Advertentie

Auteur: Teva


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Beclometasondipropionaat behoort tot de groep van geneesmiddelen die corticosteroïden wordt genoemd. Deze geneesmiddelen hebben een ontstekingsremmende werking in de luchtwegen en worden gebruikt om benauwdheidsaanvallen bij astma te voorkomen.

Gebruiken

Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator wordt gebruikt om benauwdheidsaanvallen bij astma te voorkomen en is niet geschikt om een plotselinge benauwdheidsaanval te stoppen. Het gebruik van Qvar Extrafijne Aërosol in combinatie met de AeroChamber Plus voorzetkamer met mondstuk is bedoeld voor patiënten die het moeilijk vinden om aan het begin van de ademhaling op het tankje te drukken. Met name voor

QVAR EXTRAFIJNE AËROSOL 50, 100 INHALATOR, aërosol, oplossing

AeroChamber Plus met mondstuk of masker

gebruik door jongere kinderen is ook Qvar Extrafijne Aërosol AeroChamber Plus met masker verkrijgbaar.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator niet

Qvar Extrafijne Aërosol dient niet te worden gebruikt in het geval van longtuberculose, herpes simplex infecties (groepjes blaasjes op huid en slijmvliezen die na 6-10 dagen indrogen), astma aanvallen en overgevoeligheid voor beclometasondipropionaat of voor één van de andere bestanddelen van Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator.

Wees extra voorzichtig met Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator

Wanneer u Qvar Extrafijne Aërosol met vaste regelmaat gebruikt, is het effect op de ademhaling binnen 10 dagen merkbaar. Mocht dat niet het geval zijn, neem dan contact op met uw arts. Dit geneesmiddel dat astma-aanvallen voorkomt dient elke dag ingenomen te worden en is niet geschikt om acute benauwdheidsaanvallen te bestrijden.

Wanneer u voorheen een CFK-bevattende inhalator gebruikt heeft, bestaat de mogelijkheid dat Qvar Extrafijne Aërosol anders smaakt en aanvoelt dan uw vorige inhalator.

Het gebruik van inhalatiecorticosteroïden kan, vooral bij hoge en over langere tijd toegediende doses, tot de volgende effecten leiden: remming van de bijnierschorsfunctie, vertraagde groei bij kinderen en jongeren, verminderde botdichtheid, staar en verhoogde oogboldruk. Het is daarom van groot belang dat de dosis inhalatiecorticosteroïden op de laagste waarde wordt ingesteld, waarbij de symptomen afdoende worden bestreden.

Het is aanbevolen de groei van kinderen die lange tijd met inhalatiecorticosteroïden worden behandeld regelmatig te controleren. Indien de groei geremd wordt, dient de behandeling te worden herzien en, indien mogelijk, dient te worden getracht om de dosis inhalatiecorticosteroïden te verminderen tot de laagste mogelijke waarde waarbij de symptomen afdoende worden bestreden.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker dat u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Qvar Extrafijne Aërosol kan voor zover bekend gecombineerd worden met andere geneesmiddelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld regelmatig met andere geneesmiddelen tegen benauwdheid. Het is verstandig om bij te houden welke geneesmiddelen u gebruikt en uw arts hiervan op de hoogte te houden.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap kunt u Qvar Extrafijne Aërosol voor zover bekend zonder bezwaar volgens het voorschrift van de arts gebruiken. Het is altijd raadzaam medicijngebruik tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding te bespreken met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

QVAR EXTRAFIJNE AËROSOL 50, 100 INHALATOR, aërosol, oplossing

AeroChamber Plus met mondstuk of masker

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Qvar Extrafijne Aërosol heeft een mildere smaak en voelt “zachter” aan dan de CFK-bevattende inhalatoren die u mogelijk voorheen gebruikt heeft. Er zijn twee sterktes beschikbaar en uw arts heeft die sterkte gekozen die het best past bij uw ziekte. U dient uw geneesmiddel te inhaleren volgens het voorschrift van de arts. Indien er sprake is van onduidelijkheid dient u uw arts of apotheker te raadplegen.

Qvar Extrafijne Aërosol is een extrafijne aërosol waarmee per puf meer geneesmiddel uw longen bereikt. Het is derhalve mogelijk dat uw arts een lagere dosis voorgeschreven heeft dan van uw vorige CFK-bevattende beclometason inhalator.

Dosering

Het gebruikelijke aantal pufjes is als volgt:

Qvar Extrafijne Aërosol 50

VOLWASSENEN, OUDEREN EN KINDEREN OUDER DAN 12 JAAR

De gebruikelijke dosis voor mild tot matig astma is 1 pufje tweemaal daags. Deze dosis kan verhoogd worden tot 4 pufjes tweemaal daags.

Bij ernstig astma kan de dosis verhoogd worden tot 8 pufjes tweemaal daags. Uw arts kan dus in totaal 16 pufjes per dag voorschrijven.

KINDEREN VAN 5 JAAR EN OUDER

De gebruikelijke dosis voor mild tot matig astma is één pufje tweemaal daags. Bij ernstige astma kan de dosis verhoogd worden tot 2 pufjes tweemaal daags. De arts kan dus in totaal 4 pufjes per dag voorschrijven.

Qvar Extrafijne Aërosol 100

VOLWASSENEN, OUDEREN EN KINDEREN OUDER DAN 12 JAAR

De gebruikelijke dosis voor mild tot matig astma is 1 pufje tweemaal daags.

Deze dosis kan verhoogd worden tot 2 pufjes tweemaal daags.

Bij ernstig astma kan de dosis verhoogd worden tot 4 pufjes tweemaal daags.

Uw arts kan dus in totaal 8 pufjes per dag voorschrijven.

QVAR EXTRAFIJNE AËROSOL 50, 100 INHALATOR, aërosol, oplossing

AeroChamber Plus met mondstuk of masker

KINDEREN VAN 5 JAAR EN OUDER

Qvar Extrafijne Aërosol 100 wordt gebruikt voor de behandeling van ernstig astma bij kinderen. De gebruikelijke dosis is één pufje tweemaal daags.

Indien u een inhalator gebruikt welke budesonide bevat kunt u overgaan op Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator volgens het volgende schema:

    Totale dagdosis ( g/dag)  
Budesonide 200 800 1600
QVAR 100 400 800

Indien u een inhalator met fluticason gebruikt kunt u overgaan op dezelfde dagelijkse dosis Qvar Extrafijne Aërosol tot een maximum van 800 microgram per dag.

Wijze van gebruik / hoe vaak in te nemen / duur van de behandeling

U dient Qvar Extrafijne Aërosol regelmatig te gebruiken, ook wanneer u geen last heeft van uw aandoening. U dient derhalve alleen te stoppen wanneer uw arts dit vraagt.

Indien u van mening bent dat uw behandeling onvoldoende effect heeft of indien u meer pufjes nodig heeft dan het gebruikelijke aantal, neem dan contact op met uw arts.

Vraag uw arts om een nieuw recept voordat uw Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator leeg is. U kunt Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator ook gebruiken als navulverpakking voor de combinatieverpakking met de AeroChamber Plus voorzetkamer.

Als u merkt dat Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator heeft gebruikt dan u zou mogen

Het is belangrijk dat u de dosis gebruikt zoals aangegeven op de sticker van de apotheek of zoals uw arts heeft geadviseerd. U mag de dosis niet verhogen of verlagen zonder dit te hebben besproken met uw arts.

Indien u meer dan het voorgeschreven aantal pufjes neemt, dient u uw arts te raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator te gebruiken

Indien u vergeet uw pufje(s) op het gebruikelijke tijdstip in te nemen, doe dit dan alsnog zo snel mogelijk. De volgende dosis kunt u dan weer op het gebruikelijke tijdstip innemen.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator

U dient Qvar Extrafijne Aërosol regelmatig te gebruiken, ook wanneer u geen last heeft van uw

QVAR EXTRAFIJNE AËROSOL 50, 100 INHALATOR, aërosol, oplossing

AeroChamber Plus met mondstuk of masker

aandoening. Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

In een enkel geval kunnen heesheid, keelpijn of een schimmelinfectie in mond- en keelholte optreden. Dit kunt u tegengaan door na gebruik van Qvar Extrafijne Aërosol uw mond te spoelen met water. Soms zult u kort na een inhalatie erg moeten hoesten of kunt u zeer kortademig zijn. Als zich dit voordoet moet u meteen met QVAR stoppen en een luchtweg-verwijdend geneesmiddel inhaleren, en contact opnemen met uw arts.

Ook kan het voorkomen dat u zich na inname van dit geneesmiddel misselijk voelt.

Het gebruik van inhalatiecorticosteroïden kan, vooral bij hoge en over langere tijd toegediende doses, tot de volgende effecten leiden: remming van de bijnierschorsfunctie, vertraagde groei bij kinderen en jongeren, verminderde botdichtheid, staar, verhoogde oogboldruk en toegenomen gevoeligheid van de huid voor bloeduitstortingen.

Er zijn gevallen van overgevoeligheid bekend. Hierbij traden huidreacties op, zoals rode plekken, galbulten en/of jeuk, of plotselinge vochtophopingen in de huid en slijmvliezen (bijv. oog, gezicht, keel, lippen) en ademhalingsmoeilijkheden (angio-oedeem).

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen. De frequentie is onbekend: verstoorde slaap, depressie of een gevoel van bezorgdheid, rusteloosheid, nervositeit, onrust of snel geïrriteerd zijn. Deze effecten komen vaker voor bij kinderen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Qvar Extrafijne Aërosol dient bewaard te worden beneden 30°C. Directe blootstelling aan zonlicht, hitte of vorst dient vermeden te worden.

De container bevat een vloeistof onder druk. De container mag niet doorboord worden.

Gebruik Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “EXP". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

QVAR EXTRAFIJNE AËROSOL 50, 100 INHALATOR, aërosol, oplossing

AeroChamber Plus met mondstuk of masker

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator

 • Het werkzame bestanddeel is beclometasondipropionaat. Per pufje komt een dosis van 50 resp. 100 microgram beclometasondipropionaat vrij.
 • De andere bestanddelen zijn norfluraan en alcohol. Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator bevat geen CFK als drijfgas, maar norfluraan

Hoe ziet Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Elke Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator bevat 100 of 200 doses.

Qvar Extrafijne Aërosol AeroChamber Plus met mondstuk is een combinatieverpakking van de Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator samen met een AeroChamber Plus Flow-Vu antistatische voorzetkamer met mondstuk.

Qvar Extrafijne Aërosol AeroChamber Plus met masker is een combinatieverpakking van de Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator samen met een AeroChamber Plus Flow-Vu antistatische voorzetkamer met kindermasker.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Nederland BV Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

3M Health Care Limited

Loughborough LE11 1EP

Verenigd Koninkrijk

In het register ingeschreven onder

RVG 21937, Qvar Extrafijne Aërosol 50 Inhalator

RVG 21938, Qvar Extrafijne Aërosol 100 Inhalator

RVG 29141, Qvar Extrafijne Aërosol 50 AeroChamber Plus met mondstuk

RVG 29142, Qvar Extrafijne Aërosol 100 AeroChamber Plus met mondstuk

RVG 29143, Qvar Extrafijne Aërosol 50 AeroChamber Plus met masker

RVG 29144, Qvar Extrafijne Aërosol 100 AeroChamber Plus met masker

QVAR EXTRAFIJNE AËROSOL 50, 100 INHALATOR, aërosol, oplossing

AeroChamber Plus met mondstuk of masker

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd augustus 2012.

QVAR EXTRAFIJNE AËROSOL 50, 100 INHALATOR, aërosol, oplossing

AeroChamber Plus met mondstuk of masker

GEBRUIKSAANWIJZING

 1. Verwijder het beschermkapje van het mondstuk (fig. 1).
 2. Houd de inhalator zoals hier afgebeeld (fig. 1), adem rustig uit en plaats dan onmiddellijk het mondstuk in uw mond en sluit de lippen stevig om het mondstuk (fig. 2).
 3. Begin langzaam en diep in te ademen door uw mond en druk op het tankje, zoals aangegeven op de afbeelding (fig. 3). Ook wanneer de dosis vrijkomt gaat u door met inademen.
 4. Probeer uw adem 10 seconden in te houden en adem dan langzaam uit (fig. 4).

Indien uw arts meer dan 1 pufje voorgeschreven heeft, herhaal dan stap 2 tot en met 4. Plaats na gebruik het beschermkapje terug.

Sommige patiënten, vooral kinderen, vinden het moeilijk aan het begin van de ademhaling op het tankje te drukken. Een voorzetkamer kan in dit geval uitkomst bieden. De in de combinatieverpakkingen aanwezige voorzetkamer die op uw inhalator past heet AeroChamber Plus. Het mondstuk van de inhalator kan aan de voorzetkamer worden bevestigd en door daarna op het tankje van de inhalator te drukken wordt het geneesmiddel in de voorzetkamer verstoven. Hierna kan het geneesmiddel door het mondstuk of het masker van de AeroChamber Plus rustig worden geïnhaleerd.

QVAR EXTRAFIJNE AËROSOL 50, 100 INHALATOR, aërosol, oplossing

AeroChamber Plus met mondstuk of masker

Het gebruik van Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator samen met de AeroChamber Plus voorzetkamer met mondstuk voor oudere kinderen en volwassenen

1) Verwijder het beschermdopje van het mondstuk van de AeroChamber Plus.

 1. Verwijder het beschermdopje van de inhalator.

QVAR EXTRAFIJNE AËROSOL 50, 100 INHALATOR, aërosol, oplossing

AeroChamber Plus met mondstuk of masker

3) Breng de inhalator aan in de opening aan de achterkant van de AeroChamber Plus en let er op dat de metalen patroon naar boven is gericht.

 1. Adem rustig, maar volledig, uit.
 2. Plaats het mondstuk van de AeroChamber Plus tussen de tanden en met de lippen omsluiten. Houd het hoofd licht achterover.
 3. Druk nu éénmaal op de inhalator.
 1. Adem vijf tot tien maal rustig in en uit via de AeroChamber Plus.
 2. Als de arts meer dan één inhalatie per keer heeft voorgeschreven, dient u voor de volgende

QVAR EXTRAFIJNE AËROSOL 50, 100 INHALATOR, aërosol, oplossing

AeroChamber Plus met mondstuk of masker

inhalaties steeds stap 6 en 7 te herhalen. Wacht steeds 30 seconden vóór de stappen 6 en 7 te herhalen.

9) Haal na gebruik de inhalator uit de AeroChamber Plus en zet het beschermdopje weer op de inhalator.

Nog enkele tips:

 • Om maximaal profijt te hebben van Qvar Extrafijne Aërosol is het van groot belang om langzaam te inhaleren. Als u tijdens het inhaleren een fluitsignaal hoort, is dat een teken dat u te snel inademt. U dient zó langzaam te inhaleren dat er géén fluitsignaal is te horen. Indien dit niet lukt, probeer dan om het fluitsignaal zo zacht mogelijk te laten klinken.
 • Met de Flow-Vu inhalatie-indicator bovenop de voorzetkamer kan een zorgverlener zien of u goed door de AeroChamber Plus ademt. Bij het inademen beweegt de indicator naar u toe en bij het uitademen van u af.

QVAR EXTRAFIJNE AËROSOL 50, 100 INHALATOR, aërosol, oplossing

AeroChamber Plus met mondstuk of masker

Het gebruik van Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator samen met de AeroChamber Plus voorzetkamer met masker voor jongere kinderen

1) Verwijder het beschermdopje van het mondstuk van de inhalator.

2) Breng de inhalator aan in de opening aan de achterkant van de AeroChamber Plus en let er op dat de metalen patroon naar boven is gericht.

 1. Plaats het masker over de mond en de neus van het kind.
 2. Druk nu éénmaal op de inhalator.

QVAR EXTRAFIJNE AËROSOL 50, 100 INHALATOR, aërosol, oplossing

AeroChamber Plus met mondstuk of masker

5) Laat het kind vijf maal rustig door de AeroChamber Plus in- en uit ademen.

 1. Als de arts meer dan één inhalatie per keer heeft voorgeschreven, dient u voor de volgende inhalaties steeds stap 3 t/m 5 te herhalen. Wacht steeds 30 seconden vóór de stappen 3 t/m 5 te herhalen.
 2. Haal na gebruik de inhalator uit de AeroChamber Plus en zet het beschermdopje weer op de inhalator.

QVAR EXTRAFIJNE AËROSOL 50, 100 INHALATOR, aërosol, oplossing

AeroChamber Plus met mondstuk of masker

Nog enkele tips

 • Het is niet nodig het masker zó stevig op het gezichtje van het kind te drukken, dat het zich gaat verzetten tegen de behandeling.
 • Voorzichtig en sluitend aanbrengen is voldoende. Houd het kind eventueel op uw schoot en leg uw arm eromheen terwijl het inhaleert, of leg het in bed.
 • Als het kind bang lijkt te zijn van het masker, strijk dan eerst even een paar maal met het zachte materiaal van het masker over de wang van het kind om het er vertrouwd mee te maken. Of laat het kind om te wennen aan de AeroChamber Plus eerst een keer of tien zonder de inhalator door de AeroChamber Plus in- en uitademen. Als het kind gaat huilen wil dat nog niet zeggen, dat het op dat moment niet kan inhaleren, want het zal tussendoor adem moeten halen en dat is een goed moment om het kind het wolkje geneesmiddel te laten inhaleren. Als het kind het hoofd plots opzij draait, is er niets aan de hand. Doe het kapje weer rustig goed op het gezicht en tel rustig verder. Bij elkaar vijf inademingen is voldoende.
 • Met de Flow-Vu inhalatie-indicator bovenop de voorzetkamer kunt u zien of het kind goed door de AeroChamber Plus ademt. Bij inademen beweegt de indicator naar het kind toe en bij het uitademen van het kind af.

Uw arts of apotheker kan u meer informatie geven over de AeroChamber Plus voorzetkamer. Wanneer u uw inhalator voor de eerste keer gebruikt of hem gedurende twee of meer weken niet gebruikt heeft, dient u de eerste twee pufjes in de lucht te sprayen.

Wanneer uw inhalator leeg is, voelt of hoort u geen drijfgas meer vrijkomen.

De verzorging van uw Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator

Het verdient aanbeveling het mondstuk van uw inhalator wekelijks te reinigen met een schoon, droog tissue of doekje. Uw inhalator mag niet met water gewassen worden. Duw geen doekje of een ander voorwerp in het inwendige van de inhalator omdat hij hierdoor kan beschadigen.

De verzorging van uw AeroChamber Plus voorzetkamer met mondstuk of masker

De AeroChamber Plus voorzetkamer met mondstuk of masker kan direct uit de verpakking worden gebruikt. Hij dient minimaal eens per week te worden gereinigd. Verwijder hiertoe de achterzijde waaraan de inhalator wordt bevestigd en koppel het voorstuk los door de voorzetkamer te draaien. Hierna kunt u:

 • Deze delen gedurende 15 minuten in schoon, lauwwarm water met afwasmiddel dompelen. Spoel beide onderdelen af met schoon water. OF
 • Deze delen in het bovenste rek van de vaatwasser plaatsen. Controleer of het product stevig rechtop staat. Verwijder het product uit de vaatwasser nadat de reiniging is voltooid.

QVAR EXTRAFIJNE AËROSOL 50, 100 INHALATOR, aërosol, oplossing

AeroChamber Plus met mondstuk of masker

Schud het aanhangende water af. Vervolgens niet afdrogen met een doek maar gewoon in verticale positie aan de lucht laten drogen. Zorg ervoor dat de delen droog zijn, voordat u ze weer in elkaar zet. Zet het product weer in elkaar door het voorstuk op hetuiteinde van de voorzetkamer aan te brengen en stevig te draaien totdat het onderdeel goed vastzit. Bij modellen met mondstuk moet het beschermkapje altijd op het monstuk worden geplaatst als de voorzetkamer niet wordt gebruikt.

Zorg er voor dat de opzetgeleider op het achterstuk één lijn vormt met de Flow-Vu indicator, zoals aangegeven. Druk stevig aan om het achterstuk te bevestigen. Hierna is de AeroChamber Plus met mondstuk of masker weer klaar voor gebruik.

Opmerkingen:

 • De AeroChamber Plus met mondstuk of masker kan niet in een autoclaaf worden gesteriliseerd.
 • De AeroChamber dient na 12 maanden gebruik vervangen te worden vervangen.
 • Deel de AeroChamber niet met anderen
 • Als u merkt dat er zich medicatie in de voorzetkamer ophoopt, reinig dan de binnenkant van de voorzetkamer voorzichtig een zachte doek
 • Reiniging in een vaatwasser met erg vieze borden wordt niet aanbevolen.
 • Gebruik een spoelmiddel als u het product reinigt in de vaatwasser
 • Vaatwasser goedgekeurd tot 70 °C

Overige informatie:

Men heeft aangetoond dat CFK’s de ozonlaag aantasten. Uw Qvar Extrafijne Aërosol Inhalator bevat geen CFK’s maar norfluraan, dit drijfgas tast de ozonlaag niet aan.

0412.13v.JK

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK