Quinapril CF 20 mg, filmomhulde tabletten

Illustratie van Quinapril CF 20 mg, filmomhulde tabletten
Stof(fen) Quinapril
Toelating Nederland
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
ATC-Code C09AA06
Farmacologische groep Ace remmers, gewoon

Vergunninghouder

Centrafarm

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Quinapril CF bevat het actieve bestanddeel quinapril. Quinapril CF behoort tot de groep bloeddrukverlagende geneesmiddelen. Bloeddrukverlagende geneesmiddelen worden gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen.

Quinapril CF behoort tot de groep bloeddrukverlagende geneesmiddelen die angiotensine-converterend enzym (ACE)-remmers wordt genoemd. ACE-remmers verlagen de bloeddruk door een stof te blokkeren die angiotensine wordt genoemd en die de bloedvaten doet samentrekken. Het blokkeren van angiotensine zorgt ervoor dat de bloedvaten zich ontspannen, waardoor de bloeddruk verlaagt.

Quinapril wordt gebruikt bij de behandeling van:

 • hoge bloeddruk (essentiële hypertensie)
 • hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart).

Wegens octrooibescherming zijn niet alle indicaties en aanwijzingen hoe dit product gebruikt dient te worden in de bijsluiter vermeld.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Quinapril CF niet
 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor quinapril.
 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor één van de andere bestanddelen van Quinapril CF.
 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor een andere ACE-remmer (de groep van geneesmiddelen waartoe quinapril behoort).
 • Indien u ernstige allergische (overgevoeligheids-)reacties heeft ontwikkeld na eerder gebruik van een ACE-remmer. Symptomen van ernstige allergische reacties zijn plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijvoorbeeld keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (zogenaamd angioneurotisch oedeem).
 • Als u lijdt aan aangeboren of onbegrepen plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijvoorbeeld keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (zogenaamd angioneurotisch oedeem), vaak als allergische reactie.
 • Als u meer dan 3 maanden zwanger bent. (Het is ook beter om Quinapril CF aan het begin van de zwangerschap te vermijden, - zie ook “zwangerschap”).
 • Als u een verstopping in uw hart heeft waardoor de bloedstroming uit uw hart vertraagt (linkerventrikel uitstroomverstopping).
Wees extra voorzichtig met Quinapril CF

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Het gebruik van Quinapril CF wordt niet aanbevolen tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik in deze zwangerschapsfase (zie rubriek “Zwangerschap en borstvoeding”).

Voordat u dit geneesmiddel gebruikt, vertel uw arts als u last heeft of in het verleden heeft gehad van:

 • Bepaalde hartaandoeningen, bijvoorbeeld
  • een ischemische hartziekte heeft (een bepaald soort hartziekte, waarbij er een verminderde bloedtoevoer naar de hartspier is)
  • een vernauwing in het hart (mitralisklepstenose) of een vernauwing van de aorta (aortastenose)
  • bovenmatige groei van de hartspier (hypertrofische cardiomyopathie)
 • Een ischemische hersenziekte (cerebrovasculaire aandoening, waarbij er een verminderde bloedtoevoer naar de hersenen is)
 • Nierziekte
 • Een vernauwing van één of beide nierslagaders (nierarteriestenose)
 • Ziekten van het bindweefsel van de bloedvaten (vasculaire collageenziekten)
 • Diabetes
 • Hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart)
 • Een type hoge bloeddruk dat ernstige renine-afhankelijke hypertensie wordt genoemd
 • Leverfalen
 • Een extreem tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (neutropenie) en dalingen in de hoeveelheid van bepaalde witte bloedlichaampjes met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose)
 • Hoge hoeveelheid kalium in het bloed
 • Overgevoeligheidsreacties met of zonder een voorgeschiedenis van allergie of bronciale astma

Wees extra voorzichtig en vertel uw arts wanneer u één van de volgende behandelingen krijgt:

 • Hemodialyse (als uw bloed kunstmatig gereinigd wordt van afvalstoffen met behulp van een dialyseapparaat)
 • Andere types van operaties of als u onder narcose moet worden gebracht
 • Een techniek die aferese wordt genoemd (een bepaalde behandeling om vet uit het bloed te verwijderen)
 • Niertransplantatie
 • Allergie verminderende kuur (desensibilisatie), wanneer u kleine hoeveelheden van een stof waarvoor u allergisch bent, krijgt toegediend om zo de negatieve effecten van bijvoorbeeld bijensteken te verminderen

Symptomatische lage bloeddruk

In sommige gevallen kan Quinapril CF een lage bloeddruk veroorzaken. Dit is meer waarschijnlijk als u uitgedroogd bent (uw lichaam heeft niet zo veel water en vloeistoffen als zou moeten) door bijvoorbeeld diarree en overgeven. In dit geval zal uw arts de nodige maatregelen nemen om uw bloeddruk weer op een veilig peil te brengen.

Etnische verschillen

Indien u van het negroïde ras bent, kan het zo zijn dat Quinapril CF minder effectief uw bloeddruk verlaagt. Negroïde patiënten hebben meer kans op het krijgen van angio-oedeem (zwelling van gezicht, tong of keel en huidreacties) in vergelijking met niet-negroïde patiënten.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

U moet extra voorzichtig zijn als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Tetracyclines (een groep antibiotica) en andere middelen die een interactie aangaan met magnesium: Quinapril CF vermindert de werking van deze geneesmiddelen. De combinatie dient vermeden te worden.
 • Kaliumsparende diuretica (geneesmiddelen die de hoeveelheid water in uw urine verhogen) of kalium supplementen (vitaminen en mineralen die kalium bevatten): Quinapril CF kan de activiteit van deze stoffen verminderen.
 • Diuretica (geneesmiddelen die de hoeveelheid water in uw urine verhogen): voorafgaand gebruik van deze geneesmiddelen kan het effect van Quinapril CF op uw bloeddruk verhogen. Wanneer Quinapril CF gebruikt wordt voor de behandeling van chronisch hartfalen, is het waarschijnlijk dat het effect van furosemide (een lis-diureticum) vermindert.
 • Andere bloeddrukverlagende middelen: deze kunnen het bloeddrukverlagende effect van Quinapril CF versterken.
 • Lithium (bepaald middel bij depressies): Quinapril CF kan de toxische effecten (bijwerkingen) van lithium verhogen.
 • Tricyclische antidepressiva (bepaalde middelen tegen neerslachtigheid) en antipsychotica (middelen tegen ernstige geestesziekten): Deze kunnen de werking van Quinapril CF versterken.
 • Niet-steroïde anti-inflammatoire middelen (tegen reumatische aandoeningen): Deze kunnen de werking van Quinapril CF verminderen. Ze kunnen ook nierproblemen veroorzaken.
 • Acetylsalicylzuur (aspirine): grote hoeveelheden acetylsalicylzuur (meer dan 325 mg) kunnen de werking van Quinapril CF verminderen.
 • Sympathicomimetica (middelen met een stimulerende werking op een bepaald deel van het zenuwstelsel bijvoorbeeld clonidine en dobutamine): deze middelen kunnen de bloeddrukverlagende effecten van Quinapril CF verminderen.
 • Geneesmiddelen voor diabetes: De werking van deze geneesmiddelen kan versterkt worden door Quinapril CF.
 • Trimethoprim: Behandeling met trimethoprim en Quinapril CF tegelijkertijd kan de hoeveelheid kalium in het bloed ernstig verhogen.
 • Maagzuurremmers (anti-acida): Anti-acida kunnen de werking van Quinapril CF verminderen.
 • Alcohol, anesthetica (vertel het uw arts als u een operatie moet ondergaan) en narcotica (sterke pijnstillers en slaaptabletten): Deze kunnen het effect van Quinapril CF op de bloeddruk versterken.
 • Allopurinol (voor de behandeling van chronische jicht), cytostatica (middelen tegen kanker) en immunosuppressiva (voor de behandeling van auto-immuunaandoeningen of ter voorkoming van afstoting van getransplanteerde organen), corticosteroïden (ontstekingsremmende medicijnen) of procaïnamide (gebruikt om onregelmatige hartslag te corrigeren): Deze medicijnen kunnen leiden tot een verhoogd risico op leukopenie (abnormale daling van het aantal witte bloedcellen in het bloed).
 • Goud: Nitritoïde reacties (symptomen zijn onder meer blozen, misselijkheid, braken en hypotensie) zijn zelden gemeld bij patiënten die behandeld worden met injecteerbaar goud en een ACE-remmer.
Gebruik van Quinapril CF met voedsel en drank

Quinapril CF kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Alcohol kan het effect van Quinapril CF verhogen en uw bloeddruk te laag maken.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Gewoonlijk zal uw arts u adviseren te stoppen met het gebruik van Quinapril CF voor u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent en in plaats van Quinapril CF een ander geneesmiddel te gebruiken. Quinapril CF wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik vanaf een zwangerschapsduur van drie maanden.

Borstvoeding

Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of hiermee wilt beginnen. Het geven van borstvoeding aan pasgeboren baby’s (de eerste paar weken na de geboorte), en met name aan vroeggeboren baby’s, wordt niet aanbevolen tijdens gebruik van Quinapril CF. Als het kind wat ouder is, dient uw arts u te adviseren over de voordelen en risico’s van het gebruik van Quinapril CF tijdens borstvoeding in vergelijking met andere behandelingen.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij het gebruik van Quinapril CF kan soms duizeligheid of vermoeidheid voorkomen. Als u last heeft van deze symptomen dient u geen voertuigen te besturen of machines te bedienen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering

Volg bij het gebruik van Quinapril CF nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Als uw arts u een halve dosering heeft voorgeschreven, kunnen de tabletten op de breukstreep in tweeën worden gebroken.

Quinapril CF kan met of zonder voedsel worden ingenomen. De tabletten moeten met water worden doorgeslikt.

Kinderen en adolescenten

Quinapril CF wordt niet aangeraden voor gebruik bij kinderen of adolescenten.

Volwassenen
Als u alleen Quinapril CF neemt (monotherapie) bij hoge bloeddruk ( hypertensie )

Uw dosis kan aangepast worden afhankelijk van uw bloeddrukdaling. Als u zich na 3-4 weken niet beter voelt, kan de dosis door uw arts verhoogd worden. Quinapril CF wordt normaal gesproken éénmaal daags ingenomen, maar het kan zijn dat u het tweemaal daags moet innemen.

  Hoeveelheid Quinapril CF filmomhulde tabletten  
  (mg) 5 mg 10 mg 20 mg 40 mg
    (dagelijkse (dagelijkse (dagelijkse (dagelijkse
    hoeveelheid hoeveelheid hoeveelheid hoeveelheid
    tabletten) tabletten) tabletten) tabletten)
Start dosering 10 2 1 ½ -*
Onderhoudsdosering 20-40 4-8 2-4 1-2 ½-1
Maximum dosering 40 8 4 2 1

* Deze sterkte kan niet worden gebruikt als startdosering

Als u Quinapril CF gelijktijdig gebruikt (combinatietherapie) met plasmiddelen ( diuretica )

U moet oppassen omdat u meer kans heeft om last te krijgen van hypotensie (lage bloeddruk).

Uw arts kan u vragen 2 tot 3 dagen voor aanvang van de behandeling met Quinapril CF het gebruik van plasmiddelen te staken.

Wanneer het gebruik van plasmiddelen niet gestopt kan worden, is de aanvangsdosering 2,5 mg quinapril per dag. Uw dosis dient vervolgens te worden aangepast door uw arts tot de bloeddrukdaling is bereikt.

Uw arts moet uw nierfunctie controleren en nakijken of u de juiste hoeveelheid kalium in het bloed heeft.

Zonodig zal uw arts u vragen weer te beginnen met het innemen van uw plasmiddelen.

Als u Quinapril CF gebruikt voor hartfalen

Voor de behandeling van hartfalen wordt quinapril gegeven naast plasmiddelen (diuretica) en/of digitalis (digoxine), een middel voor de behandeling van hartfalen.

U kunt de behandeling thuis beginnen, maar als het volgende op u van toepassing is:

 • ernstig of instabiel hartfalen
 • uw nieren werken niet goed
 • u heeft een laag circulerend volume (plasma)
 • u heeft niet genoeg natrium in het bloed (zoutdepletie)
 • lage bloeddruk (systolische bloeddruk (als de kamers van het hart samentrekken) van minder dan 90 mm Hg)
 • u krijgt Quinapril CF samen met bloedvatverwijders en een hoge dosering lis-diuretica (meer dan 80 mg furosemide)
 • u bent ouder dan 70 jaar

dan moet u de behandeling met Quinapril CF in het ziekenhuis krijgen.

De aanvangsdosering is 2,5 mg Quinapril CF. Na deze dosering zal uw arts uw bloeddruk controleren om er zeker van te zijn dat deze niet te laag wordt.

Uw dosering kan geleidelijk verhoogd worden naar 40 mg per dag (gegeven als twee doseringen van 20 mg). Een dosering tussen de 10 mg en 20 mg per dag verdeeld over twee dagelijkse doseringen is normaal gesproken genoeg om uw aandoening te behandelen.

Het kan zijn dat uw dosering u voorgeschreven is als een dagelijkse dosis in het geval u een lichte mate van hartfalen heeft en u gedurende minstens een maand stabiel bent op een dosering van 20 mg per dag verdeeld over 2 doseringen.

Uw arts zal uw lichamelijke conditie controleren gedurende de eerste 2 weken van de behandeling en wanneer uw dosis van Quinapril CF of plasmiddel verandert.

Als uw nieren niet goed meer werken

Uw aanvangsdosering van Quinapril CF moet verminderd worden. Uw dosering van Quinapril CF hangt af van de werking van uw nieren en wordt bepaald door uw arts.

Wanneer binnen 3 maanden de bloeddruk onvoldoende is gedaald door Quinapril CF, kan het zijn dat uw arts uw behandeling verandert.

Als u 65 jaar of ouder bent

De aanvangsdosering bedraagt 5 mg éénmaal daags.

Wat u moet doen als u meer van Quinapril CF heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel Quinapril CF heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Laat uw arts of apotheker altijd de verpakking of patiëntenbijsluiter zien, die zal u dan op de juiste manier behandelen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Quinapril CF in te nemen

Maakt u zich geen zorgen. U slaat deze dosis gewoon over en neemt uw volgende dosis op het juiste tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Quinapril CF

Stop de behandeling niet voortijdig zonder met uw arts te overleggen. Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Quinapril CF bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Evaluatie van de bijwerkingen is gebaseerd op de volgende frequenties:

Bijwerkingen kunnen:

 • Zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten);
 • Vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar minder dan 1 op de 10 patiënten);
 • Soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1000, maar minder dan 1 op 100 patiënten);
 • Zelden voorkomen (bij meer dan 1 op 10.000, maar minder dan 1 op 1000 patiënten);
 • Zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten);
 • Onbekend kan niet worden ingeschat op basis van de beschikbare data.
Stop onmiddellijk met het gebruik als u last krijgt van het volgende:
 • symptomen van angio-oedeem (een levensbedreigende aandoening), zoals:
  • gezwollen gezicht, tong of keel
  • moeilijkheden met slikken
  • galbulten en moeilijkheden met ademen
 • pijn op de borst of een vermoedelijke hartaanval
 • een ernstige huidreactie
 • onverklaarbare koorts, griepachtige symptomen, zoals een zere keel (deze symptomen kunnen duiden op een vermindering van de hoeveelheid witte bloedcellen)
 • gele verkleuring van het oogwit of de huid, wat een symptoom kan zijn van leverontsteking (hepatitis)
Quinapril CF kan de volgende bijwerkingen veroorzaken:

Ga regelmatig op controle bij uw arts. Dit kan helpen mogelijk bijwerkingen op te sporen. Informeer uw arts tijdens controles, wanneer u last heeft van een mogelijke bijwerking.

Vaak:
 • duizeligheid
 • lage bloeddruk (hypotensie)
 • hoest
 • misselijkheid
 • braken
 • dunne ontlasting (diarree)
 • hoofdpijn
 • vermoeidheid
 • veel kalium in het bloed (hyperkaliëmie)
 • slaapstoornissen (slapeloosheid)
 • waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie)
 • kortademigheid (dyspnoe)
 • indigestie (dyspepsie, pijn in de buik, opgeblazen gevoel na de maaltijd)
 • buikpijn
 • rugpijn
 • spierpijn
 • zwakte (asthenie)
 • pijn op de borst
 • verstopte neus en loopneus (rhinitis)
 • pijnlijke keel (faryngitis)
 • toename van creatinine en ureum (afval product) vooral wanneer Quinapril CF wordt gebruikt met diuretica
Soms:
 • nervositeit
 • (ernstige) neerslachtigheid (depressie)
 • verwarring
 • slaperigheid
 • zwakte van armen, benen of problemen met spreken wat symptomen kunnen zijn van een lichte beroerte (TIA)
 • verminderd gezichtsvermogen (amblyopie)
 • oorsuizen (tinnitus)
 • draaierigheid (vertigo)
 • flauwvallen (syncope)
 • hartkloppingen (palpitaties)
 • angina pectoris
 • versnelde hartslag (tachycardie)
 • gebrekkige of geheel uitblijvende hartslag (asystolie)
 • hartaanval (myocardinfarct). Wanneer de bloedtoevoer naar het hart is onderbroken.
 • verwijding van de bloedvaten (vasodilatatie)
 • droge keel
 • droge mond
 • flatulatie (winderigheid)
 • zwelling van het gezicht, lippen, keel en/of tong (angio-oedeem)
 • huiduitslag (exantheem)
 • jeuk (pruritus)
 • overmatig zweten
 • impotentie
 • verminderde nierfunctie
 • aanwezigheid van een overmaat van serumeiwitten in de urine (proteïnurie)
 • zwelling (gegeneraliseerd of perifeer oedeem)
 • koorts
 • ontsteking van de luchtwegen in de longen (bronchitis)
 • infectie aan de bovenste luchtweg
 • urineweginfectie
 • bijholteontsteking (sinusitis)
Zelden:
 • gevoelsverlies (neuropathie)
 • evenwichtsstoornis
 • wazig zien
 • longontsteking
 • smaakstoornissen
 • verstopping (constipatie)
 • ontsteking van de tong (glosstitis)
 • leverfunctiestoornissen
 • huidaandoening als gevolg van een allergische reactie of een infectie (erythema multiforme)
 • met blazen gepaard gaande huidziekte (pemphigus)
 • schilferende, droge huiduitslag (psoriasis-achtig exantheem)
 • gewrichtspijn (arthralgie)
Zeer zelden:
 • zwelling van de darmwand (dunne darm angio-oedeem)
 • verstopping van de darm (ileus)
Onbekend:
 • extreem laag aantal witte bloedcellen (neuropenie/agranulocytose)
 • laag niveau van bloedplaatjes in het bloed (trombocytopenie)
 • vermindering van de rode bloedcellen die de huid vaal geel maakt en zwakte en kortademigheid kunnen veroorzaken (hemolytische anemie)
 • ernstige allergische (anafylactische) reactie op dit geneesmiddel
 • intense huiduitslag zoals netelroos, ernstige jeuk, blaren, schilfering en zwelling van de huid, ontsteking van de slijmvliezen (Stevens-Johnson syndroom, toxische epidermale necrolyse)
 • ontstoken, schilferige huid (exfoliatieve dermatitis)
 • haaruitval
 • gevoeligheid van de huid voor zonlicht
 • huidaandoeningen gepaard gaand met koorts, ontsteking van vliezen, vaatontsteking (vasculitis), spierpijn (myalgie), gewrichtspijn (arthralgie), dat ook van invloed kan zijn op resultaten van bloedtesten
 • beroerte (cerebrovasculair accident)
 • orthostatische hypotensie (gevoel van zwakte, met name bij het staan)
 • vernauwing van de luchtwegen in de longen (bronchospasme). In individuele gevallen bovenste luchtwegverstopping door angio-oedeem (kan fataal zijn)
 • ontsteking van de alvleesklier
 • leverontsteking (hepatitis)
 • gele verkleuring van de huid of de ogen (geelzucht)

Sommige ACE-remmers veroorzaken:

 • overmatige ontwikkeling van de mannelijke borstklieren (gynaecomastie)
 • vaatontsteking (vasculitis)

Dit kan ook gebeuren bij het gebruik van Quinapril CF.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C.

Gebruik Quinapril CF niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na Niet te gebruiken na of Exp. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Quinapril CF

Het werkzame bestanddeel is quinapril.

Elke 5 mg filmomhulde tablet bevat 5 mg quinapril (als quinapril hydrochloride). Elke 10 mg filmomhulde tablet bevat 10 mg quinapril (als quinapril hydrochloride). Elke 20 mg filmomhulde tablet bevat 20 mg quinapril (als quinapril hydrochloride). Elke 40 mg filmomhulde tablet bevat 40 mg quinapril (als quinapril hydrochloride).

De andere bestanddelen in de kern van de tablet zijn:

Magnesiumcarbonaat

Watervrij calciumwaterstoffosfaat

Gepregelatineerd zetmeel

Natriumcroscarmellose

Magnesiumstearaat

De andere bestanddelen van de filmlaag zijn:

Hypromellose

Hydroxypropylcellulose

Macrogol 400

Titaandioxide (E 171)

Rood ijzeroxide (E 172)

Hoe ziet Quinapril CF er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Quinapril CF 5 mg, filmomhulde tabletten zijn ovaal, biconvex, roodbruin met een tweezijdige breukgleuf en een opdruk “I” op één zijde. Afmeting 4.5 x 8.7 mm.

Quinapril CF 10 mg, filmomhulde tabletten zijn ovaal, biconvex, roodbruin met een tweezijdige breukgleuf en een opdruk “L” op één zijde. Afmeting 5.8 x 11.3 mm.

Quinapril CF 20 mg, filmomhulde tabletten zijn rond, biconvex, roodbruin met een tweezijdige breukgleuf en een opdruk “I” op één zijde. Diameter 7 mm.

Quinapril CF 40 mg, filmomhulde tabletten zijn ovaal, biconvex, roodbruin met een tweezijdige breukgleuf en een opdruk “I” op één zijde. Afmeting 6.5 x 12.7 mm.

Quinapril CF tabletten kunnen verdeeld worden in gelijke helften.

Quinapril CF is als volgt verkrijgbaar:

 • blisterverpakking (Al/Al) met 10, 14, 28, 30, 50, 56, 98, 100 en 500 (5 x 100) filmomhulde tabletten .
 • plastic (polypropyleen) container met 250 filmomhulde tabletten en een middel om ze droog te houden (droogmiddel).

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland

Fabrikant

Actavis Ltd

Reykjavikurvegur 78,

220 Hafnafjördur

IJsland

Sanico N.V.

Industriezone IV

Veedijk 59

2300 Turnhout

België

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Duitsland

Dit geneesmiddel is ingeschreven in het register onder
Quinapril CF 5 mg, filmomhulde tabletten RVG 30310
Quinapril CF 10 mg, filmomhulde tabletten RVG 30311
Quinapril CF 20 mg, filmomhulde tabletten RVG 30312
Quinapril CF 40 mg, filmomhulde tabletten RVG 30313
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2012.

Advertentie

Stof(fen) Quinapril
Toelating Nederland
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
ATC-Code C09AA06
Farmacologische groep Ace remmers, gewoon

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.