Pravastatinenatrium Apotex 40 mg, tabletten

Illustratie van Pravastatinenatrium Apotex 40 mg, tabletten
Stof(fen) Pravastatine
Toelating Nederland
Producent Apotex
Verdovend Nee
ATC-Code C10AA03
Farmacologische groep Lipide modificerende middelen, gewoon

Vergunninghouder

Apotex

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Pravastatinenatrium behoort tot de groep van de zogenaamde HMG-CoA reductase remmers, ook bekend onder de naam statines, die ervoor zorgen dat de productie van cholesterol in uw bloed worden verlaagd.

 • Als u al een hartziekte heeft, verminderd pravastatine het risico op een volgende hartaanval of beroerte, het verlaagt de noodzaak op een operatie en remt het verder vernauwen van de bloedvaten af.
 • Als u geen hartziekte heeft, maar hoge cholesterolnivo’s dan verminderd pravastatine het risico op een hartaanval of de noodzaak van een operatie. Pravastatine moet altijd samen met een dieet worden gebruikt.
 • Als u een orgaantransplantatie heeft ondergaan en geneesmiddelen gebruikt om de afstoting van het orgaan te verminderen, dan verminderd pravastatine de verhoogde vetwaarden in het bloed.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U geeft borstvoeding
 • U bent zwanger of er is een mogelijkheid dat u zwanger raakt.

 U heeft een leverziekte (gehad).

 • Als u nierproblemen heeft
 • Als u schildklierproblemen heeft
 • Als u eerder spierpijn of spierzwakte heeft gehad na gebruik van een statine of fibraat.
 • Als u of in uw familie een erfelijke spierziekte heeft
 • Als u veel alcohol drinkt, of een voorgeschiedenis van drankmisbruik heeft.

Gedurende de periode dat u dit geneesmiddel gebruikt zal uw arts nauwlettend controleren of u suikerziekte heeft, of dat u een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van diabetes. U heeft mogelijk een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes als u hoge suiker- en vetwaarden in uw bloed heeft, als u overgewicht heeft en als u een verhoogde bloeddruk heeft.

Overleg met uw arts of apotheker voordat u pravastatine inneemt als u:

 • ernstige ademhalingsproblemen heeft.

Vertel het uw arts of apotheker als een van bovengenoemde punten op u van toepassing is.

Als u aan één van deze problemen heeft geleden, dan moet uw arts een bloedtest uitvoeren vóór, en misschien ook tijdens gebruik van Pravastatinenatrium Apotex, om het risico op spierproblemen te beoordelen.

U kunt deze bloedtest ook nodig hebben als u ouder bent dan 70 jaar.

Kinderen

Pravastatinegebruik bij kinderen wordt alleen aangeraden wanneer ze leiden aan een erfelijke spierziekte genaamd ’heterozygote familiare hypercholesterolemie’ (leidend tot hoge cholesterolwaarden in het bloed).

Gebruikt u naast Pravastatinenatrium Apotex nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Informeer uw arts vooral als u de volgende middelen gebruikt:

 • fibraten, voorbeelden hiervan zijn bazafibraat, ciprofibraat, fenofibraat en gemfibrozil
 • ciclosporine, een immunosuppressief middel (= afweersysteemremmend middel)
 • de antibiotica erytromycine en claritromycine
 • cholesterolverlagende harsen zoals colestyramine en colestipol.Pravastatine moet worden ingenomen één uur voor of vier uur na inname van het hars. Dit is omdat het hars de opname van pravastatine kan beïnvloeden als de twee geneesmiddelen te snel na elkaar worden

ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Pravastatinenatrium Apotex niet indien u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Pravastatinenatrium heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Mocht u echter last hebben van bijwerkingen als duizeligheid, wazig zien of dubbelzien, dan kan uw vermogen om auto te rijden of machines te bedienen, zijn beïnvloed.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Pravasatatinenatrium Apotex bevat lactose monohydraat. Als uw arts heeft verteld dat u sommige suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Neem de tabletten in hun geheel in met een half glas water.

Het is niet van belang of u de tabletten vóór of na een maaltijd inneemt.

Echter, pravastatinenatrium kan het best vlak voor het slapen worden ingenomen, omdat uw lichaam de meeste cholesterol maakt als u slaapt en pravastatine het beste werkt als het ’s avonds wordt ingenomen.

Volwassenen en adolescenten (14-18 jaar):

De gebruikelijke dosering is 10-40 mg éénmaal per dag, bij het naar bed gaan.

Kinderen (8-13 jaar): met heterozygote familiaire hypercholesterolemie.

De gebruikelijke dosering is 10-20 mg éénmaal per dag.

Uw arts kan na 4 weken een bloedtest doen om te controleren of uw cholesterol is verlaagd.

Wanneer u per ongeluk teveel pravastatinenatrium-tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de dichtstbijzijnde EHBOpost van een ziekenhuis.

