de nieren.

Minocycline mag niet worden gebruikt door kinderen onder de 8 jaar.

 • wanneer u bij blootstelling aan zonlicht of UV-licht last krijgt van hevige zonnebrandreacties. Stop dan onmiddellijk met het gebruik van minocycline;
 • wanneer u tijdens het gebruik van minocycline last krijgt van andere infecties van bacteriën of andere micro-organismen die niet gevoelig zijn voor minocycline;
 • wanneer u last krijgt van hoofdpijn en dubbelzien. Dit zou kunnen komen door verhoging van de bloeddruk in uw hoofd;
 • wanneer u tijdens de behandeling last krijgt van verschijnselen als duizeligheid, onwillekeurige beweging van de ogen, doofheid aan één oor, oorsuizen, gezichtsstoornissen, hallucinaties (zien van dingen die er niet zijn) of donkere vlekken in het gezichtsveld;
 • de behandeling langer dan 6 maanden duurt en zich verschijnselen van een bepaalde auto- immuunziekte (systemische lupus erythematodes, SLE) voordoen. Verschijnselen van SLE kunnen bijvoorbeeld zijn : extreme vermoeidheid, overgevoeligheid voor licht en zonlicht en ontstekingen in bloedvaten van bijvoorbeeld de huid;
 • wanneer zich verschijnselen van leverontsteking voordoen. Verschijnselen van hepatitis kunnen bijvoorbeeld zijn: buikpijn, misselijkheid, vermoeidheid, jeuk, geelzucht.

Vertel uw arts vóórdat u dit geneesmiddel inneemt wanneer u:

 • lijdt aan lever- of nierfunctiestoornissen;
 • lijdt aan het syndroom van Ménière (aandoening gepaard gaande met duizelingen, gezichtsstoornissen en oorsuizen);
 • in het verleden overgevoelig bent gebleken voor tetracyclines. Meld dit vóór gebruik aan uw arts. Zie ook “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken”.

Wanneer u een vrouw bent in de vruchtbare leeftijd, moet worden vastgesteld dat u niet zwanger bent voordat een behandeling met Minocycline Mylan 100 mg gestart kan worden.

Vermijd zonnebaden en UV-straling gedurende de behandeling met minocycline. In zeldzame gevallen kan zich huiduitslag (roodheid van de huid) voordoen.

Het is mogelijk dat een vitamine B-tekort ontstaat bij langdurige behandeling.

Minocycline Mylan 100 mg mag aan kinderen tussen 8 en 12 jaar oud alleen worden voorgeschreven, wanneer alle andere mogelijkheden zijn uitgesloten.

Gebruikt u naast Minocycline Mylan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking(en) en/of bijwerking(en) kunnen beïnvloeden.

Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van minocycline met:

 • ijzerpreparaten en middelen tegen maagzuur (antacida). Deze middelen verminderen de opname van minocycline en daardoor vermindert de werking van minocycline;
 • geactiveerde kool en ionenuitwisselaars (bijv. colysteramine). De opname en werking van minocycline wordt verminderd;
 • bloedverdunnende middelen. Minocycline versterkt de werking van deze middelen;
 • zogenaamde bèta-lactam antibiotica. Tetracyclines kunnen de werking van deze antibiotica verminderen;
 • methoxyfluraan (gebruikt bij narcose). Minocycline kan in combinatie hiermee nierschade veroorzaken;
 • orale anticonceptiemiddelen (de pil). Dit kan leiden tot doorbraakbloedingen of, in zeldzame gevallen, zwangerschap;
 • carbamazepine (geneesmiddel dat gebruikt wordt bij epilepsie). De combinatie met minocycline kan leiden tot verlaagde bloedspiegels en daardoor verminderde werkzaamheid van minocycline;
 • H2-antihistaminica (middel tegen overgevoeligheidsreacties). De combinatie met minocycline kan leiden tot verlaagde bloedspiegels en daardoor verminderde werkzaamheid van minocycline;
 • isotretinoïne (een middel tegen acne). Vóór, tijdens en na de behandeling met minocycline mag u dit niet gebruiken.

Let op: bovenstaande geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof of de groep van de werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

De tabletten mogen tijdens de maaltijden, eventueel met melk, worden ingenomen. Wanneer u last heeft van maagklachten na inname, kan inname tijdens de maaltijd de klachten mogelijk verminderen.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Minocycline mag niet worden gebruikt tijdens zwangerschap.

Het kan schadelijk zijn voor de bot- en tandontwikkeling van het ongeboren kind. Ook kan minocycline leverschade veroorzaken bij de moeder.

Borstvoeding

Minocycline wordt met de moedermelk uitgescheiden. Minocycline mag niet worden gebruikt in de periode dat u borstvoeding geeft, omdat dit een nadelig effect kan hebben op de bot- en tandontwikkeling van het kind.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Minocycline kan duizeligheid en wazig zien veroorzaken. Als dit optreedt, moet u geen voertuig besturen of werkzaamheden verrichten die gevaarlijk zijn of oplettendheid vereisen.

Minocycline Mylan bevat lactose Minocycline Mylan 100 mg bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering

De dosering dient door de arts te worden vastgesteld. Gebruikelijke doseringen zijn:

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar

De startdosering is 200 mg gevolgd door een dagelijkse dosis van 100 mg. In geval van ernstige infecties kan de arts besluiten de startdosering te verhogen naar 200 mg, gevolgd door 100 mg om de 12 uur.

Kinderen vanaf 9 tot 12 jaar

De gebruikelijke startdosering is 4 mg/kg/dag gevolgd door een dosis van 2 mg/kg/dag. Dit middel dient niet te worden voorgeschreven aan kinderen beneden de acht jaar.

Ouderen

De (start)dosering is 100 mg om de dag.

Ontstekingen aan de urinewegen niet ten gevolge van de geslachtsziekte gonorroe

De dosering bedraagt 200 mg per dag gedurende 7 dagen. De therapie moet nog 1 tot 3 dagen nadat de verschijnselen en koorts zijn verdwenen, worden voortgezet.

Patiënten met nierfunctiestoornissen

Over het algemeen dient een lagere dosis te worden gebruikt en/of de tijdsduur van de intervallen tussen de doses te worden verlengd. De totale dosis in 24 uur dient niet meer dan 200 mg te zijn.

Wijze van gebruik

De tabletten moeten zittend of staand met veel water worden ingenomen om irritatie van de slokdarm te vermijden. Na inname mag u niet onmiddellijk gaan liggen. Indien de inname maagklachten veroorzaakt, mogen de tabletten tijdens de maaltijden, eventueel met melk, worden ingenomen.

Duur van de behandeling

Volgens voorschrift van de arts. De kuur dient altijd te worden afgemaakt, ook als de klachten al zijn verdwenen.

In het geval u bemerkt dat Minocycline Mylan 100 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wanneer u te veel minocycline heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Bij overdosering kunnen de volgende verschijnselen optreden: braken; koortsaanvallen; geelzucht (icterus); bloeduitstortingen (hematomen); bloedbevattende zwarte ontlasting (melaena); toename van het stikstofgehalte in het bloed (azotemie); verhoogd gehalte weefselenzymen die aminozuren omzetten (verhoogde transaminasewaarden); verlenging van de stollingstijd van het bloed (verlenging van de protrombinetijd).

Als u een dosering bent vergeten in te nemen, doe dit dan zo spoedig mogelijk, behalve als het weer tijd is voor de volgende dosis.

Neem geen dubbele dosis van Minocycline Mylan 100 mg om zo een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u plotseling stopt, vaak een dosis vergeet of de kuur niet afmaakt (zie onder 'Duur van de behandeling’), kunnen de bacteriën die de infectie (en de ziekteverschijnselen) veroorzaken zich weer vermenigvuldigen, waardoor de ziekteverschijnselen kunnen terugkeren of verergeren.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop onmiddellijk met het innemen van de tabletten en zoek direct medische hulp als u last krijgt van het volgende:

 • Allergische reacties (anafylaxie, overgevoeligheid): puntbloedingen, kneuzingen en ontkleuring van de huid (purpura), shock, gevlekte huid (exfoliatieve dermatitis), verhoging van het aantal witte bloedcellen en één of meer van de volgende verschijnselen: ontsteking van de lever (hepatitis), longontsteking die wordt veroorzaakt door een infectie (pneumonitis), ontsteking van de nieren, ontsteking van de hartspier (myocarditis) of het hartzakje (pericarditis), koorts, gezwollen lymfeknopen, benauwdheid.
 • Lupusachtig syndroom: de aanwezigheid van antinucleaire antilichamen in het bloed, gewrichtspijn (artralgie), stijfheid of zwelling van de gewrichten en één of meer van de volgende verschijnselen: koorts, spierpijn (myalgie), leverontsteking (hepatitis), huiduitslag, ontsteking van de bloedvaten.
 • Serumziekte-achtig syndroom: koorts, jeukende huiduitslag, huiduitslag, gewrichtspijn (artralgie), gewrichtsontsteking (artritis), stijfheid of zwelling van de gewrichten, verhoogd aantal witte bloedcellen in het bloed.
 • Verhoogde schedeldruk: hoofdpijn, problemen met het gezichtsvermogen zoals wazig zien, “blinde” vlekken, dubbel zien, permanent verlies van zicht. Bij kinderen kan de schedel opbollen.
 • Groei van bacteriën die ongevoelig zijn voor tetracycline: ontsteking van de ingewanden, ontsteking van de tong en de mond, ontsteking van de vrouwelijke geslachtsorganen (veroorzaakt jeuk), pijn bij het plassen, irritatie aan het zitvlak, opspelende maag.
 • Ontwikkeling of verergering van systemische lupus erythematodes (SLE), verschijnselen omvatten grote gebieden met rode plekken op de huid, haaruitval, gewichtsverlies, pijnlijke gewrichten en koorts.
 • Verschijnselen van leverschade: vermoeidheid, zwakte, verlies van eetlust, gewichtsverlies, buikpijn, koorts.
 • Veranderde kleur van de huid, nagels, tanden, slijmvliezen van de mond, botten, schildklier, ogen, moedermelk, tranen of zweet (hyperpigmentatie).

Raadpleeg uw arts als de volgende bijwerkingen optreden:

Bijwerkingen die soms optreden (bij 1 tot 10 op de 1000 patiënten)

 • Veranderingen in het aantal en typen bloedcellen;
 • Huiduitslag die kan jeuken, met of zonder bleke of rode knobbels in de huid, zwelling van het gezicht, lippen, tong of keel;
 • Koorts.

Bijwerkingen die zelden optreden (bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten)

 • Meer blauwe plekken, neusbloedingen, keelontsteking, infecties, extreme vermoeidheid, kortademigheid bij inspanning of ongewone bleekheid van de huid. Uw arts kan u vragen om een bloedtest te doen;
 • Bloedvatontsteking;
 • Duizeligheid, hoofdpijn;
 • Misselijkheid, diarree, braken, verlies van eetlust, onderontwikkeling van het tandglazuur, ontsteking van de slokdarm;
 • Schimmelinfectie op uw zitvlak, geslachtsorganen of de mond, ontsteking van de mannelijke geslachtsorganen;
 • Verhoogde ureumwaarden in het bloed;
 • Haaruitval, huidreacties inclusief rode plekken (erythema multiforme), ernstige huidreacties met roodheid, koorts, blaren of zweren (Stevens-Johnson syndroom), ernstige huiduitslag met roodheid, schilfering en zwelling van de huid die lijkt op verbranding (toxische epidermale necrolyse), rode bultjes op de benen (erythema nodosum), gevoeligheid voor zonlicht of kunstmatig licht (bijvoorbeeld zonnebank);
 • Gewrichtspijn (artralgie), gewrichtsontsteking (artritis), stijve of gezwollen gewrichten, spierpijn (myalgie), systemische lupus erythematodes (SLE), als u al last heeft van SLE, dan kan Minocycline Mylan dat verergeren.
 • Ontsteking van de lever (hepatitis) of de nieren.

Bijwerkingen die zeer zelden optreden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

 • Ontsteking van de tong, mond of ingewanden, moeite met slikken, verstoorde spijsvertering, of waterige diarree, koorts en krampen (pseudomembraneuze colitis);
 • Acuut nierfalen;
 • Veranderde schildklierfunctie. Vertel uw arts wanneer u merkt dat u last krijgt van een zwelling aan de schildklier of als u pijn in de nek of de keel voelt;
 • Leverfalen, geelzucht (geel worden van de huid of het oogwit), ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis), afwijkende leverfunctietesten.

Overige bijwerkingen

Overige bijwerkingen traden op bij een zeer klein aantal patiënten, de precieze frequentie is niet bekend:

 • Bepaalde afwijkingen in het bloed in bijvoorbeeld de witte bloedcellen;
 • Er kan sprake zijn van een vertaagde bloedstolling;
 • Verlaagde spiegels van vitamine B, ascorbinezuur en foliumzuur;
 • Waanideeën (hallucinatie), tintelingen of pijnsteekjes in de handen en voeten, gevoel van duizeligheid en draaierigheid (vertigo), verminderde tastzin, toevallen, slaperigheid;
 • Problemen bij het zien, vlekken voor de ogen, dubbel zien, verkleuring van de iris;
 • Verminderd gehoor, rinkeling in het oor;
 • Botpijn, broosheid of zwakte van de botten;
 • Ontsteking aan de bloedvaten. Vaak begint dit met algemene ziekteverschijnselen zoals koorts, gewichtsverlies, vermoeidheid (polyartritis nodosa);
 • Hoest, benauwdheid, benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme), verergering van astma;
 • Problemen met de gal;
 • Nierontsteking.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is minocycline (als hydrochloride).
 • De andere stoffen in dit middel zijn povidon K25 (E1201), α-lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460), croscarmellosenatrium (E468), colloïdaal watervrij siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470B), hypromellose (E464), macrogol 6000, titaniumdioxide (E171), ijzeroxide (E172).

Minocycline Mylan 100 mg, zijn vaalgele ovale filmomhulde tabletten.

Minocycline Mylan 100 mg is verpakt in een kartonnen doosje met blisterverpakking met 10, 20 of 30 filmomhulde tabletten.

Niet alle verpakkingen worden in de handel gebracht.

In het register ingeschreven onder: RVG 22154.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Fabrikant

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Docpharma nv

Terhulpsesteenweg 6A

B-1560 Hoeilaart

België

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Nederland Minocycline Mylan 100 mg, filmomhulde tabletten België Minocycline Mylan 100 mg filmomhulde tabletten Luxemburg Minocycline Mylan 100 mg comprimés pelliculés

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2013

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK