Advertentie

Auteur: Mylan


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud:

Tabletten.

PP tablettencontainer met 250 en 1000 tabletten.

Vouwdoos bevattende 3 of 60 doordrukstrips van PVC/Al à 10 tabletten.

Geneesmiddelengroep:

Prednison behoort tot de groep van de bijnierschorshormonen (corticosteroïden).

Het heeft een effect op de suiker- en eiwitstofwisseling. Het wordt echter vooral om de volgende eigenschappen toegepast:

 • onderdrukking van ontstekingsreacties;
 • onderdrukking van de afweerreactie van het lichaam bij ziekte.

Gebruiken bij:

 • de behandeling van bepaalde reumatische aandoeningen;
 • de behandeling van bepaalde darmaandoeningen (colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn);
 • de behandeling van nefrotisch syndroom (een bepaalde aandoening waarbij de nieren minder goed werken);
 • bij bepaalde hormonale afwijkingen, zoals een aangeboren vergroting van de bijnier;
 • de behandeling van bepaalde ontstekingen aan het oog;
 • de behandeling van bepaalde ernstige huidaandoeningen (o.a. Stevens-Johnson-syndroom);
 • de behandeling van bepaalde ernstige overgevoeligheidsreacties;
 • de behandeling van bepaalde aandoeningen van de luchtwegen (aanvallen van astmatische bronchitis);
 • onderdrukking van de afweerreacties bij orgaantransplantaties.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

versie januari 2008

Gebruik Prednison Mylan niet:

 • wanneer u maag- of darmzweren heeft;
 • wanneer u last heeft van een acute (plotseling optredende) virusinfectie en/of schimmelinfectie (zie ‘Wees extra voorzichtig met Prednison Mylan’);
 • wanneer u overgevoelig bent voor de actieve stof of één van de hulpstoffen;
 • bij tropische worminfecties;
 • in de eerste weken na bepaalde inentingen (zie ‘Wees extra voorzichtig met Prednison Mylan’).

Wees extra voorzichtig met Prednison Mylan:

 • tijdens het gebruik. Tijdens het gebruik van prednison is regelmatige controle door de arts noodzakelijk (bloeddruk, lichaamsgewicht); verder dient regelmatig laboratoriumonderzoek van bloed en urine plaats te vinden.
 • wanneer niet is vastgesteld aan welke ziekte u lijdt. Prednison mag in principe alleen worden gebruikt bij een vastgestelde ziekte en wanneer eenvoudige behandeling niet mogelijk is.
 • bij verhoogde kans op maag/darmzweren, suikerziekte, TBC, geestelijke stoornissen, botontkalking en verhoogde bloeddruk. Wanneer u verhoogde kans op maag/darmzweren, suikerziekte, TBC, geestelijke stoornissen, botontkalking en verhoogde bloeddruk heeft, moet prednison voorzichtig worden gebruikt.
 • bij symptomen van infectie. Prednison kan bepaalde symptomen van een infectie maskeren en nieuwe infecties kunnen tijdens de toepassing ervan optreden.
 • bij een niet waarneembare onvoldoende werking van de bijnierschors. Toediening van dit soort geneesmiddelen kan leiden tot een niet waarneembare onvoldoende werking van de bijnierschors. De bijnierschors hormoon speelt een belangrijke rol bij het remmen van ontstekingen. De bijnier kan dan bij infectie, verwondingen bij ongevallen of operatie niet meer reageren met verhoogde afgifte van het hormoon, waardoor de natuurlijke afweer is verminderd. In deze omstandigheden moet de dosis van prednison op voorschrift van de arts gedurende 3 dagen worden verhoogd, waarna langzaam tot de begindosis kan worden teruggekeerd.
 • bij het stoppen van het gebruik. Het gebruik van prednison mag niet plotseling worden gestaakt, maar dient geleidelijk te worden afgebouwd.
 • bij inenting. Tijdens een behandeling met prednison dient u bij voorkeur niet te worden ingeënt.
 • bij oogaandoeningen. Regelmatige oogheelkundige controle is zeer gewenst.
 • herstel van de normale activiteit van de bijnier na het staken van de behandeling is sterk persoonlijk en kan maanden duren; controle zal dan noodzakelijk zijn.
 • bij kinderen. Het gebruik van Prednison Mylan kan groeiremming bij kinderen veroorzaken. Daarom moet bij

kinderen regelmatig de lengte worden gemeten.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap:

Tijdens de zwangerschap uitsluitend gebruiken op advies van de arts. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding:

Prednison gaat over in de moedermelk en zou de groei bij het kind kunnen remmen. Tijdens het gebruik van prednison wordt ontraden borstvoeding te geven. Tijdens het geven van borstvoeding uitsluitend gebruiken op advies van de arts. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Gedurende het gebruik van prednison kan uw reactievermogen verminderd zijn door het optreden van spierzwakte, spierverschrompeling en stemmingsveranderingen (opgewektheid en neerslachtigheid). U dient daarmee rekening te houden bij deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en dergelijke.

versie januari 2008

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Prednison Mylan:

Dit geneesmiddel bevat 117,25 mg lactose. Bij gebruik van de aanbevolen dosering, levert elke dosis 1,407 g lactose. Niet geschikt bij lactase insufficiëntie, galactosaemie of glucose/galactose malabsorptie syndroom.

Gebruik van Prednison Mylan in combinatie met andere geneesmiddelen:

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Onderstaande geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof of de groep van de werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking en in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaar werking en/of bijwerking beïnvloeden.

Een wisselwerking kan onder meer optreden bij gelijktijdig gebruik van dit middel met:

 • fenytoïne en fenobarbital (middel tegen epilepsie). De werking van prednison zal verminderd worden. Uw arts zal in dit geval de dosering van Prednison Mylan aanpassen.
 • efedrine (luchtwegverwijder). De werking van prednison zal verminderd worden. Uw arts zal in dit geval de dosering van Prednison Mylan aanpassen.
 • rifampicine (middel tegen infecties). De werking van prednison zal verminderd worden. Uw arts zal in dit geval de dosering van Prednison Mylan aanpassen.
 • antistollingsmiddelen van het cumarine type. Prednison kan de werking van de antistollingsmiddelen verminderen. De stollingstijd wordt door uw arts vaak gecontroleerd.
 • bloedsuikerverlagende middelen van het sulfonylureum type. De bloedsuikerverlagende werking van deze middelen kan verminderd worden.
 • plasmiddelen. Er is een verhoogde kans op te weinig kalium in het bloed (hypokaliëmie), daarom moet de patiënt nauwlettend op het ontstaan van hypokaliëmie worden gecontroleerd. In ernstige vorm is dit te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid.
 • niet-steroïde ontstekingsremmende middelen (zoals acetylsalicylzuur, ibuprofen en diclofenac). Gelijktijdig

gebruik van deze middelen met prednison moet worden vermeden omdat er anders maag- of darmzweren kunnen ontstaan.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u deze of andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering:

volwassenen:

De hoeveelheid tabletten kan in het begin variëren van 1 tot 12 tabletten per dag (= 24 uur), soms meer, afhankelijk van de aandoening.

Na vermindering van de ziekteverschijnselen kan de dosis geleidelijk worden aangepast tot de laagste mogelijke onderhoudsdosis.

Wijze van innemen:

De tabletten kunnen het beste met een ruime hoeveelheid melk of water voor of tijdens de maaltijd worden ingenomen.

Duur van de behandeling:

Uw arts zal u vertellen hoe lang u Prednison Mylan moet gebruiken. Het gebruik van prednison mag niet plotseling worden gestaakt, maar dient geleidelijk te worden afgebouwd.

In geval u bemerkt dat Prednison Mylan te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

versie januari 2008

Wat u moet doen wanneer u teveel van Prednison Mylan heeft ingenomen:

Wanneer u voor een lagere periode teveel van Prednison Mylan heeft ingenomen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bij langdurig gebruik van (te) hoge doseringen Prednison Mylan kunnen bijwerkingen ontstaan (zie ‘Mogelijke bijwerkingen’).

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Prednison Mylan in te nemen:

Wanneer u vergeten bent Prednison Mylan in te nemen, doe dit dan zo snel mogelijk alsnog. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosering, sla dan de gemiste dosering over en ga verder met uw normale doseringsschema. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker. Neem nooit een dubbele dosis van Prednison Mylan om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Prednison Mylan wordt gestopt:

Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van dit geneesmiddel kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden. U mag na langdurig gebruik niet plotseling stoppen met dit geneesmiddel; u kunt last krijgen van onttrekkingsverschijnselen als gevolg van een onvoldoende werking van de bijnierschors. De behandeling dient daarom langzaam te worden afgebouwd. Overleg met uw arts om eventueel de dosering af te bouwen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Prednison Mylan bijwerkingen veroorzaken.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Afweersysteem:

Verlaging van de weerstand. Hierdoor is er een grotere kans op het krijgen van infecties en kunnen al bestaande infecties verergeren. Tekenen van infecties kunnen worden onderdrukt. Indien u vermoedt dat u een infectie heeft of dat een oude infectie weer is verergerd raadpleeg uw arts.

Bloed:

Een vermeerdering van het aantal rode bloedcellen (erythrocytose) of een vermeerdering van het aantal witte bloedcellen in het bloed (granulocytose), een vermindering van de hoeveelheid van bepaalde witte bloedcellen (lymfopenie) of een vermindering van de hoeveelheid rode bloedcellen (eosinopenie).

Hormoonhuishouding:

Groeiremming bij kinderen, menstruatie stoornissen, verminderde werking van de bijnier; hieronder kan het zo zijn dat uw lichaam minder goed op stresssituaties (bijvoorbeeld een operatie, een ongeluk of een infectie) reageert. Ontstaan of verergeren van suikerziekte (diabetes). Ontstaan van het zgn. syndroom van Cushing (veranderde vetverdeling, vollemaansgezicht, hormonale afwijkingen).

Zenuwstelsel:

Stemmingsveranderingen (bijvoorbeeld angst, gevoel van welbehagen), opwindingstoestanden, ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose) en slapeloosheid.

Ogen:

Oogafwijkingen bijvoorbeeld verhoogde oogboldruk (glaucoom) en staar.

Bloedvaten:

Verhoogde bloeddruk (hypertensie), verstopping van een ader of slagader door een afgebroken stuk van een bloedstelsel (trombose).

versie januari 2008

Maag- en darmstelsel:

Maagzweren, het ontstaan van een verborgen gat in de maag (gemaskeerde maagperforatie).

Huid:

Dunner huid, kleine beschadigingen in de huid of slijmvliezen, (jeugd) puistjes (acné), overmatige beharing (hirsutisme) en vertraagde wondgenezing.

Spieren en botten:

Spierzwakte en verschrompeling van de spieren (spieratrofie), botontkalking (osteoporose).

Overige:

Verandering van de vetverdeling op het lichaam (dikker worden van het gezicht (vollemaansgezicht), vetophoping in de nek), vasthouden van vocht en zout, gewichtstoename, vermindering van de hoeveelheid kalium in het bloed, in ernstige gevallen te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Prednison Mylan buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C in de goed gesloten, originele verpakking.

Uiterste gebruiksdatum:

Gebruik Prednison Mylan niet meer na de datum op de verpakking achter “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”. De aanduiding “Exp.:” betekent: “Niet te gebruiken na:”. De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK