Neoral 100 mg, capsules

ATC-Code
L04AD01
Medikamio Hero Image

Euro Registratie Collectief

Stof Verdovend Psychotrope
Ciclosporine Nee Nee
Farmacologische groep Immunosuppressiva

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Euro Registratie Collectief

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Neoral behoort tot een groep van geneesmiddelen die immunosuppressiva wordt genoemd (afweersysteemonderdrukkende middelen). Immunosuppressiva verminderen de reactie van uw lichaam op alles wat het beschouwt als “vreemd” – waaronder getransplanteerde organen of beenmerg. Daarnaast kunnen deze middelen ook helpen bij ziekten waarbij het natuurlijke afweermechanisme zich tegen het eigen lichaam keert.

Neoral wordt gebruikt om te voorkomen dat uw lichaam het getransplanteerde orgaan of beenmerg afstoot. Neoral wordt ook gebruikt voor de behandeling van:

 • zeer ernstige psoriasis (een huidziekte);
 • ernstige, niet op een andere manier te behandelen atopische dermatitis (een huidziekte);
 • het zogenaamde nefrotisch syndroom (een nierziekte) bij volwassenen en kinderen;
 • ernstige reumatoïde arthritis (reuma) bij volwassenen.

Bij deze ziekten speelt het afweermechanisme ook een rol.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • Als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • Als u middelen gebruikt die lercanidipine (middel voor de behandeling van verhoogde bloeddruk) bevatten. Neoral en lercanidipine moeten niet gelijktijdig worden gebruikt.
 • Als u middelen gebruikt die Sint Janskruid bevatten. Plantaardige middelen die Sint Janskruid (Hypericum perforatum) bevatten, mogen niet tegelijkertijd met Neoral worden gebruikt, omdat deze middelen de hoeveelheid ciclosporine in het bloed kunnen verlagen, waardoor de werkzaamheid van Neoral vermindert. Sint Janskruid wordt toegepast bij depressiviteit.
 • Als u wordt behandeld voor psoriasis, atopische dermatitis of reumatoïde arthritis mag u Neoral niet gebruiken wanneer uw nieren niet goed werken of wanneer u hoge bloeddruk, een infectie of bepaalde vormen van kanker heeft.
 • Als u Neoral gaat gebruiken of al langere tijd gebruikt. Neoral kan de werking van de nieren en lever verminderen. De werking van de nieren en lever moet daarom vóór, tijdens en na de behandeling regelmatig worden gecontroleerd. Het is zeer belangrijk dat u geen van de controles die uw arts van u vraagt overslaat (lever- en nierfunctietests en bloedonderzoeken inbegrepen).
 • Neoral vermindert het afweersysteem van uw lichaam en daardoor is de kans op kanker groter, met name in de huid. Daarom moet u blootstelling aan zonlicht en UV-licht beperken door het dragen van geschikte beschermende kleding en het regelmatig aanbrengen van een zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor.
 • Als er bij u symptomen van infectie (bijvoorbeeld koorts, keelpijn, verkoudheid, griep, steenpuisten) optreden; in zulke gevallen moet u onmiddellijk uw arts informeren.
 • Als u overmatig voedsel gebruikt dat veel kalium bevat (bijvoorbeeld tomaten, vlees, aardappelen). Er bestaat een kans op te veel kalium in het bloed, dat zich soms uit in spierkrampen, diarree, misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn (hyperkaliëmie).
 • Als u een vaccinatie dient te krijgen. Vraag vooraf advies aan uw arts.
 • Neoral kan het risico op goedaardige verhoogde druk in de schedel (benigne verhoogde intracraniële druk) doen toenemen. Deze aandoening uit zich door verschijnselen als hoofdpijn, misselijkheid en braken, soms dubbelzien, maar wat vooral van belang is: wazig zien. Als deze aandoening optreedt, dient het gebruik van Neoral te worden gestaakt in verband met een mogelijk risico op permanent verlies van het gezichtsvermogen.
 • Als bij u een zwelling van het tandvlees optreedt als gevolg van het gebruik van Neoral. Omdat hierdoor het tandvlees sneller ontstoken kan raken, moeten de tanden extra goed gepoetst worden. Als uw tandvlees ondanks goed poetsen toch ontstoken raakt, moet u uw tandarts vragen contact op te nemen met de arts die u behandelt.
 • Als u Neoral gebruikt voor de behandeling van psoriasis of atopische dermatitis. Huidafwijkingen die niet typisch zijn voor psoriasis of atopische dermatitis, maar waarvan vermoed wordt dat ze kwaadaardig kunnen zijn, moeten eerst onderzocht worden voordat gestart mag worden met de behandeling van Neoral. Met name als u eerder bent behandeld met PUVA- of UVB-licht moet u uw huid regelmatig laten controleren. U mag niet gelijktijdig worden behandeld met Neoral en PUVA-, of UVB-licht. Wanneer de behandeling met Neoral is gestopt, dient 2 à 3 dagen gewacht te worden voordat een eventuele behandeling met PUVA- of UVB-licht wordt gestart. Vanwege de ernst van de eventuele bijwerkingen zal uw arts bij psoriasis Neoral meestal niet voor ononderbroken gebruik voorschrijven.
 • Als u Neoral gebruikt voor de behandeling van atopische dermatitis. Voordat u met de behandeling met Neoral kunt beginnen, moet een actieve infectie van koortsuitslag (herpes simplex) genezen zijn.

Het is noodzakelijk om regelmatig de bloeddruk te (laten) controleren; als verhoogde bloeddruk (hypertensie) ontstaat, moet deze op de geëigende wijze behandeld worden.

Extra voorzichtigheid is geboden bij patiënten met verhoogde hoeveelheid urinezuur (hyperurikemie) in het bloed; hyperurikemie kan tot jicht leiden.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u naast Neoral nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Raadpleeg uw arts of apotheker als u de volgende geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt.

De volgende middelen verhogen de hoeveelheid ciclosporine (Neoral) in het bloed:

 • ketoconazol, metronidazol, fluconazol, itraconazol en voriconazol (middelen tegen schimmelinfecties);
 • bepaalde soorten antibiotica zoals erytromycine, azitromycine en claritromycine (middelen ter voorkoming/bestrijding van infecties);
 • hormonale anticonceptiva (middelen om zwangerschap te voorkomen);
 • diltiazem, nicardipine en verapamil (zogenaamde calciumantagonisten, middelen tegen hoge bloeddruk of bepaalde hartaandoeningen);
 • metoclopramide (middel tegen misselijkheid);
 • danazol (anti-hormoon);
 • methylprednisolon (hormoon) in grote hoeveelheden;
 • allopurinol (middel ter voorkoming van een jichtaanval);
 • amiodaron (middel dat wordt gebruikt bij hartkloppingen);
 • galzuur en –derivaten (middelenvetstofwisseling);
 • proteaseremmers (remmen de werking van eiwitafbrekende enzymen);
 • imatinib (middel voor o.a. behandeling van chronische myeloïde leukemie (CML) (kanker van de witte bloedcellen));
 • carvedilol (middel tegen hoge bloeddruk en voor verbetering van de functie van de hartspier);
 • colchicine (middel tegen jicht);
 • nefazodone (middel tegen depressie).

De volgende middelen verlagen de hoeveelheid ciclosporine (Neoral) in het bloed:

 • barbituraten (in sommige pijn- en kalmeringsmiddelen);
 • fenytoïne (gebruikt bij o.a. epilepsie en hartaandoeningen);
 • rifampicine en nafcilline (middelen tegen infecties);
 • carbamazepine en oxcarbazepine (o.a. gebruikt bij epilepsie);
 • via een ader ingespoten sulfadimidine (middel tegen infecties);
 • octreotide (wordt o.a. gebruikt bij bepaalde tumoren en bij alvleesklieroperaties);
 • probucol (wordt gebruikt bij de behandeling van cholesterolophopingen in de huid);
 • orlistat (wordt gebruikt bij de behandeling van overgewicht);
 • ticlopidine (gebruikt om trombose te voorkomen);
 • terbinafine (wordt gebruikt bij de behandeling van huid-, voet- en nagelschimmelinfecties);
 • plantaardige middelen die Sint Janskruid (Hypericum perforatum) bevatten (bij depressiviteit). Deze middelen mogen niet gelijktijdig met Neoral gebruikt worden. De werking van ciclosporine kan tot ten minste twee weken na het gebruik van Sint Janskruid verminderd zijn. In geval u reeds Sint Janskruid gebruikt, dan dient het gebruik ervan te worden gestaakt en de concentratie van ciclosporine in het bloed te worden gecontroleerd. Het kan nodig zijn dat de dosering van ciclosporine aangepast moet worden. Vertel daarom uw arts als u Sint Janskruid gebruikt.
 • kruidenpreparaten;
 • sulfinpyrazon (gebruikt bij jicht);
 • bosentan (middel o.a. tegen hoge bloeddruk in de bloedvaten van de longen).

Zowel verhoging als verlaging van de hoeveelheid ciclosporine in het bloed kan ongunstig zijn.

Het gebruik van de volgende middelen met Neoral kan een slechte invloed hebben op de werking van de nieren:

 • bepaalde soort antibiotica zoals gentamicine, tobramycine, ciprofloxacine, vancomycine en trimethoprim (+ sulfamethoxazol) (middelen ter voorkoming/bestrijding van infecties);
 • amfotericine B (middel tegen schimmels);
 • melfalan (middel bij de behandeling van kanker);
 • bepaalde groep van pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking zoals diclofenac, naproxen en sulindac (NSAIDs);
 • bepaalde middelen bij de behandeling van maagzuur zoals cimetidine en ranitidine;
 • methotrexaat (middel bij de behandeling van reumatoïde artritis);
 • tacrolimus, everolimus en sirolimus (middelen die de afweer onderdrukken);
 • fibraten (zoals fenofibraat en bezafibraat, gebruikt bij een te hoog vetgehalte in het bloed).

Raadpleeg verder uw arts bij het gebruik van Neoral met de volgende middelen:

 • lercanidipine (middel tegen hoge bloeddruk);
 • nifedipine (middel tegen hoge bloeddruk of bepaalde hartaandoeningen);
 • digoxine (middel om hartwerking te versterken);
 • colchicine (middel tegen jicht);
 • statines, zoals lovastatine, pravastatine, simvastatine, atorvastatine en fluvastatine (middelen tegen te veel cholesterol);
 • ATG-F (anti-thymocytenglobuline-F, een middel tegen afstotingsreacties na niertransplantaties;
 • etoposide (middel tegen kanker);
 • kaliumsparende of kaliumbevattende geneesmiddelen;
 • repaglinide (bloedglucoseverlagend middel).

Uw arts kan de ciclosporineconcentratie in uw bloed controleren als u begint of stopt met een behandeling met andere geneesmiddelen.

Neoral mag niet met grapefruitsap worden ingenomen, omdat de concentratie van Neoral in het bloed bij gelijktijdige inname toeneemt, waardoor er meer kans op bijwerkingen ontstaat.

Omdat Neoral drank en capsules alcohol bevatten, is voorzichtigheid geboden bij het gebruik van alcohol, zie voor meer informatie rubriek “Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Neoral”.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap

De ervaring met ciclosporine bij zwangere vrouwen is beperkt. Deze beperkte ervaring wijst niet op een vergrote kans op aangeboren afwijkingen.

Ciclosporine passeert de placenta. Bij transplantatiepatiënten die met afweersysteemonderdrukkende middelen zoals Neoral worden behandeld is de kans op te vroege (premature) geboortes (< 37 weken) en laag geboortegewicht vergroot. Kinderen die in de baarmoeder zijn blootgesteld aan ciclosporine, zijn gevolgd tot een leeftijd tot en met ongeveer 7 jaar. De nierfunctie en de bloeddruk van deze kinderen is normaal.

Neoral mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap, tenzij dit strikt noodzakelijk is. Verder is voorzichtigheid geboden, omdat Neoral capsules en Neoral drank alcohol bevatten, zie voor meer informatie rubriek “Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Neoral”.

Borstvoeding

Omdat ciclosporine in de moedermelk terechtkomt, mag u bij gebruik van Neoral geen borstvoeding geven. Verder is voorzichtigheid geboden, omdat Neoral capsules en Neoral drank alcohol bevatten, zie voor meer informatie rubriek “Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Neoral”.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te gebruiken.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Neoral capsules en Neoral drank bevatten 11,9 vol % ethanol (alcohol), dat wil zeggen maximaal 100 mg per Neoral 100 mg capsule en per ml Neoral drank, hetgeen overeenkomt met 3 ml bier of 1 ml wijn per Neoral 100 mg capsule en per ml Neoral drank.

Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie. Neoral capsules en Neoral drank bevatten propyleenglycol. Propyleenglycol kan vergelijkbare symptomen als alcohol veroorzaken.

Neoral capsules en Neoral drank bevatten macrogolglycerolhydroxystearaat. Macrogolglycerolhydroxystearaat kan maagklachten en diarree veroorzaken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruikelijke dosering

Uw arts heeft u voorgeschreven hoeveel Neoral u in moet nemen. Deze hoeveelheid staat op het etiket van de apotheek vermeld. Het is belangrijk dat u zich precies aan de aanwijzingen van uw arts houdt. Hiervan hangt namelijk het succes van de behandeling af.

Neem de dagelijkse dosering van Neoral altijd in twee verdeelde doses in.

De juiste hoeveelheid Neoral wordt voor iedere patiënt individueel bepaald; daarbij kunnen verschillen optreden. Uw arts moet er van op aan kunnen dat u de voorgeschreven hoeveelheid werkelijk inneemt. Bloedonderzoek (zogenaamde bloedspiegelbepalingen) is een hulpmiddel voor het bepalen van de juiste dosering. Op de dag waarop zo'n bloedonderzoek plaatsvindt, mag Neoral pas na dat onderzoek worden ingenomen.

Gebruik bij kinderen

Bij het nefrotisch syndroom (een nierziekte) kan Neoral door kinderen worden gebruikt. Bij andere aandoeningen is over het gebruik door jonge kinderen nog niet veel bekend.

Gebruik bij ouderen

De ervaring met het gebruik van Neoral bij ouderen is eveneens beperkt, maar er zijn tot nu toe geen specifieke problemen gemeld bij gebruik in de aanbevolen dosering. Als u Neoral gebruikt voor de behandeling van ernstige reumatoïde arthritis (reuma), heeft u meer kans op een verhoogde bloeddruk (hypertensie) en een verminderde werking van de nieren.

In geval u bemerkt dat Neoral te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

Capsules

De capsules moeten in hun geheel worden doorgeslikt. Neoral capsules kunnen ingenomen worden met een glas water, andere dranken zijn ook toegestaan, behalve grapefruitsap.

Laat de capsules in de doordrukstrips totdat ze ingenomen worden. De capsules hebben een karakteristieke geur.

Drank

Eerste gebruik:

1. Breek het plastic kapje open en buig dit naar achteren.

2. Trek het kapje met de sluitingsring volledig van de fles.

3. Verwijder de zwarte stop en gooi deze weg.

4. Druk het dunne buisje met de witte stop (= doseerhulpmiddel) stevig in de hals van de fles.

5. Sluit de doseerspuit aan op de witte stop.

6. Zuig het voorgeschreven volume drank op in de doseerspuit.

7. Verwijder eventuele grote luchtbellen door de zuiger enige malen op en neer te bewegen voordat de doseerspuit met de voorgeschreven dosis van de fles wordt afgehaald. De aanwezigheid van enkele kleine luchtbelletjes is niet van belang en zal de afgemeten dosis niet beïnvloeden.

8. Druk het geneesmiddel uit de doseerspuit in een klein glas dat half gevuld is met bij voorkeur sinaasappel- of appelsap, andere dranken zijn ook toegestaan, behalve grapefruitsap.

Gebruik echt glas, gebruik in geen geval een plastic beker, omdat Neoral daaraan blijft kleven. Zorg ervoor dat de doseerspuit niet in aanraking komt met de drank in het glas. Roer goed en drink het geheel hierna direct op. Laat het vooral niet staan. Kijk of er geen Neoral in het glas is blijven zitten. Het beste is om het glas met dezelfde vloeistof na te spoelen en ook deze rest op te drinken.

9. Veeg de doseerspuit na gebruik alleen aan de buitenkant af met een droge tissue en stop hem terug in de houder. Laat de witte stop met het dunne buisje (=doseerhulpmiddel) in de fles zitten en sluit deze af met de bijgeleverde schroefdop.

Ieder volgend gebruik: begin bij punt 5.

Duur van de behandeling

De behandeling met Neoral duurt meestal meerdere maanden of jaren. De behandeling van psoriasis met Neoral dient gestopt te worden indien na 6 weken onvoldoende resultaat is behaald. De behandeling van nefrotisch syndroom en reumatoïde arthritis met Neoral dient gestopt te worden indien na 3 maanden onvoldoende resultaat is behaald.

Wanneer u meer van Neoral heeft ingenomen dan u zou mogen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Probeer er achter te komen hoeveel capsules of drank werden ingenomen en van welke sterkte. Volg de aanwijzingen van de arts nauwkeurig op.

Na overdoseringen zijn de volgende bijwerkingen gemeld: nierfalen en verhoogde bloeddruk (hypertensie). Het kan gedurende de eerste paar uur na inname van belang zijn de patiënt te laten braken.

Wordt per ongeluk een dosis Neoral (capsule/drank) vergeten, neem deze dan alsnog zo gauw mogelijk in. Neem de volgende dosis op hetzelfde tijdstip in als u gewend bent. Als het echter al bijna tijd wordt voor de volgende dosis Neoral, moet u de vergeten capsule/drank niet meer innemen. U neemt dan de volgende dosis Neoral op het gebruikelijke tijdstip.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u hierover vragen heeft, raadpleeg dan uw arts.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Het stoppen van uw behandeling met Neoral kan de kans op afstoten van het getransplanteerde orgaan vergroten. Stop niet met het innemen van het geneesmiddel tenzij uw arts u zegt om het te doen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Neoral bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Bijwerkingen kunnen:

 • zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten);
 • vaak voorkomen (bij minder dan 1 op de 10 patiënten);
 • soms voorkomen (bij minder dan 1 op de 100 patiënten);
 • zelden voorkomen (minder dan 1 op de 1.000 patiënten);
 • zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten).

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Soms: Bloedarmoede (anemie), verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie).

Zelden: Aandoening gekenmerkt door afbraak van het bloed in combinatie met afwijkingen aan de kleine bloedvaten in nieren en andere organen (micro-angiopathische hemolytische anemie); syndroom met als verschijnselen afbraak van het bloed, verhoogde bloedingsneiging en nierfunctiestoornissen dat voornamelijk bij kinderen van 6 tot 24 maanden optreedt (hemolytisch uremisch syndroom).

Zenuwstelselaandoeningen

Zeer vaak: Beven (tremor) en hoofdpijn.

Vaak: Waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie).

Soms: Tekenen van encefalopathie (aandoening van de hersenen) zoals toevallen/stuipen (convulsies), verwardheid, desoriëntatie, verlaagd bewustzijn, opwinding/onrust (agitatie), slapeloosheid, storingen in het gezichtsvermogen, blindheid als gevolg van een beroerte (corticale blindheid), coma, verzwakte spierbewegingen (parese), coördinatieproblemen (cerebellaire ataxie), doofheid ten gevolge van verminderde functie van het binnenoor (perceptiedoofheid).

Zelden: Zenuwaandoening die vaak begint met een doof, tintelend of brandend gevoel aan voeten en/of handen. De pijn kan naar verloop van tijd ernstiger worden en 'omhoog' trekken (motorische polyneuropathie).

Zeer zelden: Vochtophoping op de plaats waar de oogzenuw het oog verlaat (optische schijf oedeem), waaronder vochtophoping in de blinde vlek van het oog (papiloedeem) met mogelijk risico op permanent verlies van het gezichtsvermogen als gevolg van goedaardige verhoogde druk in de schedel (benigne verhoogde intracraniële druk), zie ook de rubriek “Wees extra voorzichtig met Neoral” voor een beschrijving van de symptomen van deze laatstgenoemde aandoening.

Luchtwegaandoeningen

Zelden: Shocklong, syndroom met als verschijnselen ernstige kortademigheid en blauwe verkleuring van de huid (acute respiratoire nood), kortademigheid (dyspnoe), bemoeilijkte ademhaling met piepend geluid (“wheezing”).

Maagdarmstelselaandoeningen

Vaak: Misselijkheid, braken, buikpijn, diarree, zwelling van het tandvlees (tandvleeshyperplasie).

Zelden: Ontsteking van de alvleesklier gepaard gaande met heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug en misselijkheid en braken (pancreatitis).

Blaas-, urineweg- en nieraandoeningen

Zeer vaak: Verminderde nierfunctie.

Huidaandoeningen

Vaak: Toename van lichaamsbeharing (hypertrichose). Soms: Allergische huiduitslag.

Spier- en bindweefselaandoeningen

Vaak: Spierkrampen, spierpijn (myalgie), botpijn. Zelden: Spierzwakte, spierziekte (myopathie).

Voedings- en stofwisselingsstoornissen

Zeer vaak: Te hoog cholesterol- en/of triglyceridengehalte van het bloed (hyperlipidemie).

Vaak: Gebrek aan eetlust (anorexia), te hoog urinezuurgehalte in het bloed (hyperurikemie), te veel kalium in het bloed soms zich uitend in spierkrampen, diarree, misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn (hyperkaliëmie), te weinig magnesium in het bloed (hypomagnesiëmie).

Zelden: Te hoog suikergehalte in het bloed (hyperglykemie).

Bloedvataandoeningen

Zeer vaak: Verhoogde bloeddruk (hypertensie).

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Vaak: Moeheid.

Soms: Vochtophoping (oedeem), gewichtstoename.

Lever- en galaandoeningen

Vaak: Verminderde leverfunctie.

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen

Zelden: Menstruatiestoornissen (zoals een pijnlijke of uitblijvende menstruatie), zwelling van de borsten bij mannen (gynaecomastie).

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaar de capsules beneden 25°C. Bewaar de capsules uit Portugal beneden 30°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. U kunt de capsules het beste in de oorspronkelijke verpakking bewaren. De capsules mogen pas vlak voor gebruik uit de strip worden gehaald.

Bewaar de drank bij 15-30ºC in de oorspronkelijke verpakking. Dit geldt zowel voor de ongeopende fles als na het openen van de fles. Na openen van de fles moet de inhoud binnen 2 maanden worden gebruikt.

Het is mogelijk dat bij temperaturen beneden 20°C de drank er enigszins geleiachtig uit gaat zien. Dit verdwijnt als u de drank weer voorzichtig opwarmt tot 30°C. Ook kan in de drank een lichte troebeling of enig bezinksel ontstaan, die ondanks opwarmen van de drank kan blijven bestaan. U kunt de drank intussen gewoon gebruiken, want de werking en de veiligheid van Neoral veranderen niet. Er bestaat ook geen gevaar dat u met de doseerspuit te veel of te weinig afmeet.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket op de verpakking na “houdbaar t/m:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is ciclosporine. De andere stoffen in dit middel zijn:

Capsules 25 mg en 100 mg:

Capsule inhoud: dl-α-tocoferol, alcohol, propyleenglycol, maïsolie-mono-di-triglyceriden, polyoxyl-40- gehydrogeneerde ricinusolie.

Capsulewand: zwart ijzeroxide (E172), titaandioxide (E171), glycerol, propyleenglycol, gelatine. Het Italiaanse product bevat ook water.

Drank: dl-α-tocoferol, alcohol, propyleenglycol, maïsolie-mono-di-triglyceriden, polyoxyl- 40- gehydrogeneerde ricinusolie.

Neoral is verkrijgbaar in de vorm van capsules van 25 en 100 mg en als drank. Elke capsule bevat 25 mg respectievelijk 100 mg ciclosporine.

De capsules van 25 mg zijn blauwgrijze, ovale, zachte capsules met de rode opdruk “NVR 25 mg”. De capsules van 100 mg zijn blauwgrijze, ovale, zachte capsules met de rode opdruk “NVR 100 mg”.

Neoral 25 mg en 100 mg capsules worden op de markt gebracht in blisterverpakkingen van 30 of 50 stuks. De drank bevat per ml 100 mg ciclosporine.

De drank is een heldere, gele tot bruingele, olie-achtige vloeistof in een bruine glazen fles. Elke verpakking bevat een fles met 50 ml, een doseerhulpmiddel, een 1 ml-doseerspuit en een 4 ml-doseerspuit.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder/ompakker:

Euro Registratie Collectief b.v. Van der Giessenweg 5

2921 LP Krimpen a/d IJssel

Fabrikant:

Novartis Farmacéutica, S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona

Spanje of

Novartis Pharma S.A.

92500 Rueil-Malmaison Frankrijk

of

Novartis Pharmaceuticals UK Limited Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex RH12 5AB Groot-Brittannië

of

Novartis Pharma S.A.S. 26, Rue de la Chapelle, 68330 Huningue Frankrijk

of

R.P.Scherer Gmbh

Eberbach/Baden Duitsland

of

R.P.Scherer NA

Saint Petersburg, Florida USA

of

Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D-90429 Nürnberg Duitsland

In het register ingeschreven onder  
RVG 24838//17495 Neoral 25 mg, capsules (Griekenland)
RVG 32211//17495 Neoral 25 mg, capsules (Groot-Brittannië)
RVG 21412//17495 Neoral 25 mg, capsules (Italië)
RVG 34542//17495 Neoral 25 mg, capsules (Portugal)
RVG 21524//17495 Neoral 25 mg, capsules (Spanje)
RVG 24839//17496 Neoral 100 mg, capsules (Griekenland)
RVG 32212//17496 Neoral 100 mg, capsules (Groot-Brittannië)
RVG 21413//17496 Neoral 100 mg, capsules (Italië)
RVG 34543//17496 Neoral 100 mg, capsules (Portugal)
RVG 21229//17496 Neoral 100 mg, capsules (Spanje)
RVG 106281//17497 Neoral 100 mg/ml, drank (Portugal)
RVG 22788//17497 Neoral 100 mg/ml, drank (Spanje)

Dit geneesmiddel wordt op de markt gebracht onder de volgende namen:

Griekenland: Sandimmun Neoral
Groot-Brittannië: Neoral
Italië: Sandimmun Neoral
Nederland: Neoral
Portugal: Sandimmun Neoral
Spanje: Sandimmun Neoral

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juli 2010

Euro Registratie Collectief b.v. 050710-090910

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.