Panzytrat 25.000, maagsapresistente capsules

Illustratie van Panzytrat 25.000, maagsapresistente capsules
Stof(fen) Proteasen
Toelating Nederland
Producent Eureco-Pharma B.V. Boelewerf 2 2987 VD RIDDERKERK
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 28.01.2010
ATC-Code A09AA02
Farmacologische groep Verteermiddelen, incl. enzymen

Vergunninghouder

Eureco-Pharma B.V. Boelewerf 2 2987 VD RIDDERKERK

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Creon 25.000, harde maagsapresistente capsules 25.000 eenheden Proteasen Amylase BModesto B.V. Artemisweg 105 8239 DD LELYSTAD
Creon 25.000, harde maagsapresistente capsules 25.000 eenheden Proteasen Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD
Novuxol, hydrofobe zalf Clostridiopeptidase A Collagenase Proteasen Smith & Nephew GmbH Friesenweg 30 22763 HAMBURG (DUITSLAND)
Creon 25.000, harde maagsapresistente capsules 25.000 eenheden Proteasen Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD
CREON 10.000, harde maagsapresistente capsules 10.000 eenheden Proteasen BModesto B.V. Minervaweg 2 8239 DL LELYSTAD

Brochure

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

U bent allergisch voor varkenseiwitten of voor een van de andere stoffen in dit geneesmedicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter. Het pancreatine dat in Panzytrat zit, is afkomstig van de alvleesklier van varkens. Als u overgevoelig bent voor varkensvlees, zou u ook overgevoelig kunnen zijn voor Panzytrat.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn? Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn inneemt.

U moet extra voorzichtig zijn met dit medicijn:

 • als u dit medicijn niet op de goede manier gebruikt kunnen de enzymen in de mond vrijkomen, waardoor het slijmvlies in de mond geïrriteerd kan raken. Daarom moeten de capsules en/of de inhoud ervan in hun geheel doorgeslikt worden, zonder erop te kauwen (zie ook onder punt 3. “Hoe gebruikt u dit medicijn?”).
 • als u met een hoge dosering van dit medicijn wordt behandeld moet de hoeveelheid urinezuur in de urine regelmatig worden gecontroleerd.
 • als u cystische fibrose heeft (een erfelijke aandoening die meerdere organen treft, vooral de longen en het spijsverteringsstelsel) en behandeld wordt met een hoge dosering van dit medicijn. In dit specifieke geval kunnen er namelijk vernauwingen ontstaan in de dikke darm. Vooral kinderen met cystische fibrose zijn hiervoor gevoelig.

Neem contact op met uw arts in de volgende gevallen:

 • als u allergische reacties ervaart (zoals huiduitslag, benauwdheid, zie punt 4, „Mogelijke bijwerkingen”); in dit geval zal de behandeling gestopt moeten worden
 • als u onvoldoende effect van Panzytrat ervaart kan uw arts nagaan of gelijktijdige toediening van maagzuurremmers een beter resultaat geeft.

Gebruikt u nog andere medicijnen? Gebruikt u naast Panzytrat nog andere medicijnen, of heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Een combinatie van verschillende medicijnen kan schadelijke gevolgen hebben. Daarom is het erg belangrijk om uw arts altijd in te lichten over andere medicijnen die u momenteel neemt. Vergeet hierbij niet de medicijnen te noemen die u zonder recept kunt krijgen.

Het kan zijn dat vitamine B11 (= foliumzuur) minder goed wordt opgenomen bij gelijktijdig gebruik van alvleesklierenzymen. Uw arts kan besluiten, als dat nodig is, u extra foliumzuur voor te schrijven.

Zwangerschap en borstvoeding Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Dit medicijn kan worden gebruikt gedurende de zwangerschap of tijdens het geven van borstvoeding. Er is, voor zover bekend, geen gevaar voor de vrucht of zuigeling. U moet uiteraard wel de voorgeschreven hoeveelheid aanhouden. Als u vitamine B11 (= foliumzuur) gebruikt tijdens uw

zwangerschap, kan het zijn dat u een hogere dosis foliumzuur nodig heeft (zie ook punt 2. “Gebruikt u nog andere medicijnen?”). Raadpleeg in dat geval eerst uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Panzytrat heeft geen invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te innemen.

Panzytrat bevat natrium Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per maagsapresistente capsule, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken. Deze bijwerkingen treden op met bepaalde frequenties die als volgt zijn gedefinieerd: zeer vaak (treedt op bij meer dan 1 op 10 gebruikers), vaak (treedt op bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers), soms (treedt op bij 1 tot 10 van de 1.000 gebruikers), niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Deze kunnen bestaan uit:

 • zeer vaak optredende bijwerkingen: buikpijn
 • vaak optredende bijwerkingen: verstopping, diarree, opgeblazen gevoel
 • soms optredende bijwerkingen: verlies van eetlust, zuurbranden, abnormale darmkrampen, misselijkheid, huiduitslag
 • bijwerkingen waarvan de frequentie niet bekend is: aanwezigheid van bovenmatige hoeveelheden urinezuur in het bloed of de urine, pijn in de mond, ontsteking van de mondslijmvliezen, fibroserende colopathie (verstopping van de darm), overgeven, jeuk, allergische reacties zoals maag-darmklachten. In geval van allergische reacties zal de behandeling stopgezet moeten worden. Neem daarvoor contact op met uw arts.

Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaar het medicijn zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking. De flacon zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

Bewaren beneden 25°C.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de verpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Na openen is Panzytrat 25.000 6 maanden houdbaar.

Eventuele restanten kunt u naar de apotheek terugbrengen ter vernietiging!

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw

apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit medicijn is pancreatine, overeenkomend met:
 • Panzytrat 25.000: 25.000 lipase-, 22.500 amylase- en 1.250 protease eenheden*. *eenheden = F.I.P.-eenheden
 • De andere stoffen in dit medicijn zijn microkristallijne cellulose (E 460), crospovidon (E 1202),
  colloïdaal siliciumdioxide (E 551), magnesiumstearaat (E 470b), methacrylzuurcopolymeer, triëthylcitraat (E 1505), talk (E 553b), simethicon, montaanglycolwas (E 912), gelatine (E 485), titaandioxide (E171),

zwart en rood ijzeroxide (E172) en natriumlaurilsulfaat (E487).

Als u overgevoelig bent voor bepaalde stoffen is het belangrijk te weten wat er precies in de capsules zit.

Hoe ziet Panzytrat eruit en wat zit er in een verpakking? Panzytrat 25.000 zijn bruin/doorzichtige maagsapresistente capsules, en zijn verkrijgbaar in flacons van 50 stuks.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Registratiehouder/ompakker: Eureco-Pharma B.V. Boelewerf 2

2987 VD Ridderkerk

Fabrikant: Nordmark Pharma GmbHPinnauallee 4

25430 Uetersen

Duitsland

Inschrijving in het register Panzytrat 25.000 is in het register ingeschreven onder:

RVG 106677//13760 L.v.H.: Tsjechië.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2022. Meer informatie over dit medicijn kunt u vinden op de website van het College ter beoordeling van geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).

Advertentie

Stof(fen) Proteasen
Toelating Nederland
Producent Eureco-Pharma B.V. Boelewerf 2 2987 VD RIDDERKERK
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 28.01.2010
ATC-Code A09AA02
Farmacologische groep Verteermiddelen, incl. enzymen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.