Piroxicam CF 10 mg, capsules

ATC-Code
M01AC01
Piroxicam CF 10 mg, capsules

Centrafarm

Stof(fen)
Piroxicam
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Anti-inflammatoire en anti-reumatische producten, niet-steroïden

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Centrafarm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Alvorens piroxicam voor te schrijven, zal uw arts de voordelen van dit geneesmiddel afwegen tegenover het risico dat u loopt op bijwerkingen. Het is mogelijk dat uw arts u zal moeten controleren en hij zal u zeggen hoe vaak hij u zal moeten controleren vanwege uw inname van piroxicam.

Piroxicam CF wordt gebruikt om bepaalde symptomen te verlichten die veroorzaakt worden osteoartritis (artrose, een degeneratieve gewrichtsziekte), reumatoïde artritis en spondylitis ankylopoetica (reuma van de wervelkolom), zoals zwelling, stijfheid en gewrichtspijn. Het geneest de artritis niet en het zal u alleen maar helpen zolang u het geneesmiddel inneemt.

Uw arts zal u alleen piroxicam voorschrijven wanneer u een onvoldoende verlichting van uw symptomen had met andere niet steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s).

Dosering

Volg bij het gebruik van piroxicam nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Uw arts zal u regelmatig controleren om zeker te zijn dat u de optimale dosis van piroxicam gebruikt. Uw arts zal uw behandeling aanpassen tot de laagste dosis die uw symptomen het best onder controle brengt. Verander in geen geval de dosis zonder er eerst met uw arts over te spreken.

Volwassenen en ouderen:

De maximale dagdosis is 20 mg piroxicam in de vorm van één enkele dosis per dag. Indien u ouder bent dan 70 jaar kan uw arts een lagere dagdosis voorschrijven en de behandelingsduur verkorten.

Uw arts kan piroxicam voorschrijven met een ander geneesmiddel om uw maag en darmen te beschermen tegen mogelijke bijwerkingen.

Verhoog de dosis niet.

Vertel het uw arts als u het gevoel hebt dat het geneesmiddel niet doeltreffend is.

Toediening

De capsules heel innemen met een ruime hoeveelheid water of melk.

Bij patiënten met een verminderde lever- of nierwerking

Bij patiënten met een verminderde nierwerking of een ernstige leverziekte (levercirrose) gekenmerkt door een blijvende aantasting van het leverweefsel wordt aanbevolen om de behandeling te beginnen met 10 mg piroxicam per dag, waarna de dosering zonodig verhoogd kan worden tot 20 mg per dag.

Bij oudere patiënten

Oudere patiënten dienen een zo laag mogelijke dosering te krijgen (zie ook “Wees extra voorzichtig met Piroxicam CF”).

Bij kinderen

Piroxicam dient niet gebruikt te worden door kinderen..

Wat moet u doen wanneer u te veel van Piroxicam CF heeft ingenomen:

Wanneer u te veel van Piroxicam CF heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Laat uw arts of apotheker altijd de verpakking of patiëntenbijsluiter zien, die zal u dan op de juiste manier behandelen. Maatregelen die genomen kunnen worden zijn herhaalde toedieningen van actieve kool.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Piroxicam CF in te nemen:

Indien u vergeten bent Piroxicam CF in te nemen, doe dit dan alsnog tenzij het bijna tijd is voor de volgende inname. In dit laatste geval moet u de vergeten dosering niet meer toedienen, maar overgaan op het door uw arts voorgeschreven doseerschema. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. Neem geen dubbele dosis van Piroxicam CF om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Piroxicam CF wordt gestopt:

Indien het gebruik van Piroxicam CF wordt gestopt kunnen de oorspronkelijke klachten weer terugkomen. Overleg altijd met uw arts indien u overweegt om te stoppen.

Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands   Module 1
Piroxicam CF 10 mg, capsules RVG 57448 Administrative information
and prescribing
Piroxicam CF 20 mg, capsules RVG 57449
information
Piroxicam 10 & 20 mg/capsule  
1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-6

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Piroxicam CF niet :

• Indien u eerder een maag- of darmzweer, bloeding of perforatie had.

Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands   Module 1
Piroxicam CF 10 mg, capsules RVG 57448 Administrative information
and prescribing
Piroxicam CF 20 mg, capsules RVG 57449
information
Piroxicam 10 & 20 mg/capsule  
1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-2
 • Indien u op dit ogenblik een maag- of darmzweer, bloeding of perforatie heeft.
 • Indien u of iemand in uw familie aan gastro-intestinale aandoeningen (ontsteking van de maag of de darmen) lijdt of geleden heeft die mensen vatbaar maken voor bloedingsaandoeningen zoals ulceratieve colitis, ziekte van Crohn, maagdarmkankers, diverticulitis (ontstoken of geïnfecteerde zakjes in de karteldarm.
 • Indien u andere NSAID’s gebruikt, met inbegrip van COX-2-selectieve NSAID’s en acetylsalicylzuur, een stof die aanwezig is in vele geneesmiddelen voor de vermindering van pijn en koorts.
 • Indien u antistollingsmiddelen gebruikt, zoals warfarine, om bloedklonters te voorkomen.
 • Indien u eerder een ernstige allergische geneesmiddelenreactie vertoonde op piroxicam, andere NSAID’s en andere geneesmiddelen, vooral ernstige huidreacties (ongeacht de ernst) zoals exfoliatieve dermatitis (intense roodheid van de huid, met vervelling van de huid in de vorm van schilfers of lagen), vesiculobulleuze reacties (syndroom van Stevens-Johnson, een aandoening met rode blaren, erosie, bloederige of met korsten bedekte huid) en toxische epidermale necrolyse (een ziekte met blaarvorming en vervelling van de bovenste huidlaag).
 • Indien u ernstige stoornissen van de lever- en nierwerking heeft.
 • Indien u last heeft van ernstig hartfalen.
 • Indien u in het derde trimester van de zwangerschap bent.
 • Indien u een hersenbloeding of andere bloedingen heeft gehad.
 • Wanneer u bij gebruik van acetylsalicylzuur of andere soortgelijke ontstekingsremmende middelen last heeft gehad van astma, neusslijmvliesontsteking, netelroos of angio oedeem (plotselinge vochtophoping in de huid en de slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie), als reactie op acetylsalicylzuur.
 • Indien u allergisch bent voor piroxicam of één van de andere bestanddelen van Piroxicam CF capsules.

Als een van bovenstaande op u van toepassing is, mag u geen piroxicam gebruiken. Breng onmiddellijk uw arts op de hoogte.

Wees extra voorzichtig met Piroxicam CF mg:

Wees extra voorzichtig met Piroxicam CF en waarschuw altijd uw arts voordat u Piroxicam CF 20 mg gebruikt: Zoals alle niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen kan Piroxicam CF 20 mg ernstige maag- en darmreacties teweegbrengen, zoals pijn, bloeding, ulceratie en perforatie.

Stop onmiddellijk de inname van piroxicam en breng uw arts op de hoogte indien u maagpijn hebt of eender welk teken vertoont van maag- of darmbloeding, zoals een zwarte of bloederige stoelgang of bloedbraken.

Stop onmiddellijk de inname van piroxicam en breng uw arts op de hoogte indien u een allergische reactie hebt zoals huiduitslag, zwelling van het gelaat, piepende ademhaling of ademhalingsproblemen.

Indien u ouder bent dan 70 jaar, kan uw arts wensen om de behandelingsduur tot een minimum te beperken en om u vaker te zien tijdens uw behandeling met piroxicam.

Indien u ouder bent dan 70 jaar, of indien u andere geneesmiddelen neemt zoals corticosteroïden of bepaalde geneesmiddelen voor depressie, met name selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) of acetylsalicylzuur voor de preventie van bloedklonters, kan uw arts wensen om u samen met Piroxicam CF een geneesmiddel voor te schrijven dat uw maag en darmen beschermt.

Gebruik dit geneesmiddel niet indien u ouder bent dan 80 jaar.

 • Geneesmiddelen zoals Piroxicam CF kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Neem niet meer in dan de voorgeschreven dosis en gebruik het geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven behandeling. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.
Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands   Module 1
Piroxicam CF 10 mg, capsules RVG 57448 Administrative information
and prescribing
Piroxicam CF 20 mg, capsules RVG 57449
information
Piroxicam 10 & 20 mg/capsule  
1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-3
 • Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte gehad hebt, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterolspiegel heeft of wanneer u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.
 • Wanneer u lijdt aan:
  • een onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen of decompensatio cordis);
  • een stoornis in het filtratievermogen van de nieren (nefrotisch syndroom);
  • vochtophoping in de buikholte (ascites);
  • een ernstige leverziekte (levercirrose) gekenmerkt door een blijvende aantasting van het leverweefsel;
  • een waarneembare nierziekte;

kan behandeling met piroxicam, acetylsalicylzuur of andere soortgelijke middelen (bijv. naproxen, ketoprofen, diclofenac, indometacine, ibuprofen, nabumeton, rofecoxib) leiden tot een verslechtering van de werking van de nieren; er kan bij u vochtophoping in de weefsels (oedeem, bijv. in de benen (dikke enkels)) ontstaan. De achteruitgang van uw nierfunctie is doorgaans reversibel indien u ophoudt met slikken van het middel.

 • Wanneer u een verminderde werking van de nieren of een ernstige leverziekte (levercirrose) gekenmerkt door een blijvende aantasting van het leverweefsel heeft of in het verleden heeft gehad; uw dosering van piroxicam moet worden verlaagd en de arts zal u zorgvuldig controleren.
 • Wanneer u behandeld wordt met een plasmiddel (diureticum) voor verminderde hartwerking of hoge bloeddruk. De werking van piroxicam of een soortgelijk middel kan interfereren met de werking van de plasmiddelen waardoor de aandoening kan verslechteren.
 • Wanneer u oogklachten heeft of krijgt tijdens de behandeling met piroxicam, dient u uw arts te raadplegen.
 • Wanneer zich tijdens de behandeling met piroxicam ernstige leveraandoeningen waaronder gele verkleuring van de huid of ogen (geelzucht of icterus) en leverontsteking (hepatitis) gepaard gaande met geelzucht wordt waargenomen (zie ook “Mogelijke bijwerkingen”).
 • Wanneer u na het begin van een behandeling last krijgt van keelpijn en/of blauwe plekken op de huid en de slijmvliezen dient u het gebruik te staken en uw arts onmiddellijk te raadplegen; dit kan wijzen op een ernstige afwijking waarbij de bloedvorming in het beenmerg geremd wordt (beenmergdepressie) (zie ook “Mogelijke bijwerkingen”).
 • Wanneer u een oudere patiënt bent, vanwege een verminderde nierwerking; uw arts zal u een zo laag mogelijke dosis voorschrijven.
 • Wanneer uw bloedingstijd wordt bepaald. U moet erop bedacht zijn dat piroxicam de bloedingstijd verlengd.
 • Dit product kan het moeilijker maken om zwanger te worden. U dient uw arts te raadplegen wanneer u zwanger wil worden of wanneer u problemen heeft met zwanger worden.

Indien u medische problemen heeft of gehad heeft of indien u allergieën hebt of indien u niet zeker bent dat u piroxicam kunt gebruiken, raadpleeg dan uw arts alvorens dit geneesmiddel te gebruiken.

Breng uw arts op de hoogte van alle andere geneesmiddelen die u gebruikt, met inbegrip van deze die u zonder voorschrift gekocht heeft.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Raadpleeg uw arts als u zwanger bent of denkt dat u zwanger bent.

Gebruik piroxicam niet tijdens de zwangerschap tenzij uw arts dit adviseert. Piroxicam kan de zwangerschap en/of de ontwikkeling van het kind nadelig beïnvloeden. Piroxicam mag niet tijdens

Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands   Module 1
Piroxicam CF 10 mg, capsules RVG 57448 Administrative information
and prescribing
Piroxicam CF 20 mg, capsules RVG 57449
information
Piroxicam 10 & 20 mg/capsule  
1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-4

de laatste 3 maanden van de zwangerschap gebruikt worden, omdat het schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind of problemen kan veroorzaken tijdens de bevalling.

Piroxicam, zoals andere NSAID’s, kan het lastiger maken om zwanger te raken. U dient uw arts te raadplegen wanneer u zwanger wilt worden of wanneer u problemen heeft met zwanger worden.

Borstvoeding

Tijdens het gebruik van piroxicam dient geen borstvoeding te worden gegeven. Piroxicam gaat over in de moedermelk. De hoeveelheid piroxicam in de moedermelk is gering ten opzichte van de hoeveelheid in het bloed.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij het optreden van duizeligheid of andere stoornissen van het centrale zenuwstelsel wordt het besturen van een voertuig of het bedienen van machines ontraden.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Piroxicam CF

Piroxicam CF 10 of 20 mg bevat de hulpstof lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Piroxicam CF 10 mg bevat de kleurstof zonnegeel (E110), Piroxicam CF 20 mg bevat de kleurstof azorubine (E122). Zonnegeel en azorubine kunnen allergische reacties, waaronder astma veroorzaken. Overgevoeligheidsreacties komen vaker voor bij die personen met overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur.

Gebruik van Piroxicam CF in combinatie met andere geneesmiddelen

Sommige geneesmiddelen kunnen een wisselwerking met elkaar aangaan, dat wil zeggen elkaars werking en bijwerkingen versterken of verzwakken. Wanneer u, naast piroxicam, ook nog andere geneesmiddelen gebruikt, moet u uw arts of apotheker waarschuwen. Dit geldt tevens voor geneesmiddelen die u maar af en toe gebruikt, voor geneesmiddelen die u kort gelden hebt gebruikt en voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt kopen. Uw arts kan uw gebruik van piroxicam of andere geneesmiddelen beperken, of u kunt een ander geneesmiddel nodig hebben. Het is vooral belangrijk dat u meldt:

 • of u aspirine of andere niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen gebruikt voor pijnverlichting;
 • of u corticosteroïden gebruikt, dit zijn geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van verscheidene aandoeningen, zoals allergieën en hormonale stoornissen;
 • of u antistollingsmiddelen gebruikt, zoals warfarine, ter verkoming van bloedklonters;
 • of u bepaalde geneesmiddelen gebruikt voor depressie, met name selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s);
 • of u geneesmiddelen gebruikt, zoals aspirine, ter voorkoming van plaatjesklonters.
 • of u lithium (middel bij o.a. depressie) gebruikt. Uw arts zal bij aanvang, wijziging of stoppen van de behandeling met piroxicam de hoeveelheid lithium in uw bloed controleren.
 • of u plasmiddelen (diuretica) gebruikt; piroxicam kan de werking van plasmiddelen gedeeltelijk of geheel te niet doen. Uw arts zal mogelijk de dosering van het plasmiddel aanpassen of kiezen voor een ander geneesmiddel.
 • of u cimetidine (middel bij maagdarmklachten) gebruikt; bij gelijktijdige toediening met piroxicam verhoogt cimetidine de hoeveelheid piroxicam in het bloed.

Maagzuurneutraliserende verbindingen, die magnesium of aluminium bevatten (antacida) hebben geen invloed op de werking van piroxicam.

Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands   Module 1
Piroxicam CF 10 mg, capsules RVG 57448 Administrative information
and prescribing
Piroxicam CF 20 mg, capsules RVG 57449
information
Piroxicam 10 & 20 mg/capsule  
1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-5

Mogelijke bijwerkingen?

Geneesmiddelen zoals Piroxecam CF kunnen in verband gebracht worden met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Tevens kunnen deze geneesmiddelen in verband worden gebracht met een verhoogde bloeddruk (hypertensie) en onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen).

Oedeem, hypertensie en hartfalen zijn gemeld in samenhang met behandeling van NSAID’s.

Zoals alle geneesmiddelen kan Piroxicam CF bijwerkingen veroorzaken.

Piroxicam kan de volgende bijwerkingen veroorzaken:

Maagdarmstelselaandoeningen

 • Maagdarmstoornissen zoals ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis), gebrek aan eetlust (anorexie), pijn in de bovenbuik, misselijkheid, braken, verstopping (obstipatie), buikpijn, winderigheid, diarree en lichte stoornissen in de spijsvertering (indigestie) behoren tot de meest waargenomen bijwerkingen. Bij deze bijwerkingen hoeft de behandeling meestal niet te worden aangepast.
 • Zweren in het slijmvlies van de slokdarm, de maag, de twaalfvingerige darm of een gedeelte van de dunne darm (ulcus pepticum) en maagdarmbloedingen. Waarschuw direct een arts, omdat de gevolgen zeer ernstig kunnen zijn.

Zenuwstelselaandoeningen

 • Duizeligheid, hoofdpijn, slaperigheid, slapeloosheid, zwaarmoedigheid, zenuwachtigheid, hallucinaties, stemmingsveranderingen, abnormale dromen, verwarring, waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesieën) en duizelingen (vertigo) zijn in zeldzame gevallen gemeld.

Oogaandoeningen

• Gezwollen ogen, wazig zien en oogirritatie zijn gemeld.

Huid- en onderhuidaandoeningen

 • Huiduitslag en jeuk door overgevoeligheid voor piroxicam komt voor.
 • In zeldzame gevallen komt het voor dat de nagels loslaten (onycholysis) of kaalheid (alopecia) optreedt.
 • Allergische reacties door de gecombineerde werking van piroxicam en licht zijn in zeldzame gevallen gemeld.
 • Zeldzame gevallen van huidontstekingen met afschilfering van de huid (dermatitis exfoliative of Lyell’s syndroom); ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom); huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema multiforme); en een met blazen gepaarde huidziekte (pemphigus) zijn voorgekomen.
 • Huiduitslag met blaarvorming waaronder Stevens-Johnson syndroom en toxische epidermale necrolyse.

Overgevoeligheidsreacties

 • In zeldzame gevallen zijn overgevoeligheidsreacties gemeld, zoals ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylaxie), benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen, vochtophoping in de huid en slijmvliezen, ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (urticaria/angio-oedeem), ontsteking van een bloedbaan en bloed (serum) ziekten.
Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands   Module 1
Piroxicam CF 10 mg, capsules RVG 57448 Administrative information
and prescribing
Piroxicam CF 20 mg, capsules RVG 57449
information
Piroxicam 10 & 20 mg/capsule  
1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-7

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

 • Veranderingen in de samenstelling van het bloed zoals een bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (thrombocytopenie) en bloedarmoede (anemie) kunnen voorkomen. Verder is gemeld ontsteking van kleine bloedvaten in de huid, met name van het onderbeen (Henoch-Schönlein-syndroom of allergische vasculitis).
 • In zeldzame gevallen is neusbloeding (epistaxis) gemeld.
 • Verschuivingen in het witte bloedbeeld: in zeldzame gevallen zijn beschreven de vermindering van alle soorten cellen in het bloed, bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties, bloedarmoede als gevolg van te grote afbraak van het bloed, zeer ernstige bloedafwijkingen (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose) en vermindering van het hemoglobinegehalte (zie ook rubriek "Wees extra voorzichtig met Piroxicam CF").

Lever- en galaandoeningen

 • Afwijkende uitslagen van leverfunctietesten kunnen voorkomen.
 • In zeldzame gevallen zijn leverreacties zoals gele verkleuring van de huid of ogen (geelzucht of icterus) en ernstige leverontsteking (hepatitis) gepaard gaande met geelzucht gemeld.

Nier- en urinewegaandoeningen

 • Gemeld zijn ontstekingen van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiele nefritis), plaatselijke dood van nierpapillen (papilnecrose) en nefrotische syndroom.

Overige bijwerkingen

 • Hartkloppingen (palpitaties), ademnood (dyspnoe), malaise, oorsuizen (tinnitus), bevingen (tremor), doofheid en ontsteking van de pancreas.
 • In zeldzame gevallen zijn verstoringen van de stofwisseling zoals een te laag suikergehalte in het bloed gepaard gaande met hongergevoel, zweten, duizeligheid en hartkloppingen (hypoglycemie) en gewichtstoename of -afname gemeld.
 • Vochtophoping (oedeem) vooral rond de enkel.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Piroxicam CF buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Niet bewaren boven 25°C.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Piroxicam CF niet meer na de datum op de verpakking achter "Niet te gebruiken na" of achter “Exp." (stripverpakking).

Anvullende Informatie

Wat bevat Piroxicam CF 10 mg, capsules

Lactose, maiszetmeel, magnesiumstearaat (E470b) en natriumlaurylsulfaat (capsule-inhoud)

Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands   Module 1
Piroxicam CF 10 mg, capsules RVG 57448 Administrative information
and prescribing
Piroxicam CF 20 mg, capsules RVG 57449
information
Piroxicam 10 & 20 mg/capsule  
1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-8

Gelatine, titaniumdioxide (E171) en zwart ijzeroxide (E172) (capsulewand), zonnegeel (E110) (capsulewand).

Wat bevat Piroxicam CF 20 mg, capsules

Lactose, maiszetmeel, magnesiumstearaat (E470b) en natriumlaurylsulfaat (capsule-inhoud) Gelatine, titaniumdioxide (E171) en zwart ijzeroxide (E172) (capsulewand), azorubine (E122) (capsulewand).

Hoe ziet Piroxicam CF 10 en 20 mg en wat is de inhoud van de verpakking

Piroxicam CF 10 mg is een geneesmiddel in de vorm van oranje-zwarte capsules waarin een gebroken witte tot gelig poeder.

Piroxicam CF 20 mg is een geneesmiddel in de vorm van scarletrood-zwarte capsules waarin een gebroken witte tot gelig poeder.

Blister verpakking (PVC/Aluminium) à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 of 100 capsules; EAV verpakking (PVC/Aluminium) à 50 capsules.

Polypropyleenflacon met polyethyleen dop bevattende 30, 50, 60, 100, 200, 250, 500 of 1000 capsules.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland

Fabrikant

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

In het register ingeschreven onder RVG 57448 (10 mg) en 57449 (20 mg)

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in oktober 2010.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.