Propranolol HCl Accord 80 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
C07AA05
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Accord Healthcare
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Kardiovaskuläres system
Therapeutische groep Beta-adrenozeptorantagonisten**
Farmacologische groep Beta-adrenozeptorantagonisten
Chemische groep Beta-adrenozeptorantagonisten, nichtselektiv
Stof Propranolol

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Accord Healthcare

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Propranolol behoort tot de groep van bètablokkers. Het wordt gebruikt:

 • bij de behandeling van pijn op de borst (door slechte bloedtoevoer naar de hartspier)
 • bij de behandeling van hoge bloeddruk
 • om verdere hartaanvallen te voorkomen
 • bij de behandeling van bevingen
 • om onregelmatige of snelle hartslag onder controle te brengen
 • om een snelle hartslag en andere symptomen die worden veroorzaakt door een hyperactieve schildklier, onder controle te brengen
 • bij de behandeling van hoge bloeddruk die wordt veroorzaakt door een gezwel bij uw nieren (feochromocytoom)
 • om ernstige hoofdpijn (migraine) te verminderen
 • om maagbloedingen te voorkomen bij patiënten met hoge bloeddruk in de lever of gezwollen aderen in de slokdarm
 • onder bepaalde omstandigheden kan propranolol worden gebruikt om kinderen met aritmieën te behandelen (afwijkingen in het hartritme) De dosering wordt aangepast door de arts al naar gelang de leeftijd of het gewicht van het kind.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6
 • Als u hartzwakte hebt die niet behandeld is of niet onder controle is gebracht
 • Bij een shock die is veroorzaakt door hartproblemen
 • Bij ernstige hartafwijkingen (tweede- of derdegraads hartblok)
 • Als u lijdt aan hartgeleidingsproblemen of hartritmeproblemen
 • Als u een trage hartslag hebt
 • Bij een verhoogde zuurgraad van het bloed (metabole acidose)
 • Als u een streng dieet volgt waarbij u veel moet vasten
 • Als u lijdt aan astma of andere ademhalingsmoeilijkheden
 • Als u een onbehandeld feochromocytoom hebt (hoge bloeddruk vanwege een gezwel bij de nieren)
 • Als u lijdt aan ernstige problemen met de bloedsomloop (waardoor uw vingers en tenen kunnen tintelen of bleek of blauw kunnen worden)

 Als u een benauwd, pijnlijk gevoel hebt in de borstkas tijdens periodes van rust (Prinzmetal angina)

 • Als u een zeer lage bloeddruk heeft

Als u denkt dat een van deze punten op u van toepassing is of als u ergens over twijfelt, praat dan met uw arts voordat u Propranolol HCl Accord filmomhulde tabletten gaat gebruiken.

Praat met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Propranolol HCl Accord filmomhulde tabletten gaat gebruiken.

 • als u in het verleden allergische reacties hebt gehad
 • als u lijdt aan spierzwakte (myasthenia gravis)
 • als u een zwak hart of een eerstegraads hartblok hebt
 • als u een nierziekte hebt
 • als u een leverziekte hebt
 • dit middel kan symptomen van hyperthyreoïdie (overmatige schildklierproductie) maskeren (verhoogde eetlust, gewichtsafname, zweten)
 • als u diabetes hebt. Dit geneesmiddel kan uw bloedsuikerspiegel verlagen (hypoglykemie), met tot gevolg een langzame hartslag.
 • als u een aandoening hebt die wordt veroorzaakt door een hyperactieve schildklier (thyreotoxicose). Dit geneesmiddel kan de symptomen van thyreotoxicose maskeren.
 • als u lijdt aan de ziekte van Raynaud (koud gevoel in uw vingers en tenen) of claudicatio intermittens (vernauwing van de arteriën in de benen, wat pijn veroorzaakt tijdens het lopen)

Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt, pas geleden heeft gebruikt of binnenkort gaat gebruiken.

 • barbituraten (voor de behandeling van ernstige slapeloosheid)
 • MAO-remmers (voor de behandeling van depressie).
 • Propafenon (gebruikt voor de behandeling van levensbedreigende hartgeleidings- of hartritmeproblemen)
 • Fingolimide (voor de behandeling van multiple sclerose)
 • Verapamil, bepridil en diltiazem (voor de behandeling van hartaandoeningen)
 • disopyramide, kinidine en amiodaron, lidocaïne of flecanide (voor de behandeling van een onregelmatige hartslag en hartritmestoornissen)
 • indometacine (voor de behandeling van pijn)
 • cimetidine (voor de behandeling van maagzweren)
 • adrenaline (epinefrine, gebruikt bij anafylactische shock)
 • fluoxamine (gebruikt voor de behandeling van depressie)
 • clonidine, moxonidine en methyldopa (gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk)
 • chloorpromazine (voor psychische aandoeningen)
 • geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes, waaronder insuline
 • geneesmiddelen voor de behandeling van migraine, zoals rizatriptan en ergotamine
 • rifampicine (voor de behandeling van infecties)
 • theofylline (voor de behandeling van astma en omkeerbare luchtwegobstructie)
 • roken

Verdovingsmiddelen of testen

Als u een verdoving moet krijgen of bloed- of urinetests moet laten doen, vertel uw arts of tandarts dan dat u propranololtabletten gebruikt.

Als u naar een andere arts of naar het ziekenhuis gaat, zeg dan welke geneesmiddelen u gebruikt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Propranolol HCl Accord filmomhulde tabletten worden niet aanbevolen tijdens de zwangerschap of als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Vanwege de bijwerkingen, bv. vermoeidheid en duizeligheid, is het mogelijk dat uw rijvaardigheid en uw vermogen om machines te gebruiken, wordt beïnvloed.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Propranolol HCl Accord filmomhulde tabletten

Propranolol HCl Accord filmomhulde tabletten bevatten lactose. Als uw arts u verteld heeft dat u overgevoelig bent voor bepaalde suikers, dient u contact op te nemen met uw arts voor u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals in deze bijsluiter staat beschreven of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Vóór de maaltijd innemen met water.

Stop niet met innemen van het geneesmiddel tenzij dat moet van uw arts.

Volwassenen:

 • Angina (hartkramp) - beginnen met twee- tot driemaal daags 40 mg, de aanbevolen maximumdosis is 120-240 mg per dag.
 • Hoge bloeddruk – beginnen met twee- tot driemaal daags 40 mg, de dosis mag worden verhoogd met 80 mg per dag. De aanbevolen maximumdosis is 160-320 mg per dag.
 • Hartaanval (post myocardinfarct) – beginnen met twee- tot driemaal daags 40 mg, later mag de dosis worden verhoogd tot tweemaal per dag 80 mg.
 • Bevingen – twee- tot driemaal per dag 40 mg.
 • Onregelmatig hartritme – twee- tot driemaal daags 10 tot 40 mg.
 • Hyperactieve schildklier – uw dosis wordt bepaald afhankelijk van hoe u erop reageert.
 • Feochromocytoom
  • voor een operatie – 60 mg per dag, drie dagen lang.
  • bij niet te opereren gevallen: 30 mg per dag.
 • Migraine: beginnen met twee- tot driemaal daags 40 mg, tot maximaal 80-160 mg per dag.
 • Leverziekte als gevolg van hoge bloeddruk – beginnen met tweemaal daags 40 mg, de aanbevolen maximumdosis is 160 mg tweemaal daags.

Kinderen en adolescenten:

 Aritmieën: onder bepaalde omstandigheden kan propranolol worden gebruikt om kinderen met aritmieën te behandelen (afwijkingen in het hartritme). De dosering wordt aangepast door de arts al naar gelang de leeftijd of het gewicht van het kind.

Ouderen: uw dosis wordt bepaald afhankelijk van hoe u erop reageert.

Lever- of nierproblemen: uw dosis wordt bepaald afhankelijk van hoe u erop reageert.

Als u per ongeluk meer heeft ingenomen dan de voorgeschreven dosis, neem dan onmiddellijk contact op met de dichtstbijzijnde EHBO-afdeling of uw arts of apotheker. Een overdosis kan een overmatig trage hartslag, te lage bloeddruk, hartfalen en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken met symptomen zoals vermoeidheid, hallucinaties, fijne bevingen, verwardheid, misselijkheid, braken, lichaamsspasmen, flauwvallen of coma en een laag bloedsuikergehalte.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u plotseling stopt met het gebruik van propranololtabletten, kunt u onplezierige bijwerkingen krijgen zoals zweten, beven, verergering van angina, onregelmatige hartslag, een hartaanval of overlijden. U moet geleidelijk aan stoppen met de tabletten.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts. apotheker of verpleegkundige.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met de behandeling en raadpleeg onmiddellijk een arts als u de volgende symptomen ondervindt:

 • Overgevoeligheid voor Propranolol HCl Accord filmomhulde tabletten, zoals een vertraagde hartslag en lage bloeddruk met als gevolg duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, flauwvallen of wazig zien.
 • Allergische reactie, zoals jeuk, ademhalingsproblemen of zwelling van het gezicht, de lippen, de keel of de tong.

Vertel uw arts als u één van de volgende bijwerkingen krijgt of als er bij u een bijwerking optreedt die hier niet vermeld wordt:

Vaak (bij minder dan 1 op de 10 mensen):

 • vermoeidheid, koude handen en voeten, moeilijk kunnen slapen (deze symptomen verdwijnen meestal)
 • langzame of onregelmatige hartslag, ernstig belemmerde bloedtoevoer naar de vingers en tenen (syndroom van Raynaud)
 • nachtmerries, kortademigheid

Soms (bij minder dan 1 op de 100 mensen):

 • misselijkheid of zich ziek voelen, diarree (deze symptomen verdwijnen meestal), braken.

Zelden (bij minder dan 1 op de 1000 mensen):

 • uw geneesmiddel kan het aantal en de typen van uw bloedcellen veranderen. Als u merkt dat u meer blauwe plekken, of neusbloedingen, keelpijn of infecties krijgt, vertel dit dan aan uw arts. Deze kan besluiten om een bloedproef bij u af te nemen.
 • verergeren van hartfalen, lage bloeddruk/flauwvallen bij het opstaan, duizeligheid
 • huiduitslag, verergering van psoriasis, haaruitval, droge, afschilferende huid
 • het zien, horen of voelen van dingen die echt lijken, maar niet echt zijn (hallucinaties), stemmingswisselingen, prikkelingen en gevoelloosheid, ernstige psychische stoornissen (psychoses), geheugenverlies
 • patiënten met astma of een voorgeschiedenis van ademhalingsproblemen
 • droge ogen, gezichtsstoornissen
 • niet helder kunnen denken
 • abnormale waarnemingen op de huid (zoals tintelen, kriebelen, jeuken of branden)
 • zwelling van de bloedvaten onder de huid, wat pijnlijk kan zijn en vergezeld kan gaan van roodheid.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

 • spierzwakte
 • zweten

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • pijn in het hoofd
 • een acute bloedaandoening
 • moeite met ademhalen
 • tekenen van hyperthyreoïdie (een overactieve schildklier) kunnen worden gemaskeerd
 • veranderingen in bloedvetten, veranderingen in de nierfuncties
 • veranderingen in de bloedsuikerspiegels
 • toevallen (stuipen) in verband met lage bloedsuikerspiegels
 • verergering van pijn op de borst, depressie
 • obstipatie, droge mond, ooginfecties
 • veranderingen in libido of potentie
 • gewrichtspijn

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is propranololhydrochloride. Elke filmomhulde tablet bevat 10 mg / 40 mg / 80 mg propranololhydrochloride.

De andere stoffen in dit middel zijn: maïszetmeel

lactosemonohydraat microkristallijne cellulose (E460) magnesiumstearaat

Samenstelling van de filmomhulling: hypromellose (E464) microkristallijne cellulose (E460)

geacetyleerde monoglyceriden en diglyceriden titaandioxide (E171)

10 mg: Witte tot vaalwitte, ronde, biconvexe (aan beide zijden rond) filmomhulde tabletten met de opdruk ‘AI’ op de ene kant en een breukstreep op de andere kant.

40 mg: Witte tot vaalwitte, ronde, biconvexe (aan beide zijden rond) filmomhulde tabletten met de opdruk ‘AL’ op de ene kant en een breukstreep op de andere kant.

80 mg: Witte tot vaalwitte, ronde, biconvexe (aan beide zijden rond) filmomhulde tabletten met de opdruk ‘AM’ op de ene kant en een breukstreep op de andere kant.

De breukstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat en niet voor de verdeling in gelijke doses.

PVC-PVdC/Alu blisterverpakking in verpakkingen à 25, 28, 30, 50, 56, 60, 100 en 250 filmomhulde tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex HA1 4HF,

Verenigd Koninkrijk

Registratienummer:

10 mg: RVG 55387

40 mg: RVG 55388

80 mg: RVG 55880

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

NL Propranolol HCl Accord 10mg/40mg/80mg, filmomhulde tabletten
BG Propranolol Accord 40mg/80mg film-coated tablets
BE Propranolol Accord Healthcare 10mg/40mg filmomhulde tabletten / filmtabletten /
  comprimés pelliculés
CY Propranolol Accord 10mg/40mg film-coated tablets
DE Propranolol Accord 10 mg/40mg/80mg filmtabletten
DK Propranolol Accord
EE Propranolol Accord 40mg õhukese polümeerikattega tabletid
ES Propranolol Accord 10mg/40mg comprimidos recubiertos con película.
FI Propranolol Accord 10mg/40mg/80mg kalvopäällysteiset tabletit
FR Propranolol Accord 40mg comprimé pelliculé sécable
IT Propranololo Accord
MT Propranolol 10mg/40 mg/80 mg film-coated tablets
PL Propranolol Accord
PT Propranolol Accord
SE Propranolol Accord 10mg/40mg/80mg filmdragerade tabletter
UK Propranolol 10mg/40mg/80mg film-coated tablets

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2012.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.