Piroxicam Disper Mylan 20 mg, tabletten

ATC-Code
M01AC01
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Mylan
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Muskel- und skelettsystem
Therapeutische groep Antiphlogistika und antirheumatika
Farmacologische groep Nichtsteroidale antiphlogistika und antirheumatika
Chemische groep Oxicame
Stof Piroxicam

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Mylan

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Alvorens piroxicam voor te schrijven, zal uw arts de voordelen van dit geneesmiddel afwegen tegenover het risico dat u loopt op bijwerkingen. Het is mogelijk dat uw arts u zal moeten controleren en hij zal u zeggen hoe vaak hij u zal moeten controleren vanwege uw inname van piroxicam.

Piroxicam Disper Mylan wordt gebruikt om bepaalde symptomen te verlichten die veroorzaakt worden door osteoartritis (artrose, een degeneratieve gewrichtsziekte), reumatoïde artritis en spondylitis ankylopoetica (reuma van de wervelkolom), zoals zwelling, stijfheid en gewrichtspijn. Het geneest de artritis niet en het zal u alleen maar helpen zolang u het geneesmiddel inneemt.

Uw arts zal u alleen piroxicam voorschrijven wanneer u een onvoldoende verlichting van uw symptomen had met andere niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Piroxicam Disper Mylan niet

 • indien u eerder een maag- of darmzweer, bloeding of perforatie had;
 • indien u op dit ogenblik een maag- of darmzweer, bloeding of perforatie hebt;
 • indien u of iemand in uw familie aan gastro-intestinale aandoeningen (ontsteking van de maag of de darmen) lijdt of geleden heeft die mensen vatbaar maken voor bloedingsaandoeningen zoals ulceratieve colitis, ziekte van Crohn, maagdarmkankers, diverticulitis (ontstoken of geïnfecteerde zakjes in de karteldarm)
 • indien u andere NSAID’s gebruikt, met inbegrip van COX-2-selectieve NSAID’s en acetylsalicylzuur, een stof die aanwezig is in vele geneesmiddelen voor de vermindering van pijn en koorts;
 • indien u antistollingsmiddelen gebruikt, zoals warfarine, om bloedklonters te voorkomen;
 • indien u eerder een ernstige allergische geneesmiddelreactie vertoonde op piroxicam, andere NSAID’s
juli 2012 1

en andere geneesmiddelen, vooral ernstige huidreacties (ongeacht de ernst) zoals exfoliatieve dermatitis (intense roodheid van de huid, met vervelling van de huid in de vorm van schilfers of lagen), vesiculobulleuze reacties (syndroom van Stevens-Johnson, een aandoening met rode blaren, erosie, bloederige of met korsten bedekte huid) en toxische epidermale necrolyse (een ziekte met blaarvorming en vervelling van de bovenste huidlaag);

 • indien u allergisch bent voor piroxicam of een van de andere bestanddelen van Piroxicam Disper Mylan tabletten;
 • indien u ademhalingsmoeilijkheden (astma), ontsteking aan de binnenkant van de neus, angio oedeem (plotselinge vochtophoping in de huid en de slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie), snelle zwelling van de huid (oedeem), zwelling van de slijmvliezen of netelroos heeft gehad na toediening van acetylsalicylzuur of andere NSAID’s;
 • indien u een hersenbloeding of een andere (ernstige) bloeding heeft;
 • indien u tegelijkertijd een ernstige leverziekte en een ernstige nierziekte heeft;
 • indien u aan ernstig hartfalen lijdt;
 • indien u meer dan 6 maanden zwanger bent.

Als een van bovenstaande op u van toepassing is, mag u geen piroxicam gebruiken. Breng onmiddellijk uw arts op de hoogte.

Wees extra voorzichtig met Piroxicam Disper Mylan

Wees extra voorzichtig met Piroxicam Disper Mylan en waarschuw altijd uw arts voordat u Piroxicam Disper Mylan gebruikt: Zoals alle niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen kan Piroxicam Disper Mylan ernstige maag- en darmreacties teweegbrengen, zoals pijn, bloeding, ulceratie en perforatie.

Stop onmiddellijk de inname van piroxicam en breng uw arts op de hoogte indien u maagpijn hebt of eender welk teken vertoont van maag- of darmbloeding, zoals een zwarte of bloederige stoelgang of bloedbraken.

Stop onmiddellijk de inname van piroxicam en breng uw arts op de hoogte indien u een allergische reactie hebt zoals huiduitslag, zwelling van het gelaat, piepende ademhaling of ademhalingsproblemen.

Indien u ouder bent dan 70 jaar, kan uw arts wensen om de behandelingsduur tot een minimum te beperken en om u vaker te zien tijdens uw behandeling met piroxicam.

Indien u ouder bent dan 70 jaar, of indien u andere geneesmiddelen neemt zoals corticosteroïden of bepaalde geneesmiddelen voor depressie, met name selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s), of acetylsalicylzuur voor de preventie van bloedklonters, kan uw arts wensen om u samen met Piroxicam Disper Mylan een geneesmiddel voor te schrijven dat uw maag en darmen beschermt.

Gebruik dit geneesmiddel niet indien u ouder bent dan 80 jaar.

Indien u medische problemen heeft of gehad heeft of indien u allergieën hebt of indien u niet zeker bent dat u piroxicam kunt gebruiken, verwittig dan uw arts alvorens dit geneesmiddel te gebruiken.

Breng uw arts op de hoogte van alle andere geneesmiddelen die u gebruikt, met inbegrip van deze die u zonder voorschrift gekocht heeft.

Geneesmiddelen zoals Piroxicam Disper Mylan kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Neem niet meer in dan de voorgeschreven dosis en gebruik het geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven behandeling. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.

Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte gehad hebt, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een

juli 2012 2

risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterolspiegel heeft of wanneer u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Bij oogklachten dient de arts om advies te worden gevraagd.

Ook moet men voorzichtig zijn met het gebruik van dit middel bij vochtophoping in de weefsels (oedeem) o.a. in de benen (dikke enkels).

Dit product kan het moeilijker maken om zwanger te worden. U dient uw arts te raadplegen wanneer u zwanger wilt worden of wanneer u problemen heeft met zwanger worden.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden (in de voorbije week) heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Geneesmiddelen kunnen soms met elkaar interfereren. Uw arts kan uw gebruik van piroxicam of andere geneesmiddelen beperken, of u kunt een ander geneesmiddel nodig hebben. Het is vooral belangrijk dat u meldt:

 • of u aspirine of andere niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen gebruikt voor pijnverlichting;
 • of u corticosteroïden gebruikt, dit zijn geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van verscheidene aandoeningen, zoals allergieën en hormonale stoornissen;
 • of u antistollingsmiddelen gebruikt, zoals warfarine, ter voorkoming van bloedklonters;
 • of u bepaalde geneesmiddelen gebruikt voor depressie, met name selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s);
 • of u geneesmiddelen gebruikt, zoals aspirine, ter voorkoming van plaatjesklonters;
 • of u geneesmiddelen gebruikt, zoals lithium, ter voorkoming van psychische stoornissen, waarbij afwisselend neerslachtige (depressieve) en opgewekte of ontremde (manische) buien optreden;
 • of u diuretica (plasmiddelen) gebruikt.

Verwittig onmiddellijk uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is op u.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap

Raadpleeg uw arts als u zwanger bent of denkt dat u zwanger bent.

Gebruik piroxicam niet tijdens de zwangerschap tenzij uw arts dit adviseert. Piroxicam kan de zwangerschap en/of de ontwikkeling van het kind nadelig beïnvloeden.

Piroxicam mag niet tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap gebruikt worden, omdat het schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind of problemen kan veroorzaken tijdens de bevalling. Piroxicam, zoals andere NSAID’s, kan het lastiger maken om zwanger te raken. U dient uw arts te raadplegen wanneer u zwanger wilt worden of wanneer u problemen heeft met zwanger worden.

Borstvoeding:

Kleine hoeveelheden piroxicam kunnen worden uitgescheiden in de moedermelk. Als u borstvoeding geeft, wordt het gebruik van piroxicam afgeraden, omdat de veiligheid niet is vastgesteld

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

juli 2012 3

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van piroxicam op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken. Er moet echter rekening gehouden worden met sommige bijwerkingen die kunnen optreden, zoals bijvoorbeeld wazig zien, slaperigheid of duizeligheid, waardoor deze vaardigheden nadelig beïnvloed worden.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Piroxicam Disper Mylan nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Uw arts zal u regelmatig controleren om zeker te zijn dat u de optimale dosis van piroxicam gebruikt. Uw arts zal uw behandeling aanpassen tot de laagste dosis die uw symptomen het best onder controle brengt. Verander in geen geval de dosis zonder er eerst met uw arts over te spreken.

Volwassenen en ouderen

De maximale dagdosis is 20 milligram piroxicam in de vorm van één enkele dosis per dag.

Indien u ouder bent dan 70 jaar kan uw arts een lagere dagdosis voorschrijven en de behandelingsduur verkorten.

Uw arts kan piroxicam voorschrijven met een ander geneesmiddel om uw maag en darmen te beschermen tegen mogelijke bijwerkingen.

Verhoog de dosis niet.

Vertel het uw arts als u het gevoel hebt dat het geneesmiddel niet zeer doeltreffend is.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts.

Wijze van inname

Het is gewenst om de tablet iedere dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in te nemen.

Een tablet kan in zijn geheel worden ingenomen door deze achter op de tong te plaatsen en vervolgens met water of melk (ten minste een half glas) door te slikken.

Een andere mogelijkheid is om de tablet in ten minste 50 ml water (b.v. een half kopje water) uiteen te laten vallen, goed om te roeren en de aldus verkregen suspensie direct op te drinken, bij voorkeur bij de maaltijd.

Duur van de behandeling

Uw arts zal u vertellen hoe lang u Piroxicam Disper Mylan moet gebruiken.

In geval u bemerkt dat Piroxicam Disper Mylan te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Piroxicam Disper Mylan heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Piroxicam Disper Mylan heeft ingenomen/gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Piroxicam Disper Mylan in te nemen

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten piroxicam te gebruiken:

Neem het in zodra u eraan denkt. Indien het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan niet meer de

juli 2012 4

dosis die u vergeten was, maar neem de volgende dosis op het juiste tijdstip.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Piroxicam Disper Mylan

Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van Piroxicam Disper Mylan kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Piroxicam Disper Mylan bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen onder andere optreden:

 • maagdarmklachten zoals ontsteking van het mondslijmvlies, gebrek aan eetlust, pijn in de buik- of maagstreek, misselijkheid, braken, verstopping of juist diarree, winderigheid en spijsverteringsstoornissen. Deze bijwerkingen zijn het meest waargenomen en nopen meestal niet tot wijziging van de behandeling;
 • zweer in het slijmvlies van maag- of darmstelsel en maagdarmbloeding zijn gemeld;
 • duizeligheid, hoofdpijn, slaperigheid of juist slapeloosheid, ernstige neerslachtigheid, zenuwachtigheid, waarnemen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), stemmingsverandering, abnormale dromen, mentale verwarring en jeuk/kriebelingen kunnen in zeldzame gevallen optreden;
 • gezwollen ogen, wazig zien en oogirritaties zijn gemeld;
 • overgevoeligheidsreacties van de huid in de vorm van huiduitslag en jeuk kunnen optreden. Zelden aantasting van de nagels en haaruitval. Overgevoeligheid van de huid voor zonlicht komt zo nu en dan voor. Zeer zelden vorming van blaasjes, eczeem, rode huiduitslag in verschillende vormen, Stevens Johnson syndroom (blaasjes op de huid en slijmvliezen, roodheid, hoge koorts en gewrichtsafwijkingen), Lyell’s syndroom (plotseling optredende afsterving van de opperhuid met koorts en vaatorgaan veranderingen) en toxische epidermale necrolyse (een ziekte met blaarvorming en vervelling van de bovenste huidlaag);
 • ernstige overgevoeligheidsreacties (sterke daling van de bloeddruk, bewustzijnsverlies, benauwdheid, netelroos, plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag en vaatontsteking;
 • nierbekkenontsteking en ernstige nieraandoeningen zijn gemeld;
 • bloedarmoede en zeer zelden ernstige bloedbeeldafwijkingen met een tekort aan witte en/of rode bloedlichaampjes en bloedplaatjes;
 • verder zijn gemeld neusbloeding, afwijkende uitslagen bij lever- en nierfunctietesten, geelzucht en leverontsteking met dodelijke afloop, hartkloppingen, benauwdheid, oorsuizen, gevoel van onwel zijn, trillingen, doofheid, alvleesklierontsteking en stofwisselingsstoornissen zoals verhoogd- of verlaagd bloedsuikergehalte, verhoogd kaliumgehalte in het bloed en gewichtstoename of –afname;
 • vochtophoping (oedeemvorming), verhoogde bloeddruk (hypertensie) en hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) zijn gemeld in samenhang met NSAID’s
 • geneesmiddelen zoals Piroxicam Disper Mylan kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (‘hartinfarct’) of beroerte.
juli 2012 5

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Bewaren beneden 25 C in de goed gesloten, originele verpakking.

Uiterste gebruiksdatum:

Gebruik Piroxicam Disper Mylan niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter “EXP”. De aanduiding “EXP” betekent: “niet te gebruiken na”. De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Piroxicam Disper Mylan

 • Het werkzame bestanddeel is piroxicam. Piroxicam Disper Mylan 20 mg, tabletten bevatten per tablet 20 mg piroxicam.
 • De andere bestanddelen zijn: hypromellose, lactose, microkristallijne cellulose en natriumstearylfumaraat.

Hoe ziet Piroxicam Disper Mylan er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Witte capsulevormige tablet met de breuklijn aan één zijde.

Piroxicam Disper Mylan is in een HDPE-pot met PP deksel of in een PP-pot met PE-deksel, bevattende 10, 30, 60 of 150 tabletten verpakt.

Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

In het register ingeschreven onder

RVG 15933 - Piroxicam Disper Mylan 20 mg, tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder:

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

juli 2012 6

Fabrikant: ratiopharm bv Postbus 3088 2001 DB Haarlem Nederland

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2012.

juli 2012 7

Advertentie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.