Olmetec 40 mg, filmomhulde tabletten

Olmetec 40 mg, filmomhulde tabletten
Werkzame stof(fen)Olmesartan medoxomil
Toelatingslandnl
VergunninghouderEuro Registratie Collectief
ATC-codeC09CA08
Farmacologische groepenAngiotensine ii receptorblokkers (arbs), gewoon

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Olmetec behoort tot de geneesmiddelengroep van de angiotensine-II-receptorantagonisten. Ze laten de bloeddruk dalen door de bloedvaten te ontspannen.

Olmetec wordt gebruikt voor de behandeling van een hoge bloeddruk (hypertensie).

Een hoge bloeddruk kan de bloedvaten in organen zoals het hart, de nieren, de hersenen en de ogen beschadigen.

Dit kan leiden tot een hartaanval, hart- of nierfalen, een infarct of blindheid. Doorgaans geeft een hoge bloeddruk geen symptomen. Het is belangrijk je bloeddruk te laten onderzoeken om schade te vermijden.

Hoge bloeddruk kan onder controle worden gehouden met geneesmiddelen als Olmetec filmomhulde tabletten.

Waarschijnlijk heeft uw arts u ook aangeraden uw levensstijl te veranderen om uw bloeddruk te helpen verlagen (bv. vermageren, stoppen met roken, minder alcohol drinken en minder zout in uw dieet gebruiken). Misschien heeft uw arts er ook op aangedrongen om meer te bewegen, zoals wandelen of zwemmen. Het is belangrijk om het advies van uw arts te volgen.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken:

 • u bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • u bent meer dan 3 maanden zwanger. (Het is tevens beter het gebruik van Olmetec te vermijden in de vroege zwangerschap – zie: zwangerschap, en borstvoeding).
 • Als uw huid of ogen geel verkleuren (geelzucht) of als u problemen hebt met de afvoer van gal uit de galblaas (blokkade van de galblaas, bv. galstenen).

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.

Vertel uw arts wanneer u één van de onderstaande problemen heeft:

 • nierproblemen
 • leverziekte
 • hartfalen, problemen met de hartkleppen of de hartspier
 • hevig braken, diarree, waterafdrijvende geneesmiddelen (diuretica) in hoge dosis of als u een zoutarm dieet volgt
 • een verhoogde concentratie aan kalium in uw bloed
 • problemen met de adrenale klieren

Zoals bij alle geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen kan een ernstige bloeddrukdaling, bij patiënten met een gestoorde doorbloeding van het hart of de hersenen, aanleiding geven tot een hartaanval of een herseninfarct. Daarom zal uw arts nauwkeurig uw bloeddruk onderzoeken.

Informeer uw arts als u denkt zwanger te zijn (of dit zou kunnen worden). Olmetec wordt niet aangeraden in de vroege zwangerschap en het mag niet genomen worden als je meer dan 3 maanden zwanger bent, daar Olmetec ernstige schade aan je baby kan veroorzaken als je het tijdens dit stadium gebruikt (zie zwangerschap en borstvoeding).

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Olmetec filmomhulde tabletten worden niet aanbevolen bij kinderen of adolescenten jonger dan 18.

Neemt u naast Olmetec nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

 • kaliumsupplementen, zoutvervangers die kalium bevatten, waterafdrijvende geneesmiddelen (diuretica) of heparine (remt de bloedstolling). Het gebruik van deze middelen samen met Olmetec kan de hoeveelheid kalium in het bloed doen stijgen.
 • als lithium (een middel gebruikt bij stemmingswisselingen en sommige types van depressie) samen gebruikt wordt met Olmetec, kan het schadelijk effect van lithium stijgen. Als u lithium gebruikt, zal uw arts de lithiumconcentratie in uw bloed controleren.
 • niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen (NSAID’s, geneesmiddelen tegen pijn, zwelling en andere symptomen van ontsteking, arthritis inbegrepen) samen gebruikt met Olmetec, verhoogt het risico op nierfalen en vermindert het effect van Olmetec.
 • andere antihypertensieve geneesmiddelen kunnen het effect van Olmetec versterken.
 • antacida (geneesmiddelen tegen een spijsverteringsstoornis) kunnen het effect van Olmetec wat verhogen.

Oudere mensen

Bent u ouder dan 65 jaar en uw arts heeft besloten dat het nodig is uw dosis olmesartan medoxomil tot 40 mg per dag te verhogen, dan moet u uw bloeddruk regelmatig door uw arts laten nakijken om te controleren of deze niet te laag wordt.

Negroïde patiënten

Zoals bij vergelijkbare geneesmiddelen geldt dat het effect van Olmetec iets minder is bij negroïde patiënten.

Waarop moet u letten met eten en drinken

Olmetec kan met of zonder voedsel genomen worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

U moet uw arts informeren als u vermoedt zwanger te zijn of zwanger wilt worden. Uw arts zal u normaal gezien aanraden het gebruik van Olmetec te stoppen voor u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent en hij zal u adviseren een ander geneesmiddel te nemen in de plaats van Olmetec. Het is beter om Olmetec niet te gebruiken in het begin van de zwangerschap en u mag het niet meer gebruiken zodra u drie maanden zwanger bent, omdat Olmetec ernstige schade kan veroorzaken aan uw baby als het gebruikt wordt na de derde maand van de zwangerschap.

Borstvoeding

U moet uw arts informeren als u borstvoeding geeft of met borstvoeding wilt starten. Olmetec wordt niet aangeraden bij moeders die borstvoeding geven en uw arts kan een andere behandeling kiezen als u borstvoeding wenst te geven, zeker bij een pasgeboren of vroeggeboren baby.

Vraag uw arts of apotheker om raad voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kunt zich duizelig of vermoeid voelen tijdens een behandeling van hoge bloeddruk.

Als u dergelijke bijwerkingen waarneemt, mag u geen voertuig besturen of machines bedienen totdat deze symptomen verdwenen zijn. Vraag uw arts om raad.

Olmetec bevat lactose

Dit geneesmiddel bevat lactose (een soort suiker). Als uw arts u vermeld heeft dat u sommige suikers niet verdraagt, raadpleeg dan uw arts voor u met de behandeling start.

Hoe wordt het gebruikt?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt uw over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen startdosis is één tablet Olmetec 10 mg per dag. Als dit niet volstaat om uw bloeddruk onder controle te krijgen kan uw arts beslissen de dosis te verhogen tot 20 mg of zelfs 40 mg per dag, of hij kan aanvullende geneesmiddelen voorschrijven.

De maximale dosis bij patiënten met lichte tot matige nierinsufficiëntie is 20 mg per dag.

Op de achterzijde van de strips uit Groot-Brittannië staat een dagaanduiding afgedrukt. Deze kan u helpen te herinneren of u de tablet op een bepaalde dag al heeft ingenomen.

Uitleg dagaanduiding:

Groot-Brittannië:   Nederland:
Mon = maandag
Tues = dinsdag
Wed = woensdag
Thu = donderdag
Fri = vrijdag
Sat = zaterdag
Sun = zondag

De tabletten kunnen met of zonder voedsel genomen worden. Neem de tablet in met voldoende water (bv. één glas). Neem indien mogelijk de dagelijkse dosis in op een vast tijdstip van de dag, bv. bij het ontbijt.

Als u teveel tabletten heeft ingenomen of wanneer een kind per ongeluk tabletten heeft ingeslikt, ga dan onmiddellijk naar uw arts of naar de meest nabijgelegen eerstehulpafdeling en neem de verpakking van het geneesmiddel mee.

Als u op een dag vergeet het geneesmiddel te nemen, neem dan de volgende dag de normale dosis. Neem geen dubbele dosis om de vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel:

Het is belangrijk om Olmetec te blijven nemen tenzij uw arts u aangeeft te stoppen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Als er toch een bijwerking optreedt, is deze doorgaans niet ernstig en hoeft de behandeling niet gestopt te worden.

Hoewel slechts een zeer gering aantal mensen ze ervaren hebben kunnen de volgende bijwerkingen ernstig worden:

Zelden (minder dan 1 op 1000 patiënten) werden de volgende allergische reacties, die over het volledige lichaam tot uiting kunnen komen, gemeld:

Zwelling van het gezicht, mond en/of larynx (strottenhoofd) samen met jeuk en uitslag kunnen voorkomen tijdens de behandeling met Olmetec. Als dit bij u gebeurt, stop dan met het innemen van

Olmetec en raadpleeg ONMIDDELLIJK uw arts.

Zelden (en iets meer voorkomend bij oudere mensen) kan Olmetec een bloeddrukval uitlokken bij hiervoor gevoelige personen of als gevolg van een allergische reactie. Dit kan zich uiten in een ernstige vorm van duizelingen en flauwvallen.

Als dit bij u gebeurt, neem dan geen Olmetec meer in, raadpleeg ONMIDDELLIJK uw arts en ga plat liggen.

Dit zijn de andere bijwerkingen van Olmetec die tot nu toe bekend zijn:

Vaak (minder dan 1 op 10 patiënten):

Duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, spijsverteringsstoornissen, diarree, buikpijn, gastro-enteritis, vermoeidheid, keelpijn, een lopende of verstopte neus, bronchitis, griepachtige symptomen, hoest, pijn, pijn op de borst, rugpijn, skeletpijn, gewrichtspijn, infectie van de urinewegen, zwelling van de enkels, voeten, benen, handen of armen, bloed in de urine.

Veranderingen in de bloedtestresultaten werden ook gezien waaronder:

Verhoogde vetwaarden (hypertriglyceridemie), verhoogde urinezuurwaarden (hyperurikemie), verhoging van de ureumconcentratie in het bloed, verhoging van de testresultaten in de lever- en spierfunctie.

Soms (minder dan 1 op 100 patiënten):

Snel ontwikkelende allergische reactie die over het hele lichaam kan voorkomen en die ademhalingsproblemen alsook een snelle daling van de bloeddruk kan veroorzaken, wat soms kan leiden tot flauwvallen (anafylactische reactie), vertigo, braken, zwakte, misselijkheid, spierpijn, huiduitslag, allergische huiduitslag, jeuk, exantheem (rode huid), huidblaasjes, angina pectoris (pijn of een onaangenaam gevoel in de borst).

In de bloedtestresultaten werd een daling in bloedplaatjes (een bepaalde soort bloedcellen) (trombocytopenie) gezien.

Zelden: minder dan 1 op 1000 patiënten:

Gebrek aan energie, spierkrampen, verminderde werking van de nier, nierinsufficiëntie.

Veranderingen in de bloedtestresultaten werden ook gezien. Onder andere een verhoogde kaliumwaarde (hyperkaliëmie) en verhoogde waarden van merkers van de nierwerking.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationaal meldsysteem:

Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb: www.lareb.nl

Door bijwerkingen te melden kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket op de verpakking na “houdbaar t/m:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Verdere informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel:

De werkzame stof in dit middel is olmesartan medoxomil.

In elke filmomhulde tablet zit 10, 20 of 40 mg olmesartan medoxomil.

De andere ingrediënten zijn microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, hydroxypropylcellulose, weinig gesubstitueerd hydroxypropylcellulose, magnesiumstearaat, titaandioxide (E171), talk en hypromellose (zie rubriek 2: Olmetec bevat lactose).

Hoe ziet Olmetec eruit en hoeveel zit er in een verpakking:

Olmetec 10 mg, filmomhulde tabletten zijn wit, rond en dragen de inscriptie C13 op een van de zijden. Olmetec 20 mg, filmomhulde tabletten zijn wit, rond en dragen de inscriptie C14 op een van de zijden. Olmetec 40 mg, filmomhulde tabletten zijn wit, ovaal en dragen de inscriptie C15 op een van de zijden.

Olmetec filmomhulde tabletten zijn verkrijgbaar in dozen van 28 filmomhulde tabletten (RVG 108866//28783) en in 30 of 90 filmomhulde tabletten (RVG 113000//28782, RVG 113008//28783 en RVG 113001//28784).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

Registratiehouder/ompakker:

Euro Registratie Collectief b.v. Van der Giessenweg 5

2921 LP Krimpen a/d IJssel

Fabrikant:

DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH

Luitpoldstrasse 1

85276 Pfaffenhofen

Duitsland

In het register ingeschreven onder  
RVG 113000//28782 Olmetec 10 mg, filmomhulde tabletten (Frankrijk)
RVG 113008//28783 Olmetec 20 mg, filmomhulde tabletten (Frankrijk)
RVG 108866//28783 Olmetec 20 mg, filmomhulde tabletten (Groot-Brittannië)
RVG 113001//28784 Olmetec 40 mg, filmomhulde tabletten (Frankrijk)

Dit geneesmiddel is goedgekeurd in volgende lidstaten van EU en met volgende naam:

Frankrijk: Olmetec

Groot-Brittannië: Olmetec

Nederland: Olmetec

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in september 2013.

Euro Registratie Collectief b.v., 180413-0413

Laatst bijgewerkt op 19.08.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Olmesartan medoxomil. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Olmetec 40 mg, filmomhulde tabletten

Medicijn
Vergunninghouder

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio