Repaglinide DOUBLE-E PHARMA 2 mg tabletten

Illustratie van Repaglinide DOUBLE-E PHARMA 2 mg tabletten
Stof(fen) Repaglinide
Toelating Nederland
Producent DOUBLE-E PHARMA
Verdovend Nee
ATC-Code A10BX02
Farmacologische groep Bloedglucoseverlagende geneesmiddelen, m.u.v. insuline

Vergunninghouder

DOUBLE-E PHARMA

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Repaglinide Accord 1 mg tabletten. Repaglinide Accord Healthcare
Repaglinide DOUBLE-E PHARMA 1 mg tabletten Repaglinide DOUBLE-E PHARMA
Prandin 0,5 mg tabletten Repaglinide Novo Nordisk A/S
NovoNorm 0,5 mg tabletten Repaglinide Novo Nordisk A/S
Enyglid 1 mg tabletten Repaglinide Krka

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Repaglinide DOUBLE-E PHARMA is een oraal antidiabeticum dat repaglinide bevat, dat helpt uw alvleesklier meer insuline aan te maken waardoor uw gehalte aan suiker (glucose) in het bloed verlaagt.

Type 2 diabetes is een ziekte waarbij uw alvleesklier niet genoeg insuline aanmaakt om de suiker in uw bloed te reguleren of waarbij uw lichaam niet normaal reageert op de insuline die wordt aangemaakt (vroeger bekend als niet-insuline-afhankelijke diabetes mellitus of ouderdomsdiabetes).

Repaglinide DOUBLE-E PHARMA wordt gebruikt om type-2-diabetes te reguleren ter aanvulling op dieetmaatregelen en lichaamsbeweging: de behandeling wordt gewoonlijk gestart indien een dieet, lichaamsbeweging en gewichtsafname alleen niet voldoende zijn om uw bloedsuiker te kunnen reguleren (of verlagen). Repaglinide DOUBLE-E PHARMA kan ook met metformine, een ander geneesmiddel voor diabetes, worden gegeven.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u overgevoelig (allergisch) bent voor repaglinide of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • als u type-1-diabetes (insuline-afhankelijke diabetes) heeft
 • als het zuurgehalte in uw lichaam is verhoogd (ketoacidose ten gevolge van diabetes)
 • als u een ernstige leveraandoening heeft
 • als u gemfibrozil inneemt (een geneesmiddel om verhoogd bloedvetgehalte te verlagen).

Repaglinide DOUBLE-E PHARMA – PIL – Nederlands – 03/2013

Als één van deze situaties op u van toepassing is, vertel het uw arts en neem Repaglinide DOUBLE-E PHARMA niet in.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • als u een leveraandoening heeft. Repaglinide wordt niet aanbevolen voor patiënten met een matige leveraandoening. Repaglinide mag niet ingenomen worden bij een ernstige leveraandoening (zie Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?).
 • als u een nieraandoening heeft. Repaglinide moet voorzichtig worden gebruikt.
 • als u binnenkort een grote operatie moet ondergaan of nog niet zo lang geleden ernstig ziek bent geweest of een flinke ontsteking heeft gehad. Op zulke ogenblikken kan de regulatie van uw diabetes ontregeld raken.
 • als u jonger dan 18 jaar of ouder dan 75 jaar bent, wordt het gebruik van Repaglinide niet aangeraden. Er heeft geen onderzoek plaatsgevonden bij mensen van deze leeftijden.

Vertel uw arts als één van de bovenstaande situaties op u van toepassing is. Het kan zijn dat Repaglinide niet geschikt is voor u. Overleg met uw arts.

Als uw bloedglucose te laag wordt (hypoglykemie)

U kunt een hypoglykemie krijgen als uw bloedglucose te laag wordt. Dit kan gebeuren:

 • als u te veel Repaglinide inneemt
 • als u zich meer lichamelijk inspant dan normaal
 • als u andere geneesmiddelen inneemt of als u nier- of leverproblemen heeft (zie andere secties in rubriek 2).

De tekenen die wijzen op een hypoglykemie kunnen zich plotseling voordoen en zijn onder andere: koud zweet, een koude bleke huid, hoofdpijn, hartkloppingen, misselijkheid, overmatig hongergevoel, tijdelijke stoornissen in het gezichtsvermogen, sufheid, ongewone vermoeidheid en zwakte, nervositeit of beven, angstgevoelens, verwardheid, concentratiestoornissen.

Als uw bloedglucose laag is of als u een hypoglykemie voelt opkomen, eet dan druivensuikertabletten, een tussendoortje of neem een drank met veel suiker en ga daarna rusten.

Wanneer de symptomen van hypoglykemie verdwenen zijn of wanneer uw bloedglucose stabiel wordt, kunt u verdergaan met uw Repaglinide-behandeling.

Vertel de mensen in uw omgeving dat u diabetes heeft en dat, wanneer u flauwvalt (bewusteloos bent) wegens een hypoglykemie, zij u op uw zij moeten leggen en meteen medische hulp moeten inroepen. Ze mogen u niets te eten of te drinken geven. U zou kunnen stikken.

 • Wanneer een ernstige hypoglykemie onbehandeld blijft, kan dat leiden tot hersenbeschadiging (tijdelijk of blijvend) of zelfs de dood tot gevolg hebben.
 • Bespreek met uw arts wanneer u een hypoglykemie heeft gehad waardoor u bent flauwgevallen, of indien u vaak hypoglykemieën heeft. Misschien moet u de dosis Repaglinide, de hoeveelheid voedsel die u eet of de mate van lichamelijke inspanning aanpassen.

Als uw bloedglucose te hoog wordt (hyperglykemie)

Uw bloedglucose kan te hoog worden (hyperglykemie). Dit kan gebeuren:

 • als u te weinig Repaglinide heeft ingenomen
 • als u een infectie of koorts heeft
 • als u meer eet dan normaal
 • als u zich minder lichamelijk inspant dan normaal.

Repaglinide DOUBLE-E PHARMA – PIL – Nederlands – 03/2013

De tekenen die daarop wijzen doen zich geleidelijk voor en zijn onder andere: vaak plassen, dorst, een droge huid en een droge mond. Overleg met uw arts. Misschien moet u de dosis Repaglinide, de hoeveelheid voedsel die u eet of de mate van lichamelijke inspanning aanpassen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Repaglinide nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

U kunt Repaglinide innemen met metformine, een ander geneesmiddel voor diabetes, als uw arts dit heeft voorgeschreven. Als u gemfibrozil (om het verhoogde bloedvetgehalte te verlagen) inneemt, mag u Repaglinide niet innemen.

Uw lichaamsreactie op Repaglinide kan veranderen als u andere geneesmiddelen gebruikt, in het bijzonder:

 • Monoamineoxidase-remmers (MAO-remmers) (bij behandeling van depressie)
 • Bètablokkers (bij behandeling van hoge bloeddruk of hartklachten)
 • ACE-remmers (bij behandeling van hartklachten)
 • Salicylaten (bv. aspirine)
 • Octreotide (bij behandeling van kanker)
 • Niet-steroidale anti-inflammatoire middelen (NSAID) (een soort pijnstiller)
 • Steroïden (anabole steroïden en corticosteroïden - bij bloedarmoede of bij behandeling van ontsteking)
 • Orale anticonceptiemiddelen (“de pil”)
 • Thiaziden (diureticum of middel dat de uitscheiding van water door de nieren bevordert)
 • Danazol (bij behandeling van borstcysten en endometriose)
 • Schildklierproducten (bij behandeling van een te laag schildklierhormoongehalte)
 • Sympathicomimetica (bij behandeling van astma)
 • Clarithromycine, trimethoprim, rifampicine (antibiotica)
 • Itraconazol, ketoconazol (geneesmiddel ter bestrijding van schimmelinfecties)
 • Gemfibrozil (bij behandeling van verhoogde bloedvetwaarden)
 • Ciclosporine (gebruikt om het immuunsysteem te onderdrukken)
 • Fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital (ter behandeling van epilepsie)
 • St Janskruid (kruidengeneesmiddel).

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Neem Repaglinide voor elke hoofdmaaltijd in. Alcohol kan de werking van Repaglinide om de bloedglucose te verlagen, veranderen. Wees alert op symptomen van een te laag bloedglucose (hypoglykemie).

Zwangerschap en borstvoeding

U mag Repaglinide niet innemen wanneer u zwanger bent of probeert zwanger te worden. Raadpleeg uw arts zo spoedig mogelijk als u zwanger bent of probeert zwanger te worden tijdens de behandeling.

U mag Repaglinide niet innemen als u borstvoeding geeft.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Repaglinide DOUBLE-E PHARMA – PIL – Nederlands – 03/2013

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Uw rijvaardigheid of vermogen om machines te bedienen kan afnemen als uw bloedglucose te laag of te hoog is. Derhalve dient u er rekening mee te houden dat u uzelf en anderen in gevaar kunt brengen. Vraag uw arts of u kunt rijden of machines bedienen:

 • als u vaak een hypoglykemie heeft
 • als u weinig of geen waarschuwingssignalen van een hypoglykemie heeft.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Uw arts zal uw dosis bepalen.

 • De normale aanvangsdosis is 0,5 mg voor elke maaltijd. Slaat u een maaltijd over, dan dient u ook uw dosis over te slaan. Neem de tabletten in met een glas water direct voor of tot 30 minuten voor elke hoofdmaaltijd.
 • De dosis kan door uw arts verhoogd worden tot maximaal 4 mg, in te nemen direct voor of tot 30 minuten voor iedere hoofdmaaltijd. De aanbevolen maximale dosis per dag is 16 mg.

Neem nooit meer Repaglinide in dan is voorgeschreven door uw arts. Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Heeft u teveel van dit middel ingenomen?

Wanneer u te veel Repaglinide heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Als u te veel tabletten inneemt kan dit leiden tot een te laag bloedsuiker, waardoor een hypoglykemie optreedt. Zie rubriek 2 ‘Als uw bloedglucose te laag wordt (hypoglykemie)’ om te weten wat een hypoglykemie is en hoe deze te behandelen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Wanneer u een dosis bent vergeten, neem de volgende dosis zoals gebruikelijk - neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Besef dat het gewenste effect niet bereikt wordt als u stopt met het innemen van Repaglinide. Uw diabetes kan verergeren. Als een verandering van uw behandeling nodig is, neem eerst contact op met uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Repaglinide DOUBLE-E PHARMA bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Mogelijke bijwerkingen

Repaglinide DOUBLE-E PHARMA – PIL – Nederlands – 03/2013

Vaak (treft 1 tot 10 gebruikers op 100)

 • Hypoglykemie (zie rubriek 2’Als uw bloedsuiker te laag wordt (hypoglykemie’). Het risico om een hypoglykemie (veroorzaakt door laag bloedsuiker) te krijgen kan toenemen als u andere geneesmiddelen inneemt
 • Buikpijn
 • Diarree.

Zelden (treft 1 tot 10 gebruikers op 10.000)

 • Acuut coronair syndroom (een acute hartkramp of (dreigend) hartinfarct)) (maar de relatie met het geneesmiddel is onduidelijk).

Zeer zelden (treft minder dan 1 gebruiker op 10.000)

 • Allergie (zoals zwelling, ademhalingsmoeilijkheden, hartkloppingen, duizeligheid, zweten, dit zouden tekenen kunnen zijn van een overgevoeligheidsreactie). Raadpleeg onmiddellijk een arts.
 • Braken
 • Verstopping (constipatie)
 • Gezichtsstoornissen
 • Ernstige leveraandoeningen, abnormale leverfunctie, toename van de leverenzymen in uw bloed.

Onbekende frequentie

 • Hypoglykemisch coma of bewusteloosheid (zeer ernstige aanvallen van een laag bloedglucose; zie rubriek 2’Als uw bloedsuiker te laag wordt (hypoglykemie’). Raadpleeg onmiddellijk een arts.
 • Overgevoeligheid (die de vorm kan aannemen van uitslag, jeuk, roodheid, zwelling van de huid)
 • Misselijkheid.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is repaglinide.

De andere stoffen in dit middel zijn:

Repaglinide DOUBLE-E PHARMA – PIL – Nederlands – 03/2013

Microkristallijne cellulose (E460), watervrij calciumwaterstoffosfaat, maïszetmeel, polacrilinekalium, povidon K90, glycerol, magnesiumstearaat, meglumine, poloxameer 407, geel ijzeroxide (E172) alleen in de tabletten van 1 mg en rood ijzeroxide (E172) alleen in de tabletten van 2 mg.

De tabletten zijn verkrijgbaar in drie verschillende sterkten. De sterkten zijn 0,5 mg, 1 mg en 2 mg.

Hoe ziet Repaglinide DOUBLE-E PHARMA eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Repaglinide DOUBLE-E PHARMA tabletten zijn rond. De tabletten van 0,5 mg zijn wit, de tabletten van 1 mg zijn geel en de tabletten van 2 mg zijn rood.

Er zijn vier verpakkingsgrootten. Elke verpakking bevat 30, 90, 120 of 270 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

DOUBLE-E PHARMA.Ltd. 7th Floor, Hume House Ballsbridge, Dublin 4, Ireland

Fabrikant

Laboratories BTT ZI de Krafft 67150 Erstein Frankrijk

Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden

Nederland

Registratienummers RVG 104418
Repaglinide DOUBLE-E PHARMA 0,5 mg tabletten:
Repaglinide DOUBLE-E PHARMA 1 mg tabletten: RVG 104419
Repaglinide DOUBLE-E PHARMA 2 mg tabletten: RVG 104420

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België: Repaglinide Apotex 0,5/1/2mg tabletten/comprimés/Tabletten Duitsland: Repaglinide DOUBLE-E PHARMA 0,5/1/2mg Tabletten Luxemburg: Répaglinide DOUBLE-E PHARMA 0,5/1/2mg comprimés Nederland: Repaglinide DOUBLE-E PHARMA 0,5/1/2mg tabletten

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2013.

Advertentie

Stof(fen) Repaglinide
Toelating Nederland
Producent DOUBLE-E PHARMA
Verdovend Nee
ATC-Code A10BX02
Farmacologische groep Bloedglucoseverlagende geneesmiddelen, m.u.v. insuline

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.