Advertentie

Auteur: Bayer


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Rennie Deflatine is een antacidum. Het bevat stoffen die een hoeveelheid maagzuur kunnen neutraliseren. Bovendien bevat het een stof die gas- en schuimvorming in de maag tegengaat.

Rennie Deflatine wordt gebruikt bij de behandeling van klachten die het gevolg zijn van brandend maagzuur, zure oprispingen, gasvorming in de maag en darmen (flatulentie/winderigheid) en opgeblazen gevoel.

De gebruikelijke dosering is als volgt. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 1 - 2 tabletten per keer kauwen of opzuigen (de tabletten kunnen zonder water worden ingenomen). De tabletten bij voorkeur innemen één uur na de maaltijd en voor het slapen gaan. Bij klachten mogen tussentijds 1 - 2 extra tabletten worden ingenomen. Gebruik niet meer dan 11 tabletten per 24 uur.

Indien de symptomen langer dan 14 dagen aanhouden, raadpleeg dan uw arts om een mogelijke ernstige ziekte uit te sluiten. Vermijd langdurig gebruik. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Rennie Deflatine heeft ingenomen

Wanneer u te veel van Rennie Deflatine heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Langdurige inname van hoge doseringen calciumcarbonaat kan aanleiding geven tot maag/darmklachten, zoals misselijkheid en braken en een abnormale spierzwakte. In deze gevallen stoppen met het gebruik en voldoende vloeistof innemen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Rennie Deflatine in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van Rennie Deflatine om zo de vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Rennie Deflatine niet wanneer u

  • ernstige nierfunctiestoornissen en/of nierstenen heeft;
  • hoog calciumgehalte of verlaagd fosfaatgehalte van het bloed heeft;
  • allergisch (overgevoelig) bent voor één van de ingrediënten.

Wees extra voorzichtig met Rennie Deflatine

Zoals met andere maagzuurbindende middelen (antacida), kan inname van deze producten symptomen maskeren van andere, meer ernstige, onderliggende medische aandoeningen. Raadpleeg uw arts indien de symptomen langer dan 14 dagen aanhouden.

Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u Rennie Deflatine gebruikt wanneer u nierproblemen heeft, wanneer u sarcoïdose heeft (een ontstekingsziekte die diverse organen kan aantasten), of wanneer u lijdt aan ernstige of chronische maag- /darmklachten of –ziekten.

Gebruik van Rennie Deflatine met voedsel en drank

Zoals voor alle calcium-bevattende antacida geldt, dient u deze niet te gebruiken met grote hoeveelheden melk(producten).

Zwangerschap en borstvoeding:

Rennie Deflatine kan tijdens de zwangerschap worden gebruikt overeenkomstig het voorschrift. Vermijd langdurig gebruik. Zwangere vrouwen moeten de aanbevolen dosering niet overschrijden en tevens overmatig gebruik van melkproducten ( 1 liter bevat max. 1,2 g calcium) vermijden, omdat Rennie Deflatine kauwtabletten een substantiële hoeveelheid calcium bevatten.

Rennie Deflatine kan tijdens het geven van borstvoeding worden gebruikt overeenkomstig het voorschrift.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het valt niet te verwachten dat dit geneesmiddel een invloed op deze functies heeft.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Rennie Deflatine

Dit geneesmiddel bevat sorbitol. Bij gebruik van de aanbevolen dagdosering, levert elke dosis (kauwtablet) 430 mg sorbitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Sorbitol kan maagdarmklachten en diarree veroorzaken.

Gebruik van Rennie Deflatine in combinatie met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

  • Indien u antibiotica (tetracyclinen, quinolonen), middelen die de pompkracht van het hart bevorderen (hartglycosiden zoals digoxine, digitoxine), levothyroxine (een schildklier hormoon), eltrombopag (een geneesmiddel dat wordt gebruikt om het aantal bloedplaatjes te laten toenemen) of andere voorgeschreven medicijnen (bijvoorbeeld fluorides, fosfaten, ijzerbevattende producten) gebruikt, bespreek het met uw arts voordat u Rennie Deflatine inneemt, want het kan de werking van die medicijnen beïnvloeden. Om de werking van alle ingenomen geneesmiddelen zoveel mogelijk te benutten, verdient het aanbeveling om Rennie Deflatine 1 à 2 uur na inname van deze geneesmiddelen te gebruiken.
  • Indien u thiazide-diuretica (bijv. bendroflumethiazide) gebruikt om de urineproductie te verhogen, raadpleeg dan uw arts voordat u het product gebruikt, want uw arts kan het calciumgehalte in uw bloed willen controleren.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Rennie Deflatine bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. Bijwerkingen zijn onwaarschijnlijk bij de aanbevolen dosering. Zelden zijn overgevoeligheidsreacties op de bestanddelen gemeld, zoals uitslag, jeuk, moeilijkheden met ademhalen, zwellingen van gezicht, mond of keel en anafylactische shock. Stop bij een dergelijke reactie onmiddellijk met het gebruik van Rennie Deflatine en raadpleeg uw arts.

Langdurig gebruik van hoge doseringen kan leiden tot te hoog calcium- of magnesiumgehalte van het bloed, met name bij patiënten met een nierstoornis. Dit kan leiden tot misselijkheid en overgeven, maagklachten, diarree, vermoeidheid, spierzwakte, verwardheid, verhoogde urineproductie, toegenomen dorst en uitdroging.

Gebruik van Rennie Deflatine met melk(producten) gedurende een lange periode kan melk-alkalisyndroom veroorzaken, wat kan leiden tot hoge calciumgehaltes in het bloed. Specifieke symptomen van melk-alkalisyndroom kunnen zijn: verminderde smaak, hoofdpijn, nierproblemen, vermoeidheid en bulten onder de huid.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Rennie Deflatine niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het doosje en blister achter “EXP”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Niet bewaren boven 25˚C. Bewaren in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat Rennie Deflatine bevat

Elke kauwtablet bevat de werkzame bestanddelen calciumcarbonaat (680 mg), magnesium carbonaat (80 mg) en simethicon (25 mg).

De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: sorbitol (E 420), aardappelzetmeel, voorverstijfseld maiszetmeel, talk (E 553B), magnesiumstearaat (E 572), mintaroma (bevat onder andere dextrine) en citroenaroma (bevat onder andere dextrine).

Hoe Rennie Deflatine eruit ziet en wat is de inhoud van de verpakking

Rennie Deflatine zijn witte, ronde tabletten met pepermuntsmaak en –geur. Rennie Deflatine is verkrijgbaar in verpakkingen met 12, 18, 24, 36, 48, 60 of 96

kauwtabletten in PVC/aluminium doordrukstrips. Niet alle verpakkingsgroottes hoeven in de handel gebracht te worden.

Registratiehouder

Registratiehouder: Bayer B.V., Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht.

Voor inlichtingen: Bayer Healthcare Consumer Care, Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht. In het register ingeschreven onder RVG 16447.

Fabrikant

Fabrikant: Delpharm Gaillard, Gaillard, Frankrijk

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien en goedgekeurd in april 2013.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK