Advertentie

Auteur: Aurobindo Pharma


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Rizatriptan Aurobindo behoort tot een klasse geneesmiddelen die selectieve 5-HT1B/1D- receptoragonisten worden genoemd.

Rizatriptan Aurobindo wordt gebruikt voor de behandeling van de hoofdpijnfase van een migraineaanval bij volwassenen.

Behandeling met Rizatriptan Aurobindo:

Vermindert zwelling van de bloedvaten rondom de hersenen. De hoofdpijn van een migraineaanval ontstaat door deze zwelling.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U heeft een matig-ernstig of ernstig verhoogde bloeddruk of licht verhoogde bloeddruk die niet met geneesmiddelen onder controle kan worden gebracht.
 • U heeft een hartaandoening of heeft dit ooit gehad, zoals een hartaanval of pijn op de borst

(angina pectoris), of u heeft symptomen gehad die verband houden met een hartaandoening.

 • U heeft ernstige lever- of nierproblemen.
 • U heeft een beroerte (CVA) gehad of u heeft voorbijgaand zuurstofgebrek in de hersenen (TIA) gehad.
 • U heeft problemen met verstoppingen in uw slagaders (perifere vaatziekte).
 • U gebruikt momenteel monoamineoxidase (MAO)-remmers zoals moclobemide, fenelzine, tranylcypromine of pargyline (middelen tegen depressie), linezolid (een antibioticum) of u heeft in de afgelopen 2 weken een MAO-remmer gebruikt.
 • U gebruikt momenteel ergotaminepreparaten, zoals ergotamine of dihydro-ergotamine voor de behandeling van uw migraine of methysergide om een migraineaanval te voorkomen.
 • U gebruikt geneesmiddelen uit dezelfde klasse, zoals sumatriptan, naratriptan of zolmitriptan om uw migraine te behandelen (zie Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?).

Als u twijfelt of één of meerdere van bovenstaande punten op u van toepassing zijn, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Rizatriptan Aurobindo gaat gebruiken.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt:

 • als u een van de volgende risicofactoren voor een hartaandoening heeft, zoals hoge bloeddruk of diabetes (suikerziekte), u rookt of nicotinevervangers gebruikt, in uw familie hartaandoeningen voorkomen, u een man bent van boven de 40 jaar, u een vrouw in de overgang bent
 • als u nier- of leverproblemen heeft
 • als u een hartritmestoornis heeft (bundeltakblok)
 • als u allergieën heeft of heeft gehad
 • als uw hoofdpijn gepaard gaat met duizeligheid, moeite met lopen, gebrek aan coördinatie of slapte in arm en been
 • als u kruidenpreparaten gebruikt die Sint-Janskruid bevatten
 • als u allergische reacties heeft gehad, zoals zwelling van het gezicht, de lippen, tong en/of keel, die ademhalingsproblemen en/of problemen met slikken kunnen veroorzaken (angiooedeem)
 • als u selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI’s), zoals sertraline, escitalopram oxalaat en fluoxetine, of serotonine-norepinefrine-heropnameremmers (SNRI’s), zoals venlafaxine en duloxetine, gebruikt tegen depressie
 • als u kortdurende symptomen heeft gehad, waaronder pijn op de borst en benauwdheid.

Bij overmatig gebruik van Rizatriptan Aurobindo is chronische dagelijkse hoofdpijn/ verergering van de hoofdpijn gemeld. Neem in zulke gevallen contact op met uw arts, want stopzetting van het geneesmiddel kan noodzakelijk zijn.

Vertel uw arts of apotheker over uw symptomen. Uw arts zal bepalen of u migraine heeft. U mag Rizatriptan Aurobindo alleen voor een migraineaanval gebruiken. Rizatriptan Aurobindo mag niet worden gebruikt ter behandeling van hoofdpijnen die door andere, mogelijk ernstigere aandoeningen worden veroorzaakt.

Neemt u naast Rizatriptan Aurobindo nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook als u kruidengeneesmiddelen gebruikt of geneesmiddelen die u normaal gebruikt voor migraine. De reden hiervoor is dat Rizatriptan Aurobindo de werking van sommige andere geneesmiddelen kan beïnvloeden. Ook kunnen andere geneesmiddelen invloed hebben op de werking van Rizatriptan Aurobindo.

Neemt u naast Rizatriptan Aurobindo nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Neem Rizatriptan Aurobindo niet in:

 • als u al een 5-HT1B/1D-agonist (soms aangeduid als 'triptanen') gebruikt, zoals sumatriptan, naratriptan of zolmitriptan.
 • als u een monoamineoxidase (MAO)-remmer gebruikt, zoals moclobemide, fenelzine, tranylcypromine, linezolid of pargyline, of wanneer het minder dan twee weken geleden is dat u gestopt bent met het gebruik van een MAO-remmer.
 • als u ergotaminepreparaten zoals ergotamine of dihydro-ergotamine gebruikt voor de behandeling van uw migraine.
 • als u methysergide gebruikt ter voorkoming van een migraineaanval.

Wanneer bovengenoemde geneesmiddelen in combinatie met Rizatriptan Aurobindo worden ingenomen, bestaat er een grotere kans op bijwerkingen.

Wacht na gebruik van Rizatriptan Aurobindo minstens 6 uur alvorens ergotaminepreparaten zoals ergotamine of dihydro-ergotamine of methysergide te gebruiken.

Wacht na gebruik van ergotaminepreparaten minstens 24 uur alvorens Rizatriptan Aurobindo te gebruiken.

Vraag uw arts naar instructies voor en de risico’s van gebruik van Rizatriptan Aurobindo

 • als u propranolol gebruikt (zie rubriek 3: Hoe gebruikt u dit middel?).
 • als u SSRI’s, zoals sertraline, escitalopramoxalaat en fluoxetine, of SNRI’s, zoals venlafaxine en duloxetine gebruikt, tegen depressie.

Als Rizatriptan Aurobindo met voedsel wordt ingenomen, kan het langer duren voordat Rizatriptan Aurobindo gaat werken. Hoewel het beter is om Rizatriptan Aurobindo in te nemen op de lege maag, kan het ook worden ingenomen als u al gegeten heeft.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Het is niet bekend of Rizatriptan Aurobindo schadelijk voor een ongeboren baby is als het door een zwangere vrouw wordt gebruikt.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Vermijd het geven van borstvoeding in de 24 uur nadat u een tablet heeft ingenomen.

Gebruik bij kinderen

Het gebruik van Rizatriptan Aurobindo tabletten bij kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt niet aanbevolen.

Gebruik bij patiënten ouder dan 65 jaar

Er zijn geen volledige studies verricht om de veiligheid en effectiviteit van Rizatriptan Aurobindo bij patiënten ouder dan 65 jaar vast te stellen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Na het gebruik van Rizatriptan Aurobindo kunt u zich slaperig of duizelig voelen. Als dit gebeurd bestuur dan geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines of ander gereedschap.

Rizatriptan Aurobindo bevat lactosemonohydraat, een soort suiker. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde soorten suiker niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Rizatriptan Aurobindo wordt gebruikt voor de behandeling van migraineaanvallen. Neem Rizatriptan Aurobindo zo snel mogelijk na het begin van uw migrainehoofdpijn in. Gebruik het niet ter voorkoming van een migraineaanval.

De gebruikelijke dosering is 10 mg.

Gebruik de 5 mg dosis Rizatriptan Aurobindo als u momenteel propranolol gebruikt of als u nier- of leverproblemen heeft. Wacht minstens 2 uur na de inname van propranolol met het innemen van Rizatriptan Aurobindo en neem niet meer dan 2 doses per periode van 24 uur.

Rizatriptan Aurobindo (rizatriptanbenzoaat)-tabletten zijn voor oraal gebruik (inname via de mond) en moeten in hun geheel en met vloeistof doorgeslikt worden.

Rizatriptan Aurobindo is ook verkrijgbaar als een in de mond oplosbare smelttablet (ook wel oraal lyofilisaat genoemd) van 5 mg of 10 mg. De smelttablet kan gebruikt worden wanneer u geen vloeistof tot uw beschikking heeft, of om de misselijkheid en het braken te voorkomen die kunnen volgen op de inname van tabletten met vloeistof.

Als de migraine binnen 24 uur terugkomt

Bij sommige patiënten kunnen de migrainesymptomen binnen 24 uur terugkomen. Als de migraine bij u terugkomt, kunt u nog een dosis Rizatriptan Aurobindo innemen. Wel moet u tussen de doses minstens 2 uur wachten.

Als u na 2 uur nog steeds migraine heeft

Als u bij een migraineaanval niet op Rizatriptan Aurobindo reageert, neem dan niet nog een tablet in voor de behandeling van diezelfde aanval. Als u tijdens een migraineaanval niet gereageerd heeft op Rizatriptan Aurobindo, is er een kans dat u bij een volgende aanval wel weer op Rizatriptan Aurobindo reageert.

Neem niet meer dan 2 doses Rizatriptan Aurobindo per periode van 24 uur (neem bijvoorbeeld niet meer dan twee tabletten of smelttabletten van 10 mg of 5 mg per periode van 24 uur).Wacht altijd minstens 2 uur tussen de doses.

Als uw migraine erger wordt, neem dan contact op met uw arts

Als u te veel tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Neem de verpakking van het geneesmiddel mee.

Tekenen van overdosering kunnen onder andere zijn: duizeligheid, sufheid, braken, flauwvallen en een trage hartslag.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen bij gebruik van dit geneesmiddel.

In onderzoek bij volwassenen waren de meest gemelde bijwerkingen duizeligheid, slaperigheid en vermoeidheid.

Vaak (komt voor bij 1 op de 10 patiënten)

 • tintelend gevoel (paresthesie), hoofdpijn, verminderde gevoeligheid van de huid (hypoesthesie), verminderde scherpheid van geest, trillen
 • hartkloppingen (palpitaties), snelle hartslag (tachycardie)
 • blozen (kortdurende roodheid in het gezicht), opvliegers, transpireren
 • keelklachten, moeilijk ademen (dyspneu)
 • zich ziek voelen (misselijkheid), droge mond, overgeven, diarree
 • plaatselijk gevoel van zwaarte
 • buikpijn, pijn op de borst
 • Uitslag

Soms (komt voor bij 1 op de 100 patiënten)

 • gevoel van onevenwicht bij het lopen (ataxie), duizeligheid (vertigo), wazig zien
 • verwardheid, slapeloosheid, nervositeit
 • hoge bloeddruk (hypertensie), dorst, slechte spijsvertering (dyspepsie)
 • jeuk, netelroos, allergische reactie (overgevoeligheid); zwelling van het gezicht, lippen, tong en/of keel wat moeilijk ademen en/of slikken kan veroorzaken (angio-oedeem)
 • nekpijn, plaatselijk gevoel van beklemming, stijfheid, spierzwakte.

Zelden (komt voor bij 1 op de 1000 patiënten)

 • vieze smaak in de mond
 • flauwvallen (syncope), een syndroom dat "serotoninesyndroom" wordt genoemd en dat bijwerkingen als coma, bloeddrukschommelingen, extreem hoge lichaamstemperatuur, gebrek aan spiercoördinatie, agitatie en hallucinaties kan veroorzaken
 • aangezichtspijn, piepende ademhaling
 • plotselinge levensbedreigende allergische reactie (anafylaxie) met of zonder koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse)
 • samentrekking van de bloedvaten van het hart, hartaanval en beroerte. Deze komen vooral voor bij patiënten met risicofactoren voor hart- en vaatziekten (hoge bloeddruk, diabetes, roken, gebruik van nicotinevervangers, hartziekte of beroerte in de familie, hartritmestoornis (bundeltakblok), of wanneer u een man ouder dan 40 jaar bent of een vrouw in de overgang).

Niet bekend (op basis van de beschikbare gegevens kan de frequentie niet worden bepaald)

 • toevallen (stuipen/convulsies)
 • samentrekking van bloedvaten in handen en voeten, met koudheid en gevoelloosheid
 • samentrekking van de bloedvaten in de dikke darm, wat buikpijn kan veroorzaken
 • spierpijn
 • veranderingen in het ritme of de snelheid van de hartslag (aritmie), langzame hartslag (bradycardie), afwijkingen van het elektrocardiogram (een onderzoek dat de elektrische activiteit van uw hart meet).

Als u symptomen van het serotoninesyndroom, een allergische reactie, hartaanval of beroerte krijgt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Als u na inname van Rizatriptan Aurobindo symptomen krijgt die op een allergische reactie zouden kunnen wijzen (bijvoorbeeld uitslag of jeuk), moet u direct contact opnemen met uw arts.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking, na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is rizatriptan.

Elke tablet bevat 7,265 mg rizatriptanbenzoaat, overeenkomend met 5 mg rizatriptan. Elke tablet bevat 14,530 mg rizatriptanbenzoaat, overeenkomend met 10 mg rizatriptan.

De andere stoffen in dit middel zijn: Microkristallijne cellulose [E460], lactosemonohydraat (zie rubriek 2), maïszetmeel, rood ijzeroxide [E172], gepregelatineerd zetmeel en magnesiumstearaat.

Tablet.

Rizatriptan Aurobindo 5 mg

Lichtroze gekleurde ronde, afgeplatte, met schuine kanten ongecoate tabletten met ‘X’ gegraveerd aan de ene kant en ‘13’ en aan de andere kant. Tablet kan gevlekt zijn.

Rizatriptan Aurobindo 10 mg

Lichtroze gekleurde ronde, afgeplatte, met schuine kanten ongecoate tabletten met ‘X’ gegraveerd aan de ene kant en ‘14’ en aan de andere kant. Tablet kan gevlekt.

Rizatriptan Aurobindo tabletten zijn verkrijgbaar in Polyamide/aluminium/PVC/ Aluminium blisterverpakkingen van 1, 2, 3, 6, 12 en 18 tabletten.

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

In het register ingeschreven onder:

Rizatriptan Aurobindo 5 mg, tabletten: RVG 110262

Rizatriptan Aurobindo 10 mg, tabletten: RVG 110263

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Aurobindo Pharma B.V. Molenvliet 103

3335 LH Zwijndrecht Nederland

Fabrikant

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

of

Milpharm Limited

Ares, Odyssey Business Park

West End Road

South Ruislip HA4 6QD

Verenigd Koninkrijk

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2012

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK