Advertentie

Auteur: Centrafarm


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit middel wordt gebruikt bij de behandeling van

 • reumatische aandoeningen,
 • longaandoeningen, waaronder CARA en bronchiaal astma,
 • maag- en darmaandoeningen,
 • leverontsteking,
 • bloedziekten,
 • nieraandoeningen,
 • aangeboren vergroting van de bijnier,
 • verschillende vormen van kanker met of zonder uitzaaiingen (metastasen),
 • aandoeningen van het zenuwstelsel, waaronder multiple sclerose (ernstige spierziekte uitgaande van hersenen of ruggenmerg) en vochtophoping in de hersenen ten gevolge van uitzaaiingen van tumoren,
 • oogaandoeningen,
 • ernstige huidaandoeningen,
 • heftige overgevoeligheidsreacties,
 • onderdrukking van de afweerreacties bij orgaantransplantaties.

Prednison behoort tot de groep geneesmiddelen die synthetische (kunstmatige) corticosteroïden wordt genoemd. Corticosteroïden zijn hormonen die in het lichaam gemaakt worden door de bijnierschors. Prednison ontleent zijn werking grotendeels aan twee eigenschappen: de onderdrukking van ontstekingsreacties (ontstekingsremmende en antireumatische werking) en de onderdrukking van overgevoeligheidsreacties (anti-allergische werking).

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands   Module 1
  Prednison CF 5 mg, tabletten RVG 53073
  Administrative Information
  5 mg prednison per tablet   and Prescribing Information
  1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-2
 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U heeft een maagzweer of zweer aan twaalfvingerige darm.
 • U heeft acute ontstekingen veroorzaakt door virussen en schimmel.
 • U heeft tropische worminfecties.
 • U heeft een inenting met levend verzwakt virus gehad(zie ook Wees extra voorzichtig met Prednison CF 5 mg).
 • U heeft of heeft gehad een ontsteking van het hoornvlies (voorste heldere deel van het oog) veroorzaakt door een virus (herpes simplex oculi). Regelmatige oogcontrole is zeer gewenst.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • wanneer een bepaalde ziekte is vastgesteld.
 • wanneer een eenvoudiger behandeling niet mogelijk is of heeft gefaald (tenzij sprake is van een levensbedreigende situatie).
 • als u dit middel gebruikt kan dit bepaalde verschijnselen van een infectie onderdrukken en bepaalde verschijnselen van nieuwe infecties kunnen tijdens de toepassing van dit middel optreden.
 • voordat behandeling met Prednison CF 5 mg wordt toegediend, moet bij infectie veroorzaakt door bacteriën, eerst de infectie worden behandeld.
 • als u één van de volgende aandoeningen of behandelingen (op dit moment) heeft of (in het verleden) heeft gehad moet u uw arts informeren:
 • een te hoge bloedsuikerspiegel (glucose) in uw bloed (diabetes). Uw arts kan uw diabetesmedicatie verhogen en u nauwlettend controleren
 • zwakke botten (osteoporose)
 • zweren in maag en darm
 • ernstige ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa) met een hoog risico van een perforatie (gat) in het colon
 • ontsteking van de darm (diverticulitis)
 • onmiddellijk na een chirurgische ingreep om twee delen van uw darm op elkaar aan te sluiten (darm-anastomose)
 • tuberculose. Een bacteriële infectie die gewoonlijk de longen aantast
 • acute virusinfectie (bijvoorbeeld waterpokken of mazelen)
 • acute bacteriële infectie (bijvoorbeeld bacteriële tonsillitis) of chronische bacteriële infecties (bijvoorbeeld tuberculose)
 • acute schimmelinfectie
 • parasitaire infectie
 • hoge bloeddruk. Uw bloeddruk moet misschien vaker worden gecontroleerd
 • oogziekten (glaucoom). Uw condities moeten misschien nauwlettender onder controle worden gehouden
 • hartproblemen. Uw aandoening moet misschien nauwlettender onder controle worden gehouden
 • psychische stoornissen.

Tijdens een behandeling met prednison moet u bij voorkeur niet worden ingeënt.

Indien u tijdens de behandeling met dit geneesmiddel een operatie moet ondergaan, een ernstige verwonding of bijkomende ziekte krijgt, dient u de arts mee te delen dat u prednison gebruikt of het laatste half jaar gebruikt heeft.

Bij langdurige toediening aan kinderen; er moet worden gelet op de groei en de lichamelijke ontwikkeling. Uw arts zal proberen groeiremming te voorkomen door als dat mogelijk is afwisselend hoge en lage doseringen prednison voor te schrijven.

U heeft misschien een lagere doses Prednison CF 5 mg nodig als u:

  Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands   Module 1
  Prednison CF 5 mg, tabletten RVG 53073
  Administrative Information
  5 mg prednison per tablet   and Prescribing Information
  1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-3
 • hypothyreoïdie (een traag werkende schildklier) heeft
 • levercirrose (leverziekte veroorzaakt door alcoholisme of hepatitis) heeft.

Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Prednison CF 5 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

De combinatie van prednison met stoffen die maagzweren kunnen veroorzaken, zoals bepaalde pijnstillers (bijvoorbeeld acetylsalicylzuur, ibuprofen, naproxen, diclofenac etc. (zogenaamde NSAID’s)), leidt tot een hogere kans op maagzweren.

De werking van bloedsuikerverlagende middelen (bijvoorbeeld insuline, metformine, glibenclamide) kan door prednison worden verminderd.

Sommige stoffen, zoals fenytoïne (een middel gebruikt bij hartritmestoornissen en epilepsie (vallende ziekte)), barbituraten (snelwerkende narcosemiddelen) en rifampicine (een middel gebruikt bij bepaalde bacteriële infecties) en primidon (een middel gebruikt bij epilepsie), kunnen de werkzaamheid van prednison verminderen.

Bij kortdurend gebruik kan Ritonavir, een middel gebruikt bij HIV-infectie, de werkzaamheid van prednison versterken. Langdurig gebruik van Ritonavir kan leiden tot een verminderde werkzaamheid van prednison.

De reactie op bloedverdunners (anti-coagulantia, zoals cumarine) kan worden verminderd bij gelijktijdig gebruik met prednison.

Oestrogeen bevattende geneesmiddelen, bijvoorbeeld orale anticonceptiva, kunnen de werking van prednison versterken.

Gelijktijdig gebruik van prednison met anticholinergica (bijvoorbeeld atropine) kunnen het risico van verhoogde druk in het oog (glaucoom) verhogen.

De werking van hartmedicatie zoals hartglycosiden (bijvoorbeeld digoxine) wordt versterkt door gebruik van prednison.

Een verlaagde hoeveelheid kalium in het bloed kan voorkomen als gevolg van gelijktijdig gebruik van prednison en plasmiddelen (diuretica) of laxeermiddelen.

De werking van praziquantel, een behandeling voor parasitaire infecties, wordt verminderd bij gelijktijdig gebruik met prednison.

De behandeling met ACE-remmers (bijvoorbeeld captopril of enalapril) voor hoge bloeddruk of hartfalen, kan het risico van veranderingen in het aantal bloedcellen verhogen bij gelijktijdig gebruik met prednison.

Gelijktijdig gebruik van prednison met geneesmiddelen voor het behandelen of voorkomen van malaria (bijvoorbeeld chloroquine, hydroxychloroquine, mefloquine) kunnen het risico van spierzwakte, inclusief hartspierzwakte, verhogen.

Het effect van somatropine, een groeihormoon, wordt verminderd door de gelijktijdige behandeling met prednison.

  Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands   Module 1
  Prednison CF 5 mg, tabletten RVG 53073
  Administrative Information
  5 mg prednison per tablet   and Prescribing Information
  1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-4

Het effect van ciclosporine, een geneesmiddel dat wordt gebruikt na transplantatiechirurgie of soms bij ernstige reumatoïde artritis kan worden versterkt bij gelijktijdige behandeling met prednison.

Sommige diagnostische tests kunnen worden beïnvloed, bijvoorbeeld huidtests op allergieën of een bloedtest voor het meten van uw spiegels van een door de schildklier geproduceerd hormoon.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

De tabletten kunnen het beste vóór of tijdens de maaltijd worden ingenomen met een half glas melk of water.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Borstvoeding

Prednison gaat over in moedermelk. Geef geen borstvoeding wanneer u prednison gebruikt. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij het besturen van voertuigen en het bedienen van machines dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid van het optreden van spierzwakte, een verminderde hoeveelheid spierweefsel en stemmingsveranderingen (opgewektheid of neerslachtigheid).

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

De dosering wordt door uw arts vastgesteld.

In het algemeen, wanneer behandeling met prednison onvermijdelijk is, dient de duur van de behandeling zo kort mogelijk te worden gehouden, de totale dagdosering zo laag mogelijk en het aantal malen van toediening zo gering mogelijk te zijn.

De gebruikelijke dosering is als volgt: 2.5 - 5 mg viermaal per dag (=24 uur). In ernstige gevallen 20 mg viermaal per dag (=24 uur).

Bij sommige bloedziekten kunnen gedurende korte tijd soms nog hogere doseringen worden gegeven. Nadat de verschijnselen zijn onderdrukt wordt getracht om deze dagdoseringen geleidelijk te verminderen totdat een goede onderhoudsdosering is gevonden.

Wijze van gebruik

De tabletten kunnen het beste vóór of tijdens de maaltijd worden ingenomen met een half glas melk of water. Bij de toediening van een hoge dosis kan uw arts u adviseren om de tabletten tijdens de maaltijden in te nemen en tussen de maaltijden een maagzuurremmer (antacidum) in te nemen.

In geval u bemerkt of denkt dat Prednison CF 5 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Er zijn geen kenmerkende verschijnselen voor een overdosering met prednison bekend. Wanneer u teveel prednison heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of

  Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands   Module 1
  Prednison CF 5 mg, tabletten RVG 53073
  Administrative Information
  5 mg prednison per tablet   and Prescribing Information
  1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-5

apotheker. Laat hem de verpakking of de patiëntenbijsluiter zien. Hij kan u dan verder op de juiste manier behandelen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Uw arts heeft aangegeven hoe lang u prednison moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig zonder met uw arts te overleggen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Prednison CF 5 mg bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij het gebruik van prednison:

Infecties en parasitaire aandoeningen

 • verhoogde gevoeligheid voor infecties en onderdrukking van verschijnselen ervan

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

 • een vermeerdering van het aantal rode bloedcellen in het bloed (erytrocytose/polyglobulie)
 • een vermeerdering van het aantal witte bloedcellen in het bloed (granulocytose/leukocytose)
 • een vermindering van de hoeveelheid van bepaalde witte bloedcellen (lymfopenie)
 • een vermindering van de hoeveelheid rode bloedcellen (eosinopenie)

Immuunsysteemaandoeningen

 • overgevoeligheidsreacties
 • verminderd vermogen infecties te bestrijden
 • maskering van infecties, infecties kunnen erger zijn dan ze tonen

Endocriene aandoeningen (hormonale afwijkingen)

 • groeiremming bij kinderen
 • verstoorde uitscheiding van geslachtshormonen, mogelijk resulterend in het uitblijven van de menstruatie bij vrouwen en impotentie bij mannen
 • onvoldoende bijnierschorswerking bij blootstelling aan stress (zoals ongeval, operatie of infectie)
 • verschijnselen van Syndroom van Cushing (zoals vollemaansgezicht, vetzucht van hoofd en romp, rode strepen op borst en buik)

Voedings- en stofwisselingsstoornissen

 • verstoring van de balans van suikers, vetten, zouten en vocht in het lichaam die resulteert in:
  • toegenomen eetlust en gewichtstoename
  • vochtophoping
  • diabetes
  • hoog cholesterol
  • hartritmestoornissen

Psychische aandoeningen

 • stemmingsveranderingen (uitgelatenheid, angst, prikkelbaarheid, neerslachtigheid (depressie))
 • ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose)
  Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands   Module 1
  Prednison CF 5 mg, tabletten RVG 53073
  Administrative Information
  5 mg prednison per tablet   and Prescribing Information
  1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-6

Zenuwstelselaandoeningen

 • ontwikkeling of verergering van epileptische aanvallen
 • slapeloosheid
 • duizeligheid
 • stuipen
 • hoofdpijn

Oogaandoeningen

 • oogafwijkingen (lenstroebeling, verhoogde oogboldruk)

Bloedvataandoeningen

 • hoge bloeddruk
 • verdikking of ontsteking van de wanden van de bloedvaten (bij stoppen na langdurige behandeling)
 • bloedstolsels

Maagdarmstelselaandoeningen

 • maag- en darmaandoeningen met kans op maag- of darmzweren en –bloedingen en perforatie van het maagdarmkanaal
 • ontstekingen van slokdarm en alvleesklier

Huid- en onderhuidaandoeningen

 • dunner worden van de huid met grote kans op onderhuidse bloedingen (blauwe plekken)
 • huidstriemen (striae)
 • kleine bloedingen in de huid
 • roodheid van de huid en gezicht
 • (jeugd)puistjes
 • overmatige beharing
 • gestoorde wondgenezing
 • verminderde reactie van de huid bij huidtests
 • huiduitslag, overgevoeligheidsreacties

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen

 • spierzwakte en vermindering van het spierweefsel (steroïdmyopathie)
 • afwijkingen aan de botten met botontkalking en botbreuken
 • afsterving van botweefsel, vooral van de schouder- en heupkop

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25 °C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:” . Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

  Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands   Module 1
  Prednison CF 5 mg, tabletten RVG 53073
  Administrative Information
  5 mg prednison per tablet   and Prescribing Information
  1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-7

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is prednison. Eén tablet bevat 5 mg prednison.
 • De andere stoffen in dit middel zijn maïszetmeel, lactose, gelatine, colloïdaal siliciumdioxide, talk en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Prednison CF 5 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Prednison CF 5 mg is een geneesmiddel in de vorm van tabletten.

Prednison CF 5 mg is verkrijgbaar in kartonnen doosjes met 30 tabletten (in doordrukstrips van 10 tabletten), in flacons en in ziekenhuisverpakking (50 tabletten in EAV-verpakking).

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

Vergunninghouder:

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland

Fabrikant:

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

In het register ingeschreven onder

RVG 53073, Prednison CF 5 mg, tabletten.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juli 2011.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK