Repaglinide Arrow 1 mg tabletten

Illustratie van Repaglinide Arrow 1 mg tabletten
Stof(fen) Repaglinide
Toelating Nederland
Producent Arrow Generics
Verdovend Nee
ATC-Code A10BX02
Farmacologische groep Bloedglucoseverlagende geneesmiddelen, m.u.v. insuline

Vergunninghouder

Arrow Generics

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Repaglinide Arrow is een oraal antidiabeticum dat repaglinide bevat, dat helpt uw alvleesklier meer insuline aan te maken en daardoor uw gehalte aan suiker (glucose) in het bloed verlaagt.

Type 2 diabetes (suikerziekte) is een ziekte waarbij uw alvleesklier niet genoeg insuline aanmaakt om de suiker in uw bloed te reguleren of waarbij uw lichaam niet normaal reageert op de insuline die wordt aangemaakt (vroeger bekend als niet-insuline-afhankelijke diabetes mellitus of ouderdomsdiabetes).

Repaglinide Arrow wordt gebruikt om type 2 diabetes te reguleren ter aanvulling op dieetmaatregelen en lichaamsbeweging: de behandeling wordt gewoonlijk gestart indien een dieet, lichaamsbeweging en gewichtsafname alleen niet voldoende uw bloedsuiker kunnen reguleren (of verlagen).

Repaglinide Arrow kan ook met metformine, een ander geneesmiddel voor diabetes, worden gegeven.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Repaglinide Arrow niet in:

 • als u overgevoelig (allergisch) bent voor repaglinide of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel
 • als u type 1 diabetes (insuline-afhankelijke diabetes) heeft
 • als het zuurgehalte in uw lichaam is verhoogd (ketoacidose ten gevolge van diabetes)
 • als u een ernstige leveraandoening heeft
 • als u gemfibrozil inneemt (een geneesmiddel om verhoogd bloedvetgehalte te verlagen)

Als één van deze voor u van toepassing is, vertel het uw arts en neem Repaglinide Arrow niet in.

Wees extra voorzichtig met Repaglinide Arrow:

 • als u een leveraandoening heeft. Repaglinide Arrow wordt niet aanbevolen voor patiënten met een matige leveraandoening. Repaglinide Arrow mag niet ingenomen worden bij een ernstige leveraandoening (zie Neem Repaglinide Arrow niet in).
 • als u een nieraandoening heeft. Repaglinide Arrow moet voorzichtig worden gebruikt.
 • als u binnenkort een grote operatie moet ondergaan of nog niet zo lang geleden ernstig ziek bent geweest of een flinke ontsteking heeft gehad. Op zulke ogenblikken kan de controle van uw diabetes ontregeld raken.
 • als u jonger dan 18 jaar of ouder dan 75 jaar bent. Het gebruik van Repaglinide Arrow wordt niet aangeraden. Er heeft geen onderzoek plaatsgevonden bij mensen van deze leeftijden.

Vertel uw arts als één van de bovenstaande situaties op u van toepassing is. Het kan zijn dat Repaglinide Arrow niet geschikt is voor u. Overleg met uw arts.

Wanneer u een hypoglykemie krijgt

U kunt een hypoglykemie krijgen als uw bloedglucose te laag wordt. Dit kan gebeuren:

 • als u te veel Repaglinide Arrow inneemt
 • als u zich meer lichamelijk inspant dan normaal
 • als u andere geneesmiddelen inneemt of als u nier- of leverproblemen heeft (zie andere secties in rubriek 2. Wat u moet weten voordat u Repaglinide Arrow inneemt).

De tekenen die wijzen op een hypoglykemie kunnen zich plotseling voordoen en zijn onder andere: koud zweet, een koude bleke huid, hoofdpijn, snelle hartslag, misselijkheid, enorme honger hebben, tijdelijke stoornissen in het gezichtsvermogen, sufheid, ongewone vermoeidheid en zwakte, zenuwachtigheid of beven, angstgevoelens, verwardheid, concentratiestoornissen.

Als uw bloedglucose laag is of als u een hypoglykemie voelt opkomen: eet druivensuikertabletten of een tussendoortje of een drank met veel suiker en ga daarna rusten.

Wanneer de symptomen van hypoglykemie verdwenen zijn of wanneer uw bloedglucose stabiel wordt, ga verder met uw Repaglinide Arrow-behandeling.

Vertel de mensen in uw omgeving dat u diabetes heeft en dat zij, wanneer u flauwvalt

(bewusteloos bent) wegens een hypoglykemie, u op uw zij moeten leggen en meteen medische hulp moeten inroepen. Ze mogen u niets te eten of te drinken geven. U zou kunnen stikken.

 • Wanneer een ernstige hypoglykemie onbehandeld blijft, kan dat leiden tot hersenbeschadiging (tijdelijk of blijvend) of zelfs de dood tot gevolg hebben.
 • Bespreek met uw arts wanneer u een hypoglykemie heeft gehad waardoor u bent flauwgevallen, of indien u vaak hypoglykemieën heeft. Misschien moet u de dosis van Repaglinide Arrow, de hoeveelheid voedsel die u eet of de mate van lichamelijke inspanning aanpassen.

Als uw bloedglucose te hoog wordt

Uw bloedglucose kan te hoog worden (hyperglykemie). Dit kan gebeuren:

 • als u te weinig Repaglinide Arrow heeft ingenomen
 • als u een infectie of koorts heeft
 • als u meer dan normaal eet
 • als u zich minder lichamelijk inspant dan normaal.

De tekenen die daarop wijzen doen zich geleidelijk voor en zijn onder andere: vaak plassen, dorst, een droge huid en een droge mond. Overleg met uw arts. Misschien moet u de dosis van Repaglinide Arrow, de hoeveelheid voedsel die u eet of de mate van lichamelijke inspanning aanpassen.

Gebruik met andere geneesmiddelen

U kunt Repaglinide Arrow innemen met metformine, een ander geneesmiddel voor diabetes, als uw arts dit heeft voorgeschreven.

Als u gemfibrozil (om het verhoogde bloedvetgehalte te verlagen) inneemt mag u Repaglinide Arrow niet innemen.

Uw lichaamsreactie op Repaglinide Arrow kan veranderen als u andere geneesmiddelen gebruikt, in het bijzonder:

 • Monoamineoxidase-remmers (MAO-remmers) (bij behandeling van depressie)
 • Bètablokkers (bij behandeling van hoge bloeddruk of hartklachten)
 • ACE-remmers (bij behandeling van hartklachten)
 • Salicylaten (bv. aspirine)
 • Octreotide (bij behandeling van patiënten met kanker)
 • Niet-steroide anti-inflammatoire middelen (NSAID) (een soort pijnstiller)
 • Steroïden (anabole steroïden en corticosteroïden – bij bloedarmoede of bij behandeling van ontsteking)
 • Orale anticonceptiemiddelen (“de pil”)
 • Andere middelen voor diabetes
 • Thiaziden (diuretica of “plastabletten”)
 • Danazol (bij behandeling van borstcysten en endometriose)
 • Schildklierproducten (bij behandeling van een te laag schildklierhormoongehalte)
 • Sympathicomimetica (bij behandeling van astma)
 • Clarithromycine, trimethoprim en rifampicine (antibiotica)
 • Itraconazol en ketoconazol (geneesmiddelen tegen schimmels)
 • Gemfibrozil (bij behandeling van verhoogde bloedvetwaarden)
 • Ciclosporine (gebruikt om het immuunsysteem te onderdrukken)
 • Fenytoïne, carbamazepine en fenobarbital (ter behandeling van epilepsie)
 • St Janskruid (kruidengeneesmiddel).

Vertel uw arts of apotheker als u één van deze geneesmiddelen of geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen, kort geleden heeft gebruikt of van plan bent te gebruiken.

Gebruik van Repaglinide Arrow met voedsel en drank

Neem Repaglinide Arrow voor elke hoofdmaaltijd in. Alcohol kan de werking van Repaglinide Arrow om de bloedglucose te verlagen, veranderen. Wees alert op symptomen van een te laag bloedglucose (hypoglykemie).

Zwangerschap en borstvoeding

U mag Repaglinide Arrow niet innemen wanneer u zwanger bent of probeert zwanger te worden. Raadpleeg uw arts zo spoedig mogelijk als u zwanger bent of probeert zwanger te worden tijdens de behandeling.

U mag Repaglinide Arrow niet innemen als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Uw rijvaardigheid of vermogen om machines te bedienen kan afnemen als uw bloedglucose te laag of te hoog is. Houd hiermee rekening dat u uzelf en anderen in gevaar kunt brengen. Vraag uw arts of u kunt rijden of machines bedienen:

 • als u vaak een hypoglykemie heeft
 • als u weinig of geen waarschuwingssignalen van een hypoglykemie heeft.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van dit geneesmiddel nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Uw arts zal uw dosis bepalen.

 • De normale aanvangsdosis is 0,5 mg voor elke hoofdmaaltijd. Neem de tabletten in met een glas water direct voor of tot 30 minuten voor elke hoofdmaaltijd. Als u op een dag een maaltijd overslaat of toevoegt moet u ook de dosis voor die maaltijd overslaan of toevoegen, volgens de aanbevelingen van uw arts.
 • De dosis kan door uw arts verhoogd worden tot maximaal 4 mg, in te nemen direct voor of tot 30 minuten voor iedere hoofdmaaltijd. De aanbevolen maximale dosis per dag is 16 mg. Neem nooit meer Repaglinide Arrow in dan is voorgeschreven door uw arts.

Wat u moet doen als u meer Repaglinide Arrow tabletten heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u te veel tabletten inneemt kan dit leiden tot een te laag bloedsuiker, waardoor een hypoglykemie optreedt. Zie Wanneer u een hypoglykemie krijgt in rubriek 2 van deze bijsluiter om te weten wat een hypoglykemie is en hoe deze te behandelen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Repaglinide Arrow tabletten in te nemen

Wanneer u een dosis bent vergeten, neem de volgende dosis zoals gebruikelijk - neem geen dubbele dosis.

Als u stopt met het innemen van Repaglinide Arrow

Besef dat het gewenste effect niet bereikt wordt als u stopt met het innemen van Repaglinide Arrow. Uw diabetes kan verergeren. Als een verandering van uw behandeling nodig is, neem eerst contact op met uw arts.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van Repaglinide Arrow, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Repaglinide Arrow bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Alle geneesmiddelen kunnen allergische reacties veroorzaken, hoewel ernstige allergische reacties zeer zeldzaam zijn. U moet stoppen met het innemen van Repaglinide Arrow tabletten en onmiddellijk uw arts raadplegen als u plotseling last krijgt van piepende ademhaling, zwelling van oogleden, gezicht of lippen, uitslag, gevlekte huid of jeuk (vooral over uw hele lichaam). Dit kunnen tekenen zijn van een ernstige allergische reactie (anafylactische reactie).

Mogelijke bijwerkingen

Vaak (kan tot 1 patiënt op 10 treffen):

 • Hypoglykemie (zie Wanneer u een hypoglykemie krijgt). Het risico om een hypo te krijgen kan toenemen als u andere geneesmiddelen inneemt
 • Buikpijn
 • Diarree

Zelden (kan tot 1 patiënt op 1.000 treffen):

 • Acuut coronair syndroom (maar de relatie met het geneesmiddel is onduidelijk).

Zeer zelden (kan tot 1 patiënt op 10.000 treffen):

 • Gezichtsstoornissen
 • Ernstige leveraandoeningen, abnormale leverfunctie, toename van de leverenzymen in uw bloed.
 • Allergie (zoals zwelling, ademhalingsmoeilijkheden, hartkloppingen, duizeligheid, zweten, die tekenen zouden kunnen zijn van een anafylactische reactie). Raadpleeg onmiddellijk een arts.
 • Verstopping
 • Braken

Onbekende frequentie

 • Zich ziek voelen (misselijkheid)
 • Overgevoeligheid (die de vorm kan aannemen van uitslag, jeuk, roodheid, zwelling van de huid)
 • Hypoglykemisch coma of bewusteloosheid (zeer ernstige aanvallen van een laag bloedglucose - zie Wanneer u een hypoglykemie krijgt). Raadpleeg onmiddellijk een arts

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik uw geneesmiddel niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de blister en de kartonnen buitenverpakking na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Repaglinide Arrow

 • Het werkzame bestanddeel is repaglinide (iedere tablet bevat 0,5, 1 of 2 mg repaglinide)
 • De andere bestanddelen zijn microkristallijne cellulose, watervrij calciumwaterstoffosfaat, maïszetmeel, natriumcroscarmellose, glycerol, magnesiumstearaat, meglumine, poloxameer, povidon. De 1 mg tabletten bevatten tevens geel ijzeroxide (E172) en de 2 mg tabletten bevatten tevens rood ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Repaglinide Arrow er uit en wat is de inhoud van de verpakking

De 0,5 mg tabletten zijn witte tot gebroken witte, ronde convexe tabletten, met ‘R5’ op één kant en ‘>’ op de andere kant.

De 1 mg tabletten zijn gele, ronde convexe tabletten, met ‘R1’ op één kant en ‘>’ op de andere kant.

De 2 mg tabletten zijn roze, ronde convexe tabletten, met ‘R2’ op één kant en ‘>’ op de andere kant.

De tabletten zijn beschikbaar in blisterverpakking van 30, 90, 100, 120, 270 of 360 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Arrow ApS

Sankt Peders Stræde 2,1. 4000 Roskilde Denemarken.

Fabrikanten

Arrow Pharm (Malta) Limited, HF 62, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, BBG 3000, Malta Selamine Ltd. T/A Arrow Generics Ltd., Unit 4/5, Willsborough Cluster, Clonshaugh Industrial Estate, Clonshaugh, Dublin 17, Ierland

Juta Pharma GmbH, Gutenbergstrasse 13, 24941 Flensburg, Duitsland Medicofarma S.A., 97 Kozienicka Str., 26-600 Radom, Polen

Arrow Generiques SAS, 26, Avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Frankrijk

In het register ingeschreven onder:  
Repaglinide Arrow 0,5 mg tabletten RVG 103471
Repaglinide Arrow 1 mg tabletten RVG 103476
Repaglinide Arrow 2 mg tabletten RVG 103477

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België Repaglinide Arrow 0.5, 1 en 2 mg Tabletten
Cyprus Repaglinide Arrow 0.5, 1 en 2 mg Tablets
Duitsland Repaglinid Arrow 0,5, 1 en 2 mg Tabletten
Frankijk Répaglinide Arrow 0.5, 1 en 2 mg comprimés
Hongarije Repaglinid Arrow 0.5, 1 en 2 mg tabletta
Ierland Repaglinide Arrow 0.5, 1 en 2 mg Tablets
Italië Repaglinide Arrow 0.5, 1 en 2 mg compresse
Malta Repaglinide Arrow 0.5, 1 en 2 mg Tablets
Nederland Repaglinide Arrow 0,5, 1 en 2 mg tabletten
Polen Repaglinide Arrow
Slovenië Repaglinid Arrow 0,5, 1 en 2 mg tablete
Slowakije Repaglinid Arrow 0.5, 1 en 2 mg tablety
Spanje Repaglinida Arrow 0.5, 1 en 2 mg Comprimidos
Tsjechië Repaglinid Arrow 0,5, 1 en 2 mg tablety
Zweden Repaglinid Arrow 0.5, 1 en 2 mg tabletter

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in januari 2012.

Advertentie

Stof(fen) Repaglinide
Toelating Nederland
Producent Arrow Generics
Verdovend Nee
ATC-Code A10BX02
Farmacologische groep Bloedglucoseverlagende geneesmiddelen, m.u.v. insuline

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.