Piroxicam Sandoz disper 20 mg, tabletten

ATC-Code
M01AC01
Piroxicam Sandoz disper 20 mg, tabletten

Sandoz

Stof(fen)
Piroxicam
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Anti-inflammatoire en anti-reumatische producten, niet-steroïden

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Sandoz

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Alvorens piroxicam voor te schrijven, zal uw arts de voordelen van dit geneesmiddel afwegen tegenover het risico dat u loopt op bijwerkingen. Het is mogelijk dat uw arts u zal moeten controleren en hij zal u zeggen hoe vaak hij u zal moeten controleren vanwege uw inname van piroxicam.

Piroxicam Sandoz disper wordt gebruikt om bepaalde symptomen te verlichten die veroorzaakt worden door osteoartritis (artrose, een degeneratieve gewrichtsziekte), reumatoïde artritis en spondylitis ankylopoetica (reuma van de wervelkolom), zoals zwelling, stijfheid en gewrichtspijn. Het geneest de artritis niet en het zal u alleen maar helpen zolang u het geneesmiddel inneemt.

Uw arts zal u alleen piroxicam voorschrijven wanneer u een onvoldoende verlichting van uw symptomen had met andere niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's).

Volg bij het gebruik van piroxicam nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Uw arts zal u regelmatig controleren om zeker te zijn dat u de optimale dosis van piroxicam gebruikt. Uw arts zal uw behandeling aanpassen tot de laagste dosis die uw symptomen het best

onder controle brengt. Verander in geen geval de dosis zonder er eerst met uw arts over te spreken.

Volwassenen en ouderen:

De maximale dagdosis is 20 milligram piroxicam in de vorm van één enkele dosis per dag. Indien u ouder bent dan 70 jaar kan uw arts een lagere dagdosis voorschrijven en de behandelingsduur verkorten.

Uw arts kan piroxicam voorschrijven met een ander geneesmiddel om uw maag en darmen te beschermen tegen mogelijke bijwerkingen.

Dosering bij een verminderde nier- of leverwerking:

Startdosering: 10 mg per dag.

Daarna zo nodig verhogen tot 20 mg per dag.

Dosering bij kinderen:

Piroxicam Sandoz disper mag niet worden gebruikt bij kinderen.

Verhoog de dosis niet.

Vertel het uw arts als u het gevoel hebt dat het geneesmiddel niet zeer doeltreffend is.

De dispergeerbare tabletten uiteen laten vallen in een half glas water of melk of de tabletten in hun geheel doorslikken met een ruime hoeveelheid water of melk.

Wat u moet doen als u meer van Piroxicam Sandoz disper heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u te veel van Piroxicam Sandoz disper heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Symptomen van overdosering kunnen zijn: misselijkheid, braken, diarree, maagdarmbloedingen, eiwit in de urine (proteïnurie), bloed in de urine (hematurie), plotselinge (acute) verminderde nierwerking, verminderde bloedingsfactoren (hypoprothrombinaemie), verminderde leverwerking, verhoging van de reflexen (hyperreflexie), toevallen/stuipen (convulsies), coma en hyperventilatie.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Piroxicam Sandoz disper te gebruiken

Neem het in zodra u eraan denkt. Indien het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan niet meer de dosis die u vergeten was, maar neem de volgende dosis op het juiste tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Piroxicam Sandoz disper niet

 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor piroxicam of voor één van de andere bestanddelen van Piroxicam Sandoz disper.
 • Indien u eerder een maag- of darmzweer, bloeding of perforatie had.
 • Indien u op dit ogenblik een maag- of darmzweer, bloeding of perforatie hebt.
 • Indien u of iemand in uw familie aan gastro-intestinale aandoeningen (ontsteking van de maag of de darmen) lijdt of geleden heeft die mensen vatbaar maken voor bloedingsaandoeningen zoals ulceratieve colitis, ziekte van Crohn, maagdarmkankers, diverticulitis (ontstoken of geïnfecteerde zakjes in de karteldarm).
 • Indien u andere NSAID's gebruikt, met inbegrip van COX-2-selectieve NSAID's en acetylsalicylzuur, een stof die aanwezig is in vele geneesmiddelen voor de vermindering van pijn en koorts.
 • Indien u antistollingsmiddelen gebruikt, zoals warfarine, om bloedklonters te voorkomen.
 • Indien u eerder een ernstige allergische geneesmiddelreactie vertoonde op piroxicam, andere NSAID's en andere geneesmiddelen, vooral ernstige huidreacties (ongeacht de ernst) zoals exfoliatieve dermatitis (intense roodheid van de huid, met vervelling van de huid in de vorm van schilfers of lagen), vesiculobulleuze reacties (syndroom van Stevens-Johnson, een aandoening met rode blaren, erosie, bloederige of met korsten bedekte huid) en toxische epidermale necrolyse (een ziekte met blaarvorming en vervelling van de bovenste huidlaag).
 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor piroxicam, of voor één van de andere bestanddelen van de tabletten of als u in het verleden huidreacties heeft gehad bij gebruik van piroxicam, andere NSAID’s of andere geneesmiddelen.
 • Bij ernstig hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart).
 • Tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap;
 • Wanneer u tegelijkertijd een ernstig verminderde werking van de lever en de nieren heeft
 • Wanneer u lijdt aan een hersenbloeding of andere bloedingen
 • Wanneer u overgevoelig bent voor acetylsalicylzuur (pijnstillend en bloedverdunnend middel) of andere prostaglandinesynthetaseremmende geneesmiddelen (ontstekingsremmers); overgevoeligheidsreacties (zoals aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp van de spieren en zwelling van het slijmvlies van de luchtwegen vaak gepaard gaande met hoesten en het opgeven van slijm (astma (bronchiale)), goedaardig gezwel in het slijmvlies van de neusholte (neuspoliep), plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem) of huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria)) kunnen ontstaan.

Als een van bovenstaande op u van toepassing is, mag u geen piroxicam gebruiken. Breng onmiddellijk uw arts op de hoogte.

Wees extra voorzichtig met Piroxicam Disper

Wees extra voorzichtig met Piroxicam Sandoz disper en waarschuw altijd uw arts voordat u Piroxicam Sandoz disper gebruikt: Zoals alle niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen kan Piroxicam Sandoz disper ernstige maag- en darmreacties teweegbrengen, zoals pijn, bloeding, ulceratie en perforatie.

Stop onmiddellijk de inname van piroxicam en breng uw arts op de hoogte indien u maagpijn hebt of eender welk teken vertoont van maag- of darmbloeding, zoals een zwarte of bloederige stoelgang of bloedbraken.

Stop onmiddellijk de inname van piroxicam en breng uw arts op de hoogte indien u een allergische reactie hebt zoals huiduitslag, zwelling van het gelaat, piepende ademhaling of ademhalingsproblemen.

Indien u ouder bent dan 70 jaar, kan uw arts wensen om de behandelingsduur tot een minimum te beperken en om u vaker te zien tijdens uw behandeling met piroxicam.

Indien u ouder bent dan 70 jaar, of indien u andere geneesmiddelen neemt zoals corticosteroïden of bepaalde geneesmiddelen voor depressie, met name selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's), of acetylsalicylzuur voor de preventie van bloedklonters, kan uw arts wensen om u samen met Piroxicam Sandoz disper een geneesmiddel voor te schrijven dat uw maag en darmen beschermt.

In zeldzame gevallen kan Piroxicam Sandoz disper ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis), vaatontstekingen, afsterven van bepaalde knobbeltjes in de nier en bepaalde nierziektes veroorzaken.

Wanneer u lijdt aan hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) (decompensatio cordis), bepaalde nieraandoeningen (nefrotisch syndroom), een abnormale hoeveelheid vocht in de

buikholte (ascites), ernstige leverziekte (levercirrose) gekenmerkt door een blijvende aantasting van het leverweefsel, een verminderde nier- of leverfunctie heeft of in het verleden heeft gehad; uw arts kan besluiten de dosering te verlagen.

Als u een nier- of leverafwijking heeft zal uw arts u regelmatig controleren.

Wanneer uw stollingstijd wordt bepaald; Piroxicam Sandoz disper kan de stollingstijd verlengen.

Wanneer u oogklachten krijgt tijdens de behandeling; neem contact op met uw arts.

Wanneer u tijdens de behandeling ernstige leveraandoeningen zoals geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen) (icterus) en leverontsteking (hepatitis) gepaard gaande met geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen) krijgt; deze aandoeningen komen zelden voor, raadpleeg uw arts indien dit bij u optreedt.

Wanneer u tijdens de behandeling last krijgt van keelpijn of bloedingen (purpura) in de huid of slijmvliezen; de arts zal uw bloed controleren.

Wanneer u last krijgt van bepaalde bloedafwijkingen, zoals een bepaalde bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie), zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose) en bloedarmoede door tekort aan rode bloedlichaampjes (aplastische anemie); deze aandoeningen komen zelden voor. Raadpleeg uw arts indien dit bij u optreedt.

Wanneer u ouder bent; de arts zal zo laag mogelijk doseren vanwege een verhoogde kans op de aanwezigheid van een verminderde nierfunctie.

Gebruik dit geneesmiddel niet indien u ouder bent dan 80 jaar.

Indien u medische problemen heeft of gehad heeft of indien u allergieën hebt of indien u niet zeker bent dat u piroxicam kunt gebruiken, verwittig dan uw arts alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Breng uw arts op de hoogte van alle andere geneesmiddelen die u gebruikt, met inbegrip van deze die u zonder voorschrift gekocht heeft.

Dit product kan het moeilijker maken om zwanger te worden. U dient uw arts te raadplegen wanneer u zwanger wilt worden of wanneer u problemen heeft met zwanger worden.

Geneesmiddelen zoals Piroxicam Sandoz disper kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Neem niet meer in dan de voorgeschreven dosis en gebruik het geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven behandeling. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.

Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte gehad hebt, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterolspiegel heeft of wanneer u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden (in de voorbije week) heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Geneesmiddelen kunnen soms met elkaar interfereren. Uw arts kan uw gebruik van piroxicam of

andere geneesmiddelen beperken, of u kunt een ander geneesmiddel nodig hebben. Het is vooral belangrijk dat u meldt:

 • of u aspirine of andere niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen gebruikt voor pijnverlichting
 • of u corticosteroïden gebruikt, dit zijn geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van verscheidene aandoeningen, zoals allergieën en hormonale stoornissen
 • of u antistollingsmiddelen gebruikt, zoals warfarine, ter voorkoming van bloedklonters
 • of u bepaalde geneesmiddelen gebruikt voor depressie, met name selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's)
 • of u geneesmiddelen gebruikt, zoals aspirine, ter voorkoming van plaatjesklonters
 • of u lithium (middel bij depressie) gebruikt; de lithiumspiegel in het bloed kan hoger worden. De arts zal u vaker controleren
 • plasmiddelen (diuretica); piroxicam kan de werking van deze middelen gedeeltelijk of geheel tegengaan. Neem contact op met uw arts
 • cimetidine (middel bij overtollig maagzuur); de opname van Piroxicam Sandoz disper kan veranderen. Raadpleeg uw arts.

Verwittig onmiddellijk uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is op u.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Raadpleeg uw arts als u zwanger bent of denkt dat u zwanger bent

 • Gebruik piroxicam niet tijdens de zwangerschap tenzij uw arts dit adviseert.
 • Piroxicam mag niet tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap gebruikt worden, omdat het schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind of problemen kan veroorzaken tijdens de bevalling.
 • Piroxicam, zoals andere NSAD’s, kan het lastiger maken om zwanger te raken. U dient uw arts te raadplegen als u zwanger wilt worden of als u problemen heeft met zwanger worden.
 • Kleine hoeveelheden piroxicam kunnen worden uitgescheiden in de moedermelk. Als u borstvoeding geeft, wordt het gebruik van piroxicam afgeraden, omdat de veiligheid niet is vastgesteld.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Piroxicam Sandoz disper kan bijwerkingen veroorzaken als slaperigheid en duizeligheid, waardoor uw reactievermogen nadelig wordt beïnvloed. U dient hiermee rekening te houden als u aan het verkeer gaat deelnemen of machines gaat bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Piroxicam Disper

Piroxicam Sandoz disper bevat lactose monohydraat. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Piroxicam Sandoz disper bijwerkingen veroorzaken.

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

 • vochtophoping (oedeem), voornamelijk enkeloedeem is gerapporteerd.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

 • bloedarmoede (anemie)
 • bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie) en bloedingen in de huid (die niet veroorzaakt worden door trombocytopenie; bijvoorbeeld de aandoening Henoch-Schönlein)
 • bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie)
 • toename van een bepaalde vorm van witte bloedcellen (eosinofilie).

In zeldzame gevallen zijn beschreven:

 • zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose)
 • vermindering van alle cellen in het bloed (pancytopenie)
 • bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (granulocytopenie)
 • bloedarmoede door tekort aan rode bloedlichaampjes (aplastische anemie)
 • bloedarmoede als gevolg van te grote afbraak van het bloed (hemolytische anemie)
 • neusbloeding (epistaxis).

Voedings- en stofwisselingsstoornissen

In zeldzame gevallen zijn beschreven:

 • te laag suikergehalte in het bloed gepaard gaande met hongergevoel, zweten, duizeligheid, hartkloppingen (hypoglykemie)
 • te hoog suikergehalte in het bloed (hyperglykemie)
 • te veel kalium in het bloed soms zich uitend in spierkrampen, diarree, misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn (hyperkaliëmie)
 • gewichtstoename of -afname.

Zenuwstelselaandoeningen

In zeldzame gevallen zijn beschreven:

 • duizeligheid
 • hoofdpijn
 • slaperigheid
 • slapeloosheid
 • (ernstige) neerslachtigheid (depressie)
 • zenuwachtigheid
 • waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties)
 • stemmingsveranderingen
 • abnormale dromen
 • verwarring
 • waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie)
 • draaierigheid (vertigo).

Oogaandoeningen

De volgende bijwerkingen zijn beschreven:

 • gezwollen ogen
 • wazig zien
 • oogirritaties.

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen

De volgende bijwerkingen zijn beschreven:

 • oorsuizen (tinnitus)
 • doofheid.

Hartaandoeningen

De volgende bijwerking is beschreven:

 • hartkloppingen (palpitaties).

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen

De volgende bijwerking is beschreven:

 • kortademigheid (dyspnoe).

Maagdarmstelselaandoeningen

De volgende bijwerking is beschreven:

 • ontsteking van de alvleesklier gepaard gaande met heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug en misselijkheid en braken (pancreatitis).

De meest waargenomen bijwerkingen zijn:

 • ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis)
 • misselijkheid
 • braken
 • verstopping (obstipatie/constipatie)
 • buikpijn
 • winderigheid
 • diarree
 • spijsverteringsproblemen zich uitend in buikpijn, een vol gevoel, misselijkheid of de hik (indigestie)
 • bloed in de ontlasting
 • overgeven van bloed (haematemesis)
 • verergering van colitis en de ziekte van Crohn.

Minder vaak werd ontsteking van het maagslijmvlies (gastritis) waargenomen.

Tevens zijn beschreven:

 • maagzweer (ulcus pepticum)
 • bloeding in het maagdarmstelsel, soms met doorboring (perforatie) met fatale (dodelijke) afloop, met name bij ouderen.

Lever- en galaandoeningen

 • afwijkende uitslagen van leverfunctie testen kunnen voorkomen. In overleg met de arts zal de behandeling indien nodig worden gestaakt.
 • ernstige reacties met betrekking tot de lever zoals geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen) (icterus) en gevallen van dodelijk verlopende leverontsteking (hepatitis) gepaard gaande met geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen) zijn gemeld.

Huid- en onderhuidaandoeningen

De volgende bijwerkingen zijn beschreven:

 • huidovergevoeligheidsreacties, meestal in de vorm van huiduitslag en jeuk (pruritis)
 • lichtovergevoeligheid (foto-allergische reacties).

In zeldzame gevallen zijn beschreven:

 • gedeeltelijk of geheel loslaten van de nagels (onycholysis)
 • haaruitval (alopecie)
 • ernstige, acute (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse)
 • ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom)
 • huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema (exsudativum) multiforme)
 • etterblaasjes (pemphigus).

Nier- en urinewegaandoeningen

De volgende bijwerkingen zijn beschreven:

 • ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis)
 • afsterven van de papil (papilnecrose)
 • een complex van ziekteverschijnselen die het gevolg zijn van eiwitverlies in de urine (nefrotisch syndroom).

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

De volgende bijwerkingen zijn beschreven:

 • gevoel van onwelzijn (malaise)
 • beven (tremor).

In zeldzame gevallen zijn beschreven:

 • overgevoeligheidsreacties zoals shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock), benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme), huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria)/ plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem), ontsteking van een bloedvat (vasculitis) en bloedziekte.

Een behandeling met niet-steroide ontstekingsremmende middelen (NSAID’s) is in verband gebracht met vochtophoping (oedeemvorming), verhoogde bloeddruk (hypertensie) en onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen).

Geneesmiddelen zoals Piroxicam Sandoz disper kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (hartinfarct) of beroerte.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Piroxicam Sandoz disper niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na Exp.:. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Piroxicam Sandoz disper

 • Het werkzame bestanddeel is per tablet piroxicam. Piroxicam Sandoz disper 10 mg bevat 10 mg piroxicam per tablet. Piroxicam Sandoz disper 20 mg bevat 20 mg piroxicam per tablet.
 • Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: lactose, microkristallijne cellulose (E460), crospovidone, magnesiumstearaat (E470b), colloïdaal siliciumdioxide (watervrij) en

natriumlaurylsulfaat.

Hoe ziet Piroxicam Sandoz disper er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Witte tot lichtgele, ronde tabletten met breukstreep.

De tabletten zijn per 30 stuks in een aluminium/PP blisters in een kartonnen doosje verpakt.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

Sandoz B.V.

Voor inlichtingen en correspondentie

Sandoz B.V. Postbus 10332 1301 AH Almere

Fabrikant

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1

39179 Barleben

Duitsland

In het register ingeschreven onder:

RVG 17038 (10 mg)

RVG 17039 (20 mg).

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 08/2007.

Sandoz en het beeldelement zijn geregistreerde handelsmerken van Novartis.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.