Denk eraan deze bijsluiter of de overgebleven tabletten met u mee te nemen als u naar het ziekenhuis gaat.

Wanneer u vergeten bent een dosis in te nemen, maakt u zich dan geen zorgen.

Neem uw volgende dosis op het normale tijdstip.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Het is belangrijk dat u uw tabletten blijft gebruiken totdat uw arts u anders verteld.

Uw arts zal u vertellen regelmatig langs te komen voor een controle. Houd u zich aan deze afspraak, zelfs als zich goed voelt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Pravastatinenatrium Apotex bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Neem in de volgende gevallen onmiddellijk contact op met uw arts:

 • als u opmerkt dat u een ernstige allergische reactie heeft; inclusief lokale zwelling van het gezicht, de lippen en/of tong, ernstige huiduitslag.
 • Als u de volgende symptomen ervaart: onverklaarbare spierpijnen, gevoeligheid, spierzwakte of spierkrampen gecombineerd met een donkere, rode of cola-gekleurde urine.

Deze bijwerkingen komen zeer zelden voor.

Soms (komt voor bij meer dan 1 persoon in 1000, maar minder dan 1 op de 100)

 • Duizeligheid, hoofdpijn, slaapstoornissen inclusief slapeloosheid en nachtmerries.
 • Gezichtsstoornissen waaronder wazig zien en dubbel zien.
 • Buikpijn, misselijkheid/braken, verstopping, diarree en winderigheid.
 • Huidreacties zoals jeuk, huiduitslag, netelroos, hoofd/haarafwijkingen waaronder haaruitval.
 • Abnormaal urineren (waaronder moeilijk of pijnlijk urineren; vaak moeten urineren; overmatige productie van urine gedurende de nacht).
 • Vermoeidheid.

Zeer zelden (komt voor bij meer dan 1 persoon in 10.000 inclusief geïsoleerde gevallen)

 • Problemen met aanraking inclusief een brandend/tintelend gevoel of een verdoofd gevoel.
 • Leverproblemen zoals geelzucht (geel worden van de huid en/of ogen) en ontsteking (zwelling) van de lever of alvleesklier.
 • Spier en gewrichtspijn.

Onbekend

 • Geheugenverlies
 • Seksuele stoornis
 • Depressie
 • Ademhalingsproblemen, waaronder aanhoudende hoest en/of kortademigheid of koorts

Diabetes

Hierop heeft u een groter risico als u hoge suiker- en vetwaarden in uw bloed heeft, als u overgewicht heeft en als u een verhoogde bloeddruk heeft. Uw arts zal u controleren, gedurende de periode dat u dit geneesmiddel gebruikt.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de originele verpakking. Verwijder de verpakking alleen wanneer het tijd is uw tabletten in te nemen.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de vouwdoosof de blister na ‘Exp’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Pravastatinenatrium Apotex is beschikbaar in drie verschillende sterkten: 10 mg, 20 mg en 40 mg.

 • De werkzame stof is pravastatinenatrium.
 • De anders stoffen in dit middel zijn lactose monohydraat, microkristallijne cellulose (E460), croscarmellose natrium (E466) en magnesiumstearaat (E470b).

Als kleurstof(fen) zijn gebruikt in de 10 mg tablet: ijzeroxide ijzeroxide geel (E172) en in de 40 mg tablet: ijzeroxide geel

rood (E172), in de 20 mg tablet: (E172) en briljant blauw (E133).

10 mg:

licht roze, ronde tabletten zonder breukstreep. Aan een kant van de tablet staat een inscriptie met

“APO”, aan de andere zijde staat “PRA” met daaronder “10”.

20 mg:

gebroken witte tot licht gele, ronde tabletten zonder breukstreep.Aan een kant van de tablet staat een inscriptie met “APO”, aan de andere zijde staat “PRA” met daaronder “20”.

40 mg:

licht groene, ronde tabletten zonder breukstreep. Aan een kant van de tablet staat een inscriptie met

“APO”, aan de andere zijde staat “PRA” met daaronder “40”.

De tabletten zijn verkrijgbaar in PVC/PVAC/Aluminium blisterverpakkingen van 4, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100 en 200 tabletten.

Niet alle verpakkingen zijn in de handel.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

De registratiehouder van dit geneesmiddel is:

Apotex Europe BV, Darwinweg 20, 2333 CR Leiden, Nederland.

Voor informatie:

Apotex Nederland BV, Postbus 408, 2300 AK Leiden, Nederland.

Tel.nr.: 071 524 3100

Vrijgiftefabrikanten:

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2013

Advertentie

Stof(fen) Pravastatine
Toelating Nederland
Producent Apotex
Verdovend Nee
ATC-Code C10AA03
Farmacologische groep Lipide modificerende middelen, gewoon

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.