Advertentie

Auteur: Apotex


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Prednison behoort tot de groep van de zogenaamde corticosteroïden (bijnierschorshormonen). Het heeft een groot aantal effecten op het lichaam. Tot de voornaamste eigenschappen behoort het onderdrukken van ontstekingsprocessen.

Prednison is pas actief als het in de lever omgezet is in prednisolon.

Dit geneesmiddel is bestemd voor patiënten met: -bepaalde ontstekingsreacties

-bepaalde vormen van bloedkanker -ziekten aan het afweersysteem -ernstige allergische reacties

-een transplantatie.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Prednison Apotex 5 mg niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor prednison of voor één van de andere bestanddelen van Prednison Apotex 5 mg.
 • wanneer u een virusinfectie, schimmelinfectie en tropische worminfectie heeft
 • een zweer aan de maag of de twaalfvingerige darm heeft
 • Ook mag u prednison niet gebruiken na vaccinatie met levend verzwakt virus.

Wees extra voorzichtig met Prednison Apotex 5 mg

Alvorens behandeling met Prednison Apotex 5 mg, dient u uw arts te laten weten voor welke problemen of ziekten u nog meer onder behandeling bent.

Bij het onder controle krijgen van de aandoeningen is het van belang een zo laag mogelijke dosering prednison te gebruiken.

Tijdens stresssituaties (ziekte, operaties, verwondingen) kan het nodig zijn de dosering te verhogen. Tijdens de behandeling met prednison wordt de productie van lichaamseigen stoffen door de bijnier onderdrukt. Als de behandeling met prednison plotseling gestaakt wordt, ontstaat een tekort aan deze lichaamseigen stoffen. Door de behandeling geleidelijk af te bouwen wordt de bijnierproductie weer op peil gebracht.

Prednison kan de symptomen van een infectie maskeren en nieuwe infecties kunnen juist optreden. De groei en ontwikkeling van zuigelingen en kinderen kan belemmerd zijn, zij moeten dan ook nauwlettend in de gaten gehouden worden.

Regelmatige onderzoek van de ogen is gewenst.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Medicijnen waarvan bekend is dat zij de werking van prednison kunnen beïnvloeden of waarvan prednison de werking kan beïnvloeden, zijn:

-bepaalde anti-epileptica (zoals fenobarbital en fenytoïne), rifampicine (middel tegen TBC); deze middelen versnellen de afbraak van prednison, waardoor in combinatie met deze geneesmiddelen een hogere dosis prednison nodig kan zijn.

-bloedsuikerverlagende middelen; de behoefte aan deze middelen kan verhoogd zijn. -plasmiddelen; bij gelijktijdig gebruik kan een tekort aan kalium ontstaan.

-bloedverdunnende middelen; bij gelijktijdig gebruik kan de werking van deze middelen worden verzwakt. Overleg met de trombosedienst.

-pijnstillers; gelijktijdig gebruik vergroot de kans op maag-/darmklachten.

Zwangerschap en borstvoeding

Het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap wordt afgeraden, tenzij de arts het uitdrukkelijk adviseert.

Prednison gaat over in de moedermelk.

Tijdens de periode van borstvoeding moet u dit middel uitsluitend op advies van uw arts gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Prednison kan als bijwerkingen spierzwakte, verschrompeling of verkleining van de spieren en stemmingsveranderingen veroorzaken. Hiermee moet u rekening houden bij deelname aan het verkeer en het bedienen van (gevaarlijke) machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Prednison Apotex 5 mg

Dit geneesmiddel bevat onder andere lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Prednison Apotex 5 mg nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Uw arts heeft een dosering vastgesteld.

Algemeen kan gesteld worden, dat de duur van de behandeling zo kort mogelijk moet zijn en de dosering zo laag mogelijk.

De tabletten kunnen het beste tijdens de maaltijd worden ingenomen met water of met melk.

Wat u moet doen als u meer van Prednison Apotex 5 mg heeft gebruikt dan u zou mogen

Als u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Prednison Apotex 5 mg te gebruiken

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, moet u dit zo snel mogelijk alsnog doen. Wanneer de tijd tot de volgende dosis korter is dan de tijd tot aan de vergeten dosis, hoeft u niets te doen. U kunt dan beter 1 dosering overslaan.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Prednison Apotex 5 mg

Wijzig nooit zelf de dosering en stop nooit zelf de behandeling, ook niet als u klachten heeft. Overleg eerst met uw arts. Hij/zij kan u vertellen of u kunt stoppen en hoe u dat het beste kunt doen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Prednison Apotex 5 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Het gebruik van prednison kan aanleiding geven tot de volgende bijwerkingen:

Afweersysteem:

- verlaging van de weerstand

Hartaandoeningen:

- hartzwakte

Bloedvataandoeningen:

- verhoogde bloeddruk

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen:

 • spierzwakte
 • botontkalking

Maagdarmstelselaandoeningen:

- maagzweer

Huid- en onderhuidaandoeningen:

 • huiduitslag
 • het dunner worden van de huid
 • gestoorde wondgenezing

Psychische stoornissen:

 • stemmingsveranderingen
 • psychosen

Zenuwstelselaandoeningen:

- slapeloosheid

Hormonale afwijkingen:

 • menstruatiestoornissen
 • remming van de groei bij kinderen
 • dik gezicht

Voedings- en stofwisselingsstoornissen:

 • het toenemen van de behoefte aan insuline of bloedsuikerverlagende tabletten bij suikerziekte
 • vochtophoping

Oogaandoeningen:

- bepaalde oogafwijkingen

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Op de verpakking staat aangegeven tot wanneer de tabletten gebruikt kunnen worden (maand en jaar).

Op de doordrukstrips staat de vervaldatum na de afkorting "Exp" (= niet te gebruiken na). U kunt eventueel niet gebruikte tabletten bij uw apotheek inleveren ter vernietiging.

Anvullende Informatie

Wat bevat Prednison Apotex 5 mg

 • Het werkzame bestanddeel is prednison. Elke tablet Prednison Apotex 5 mg bevat 5 mg prednison
 • De andere bestanddelen zijn lactose, maïszetmeel, povidone (E1201), magnesiumstearaat (E470b)en talk (E553b).

Hoe ziet Prednison Apotex 5 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking

De tabletten zijn wit, rond en hebben een breukstreep.

De tabletten zijn verkrijgbaar in doordrukstripverpakkingen van 30 stuks en in flaconverpakking van 1000 stuks.

Niet alle verpakkingsgrootten zijn in de handel.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder:

Apotex Europe BV

Darwinweg 20

2333 CR, Leiden

Nederland

Fabrikant:

Apotex Nederland BV

Archimedesweg 2

2333 CN, Leiden

Nederland

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK