Qvar Extrafijne Aërosol 100 Autohaler, 100 microgram/dosis, aërosol, oplossing | Nederland

Qvar Extrafijne Aërosol 100 Autohaler, 100 microgram/dosis, aërosol, oplossing

Producent: Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD

Standaard geneesmiddelen Mens
Stof(fen)
Beclometason
Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Datum van goedkeuring 23.08.2022
Farmacologische groep Andere geneesmiddelen voor obstructieve luchtwegaandoeningen, inhalatiemiddelen

Alles om te weten

Vergunninghouder

Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep Beclometasondipropionaat behoort tot de groep van geneesmiddelen die corticosteroïden

wordt genoemd. Deze geneesmiddelen hebben een ontstekingsremmende werking in de luchtwegen en worden gebruikt om benauwdheidsaanvallen bij astma te voorkomen.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt? Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler wordt gebruikt om benauwdheidsaanvallen bij astma te voorkomen en is niet geschikt om een plotselinge benauwdheidsaanval te stoppen.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • In het geval van longtuberculose, herpes simplex infecties (groepjes blaasjes op huid en slijmvliezen die na 6-10 dagen indrogen) of astma aanvallen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Wanneer u Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler met vaste regelmaat gebruikt, is het effect

op de ademhaling binnen 10 dagen merkbaar. Mocht dat niet het geval zijn, neem dan contact op met uw arts. Dit geneesmiddel dat astma-aanvallen voorkomt dient elke dag ingenomen te worden en is niet geschikt om acute benauwdheidsaanvallen te bestrijden.

Wanneer u voorheen een CFK-bevattende inhalator gebruikt heeft, bestaat de mogelijkheid dat Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler anders smaakt en aanvoelt dan uw vorige inhalator.

Het gebruik van inhalatiecorticosteroïden kan, vooral bij hoge en over langere tijd toegediende doses, tot de volgende effecten leiden: remming van de bijnierschorsfunctie, vertraagde groei bij kinderen

en jongeren, verminderde botdichtheid, staar en verhoogde oogboldruk. Het is daarom van groot belang dat de dosis inhalatiecorticosteroïden op de laagste waarde wordt ingesteld, waarbij de symptomen afdoende worden bestreden.

Neem contact op met uw arts als u last heeft van wazig zien of andere visuele stoornissen.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Kinderen Het is aanbevolen de groei van kinderen die lange tijd met inhalatiecorticosteroïden worden behandeld regelmatig te controleren. Indien de groei geremd wordt, dient de behandeling te worden herzien en, indien mogelijk, dient te worden getracht om de dosis inhalatiecorticosteroïden te verminderen

tot de laagste mogelijke waarde waarbij de symptomen afdoende worden bestreden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler kan voor zover bekend gecombineerd worden met andere geneesmiddelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld regelmatig met andere geneesmiddelen tegen benauwdheid. Het is verstandig om bij te houden welke geneesmiddelen u gebruikt en uw arts hiervan op de hoogte te houden.

Zwangerschap en borstvoeding Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Tijdens de zwangerschap kunt u Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler voor zover bekend zonder bezwaar volgens het voorschrift van de arts gebruiken. Het is altijd raadzaam medicijngebruik tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding te bespreken met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

BSM

Qvar Extrafijne Aërosol 100 Autohaler VOLWASSENEN, OUDEREN EN KINDERE De gebruikelijke dosis voor mild tot matig ast Deze dosis kan verhoogd worden tot 2 pufje Bij ernstig astma kan de dosis verhoogd wor Uw arts kan dus in totaal 8 pufjes per dag vo

KINDEREN VAN 5 JAAR EN OUDER

Qvar Extrafijne Aërosol 100 Autohaler wordt van ernstig astma bij kinderen. De gebruikeli

Indien u een inhalator gebruikt welke budes op Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler volgen

Budesonide 200

Indien u een inhalator met fluticason gebrui Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler tot een ma

Wijze van gebruik / hoe vaak in te nemen / d U dient Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler re last heeft van uw aandoening. U dient derha Indien u van mening bent dat uw behandelin u meer pufjes nodig heeft dan het gebruikelij Vraag uw arts om een nieuw recept voordat

Als u merkt dat Qvar Extrafijne Aërosol Auto raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt? Het is belangrijk dat u de dosis gebruikt zoal heeft geadviseerd. U mag de dosis niet verh

Bent u vergeten dit middel te gebruiken? Indien u vergeet uw pufje(s) op het gebruikel zo snel mogelijk. De volgende dosis kunt u d Neem geen dubbele dosis om een vergeten

Als u stopt met het gebruik van dit midde U dient Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler re heeft van uw aandoening. Overleg eerst met Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesm al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De

Niet bekend (frequentie kan met de beschik

 • In een enkel geval kunnen heesheid, kee optreden. Dit kunt u tegengaan door na g uw mond te spoelen met water.
 • misselijkheid
 • systemische effecten zoals remming van en jongeren, verminderde botdichtheid, s van de huid voor bloeduitstortingen (kom
 • overgevoeligheidsreacties zoals rode ple in de huid en slijmvliezen (bijv. oog, gezic
 • verstoorde slaap, depressie of een gevoe of snel geïrriteerd zijn. Deze effecten kom
 • wazig zien

Soms zult u kort na een inhalatie erg moeten voordoet moet u meteen met QVAR stoppen en contact opnemen met uw arts.

Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan con mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijslu via het Nederlands Bijwerkingen Centrum La kunt u ons helpen meer informatie te verkrijg

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houd

Norton (Waterford) Limited T/A Teva Pharmaceuticals Ireland

Unit 27/35, IDA Industrial Park, Cork Road,

Waterford

Ierland

In het register ingeschreven onder  
Qvar Extrafijne Aërosol 50 Autohaler  
RVG 129574//21939 L.v.h.: België
Qvar Extrafijne Aërosol 100 Autohaler  
RVG 129575//21940 L.v.h.: België

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2022. GEBRUIKSAANWIJZING Wanneer u uw Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler voor het eerst gebruikt of wanneer u hem gedurende 2 of meer weken niet gebruikt heeft, dan dient u 2 pufjes in de lucht te sprayen alvorens u zelf inhaleert.

 1. Verwijder het beschermkapje van het mondstuk door het lipje aan de achterzijde naar beneden te duwen (fig. 1).
 2. Houd het mondstuk van u af en zet de hefboom recht omhoog (fig. 2).
 3. Beweeg het schuifje aan de onderzijde van de Autohaler in de door de pijl aangegeven richting waardoor het eerste pufje wordt afgegeven (fig. 3).
 4. Voor de afgifte van het tweede pufje brengt u de hefboom naar beneden en herhaalt u stap 2 en 3. Na de afgifte van het tweede pufje brengt u de hefboom weer naar beneden,
  zodat u uw geneesmiddel in kunt nemen.

Gebruik het schuifje aan de onderzijde niet om uw geneesmiddel in te nemen, aangezien de Autohaler het pufje automatisch vrijgeeft op het moment dat u inademt.

Hieronder volgen de aanwijzingen om een pufje te nemen:

 1. Verwijder het beschermkapje van het mondstuk door het lipje aan de achterzijde naar beneden te duwen (fig. 1).
 2. Houd de Autohaler rechtop en duw de hefboom omhoog (fig. 2). Zorg ervoor dat de luchtspleten aan de onderzijde van de inhalator vrij blijven.
 3. Adem zo ver mogelijk uit en sluit dan meteen uw lippen stevig om het mondstuk (fig. 3,4).
 4. Adem langzaam en diep in door het mondstuk. Stop niet met inademen wanneer u een lichte klik hoort, deze geeft alleen aan dat de dosis afgegeven is, en ga door met inademen tot uw longen vol zijn.
 5. Houd uw adem gedurende 10 seconden vast en adem langzaam uit (fig. 5). De hefboom moet na elk pufje weer in de horizontale stand gebracht worden (fig. 6). Wanneer uw arts meer dan één dosis voorgeschreven heeft, dient u stap 2-5 te herhalen. Na gebruik dient het beschermkapje teruggeplaatst te worden op het mondstuk.

Hoe constateert u dat uw Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler leeg is? Wanneer uw Autohaler leeg is, voelt of hoort u geen drijfgas meer vrijkomen.

De verzorging van uw Qvar Extrafijne Aërosol Autohaler

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.