Quinapril Sandoz 40, filmomhulde tabletten 40 mg

Illustratie van Quinapril Sandoz 40, filmomhulde tabletten 40 mg
Stof(fen) Quinapril
Toelating Nederland
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code C09AA06
Farmacologische groep Ace remmers, gewoon

Vergunninghouder

Sandoz

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Quinapril Sandoz behoort tot de groep bloeddrukverlagende geneesmiddelen die angiotensine-converterend enzym (ACE)-remmers wordt genoemd. ACE is een bepaalde stof in het lichaam die zorgt voor bloedvatvernauwing en die de hoeveelheid urine die gevormd wordt, vermindert. Door de werking van deze stof te remmen zorgt quinapril ervoor dat de bloedvaten wijder worden en dat er meer urine wordt geproduceerd. Hierdoor neemt de bloeddruk af.

Toepassing

Quinapril wordt gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddruk (essentiële hypertensie). Wegens octrooibescherming zijn niet alle indicaties en aanwijzingen hoe dit product gebruikt dient te worden in de bijsluiter vermeld.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U bent overgevoelig voor andere ACE-remmers of sulfonamiden zoals bepaalde antibiotica (sulfamethoxazol, sulfacetamide).
 • U heeft in het verleden overgevoeligheidsreacties gehad zoals huidreacties en plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (zogenaamd angioneurotisch oedeem), dit komt voor in uw familie, of u heeft deze reacties gehad na eerder gebruik van een ACE-remmer.
 • U bent meer dan 3 maanden zwanger (het is ook beter om dit middel niet te gebruiken aan het begin van de zwangerschap – zie ook ‘Zwangerschap’).
 • U heeft een vernauwing van de uitstroom uit de linkerhartkamer.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Als u een vernauwing van de aorta (aortastenose) heeft.
 • Als u een nierfunctiestoornis heeft.
 • Als u een vernauwing van één of beide nierslagaders heeft. Als u ook een verhoogde bloeddruk heeft ten gevolge van een vernauwing van de nierslagader(s) (renovasculaire hypertensie) is, kan er een ernstig lage bloeddruk (hypotensie) en verstoorde nierfunctie ontstaan. De behandeling dient dan met een lage dosering gestart te worden, onder strikt medisch toezicht. Waar mogelijk zal uw arts het gebruik van plasmiddelen (diuretica) stopzetten.
 • Als u allergie of astmatische klachten heeft of heeft gehad; dan kunnen overgevoeligheidsreacties optreden.
 • Als u een hartprobleem heeft. Quinapril Sandoz is niet geschikt voor mensen die bepaalde hartproblemen hebben.
 • Als u een beroerte heeft gehad of problemen heeft met de bloedtoevoer naar uw hersenen.
 • Als u last heeft van braken of diarree. Dit kan leiden tot een daling van de bloeddruk. Erge transpiratie en uitdroging kunnen ook leiden tot een overmatige bloeddrukverlaging. Als dit optreedt, wordt aangeraden uw arts te raadplegen.
 • Als u een zout- of een volumetekort (een tekort aan circulerend bloedvolume) heeft, een zoutarm dieet volgt of plasmiddelen gebruikt of als uw nieren of hart minder goed werken; in zeldzame gevallen kan dan een te lage bloeddruk ontstaan; informeer uw arts als u een licht gevoel in het hoofd krijgt, in het bijzonder gedurende de eerste dagen van de behandeling; u dient geen kaliumsupplementen of kaliumbevattende zoutvervangers te gebruiken zonder raadpleging van de arts.
 • Als u tot het negroïde ras behoort; de bloeddrukverlagende werking van middelen zoals Quinapril Sandoz is namelijk kleiner bij negroïde patiënten dan bij niet-negroïde patiënten.
 • Als u pijn in de onderbuik krijgt, al of niet gepaard gaande met misselijkheid en braken; raadpleeg dan uw arts.
 • Als u een behandeling ondergaat met insectengif om een allergie te verminderen (desensibilisatietherapie); u mag tijdens deze behandeling geen middelen zoals Quinapril Sandoz gebruiken vanwege de kans op levensbedreigende reacties; opnieuw starten met Quinapril Sandoz na deze behandeling dient voorzichtig te gebeuren.
 • Als u een nooddialyse of hemofiltratie moet ondergaan. Vertel het medisch personeel dat u Quinapril Sandoz gebruikt. Een high-flux membraan (zoals ALN 69), of LDL-aferese voor het verwijderen van cholesterol uit het bloed, kan bij de behandeling met Quinapril Sandoz namelijk een ernstige overgevoeligheidsreactie veroorzaken, waardoor een plotselinge sterke vaatverwijding optreedt, met als gevolg een sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid en verminderd bewustzijn (anafylactische shock).
 • Na een recente niertransplantatie. Er is geen ervaring met gebruik van quinapril bij deze patiënten.
 • Als uw lever slecht werkt, met name als u ook plasmiddelen (diuretica) gebruikt, vanwege de kans op coma door een leverziekte (hepatisch coma).
 • Als u geelzucht krijgt.
 • Als u suikerziekte heeft en hiervoor geneesmiddelen gebruikt. Bij gelijktijdig gebruik van Quinapril Sandoz kan een te laag suikergehalte in het bloed ontstaan, gepaard gaande met hongergevoel, zweten, duizeligheid en hartkloppingen (hypoglykemie); de dosis van diabetesgeneesmiddelen moet mogelijk worden aangepast.
 • Als u een operatie moet ondergaan (ook een operatie uitgevoerd door een tandarts of kaakchirurg). De reden hiervoor is dat sommige verdovingsmiddelen uw bloeddruk kunnen verlagen, waardoor die te laag kan worden.
 • Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Het gebruik van dit middel wordt niet aanbevolen tijdens het begin van de zwangerschap. Het middel mag niet gebruikt worden als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben als u het in deze periode gebruikt (zie ook ‘Zwangerschap’).

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Er zijn slechts beperkte gegevens over het gebruik van quinapril bij kinderen. Er kan geen algemeen doseringsadvies worden gegeven.

Overige waarschuwingen

 • Bij plotselinge ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag of plaatselijke zwelling van bijvoorbeeld keel, lippen, tong of gezicht (angioneurotisch oedeem) moet u onmiddellijk een arts raadplegen. Negroïde patiënten en patiënten die deze verschijnselen al eens vóór gebruik van middelen zoals Quinapril Sandoz gehad hebben, hebben een grotere kans op deze bijwerking.
 • Tijdens de eerste dagen van de behandeling met Quinapril Sandoz kan een licht gevoel in het hoofd optreden. Neem dan contact op met uw arts.
 • U moet zo spoedig mogelijk elke aanwijzing voor infectie (bijv. keelpijn, koorts) die niet binnen enkele dagen overgaat, aan de arts melden.
 • Tijdens het gebruik van Quinapril Sandoz kan hoest voorkomen. Het is over het algemeen een droge, aanhoudende hoest die verdwijnt na het stoppen van de behandeling.
 • Overleg eerst met uw arts wanneer uw nieren minder goed werken, u suikerziekte (diabetes mellitus) heeft, gelijktijdig kaliumsparende plasmiddelen, kaliumtoevoegingen of kaliumbevattende zoutvervangers of andere geneesmiddelen gebruikt die de hoeveelheid kalium in uw bloed kunnen verhogen (bijv. heparine). Een regelmatige controle van de

hoeveelheid kalium in het bloed is aanbevolen.

Vertel het uw behandelend arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden geweest is.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Quinapril Sandoz nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kortgeleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

U moet uw arts op de hoogte stellen van het gebruik van kaliumsupplementen of eventueel ander geneesmiddelgebruik, zoals plasmiddelen (thiaziden en lis-diuretica), andere bloeddrukverlagende middelen, nitroglycerine en andere nitraten of andere bloedvatverwijders en middelen tegen depressie (lithiumpreparaten), omdat aanpassing van de dosering noodzakelijk kan zijn.

Als het antibioticum tetracycline wordt gebruikt, moet dit enige uren voor of na het gebruik van Quinapril Sandoz worden ingenomen.

Gelijktijdig gebruik met tricyclische antidepressiva (bepaalde middelen tegen neerslachtigheid) en antipsychotica (middelen tegen ernstige geestesziekten kan leiden tot verdere bloeddrukdaling.

Een bepaalde groep pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking (NSAID’s) en Quinapril Sandoz kunnen elkaars werking

beïnvloeden. Het is van belang dat uw nierfunctie periodiek wordt gecontroleerd bij het gelijktijdig gebruik van Quinapril Sandoz en NSAID’s.

Het gebruik van maagzuur neutraliserende middelen (antacida) kan de werking van Quinapril Sandoz verminderen.

ACE-remmers, zoals Quinapril Sandoz, kunnen de gevoeligheid voor insuline versterken. Bij patiënten die middelen tegen suikerziekte gebruiken, zoals orale antidiabetica of insuline, kan bij gelijktijdig gebruik van Quinapril Sandoz een te laag suikergehalte in het bloed ontstaan, gepaard gaande met hongergevoel, zweten, duizeligheid en hartkloppingen (hypoglykemie).

Gelijktijdig gebruik van Quinapril Sandoz en alcohol, slaapmiddelen, middelen bij narcose en verdovende middelen kan bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding, soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie), versterken.

Bij gelijktijdig gebruik van Quinapril Sandoz en bijnierschorshormonen (corticosteroïden), middelen tegen jicht en nierstenen (allopurinol), middelen die gebruikt worden bij chemotherapie (cytostatica), middelen die gebruikt worden om de werking van het afweersysteem te remmen (immunosuppressieve middelen) en middelen gebruikt bij hartritmestoornissen (procaïnamide) kan leukopenie (een tekort aan circulerende witte bloedcellen in het bloed) ontstaan.

Bij gelijktijdig gebruik van medicijnen die injecteerbaar goud bevatten (natriumaurothiomalaat) en een ACE-remmer, zoals Quinapril Sandoz, kunnen in zeldzame gevallen blozen, misselijkheid, braken en te lage bloeddruk optreden.

Sympathicomimetica (middelen met een stimulerende werking op een bepaald deel van het zenuwstelsel) kunnen de bloeddrukverlagende effecten van quinapril verminderen.

Bij gelijktijdig gerbuik van trimethoprim en quinapril (een middel gebruikt bij urineweginfecties) is een sterke stijging van de hoeveelheid kalium in het bloed is waargenomen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Een extreem vetrijke maaltijd kan de hoeveelheid werkzaam quinapril in het bloed verminderen.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Gewoonlijk zal uw arts u adviseren te stoppen met het gebruik van dit middel voordat u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent en in plaats daarvan een ander geneesmiddel voorschrijven. Dit middel wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens het begin van de zwangerschap. Het middel mag niet gebruikt worden als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben als u het in die periode gebruikt.

Borstvoeding

Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of hiermee wilt beginnen. Het geven van borstvoeding aan pasgeboren baby’s (de eerste weken na de geboorte), en met name aan te vroeg geboren baby’s, wordt afgeraden als u dit middel gebruikt. Als het kind wat ouder is,

moet uw arts u adviseren over de voordelen en risico’s van het gebruik van dit middel tijdens borstvoeding in vergelijking met andere behandelingen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij het besturen van voertuigen of het bedienen van machines moet, net als bij andere ACE- remmers, rekening worden gehouden met het optreden van duizeligheid of vermoeidheid.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering en wijze van gebruik

Quinapril kan voor, tijdens of na de maaltijd worden ingenomen met een ruime hoeveelheid vloeistof, bijvoorbeeld een glas water.

De dosering wordt door de arts vastgesteld; in sommige gevallen kan deze dosering afwijken van de aanbevolen dosering. Raadpleeg in geval van twijfel altijd uw arts.

Stop de behandeling niet voortijdig en/of zonder overleg met uw arts, omdat anders de klachten weer terug kunnen komen.

Volwassenen

Bij hoge bloeddruk (hypertensie)

De aanbevolen startdosering bedraagt 10 mg quinapril eenmaal daags. Afhankelijk van de bloeddrukdaling kan de dosering met intervallen van 3-4 weken verhoogd worden. De gebruikelijke onderhoudsdosering is 20-40 mg per dag, gegeven als één enkele dosis of twee aparte doseringen.

Gelijktijdig gebruik met plasmiddelen (diuretica)

Waar mogelijk dient 2 tot 3 dagen voor aanvang van de behandeling met quinapril het gebruik van plasmiddelen te worden gestaakt. Wanneer het gebruik van plasmiddelen niet gestopt kan worden, is de aanvangsdosering 2,5 mg quinapril per dag. Afhankelijk van de bloeddrukdaling kan de dosering worden aangepast. Zo nodig kan de behandeling met plasmiddelen worden hervat.

Ouderen

De dosering dient bepaald te worden op basis van de nierfunctie van de patiënt. De aanvangsdosering bedraagt 5 mg eenmaal daags.

Kinderen

Er zijn slechts beperkte gegevens over het gebruik van quinapril bij kinderen. Er kan geen algemeen doseringsadvies worden gegeven.

Toediening

De tablet(ten) innemen met een ruime hoeveelheid vloeistof, bijvoorbeeld een glas water. De breukstreep is er om de tablet te kunnen breken als u moeite heeft de hele tablet door te slikken. U moet de twee halve tabletten dan wel direct achter elkaar innemen.

Als uw nieren niet goed werken

Als u slecht functionerende nieren heeft, zal de arts u een aangepaste dosering voorschrijven.

Wanneer na 3 maanden de bloeddruk onvoldoende is gedaald, zal uw arts een andere behandeling overwegen.

Als u merkt dat Quinapril Sandoz te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u te veel van Quinapril Sandoz heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Laat uw arts of apotheker altijd de verpakking of patiëntenbijsluiter zien, hij/zij zal u dan op de juiste manier behandelen.

Verschijnselen van overdosering kunnen zijn:

 • ernstige bloeddrukdaling (hypotensie);
 • sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn (shock);
 • toestand van bewegingloosheid (stupor);
 • vertraagde hartslag (bradycardie);
 • verstoring in de balans van de zouten in het bloed (elektrolytenstoornis);
 • verminderde nierfunctie.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Indien u vergeten bent Quinapril Sandoz in te nemen, moet u de dosis alsnog innemen. Als u dit ontdekt kort vóór of op het moment dat u aan de volgende dosering toe bent, moet u de vergeten dosering niet meer innemen, maar gewoon het doseringsschema volgen alsof er niets gebeurd is. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Uw arts heeft aangegeven hoe lang u Quinapril Sandoz moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig zonder met uw arts te overleggen. Abrupt staken van de behandeling veroorzaakt geen snelle of duidelijke toename van de bloeddruk.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Informeer uw arts onmiddellijk wanneer u plotseling een plaatselijke zwelling van bijvoorbeeld keel, lippen, tong of gezicht opmerkt.

Vaak (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen):

 • Duizeligheid, hoofdpijn, waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesieën)
 • Hoesten, kortademigheid
 • Misselijkheid, braken, gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie), diarree, pijn in de onderbuik
 • Spierpijn, rugpijn, gewrichtspijn
 • Verlaagde bloeddruk
 • Vermoeidheid, algehele lichaamszwakte, pijn op de borst
 • Slapeloosheid
 • Te hoog gehalte kalium in het bloed (hyperkaliëmie)
 • Keelontsteking, neusverkoudheid.

Soms (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen):

 • Hartkloppingen, hartinfarct, versnelde hartslag, beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris), gebrekkige of geheel uitblijvende hartslag (asystolie)
 • Plotseling verlies van bewustzijn dat enkele seconden tot meerdere uren kan duren (TIA), slaperigheid, flauwvallen, beroerte
 • Slecht zien
 • Evenwichtsstoornis gepaard gaande met misselijkheid en duizeligheid, oorsuizen
 • Droge keel
 • Winderigheid, droge mond
 • Nierfalen, te veel eiwit in de urine
 • Plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio- oedeem), huiduitslag, jeuk, zweten, galbulten (urticaria)
 • Verwijding van de bloedvaten (vasodilatatie)
 • Koorts, vochtophoping over het hele lichaam of plaatselijke vochtophoping
 • Impotentie
 • Verwardheid, depressie, nervositeit
 • Ontsteking van de luchtwegen gekenmerkt door hoesten en het opgeven van slijm (bronchitis), infectie van de bovenste luchtwegen, urineweginfectie, ontsteking van de bijholten (sinusitis).

Zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen):

 • Evenwichtsstoornissen, gevoelsverlies (neuropathie)
 • Longontsteking als gevolg van een allergische reactie met verhoogde activiteit van een bepaald soort bloedcellen genaamd eosinofielen (eosinofiele pneumonie), verergering van astma
 • Verstopping, ontsteking van de tong, smaakstoornissen
 • leverfunctiestoornis
 • Huiduitslag met rode onregelmatige vlekken (erythema multiforme), blarenkoorts (pemphigus), schilferende, droge huiduitslag (dermatitis psoriasiforme).

Zeer zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 mensen):

 • Belemmering van de darmpassage (ileus), zwellingen van het slijmvlies van de darmen
 • Wazig zien
 • Leverontsteking (hepatitis).

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • Bloedarmoede als gevolg van te grote afbraak van het bloed (hemolytische anemie), afname van het aantal bloedplaatjes gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie)
 • Zeer ernstige bloedafwijking gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose), tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (neutropenie)
 • Benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme), plotselinge zwelling van het slijmvlies van de bovenste luchtwegen
 • Ontsteking van de alvleesklier gepaard gaande met heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug en misselijkheid en braken (pancreatitis)
 • Haaruitval, overgevoeligheid voor licht of zonlicht, ernstige huidontsteking met verlies van huidcellen en haar (exfoliatieve dermatitis), ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens- Johnsonsyndroom), loslating van een groot deel van de bovenste huidlaag (toxische epidermale necrolyse), huidveranderingen kunnen o.a. gepaard gaan met koorts, spierpijn, gewrichtspijn en ontsteking van bloedvaten
 • Geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen)
 • Overgevoeligheidsreactie
 • Bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie).

Onderzoeken

Bloedtesten kunnen afwijkende waarden geven.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na ‘Exp.:’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is: quinapril

Quinapril Sandoz 5, 10, 20 en 40 bevatten per tablet quinaprilhydrochloride overeenkomend met respectievelijk 5, 10, 20 en 40 mg quinapril.

De andere stoffen in dit middel zijn:

magnesiumcarbonaat (E504), watervrij calciummonowaterstoffosfaat (E341), gelatine (E441), crospovidon, magnesiumstearaat (E470B), hypromellose (E464), macrogol 400, macrogol 6000 en titaniumdioxide (E171). Quinapril Sandoz 40 bevat tevens geel ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Quinapril Sandoz er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Quinapril Sandoz 5: filmomhulde tablet, wit, rond, convex, met een breukstreep aan één zijde.

Quinapril Sandoz 10: filmomhulde tablet, wit, ovaal, met een breukstreep aan één zijde en het getal “10” aan de andere zijde.

Quinapril Sandoz 20: filmomhulde tablet, wit, ovaal, met een breukstreep aan één zijde en het getal “20” aan de andere zijde.

Quinapril Sandoz 40: filmomhulde tablet, geel, ovaal, met een breukstreep aan één zijde en het getal “40” aan de andere zijde.

30 filmomhulde tabletten in blisterverpakking.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikant

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1

39179 Barleben

Duitsland

In het register ingeschreven onder:

RVG 29589, Quinapril Sandoz 5, filmomhulde tabletten 5 mg

RVG 29590, Quinapril Sandoz 10, filmomhulde tabletten 10 mg

RVG 29591, Quinapril Sandoz 20, filmomhulde tabletten 20 mg

RVG 29592, Quinapril Sandoz 40, filmomhulde tabletten 40 mg

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2013.

Advertentie

Stof(fen) Quinapril
Toelating Nederland
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code C09AA06
Farmacologische groep Ace remmers, gewoon

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.