Pravastatine 40 Ranbaxy, tabletten 40 mg

Pravastatine 40 Ranbaxy, tabletten 40 mg
Werkzame stof(fen)Pravastatine
Toelatingslandnl
VergunninghouderRanbaxy UK
ATC-codeC10AA03
Farmacologische groepenLipide modificerende middelen, gewoon

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Dit geneesmiddel heet Pravastatine 40 Ranbaxy.

Het actieve bestanddeel is pravastatinenatrium.

Pravastatine is een stof uit de geneesmiddelengroep die gewoonlijk “statines” wordt genoemd.

Statines beïnvloeden de hoeveelheid vetachtige stoffen in uw bloed waaronder cholesterol. Als uw cholesterol waardes te hoog zijn kunnen vetten zich ophopen aan de wanden van de bloedvaten. Hierdoor worden deze nauwer en dit kan leiden tot pijn op de borst (angina pectoris), een hartaanval of een beroerte.

Pravastatine 40 Ranbaxy kan u zijn voorgeschreven:

 • voor het verlagen van een te hoog cholesterolgehalte in het bloed. Dit zal helpen om hartaandoeningen, een hartaanval of een beroerte te voorkomen.
 • als u al een hartaanval hebt gehad of als u instabiele angina pectoris heeft, zelfs als uw bloedcholesterol spiegels normaal zijn. Dit zal het risico op nieuwe aanvallen verminderen.
 • als u een orgaantransplantatie heeft gehad. Dit zal hoge cholesterolspiegels in uw bloed voorkomen die namelijk kunnen optreden wanneer u wordt behandeld met middelen die de afstoting van het getransplanteerde orgaan voorkomen.
DE/H/1814 2012-11-01 v3.0

Naast het gebruik van dit geneesmiddel kan uw arts u ook adviseren om veranderingen in uw levensstijl aan te brengen die ook behulpzaam zijn. Dit kan zijn gewichtsverlies, het aanhouden van een vetarm dieet en regelmatige lichaamsbeweging.

Dit geneesmiddel dient als een aanvulling op deze wijzigingen in levensstijl te worden gebruikt.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

 • als u leverproblemen heeft;
 • als u allergisch bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6;
 • als u zwanger bent of de kans bestaat dat u zwanger wordt;
 • als u borstvoeding geeft.

Overleg met uw arts als u niet zeker weet of u Pravastatine 40 Ranbaxy kunt gebruiken.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

 • als u ooit lever- of nierproblemen heeft gehad of als u een verminderde werking van uw schildklier heeft;
 • als u regelmatig grote hoeveelheden alcohol drinkt;
 • als u, of een bloedverwant, een erfelijke spierziekte heeft;
 • als u bijwerkingen met betrekking tot uw spieren heeft gehad tijdens het gebruik van andere cholesterolverlagende geneesmiddelen, zoals een statine of een fibraat;
 • overleg met uw arts of apotheker voordat u Pravastatine 40 Ranbaxy inneemt als u ernstige ademhalingsproblemen heeft.

Als één van de bovenstaande condities op u van toepassing is, vertel dit dan aan uw arts. Die zal dan uw bloed laten testen voorafgaand aan en mogelijk ook tijdens de behandeling met Pravastatine 40 Ranbaxy om zodoende het risico te bepalen op het ontwikkelen van spiergerelateerde bijwerkingen. U kunt ook in aanmerking komen voor deze bloedtest als u ouder bent dan 70 jaar.

Als u onzeker bent over het gebruik van Pravastatine 40 Ranbaxy, bespreek dan uw zorgen zo spoedig mogelijk met uw arts en volg diens advies op.

Terwijl u dit geneesmiddel gebruikt zal uw arts nauwlettend in de gaten houden of u diabetes ontwikkelt of het risico loopt om diabetes te ontwikkelen. U loopt het risico om diabetes te ontwikkelen indien u hoge concentraties suikers en vetten in uw bloed heeft, indien u overgewicht hebt en indien u hoge bloeddruk heeft.

DE/H/1814 2012-11-01 v3.0

Gebruikt u naast Pravastatine 40 Ranbaxy nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar geen voorschrift voor nodig is.

Het is belangrijk dat u uw arts inlicht als u tevens één van de onderstaande geneesmiddelen gebruikt, omdat het gecombineerde gebruik kan leiden tot een verhoogd risico op het ontstaan van spierproblemen:

 • een groep van cholesterolverlagende geneesmiddelen genaamd fibraten (zoals gemfibrozil, fenofibraat, zie hierboven);
 • het geneesmiddel ciclosporine, dat wordt gebruikt om afstoting van getransplanteerde organen te voorkomen;
 • de antibiotica erytromycine of claritromycine (gebruikt om door bacteriën veroorzaakte infecties te behandelen);
 • het geneesmiddel amiodaron dat wordt gebruikt om het onregelmatig kloppen van uw hart (hartritmestoornissen) onder controle te krijgen.

Het is mogelijk dat de hoeveelheid pravastatine in het bloed toeneemt bij gelijktijdig gebruik van pravastatine met ciclosporine, erytromycine of claritromycineen amiodaron.

Het geneesmiddel nelfinavir (gebruikt bij de behandeling van AIDS) kan echter de hoeveelheid pravastatine in uw bloed verlagen.

Als u ook een galzuurbindende hars gebruikt zoals colestyramine of colestipol, dan dient u Pravastatine 40 Ranbaxy ten minste 1 uur vóór inname van of 4 uur ná inname van de hars te gebruiken. De hars kan namelijk de opname van pravastatine in het lichaam beïnvloeden als de twee geneesmiddelen te dicht op elkaar worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Pravastatine 40 Ranbaxy niet:

 • als u zwanger bent of als u van plan bent zwanger te worden;
 • als u borstvoeding geeft.

Indien u zwanger wordt terwijl u Pravastatine 40 Ranbaxy gebruikt, stop met het gebruik van Pravastatine 40 Ranbaxy en waarschuw onmiddellijk uw arts. Neem ook contact met uw arts op als u van plan bent zwanger te worden gedurende de periode dat u Pravastatine 40 Ranbaxy gebruikt.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

DE/H/1814 2012-11-01 v3.0

Pravastatinenatrium beïnvloedt de rijvaardigheid of het bedienen van machines gewoonlijk niet. Als u last heeft van duizeligheid of problemen bij het zien, verzeker uzelf er dan van dat u in staat bent om auto te rijden of machines te bedienen.

Pravastatine 40 Ranbaxy bevat lactose

Dit middel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe wordt het gebruikt?

Voordat u begint met de behandeling met Pravastatine 40 Ranbaxy, heeft uw arts u waarschijnlijk op een cholesterolverlagend dieet gezet.

De dosering van pravastatine verschilt per persoon. Uw arts vertelt u welke dosering u moet gebruiken.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Pravastatine 40 Ranbaxy tabletten dienen éénmaal daags, bij voorkeur ’s avonds, te worden ingenomen. Neem de tabletten met wat water in met of zonder voedsel.

U dient het alcoholgebruik tot een minimum te beperken. Als u bezorgd bent hoeveel alcohol u kan drinken tijdens de behandeling met dit geneesmiddel, overleg dit dan met uw arts.

De gebruikelijke dosering is:

De gebruikelijke dosering is 10-40 mg éénmaal daags. Na orgaantransplantatie bedraagt de dosering meestal 20 mg.

De maximale dagelijkse dosering is 40 mg.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Voor kinderen in de leeftijd van 8-13 jaar bedraagt de aanbevolen dosering 10-20 mg eenmaal daags en voor jongvolwassenen van 14-18 jaar 10-40 mg per dag. Het gebruik van Pravastatine 40 Ranbaxy wordt niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 8 jaar.

Bij patiënten met lever- of nierproblemen bedraagt de startdosering gewoonlijk 10 mg eenmaal daags.

Patiënten die ciclosporine gebruiken (immunosuppressiva) met of zonder andere weerstandonderdrukkende geneesmiddelen dienen te beginnen met 20 mg eenmaal daags. De dosering kan voorzichtig verhoogd worden naar 40 mg. Uw arts zal u de juiste dosering adviseren.

Als u de indruk heeft dat Pravastatine 40 Ranbaxy te sterk of te weinig werkt, overleg dit dan met uw arts of apotheker.

DE/H/1814 2012-11-01 v3.0

Als u (of iemand anders) onverhoopt een te grote hoeveelheid tabletten heeft ingenomen, is onmiddellijk overleg met uw arts of dichtstbijzijnde ziekenhuis noodzakelijk.

Mocht u een tablet zijn vergeten, sla deze dan over en ga verder met het voorgeschreven schema. Neem geen dubbele dosis van Pravastatine 40 Ranbaxy om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u stopt met het innemen van Pravastatine 40 Ranbaxy kan uw cholesterolgehalte of vetzuurgehalte weer stijgen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Raadpleeg direct uw arts en stop met het gebruik van Pravastine 40 Ranbaxy als er zich bij u onverwachte of aanhoudende spierpijn, spierzwakte of spierkrampen optreden, met name als u zich tegelijkertijd niet lekker voelt of een verhoogde lichaamstemperatuur heeft. In zeer zeldzame gevallen kan dit leiden tot een ernstige en mogelijk levensbedreigende aandoening genaamd rabdomyolyse.

In zeer zeldzame gevallen (minder dan 1 op 10.000) kunnen er allergische reacties ontstaan zoals een bloeddrukdaling, plaatselijke zwelling van het gezicht, lippen, keel en/of tong, moeilijkheden met slikken, netelroos en problemen met ademen. Als dit gebeurt, stop dan met het gebruik van de tabletten en raadpleeg direct uw arts.

Sommige bijwerkingen (bij minder dan 1 op 100 maar bij meer dan 1 op 1000 gevallen)

 • Huidreacties zoals jeuk en huiduitslag, hoofdhuid- en haarproblemen zoals haarverlies.
 • Duizeligheid, vermoeidheid, hoofdpijn en slaapstoornissen.
 • Blaasproblemen (pijnlijk of vaak plassen, ’s nachts moeten plassen) en seksuele problemen.
 • Maag- en darmproblemen zoals gestoorde spijsvertering, maagpijn, misselijkheid/braken, diarree of verstopping en winderigheid.
 • Problemen met zien zoals wazig zien en dubbelzien.

Zeer zeldzame bijwerkingen (bij minder dan 1 op 10.000 gevallen)

 • Overgevoeligheidsreacties.
 • Problemen van de tastzintuigen zoals branderig/tintelend gevoel of gevoelloosheid wat een aanwijzing kan zijn voor beschadigde zenuwuiteinden.
 • Ontsteking van de alvleesklier, gepaard gaande met een ernstige pijn in de buik.
DE/H/1814 2012-11-01 v3.0
 • Leverproblemen waaronder leverontsteking (hepatitis) en geelzucht (geel worden van de huid en ogen).
 • Peesproblemen, soms verergerd door gescheurde pezen, die de beweging beïnvloeden.
 • Ontsteking van 1 of meerdere spieren waardoor er spierpijn of spierzwakte ontstaat (myositis of polymyositis)

De volgende bijwerkingen zijn gemeld met sommige statines (geneesmiddelen uit dezelfde klasse):

 • nachtmerries;
 • geheugenverlies;
 • depressie;
 • moeilijkheden met ademen waaronder aanhoudende hoest en/of kortademigheid of koorts.

Diabetes. Dit is meer waarschijnlijk indien u hoge concentraties suikers en vetten in uw bloed heeft, indien u overgewicht hebt en indien u hoge bloeddruk heeft. Uw arts zal u controleren terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en op de blisterverpakking (EXP). Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Verdere informatie

 • De werkzame stof in dit middel is pravastatinenatrium. Elke tablet bevat 40 mg pravastatinenatrium.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: watervrij lactose, natriumstearylfumaraat en geel ijzeroxide (E172).
DE/H/1814 2012-11-01 v3.0

Pravastatine 40 Ranbaxy tabletten zijn geel tot donkergeel gekleurde, gespikkelde ronde, biconvexe tabletten, met “P3” erin gedrukt aan de ene kant en een breuklijn aan de andere kant.

Pravastatine 40 Ranbaxy wordt geleverd in de volgende verpakkingsgrootten: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 98 of 100 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Ranbaxy UK Ltd.

Building 4, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road W4 5YE Londen

Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

Ranbaxy Ireland Limited

Spafield, Cork Road

Cashel, Co-Tipperary

Ierland

Basics GmbH

Hemmelrather Weg 201

51377 Leverkusen

Duitsland

Reig Jofre, S.A.

Gran Capità 10

08970 Sant Joan Despi

Spanje

Docpharma B.V.

Ambachtenlaan 13H

3001 Heverlee

België

IMED Poland Spolka z.o.o. 3 Duchnicka Street

01-796 Warszawa Polen

Farmacol S.A.

2 Rzepakowa Street

DE/H/1814 2012-11-01 v3.0

40-541 Katowice

Polen

In het register ingeschreven onder:

RVG 30384

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Finland: PRAVASTATIN RANBAXY 40 mg tabletti
Oostenrijk: PRAVASTATIN RANBAXY 40 mg TABLETTEN
België: DOC PRAVASTATINE 40 mg tabletten
Luxemburg: DOC PRAVASTATINE
Duitsland: PRAVA BASICS 40 mg Tabletten
Spanje: PRAVASTATINA RANBAXY 40mg COMPRIMIDOS EFG
Italy: PRAVASTATINA RANBAXY
Nederland: PRAVASTATINE 40 RANBAXY, tabletten 40 mg
Polen: PRAVATOR
Portugal: PRAVASTATINA RANBAXY 40mg COMPRIMIDOS
Zweden: PRAVASTATIN RANBAXY 40 mg tabletter

Verenigd Koninkrijk: PRAVASTATIN SODIUM 40mg TABLETS

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2012.

DE/H/1814 2012-11-01 v3.0

Laatst bijgewerkt op 24.08.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Pravastatine. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Pravastatine 40 Ranbaxy, tabletten 40 mg

Medicijn
Vergunninghouder

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio