Salazopyrine zetpil, zetpillen 500 mg

ATC-Code
A07EC01
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Pfizer
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Alimentäres system und stoffwechsel
Therapeutische groep Antidiarrhoika und intestinale antiphlogistika/antiinfektiva
Farmacologische groep Intestinale antiphlogistika
Chemische groep Aminosalicylsäure und ähnliche mittel
Stof Sulfasalazin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Pfizer

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Sulfasalazine, het werkzame bestanddeel van SALAZOPYRINE zetpil, is een stof uit de groep van aminosalicyzuur en soortgelijke middelen. Dit zijn middelen tegen ontsteking van de darm.

SALAZOPYRINE zetpil kan worden gebruikt voor de behandeling van endeldarmontsteking (proctitis).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • als u overgevoelig bent voor sulfapyridine, 5-aminosalicylzuur, sulfonamiden (bepaalde middelen tegen infecties) of salicylaten (bepaalde pijnstillers);
 • als u een plotseling optredende ziekte heeft die berust op een stoornis in de aanmaak van de rode bloedkleurstof (acute intermitterende porfyrie);
 • als u een ernstig verstoorde lever- en/of nierfunctie heeft;
 • als u een bepaald enzym mist dat nodig is voor de afbraak van glucose (glucose-6-fosfaat-

dehydrogenase deficiëntie).

Verder mag SALAZOPYRINE niet worden gebruikt door kinderen die jonger zijn dan 2 jaar.

SALA 500SUP 017 NL PIL 11Jun2013 pagina 1

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • wanneer u lijdt aan ernstige allergie of astma.
 • wanneer uw lever of nieren minder goed werken.
 • wanneer u lijdt aan systemische juveniele reumatoïde artritis (een bepaalde vorm van jeugdreuma). Voor kinderen die hieraan lijden wordt het gebruik van SALAZOPYRINE zetpil afgeraden.
 • wanneer u last krijgt van een zere keel, koorts, bleekheid, bloeduitstortingen of geelzucht tijdens de behandeling met SALAZOPYRINE zetpil. Neem dan contact op met uw arts. Deze symptomen kunnen wijzen op onderdrukking van de aanmaak van nieuwe bloedcellen (myelosuppressie), versnelde afbraak van bloed (hemolyse) of leverschade. Uw arts zal als u een of meer van deze symptomen heeft een bloedonderzoek doen en u adviseren met de behandeling te stoppen totdat de uitslag van dit onderzoek bekend is.
 • wanneer u last krijgt van een ernstige bijwerking of overgevoeligheidsreactie. Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Uw arts zal u waarschijnlijk adviseren met de behandeling te stoppen. Soms kan bij overgevoeligheid de behandeling na enkele weken worden hervat. De dosering zal dan geleidelijk verhoogd worden.
 • bij mannen kan SALAZOPYRINE zetpil verminderde vruchtbaarheid (oligospermie) en onvruchtbaarheid veroorzaken. De vruchtbaarheid keert echter terug binnen 2 tot 3 maanden na stoppen met de behandeling.
 • wanneer u last krijgt van huiduitslag, beschadigingen aan de slijmvliezen of symptomen die duiden op een overgevoeligheidsreactie. Deze bijwerkingen kunnen voornamelijk optreden tijdens de eerste maand na het starten met de behandeling met SALAZOPYRINE zetpil. Als deze bijwerkingen optreden dient de behandeling gestaakt te worden.
 • wanneer u last krijgt van koorts, last krijgt van de lymfeklieren (lymfadenopathie). Dit kunnen de eerste symptomen zijn die duiden op een overgevoeligheidsreactie. Stop dan onmiddellijk met het gebruik van SALAZOPYRINE zetpil en neem contact op met uw arts.

Vertel het uw behandelend arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Huiduitslag met een mogelijke fatale afloop (Stevens-Johnson syndroom, toxische epidermale necrolyse) zijn gemeld bij het gebruik van SALAZOPYRINE zetpil. In het begin verschijnen roodachtige schijfachtige plekken of ronde vlekken, die vaak vergezeld gaan van blaren op de romp. Overige tekenen waar men op moet letten zijn zweren in de mond, keel, neus, genitaliën en rode en gezwollen ogen (ontsteking van het oogbindvlies, conjunctivitis).

Deze mogelijk fatale huiduitslag gaat vaak gepaard met griepachtige verschijnselen. De uitslag kan zich ontwikkelen tot wijdverbreide blaren of loslaten van de huid.

De kans op een ernstige huidreactie is het grootst gedurende de eerste maand van de behandeling.

Wanneer u het Stevens-Johnson syndroom of toxische epidermale necrolyse heeft ontwikkeld door het gebruik van SALAZOPYRINE zetpil dan mag u SALAZOPYRINE zetpil in geen geval meer gebruiken.

Wanneer er huiduitslag of deze huidsymptomen ontstaan, vraag uw arts onmiddellijk om advies en vertel hem/haar dat u dit medicijn gebruikt.

SALA 500SUP 017 NL PIL 11Jun2013 pagina 2

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast SALAZOPYRINE zetpil nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

De volgende geneesmiddelen of stoffen kunnen de werking van SALAZOPYRINE zetpil beïnvloeden:

 • antibiotica (middelen tegen bepaalde infecties). Omdat antibiotica de darmflora (bacteriën in de darmen) beïnvloeden kunnen ze de omzetting van sulfasalazine in zijn werkzame vorm verminderen en zo de werking van SALAZOPYRINE zetpil verminderen.
 • salicylaten (bepaalde pijnstillers), ijzer en colestyramine (een bepaald middel tegen een te hoog cholesterolgehalte). Deze middelen kunnen ervoor zorgen dat het werkzame bestanddeel van SALAZOPYRINE zetpil minder goed wordt opgenomen.

De werking van de volgende middelen kan door SALAZOPYRINE zetpil worden beïnvloed:

 • thiopurine 6-mercaptopurine en azathioprine (bepaalde middelen tegen ernstige ontstekingsreacties of afstotingsreacties na orgaantransplantaties). Gelijktijdig gebruik van SALAZOPYRINE zetpil kan leiden tot ernstige aandoeningen zoals verstoorde aanmaak van nieuwe bloedcellen (beenmergdepressie) en een tekort aan witte bloedlichaampjes dat gepaard gaat met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie).
 • orale anticoagulantia (via de mond in te nemen antistollingsmiddelen ter voorkoming van trombose) en orale antidiabetica (bepaalde middelen tegen suikerziekte die via de mond moeten worden ingenomen). SALAZOPYRINE zetpil kan de werking van deze middelen versterken.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

SALAZOPYRINE zetpil mag tijdens de zwangerschap alleen worden gebruikt na overleg met uw arts.

Als u borstvoeding geeft mag u SALAZOPYRINE zetpil alleen gebruiken na overleg met uw arts. De dosering zal in dit geval nooit hoger zijn dan 2 gram (4 zetpillen) per dag. SALAZOPYRINE zetpil kan in zeldzame gevallen bloed in de ontlasting of diarree bij de zuigeling veroorzaken. Indien deze verschijnselen bij de zuigeling optreden, dient borstvoeding te worden gestopt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Vermijd het besturen van voertuigen of het bedienen van machines wanneer u last krijgt van duizeligheid (zie rubriek 4. Mogelijke bijwerkingen).

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is driemaal daags een zetpil.

Vóór de start van de behandeling en regelmatig gedurende de behandeling zal uw arts uw leverfunctie en bloed uitgebreid onderzoeken. Ook zal uw arts voordat u met de behandeling begint en maandelijks

SALA 500SUP 017 NL PIL 11Jun2013 pagina 3

gedurende de eerste 3 maanden van de behandeling uw nierfunctie onderzoeken. Hierbij zal ook uw urine worden onderzocht.

Zorg ervoor dat u genoeg drinkt tijdens de behandeling met SALAZOPYRINE zetpil. Het gebruik van SALAZOPYRINE zetpil kan namelijk vorming van nierstenen tot gevolg hebben en door voldoende (niet-alcoholische dranken) te drinken kunt u de kans hierop verkleinen.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker wanneer u de SALAZOPYRINE zetpillen per ongeluk heeft ingeslikt. Symptomen van het via de mond innemen van een te hoge dosis zijn misselijkheid, braken, diarree, hoofdpijn en duizeligheid. Er kunnen ook bepaalde bloedafwijkingen optreden (methemoglobinemie of sulfhemoglobinemie). Neem eventueel, in overleg met uw arts of apotheker, alvast geactiveerde kool (Norit) in en drink veel water. Bij grote overdosering kan nierbeschadiging optreden. Door veel water te drinken kunt u nierschade beperken.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Ga door met de gebruikelijke dosering op het gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan SALAZOPYRINE zetpil bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De volgende bijwerkingen zijn waargenomen tijdens de behandeling met SALAZOPYRINE zetpil met de volgende frequenties.

Zeer vaak gemelde bijwerkingen (bij meer dan 1 op 10 patiënten) zijn:

 • maagklachten
 • misselijkheid

Vaak gemelde bijwerkingen (bij minder dan 1 op 10, maar minimaal 1 per 100 patiënten) zijn:

 • bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie)
 • duizeligheid
 • hoofdpijn
 • smaakstoornissen
 • oorsuizen (tinnitus)
 • hoest
 • (boven)buikklachten
 • diarree
SALA 500SUP 017 NL PIL 11Jun2013 pagina 4
 • braken
 • te veel eiwit in de urine (proteïnurie)
 • jeuk (pruritus)
 • gewrichtspijn (artralgie)
 • verminderde eetlust
 • koorts

Soms gemelde bijwerkingen (bij minder dan 1 op 100, maar minimaal 1 per 1000 patiënten) zijn:

 • temperatuurverhoging
 • verhoogde leverenzymen
 • bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie)
 • kortademigheid (dyspnoe)
 • haaruitval (alopecia)
 • vochtophoping in het gelaat (gezichtsoedeem)
 • huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria)
 • ernstige neerslachtigheid (depressie)

Zeer zelden gemelde bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

 • ernstige huidreacties met een mogelijke fatale afloop (ernstige allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom) en ernstige, plotselinge allergische reactie, met als verschijnselen koorts en blaren op de huid en vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse)) zijn gemeld (zie rubriek 2).

Bijwerkingen met frequentie niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) zijn:

 • blauwe verkleuring van de lippen, tong, de huid en slijmvliezen door een tekort aan zuurstof in het bloed (cyanose)
 • hartvliesontsteking (pericarditis)
 • het voorkomen van te grote rode bloedlichaampjes in het bloed (macrocytose)
 • zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose)
 • bloedarmoede door tekort aan rode bloedlichaampjes (aplastische anemie)
 • bloedarmoede door onvoldoende vorming van rode bloedlichaampjes uit hun moedercellen (megaloblastische anemie)
 • ernstige bloedafwijking gekenmerkt door een tekort aan witte of rode bloedcellen en bloedplaatjes (pancytopenie)
 • bloedarmoede als gevolg van te grote afbraak van het bloed (hemolytische anemie)
 • pijn aan de armen of benen door een zenuwaandoening (perifere neuropathie)
 • aandoening van de hersenen (encefalopathie)
 • reukstoornissen
 • toename van een bepaald soort bloedcellen in de longen (pulmonale eosinofilie)
 • ontsteking van de longblaasjes met vorming van littekenweefsel (fibroserende alveolitis)
 • ziekte van de tussenruimte in de longen (interstitiële longziekte)
SALA 500SUP 017 NL PIL 11Jun2013 pagina 5
 • verergering van een terugkerende (ernstige) ontsteking van de dikke darm gepaard gaande met koorts en het afscheiden van slijm soms met bijmenging van etter en bloed (verergering van colitis ulcerosa)
 • ontsteking van de alvleesklier gepaard gaande met heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug en misselijkheid en braken (pancreatitis)
 • aanwezigheid van kristallen in de urine (kristalurie)
 • bloed in de urine (hematurie)
 • eiwit in de urine, ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis)
 • ziektebeeld omvattende veel eiwit in de urine, te weinig eiwit in het bloed, en vochtophoping door een tekort aan bloed (nefrotisch syndroom)
 • roodheid van de huid (erytheem)
 • huiduitslag (exantheem)
 • ernstige huidontsteking met verlies van huidcellen en haar (exfoliatieve dermatitis)
 • ontstekingsreactie van de huid en de slijmvliezen gekenmerkt door paarsrode bultjes die aan de bovenkant afgeplat zijn (lichen planus)
 • gevoeligheid voor licht (fotosensibiliteit)
 • puisten (toxische pustulosis)
 • gele verkleuring van de huid en lichaamsvloeistoffen
 • chronisch ontstoken traan- en speekselklieren, waardoor verminderde afscheiding van tranen en speeksel ontstaat (Sjögren syndroom)
 • collageenziekte veroorzaakt door auto-immuunreacties (systemische lupus erythematosus)
 • hersenvliesontsteking met een niet-bacteriële oorzaak (aseptische meningitis)
 • een bepaalde soort dikke darmontsteking die gepaard gaat met ernstige diarree (pseudomembraneuze colitis)
 • met koorts, spierzwellingen, spierpijnen en huiduitslag gepaard gaande ziekte (serumziekte)
 • vorming van antistoffen tegen lichaamseigen stoffen (auto-antistof-positief)
 • (hevig verlopende) leverontsteking (hepatitis) gepaard gaande met geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen)
 • uitval van de leverfunctie
 • geneesmiddeluitslag (DRESS)
 • tijdelijke onvruchtbaarheid (oligospermie)
 • coördinatieproblemen (ataxie)
 • slijmvliesontsteking (zweren in de mond, maagontsteking)
 • irritatie
 • zenuwachtigheid
 • toevallen/stuipen (convulsies)
 • gebrek aan eetlust (anorexie)
 • tekort aan foliumzuur
 • vochtophoping in het beenvlies van de oogkas (periorbitaal oedeem)
 • ernstige, levensbedreigende allergische reactie op bepaalde stoffen (anafylaxie)
 • plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem)

Hoe bewaart u dit middel?

SALA 500SUP 017 NL PIL 11Jun2013 pagina 6
 • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
 • Bewaren beneden 25°C.
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de buitenverpakking achter "Niet te gebruiken na:". Daar staat een maand en een jaar. Op de doordrukstrip is de uiterste gebruiksdatum aangegeven na de letters "exp" gevolgd door maand en jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC.en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag u apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is sulfasalazine. Eén zetpil bevat 500 mg sulfasalazine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: povidon (E1201) en hard vet.

Hoe ziet SALAZOPYRINE zetpil eruit en hoeveel zit er in een verpakking

 • SALAZOPYRINE zetpillen zijn oranjegeel gekleurde zetpillen.
 • SALAZOPYRINE zetpil wordt geleverd in kartonnen doosjes met 10 stuks. De zetpillen zijn verpakt in plastic (PVC/polyethyleen) vormen.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

Pfizer bv, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel.

Fabrikant

Pfizer Health AB, Björkgatan 30, SE-75182 Uppsala, Zweden.

Voor vragen over dit geneesmiddel, bel met Pfizer 0800-MEDINFO (63 34 636).

SALAZOPYRINE zetpil is in het register ingeschreven onder RVG 00633.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2013

SALA 500SUP 017 NL PIL 11Jun2013 pagina 7

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.