Prandin 0,5 mg tabletten | Nederland

Prandin 0,5 mg tabletten

Producent: Novo Nordisk A/S

Standaard geneesmiddelen Mens
Stof(fen)
Repaglinide
Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Datum van goedkeuring 29.01.2001
Afgiftestatus Verstrekking door een (openbare) apotheek
Recept status Geneesmiddelen voor eenmalige verstrekking op medisch recept
Farmacologische groep Bloedglucoseverlagende geneesmiddelen, m.u.v. insuline

Alles om te weten

Vergunninghouder

Novo Nordisk A/S

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • U heeft diabetes type 1.
 • Het zuurgehalte in uw bloed is verhoogd (ketoacidose ten gevolge van diabetes).
 • U heeft een ernstige leveraandoening.
 • U neemt gemfibrozil in (een geneesmiddel om verhoogd bloedvetgehalte te verlagen).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt:

 • Als u een leveraandoening heeft. Prandin wordt niet aanbevolen voor patiënten met een matige leveraandoening. Prandin mag niet ingenomen worden bij een ernstige leveraandoening (zie
  Wanneer mag u dit middel niet innemen?).
 • Als u een nieraandoening heeft. Prandin moet voorzichtig worden gebruikt.
 • Als u binnenkort een grote operatie moet ondergaan of nog niet zo lang geleden ernstig ziek bent geweest of een flinke ontsteking heeft gehad. Op zulke ogenblikken kan de regulatie van uw diabetes ontregeld raken.
 • Als u jonger dan 18 jaar of ouder dan 75 jaar bent, wordt het gebruik van Prandin niet aangeraden. Prandin werd niet onderzocht bij deze leeftijdsgroepen.

Vertel het uw arts als één van de bovenstaande situaties op u van toepassing is. Het kan zijn dat Prandin niet geschikt is voor u. Overleg met uw arts.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Neem dit geneesmiddel niet in wanneer u jonger dan 18 jaar bent.

Wanneer u een hypo (lage bloedsuiker) krijgt

U kunt een hypo (verkorte term voor hypoglykemie) krijgen als uw bloedsuikerspiegel te laag wordt. Dit kan gebeuren:

 • als u te veel Prandin inneemt.
 • als u meer lichaamsbeweging heeft dan gewoonlijk.
 • als u andere geneesmiddelen inneemt of als u lever- of nierproblemen heeft (zie andere secties in rubriek 2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?).

De waarschuwingsverschijnselen van een hypo kunnen zich plotseling voordoen en zijn onder andere:

koud zweet, een koele bleke huid, hoofdpijn, snelle hartslag, misselijkheid, erg hongerig zijn, tijdelijke stoornissen in het gezichtsvermogen, sufheid, ongewone vermoeidheid en zwakte, zenuwachtigheid of beven, angstgevoelens hebben, verwardheid, concentratiestoornissen.

Als uw bloedsuikerspiegel laag is of als u een hypo voelt opkomen: eet druivensuikertabletten of een tussendoortje of een drank met hoog suikergehalte en ga daarna rusten.

Wanneer de verschijnselen van hypoglykemie verdwenen zijn of wanneer uw bloedsuikerspiegel stabiel is geworden, ga verder met uw Prandin-behandeling.

Vertel de mensen in uw omgeving dat u diabetes heeft en dat zij, als u flauwvalt (het bewustzijn verliest) door een hypo, u op uw zij moeten leggen en meteen medische hulp moeten inroepen. Ze mogen u niets te eten of te drinken geven. U zou kunnen stikken.

 • Wanneer een ernstige hypoglykemie onbehandeld blijft, kan dat leiden tot hersenbeschadiging (tijdelijk of blijvend) of zelfs de dood tot gevolg hebben.
 • Bespreek met uw arts wanneer u een hypo heeft gehad waardoor u bent flauwgevallen, of indien u vaak hypo’s heeft. Misschien moet u de dosis van Prandin, de hoeveelheid voedsel die u eet of de mate van lichamelijke inspanning aanpassen.

Als uw bloedsuikerspiegel te hoog wordt

Uw bloedsuikerspiegel kan te hoog worden (hyperglykemie). Dit kan gebeuren:

 • als u te weinig Prandin heeft ingenomen
 • als u een infectie of koorts heeft
 • als u meer dan normaal eet
 • als u minder lichaamsbeweging heeft dan gewoonlijk.

De waarschuwingsverschijnselen van een te hoge bloedsuiker doen zich geleidelijk voor en zijn onder andere: vaak plassen, dorst, een droge huid en een droge mond. Overleg met uw arts. Misschien moet u de dosis van Prandin, de hoeveelheid voedsel die u eet of de mate van lichamelijke inspanning aanpassen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Prandin nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

U kunt Prandin innemen met metformine, een ander geneesmiddel voor diabetes, als uw arts dit heeft voorgeschreven. Als u gemfibrozil (om het verhoogde bloedvetgehalte te verlagen) inneemt mag u Prandin niet innemen.

Uw lichamelijke reactie op Prandin kan veranderen als u andere geneesmiddelen gebruikt, in het bijzonder:

 • Monoamineoxidase-remmers (MAO-remmers) (voor de behandeling van depressie)
 • Bètablokkers (voor de behandeling van hoge bloeddruk of hartklachten)
 • ACE-remmers (voor de behandeling van hartklachten)
 • Salicylaten (bijv. aspirine)
 • Octreotide (voor de behandeling van kanker)
 • Niet-steroïde anti-inflammatoire middelen (NSAID) (een soort pijnstiller)
 • Steroïden (anabole steroïden en corticosteroïden – gebruikt bij bloedarmoede of voor de behandeling van ontsteking)
 • Orale anticonceptiemiddelen (“de pil”)
 • Thiaziden (diureticum of “plaspil”)
 • Danazol (voor de behandeling van borstcysten en endometriose)
 • Schildklierproducten (voor de behandeling van een te laag schildklierhormoongehalte)
 • Sympathicomimetica (voor de behandeling van astma)
 • Clarithromycine, trimethoprim, rifampicine (antibiotica)
 • Itraconazol, ketoconazol (geneesmiddel ter bestrijding van schimmelinfecties)
 • Gemfibrozil (voor de behandeling van verhoogde bloedvetwaarden)
 • Ciclosporine (gebruikt om het immuunsysteem te onderdrukken)
 • Deferasirox (voor de verlaging van het ijzergehalte bij een langdurig te hoog gehalte)
 • Clopidogrel (voorkomt bloedstolsels)
 • Fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital (voor de behandeling van epilepsie)
 • St. Janskruid (kruidengeneesmiddel).

Waarop moet u letten met alcohol?

Alcohol kan het vermogen van Prandin om de bloedsuikerspiegel te verlagen, veranderen. Wees alert op waarschuwingsverschijnselen van een hypo.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

U mag Prandin niet innemen wanneer u zwanger bent of probeert zwanger te worden.

U mag Prandin niet innemen als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Uw rijvaardigheid of vermogen om machines te bedienen kan afnemen als uw bloedsuikerspiegel te laag of te hoog is. Houd er rekening mee dat u uzelf en anderen in gevaar kunt brengen. Vraag uw arts

of u kunt rijden of machines mag bedienen:

 • als u vaak een hypo heeft
 • als u weinig of geen waarschuwingsverschijnselen van een hypo heeft.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Hypoglykemie

De meest voorkomende bijwerking is hypoglykemie die tot 1 op de 10 gebruikers kan treffen (zie Wanneer u een hypo (lage bloedsuiker) krijgt in rubriek 2). Hypoglykemische bijwerkingen zijn in het algemeen mild tot matig, maar kunnen soms leiden tot een hypoglykemische bewusteloosheid of een coma. Als dit gebeurt, is er onmiddellijk medische hulp nodig.

Allergie

Allergie komt zeer zelden voor (bij minder dan 1 op 10.000 gebruikers). Verschijnselen zoals zwelling, ademhalingsmoeilijkheden, snelle hartslag, duizeligheid en zweten kunnen wijzen op een anafylactische reactie. Neem direct contact op met uw arts.

Andere bijwerkingen

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op 10 gebruikers)

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op 1.000 gebruikers)

Acuut coronair syndroom (maar de relatie met het geneesmiddel is onduidelijk).

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op 10.000 gebruikers)

 • Braken
 • Verstopping
 • Stoornissen in het zicht
 • Ernstige leveraandoeningen, abnormale leverfunctie zoals toename van de leverenzymen in uw bloed.

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

 • Overgevoeligheid (zoals uitslag, jeuk, roodheid, zwelling van de huid)
 • Misselijkheid.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is repaglinide.
 • De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose (E460), watervrij calciumwaterstoffosfaat, maïszetmeel, polacrilinekalium, povidon (polyvidon), glycerol 85%, magnesiumstearaat, meglumine, poloxameer, geel ijzeroxide (E172) alleen in de tabletten van 1 mg en rood ijzeroxide (E172) alleen in de tabletten van 2 mg.

Hoe ziet Prandin eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Prandin tabletten zijn rond en bol en gegraveerd met het Novo Nordisk logo (Apisstier). De sterkten zijn 0,5 mg, 1 mg en 2 mg. Tabletten van 0,5 mg zijn wit, de tabletten van 1 mg zijn geel en de tabletten van 2 mg zijn perzikkleurig. Er zijn vier verpakkingsgrootten verkrijgbaar. Elke verpakking bevat 30, 90, 120 of 270 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Denemarken.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu, en de website van {naam van het nationaal bureau (link)}.

Laatst bijgewerkt: 16.10.2022

Bron: Prandin 0,5 mg tabletten - Bijsluiter