Salbutamol CF 4 mg, tabletten

Illustratie van Salbutamol CF 4 mg, tabletten
Stof(fen) Salbutamol
Toelating Nederland
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
ATC-Code R03CC02
Farmacologische groep Adrenergica voor systemisch gebruik

Vergunninghouder

Centrafarm

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Salbutamol behoort tot de groep van bèta-sympaticomimetica en ontspant de spieren in de wand van de luchtwegen, waardoor de luchtwegen wijder worden en de ademhaling gemakkelijker wordt.

Dit middel wordt gebruikt om aanvallen van benauwdheid bij chronische longziekten zoals astma, bronchitis en longemfyseem te behandelen en te voorkomen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Voordat u met dit geneesmiddel begint, moet u uw arts op de hoogte brengen als u:

  • een hartaandoening, een onregelmatige hartslag of een benauwd gevoel op de borst heeft of ooit heeft gehad
  • gelijktijdig bepaalde hartmiddelen (glycosiden) gebruikt
  • een verhoogde schildklierwerking heeft
  • aan suikerziekte lijdt.

Als u steeds meer kortwerkende luchtwegverwijders gebruikt, duidt dit op verlies van astmacontrole. U moet erop bedacht zijn dat, in geval van een plotselinge of sterke verslechtering van de astma, een levensbedreigende situatie kan ontstaan. Neem in dat geval zo spoedig mogelijk contact op met uw arts.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Salbutamol CF nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

  • Als u wordt behandeld met bijnierschorshormonen die u inneemt of krijgt ingespoten, kan gelijktijdig gebruik van salbutamol uw bloedsuikergehalte verhogen, of het kaliumgehalte in uw bloed verlagen (hypokaliëmie).
  • De kans op hypokaliëmie wordt ook vergroot als u gelijktijdig theofylline (middel tegen astma) en/of thiazide-plasmiddelen (middelen tegen hoge bloeddruk) gebruikt.
  • Salbutamol kan sterker werken als u gelijktijdig andere soortgelijke middelen (sympathicomimetica) en theofylline gebruikt.
  • De werking van salbutamol wordt verzwakt door bètablokkers (middelen tegen hoge bloeddruk, bepaalde hartklachten en verhoogde oogdruk). Gelijktijdig gebruik van deze middelen (waaronder

propranolol) wordt afgeraden.

Overleg met uw arts indien u één of meerdere van bovengenoemde geneesmiddelen gelijktijdig met salbutamol gebruikt of gaat gebruiken, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Salbutamol gaat over in de moedermelk. Tijdens borstvoeding slechts gebruiken in overleg met de arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit middel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Incidenteel kan salbutamol aanleiding geven tot trillende ledematen (handen) en spierkrampen. Met die mogelijkheid moet u rekening houden bij het besturen van een auto of ander voertuig, en bij het gebruik van machines of gereedschap.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Salbutamol CF bevat de hulpstof lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen: drie- tot viermaal per dag 1 tablet à 4 mg.

Kinderen ouder dan 12 jaar: drie- tot viermaal per dag 1 tot 2 tabletten à 2 mg.

Kinderen 6 - 12 jaar: drie- tot viermaal per dag 1 tablet à 2 mg.

Kinderen 2 - 6 jaar: drie- tot viermaal per dag ½ tot 1 tablet à 2 mg.

Ouderen: beginnen met drie- tot viermaal per dag 1 tablet à 2 mg.

De voorgeschreven dosis innemen met water.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u te veel van Salbutamol CF heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

De belangrijkste verschijnselen van een overdosering zijn:

een snellere hartslag, hartkloppingen, hartritmestoornissen, rusteloosheid, krachtige bevingen, in het bijzonder van de handen maar ook van het hele lichaam, misselijkheid, duizeligheid, waanbeelden, spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid. In die gevallen moet u zo snel mogelijk contact opnemen met uw arts.

Indien u een overdosering vermoedt of bemerkt of indien u veel meer tabletten dan voorgeschreven hebt ingenomen, dient u onmiddellijk een arts te waarschuwen. Laat de arts de patiëntenbijsluiter of de verpakking zien. De arts kan u verder dan op de juiste manier behandelen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Bent u vergeten uw tablet(ten) in te nemen, neem deze dan zo snel mogelijk alsnog in. Neem de volgende tabletten daarna volgens het voorgeschreven schema in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Salbutamol CF bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De bijwerkingen die hieronder worden opgenoemd, komen voor bij een bepaald percentage van de gebruikers van dit middel. De volgende afspraken worden gehanteerd:

Zeer vaak: komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers

Vaak: komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers

Soms: komt voor bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers

Zelden: komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers

Zeer zelden: komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers

Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Immuunsysteemaandoeningen

Zeer zelden: overgevoeligheidsreacties waaronder jeukende zwelling veroorzaakt door (allergische) overgevoeligheidsreactie (angio-oedeem), netelroos (urticaria), krampen in de spieren rond de luchtpijp (bronchospasmen), lage bloeddruk (hypotensie) en flauwvallen (collaps).

Voedings- en stofwisselingsstoornissen

Zelden: te laag kaliumgehalte in het bloed, in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliëmie) (zie ook rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”)

Zeer zelden: melkzuurvergiftiging (lactaatacidose)

Zeer zelden is lactaatacidose beschreven bij patiënten die intraveneus en verneveld salbutamol-therapie ontvingen voor de behandeling van acute verergering van symptomen van astma (exacerbaties).

Psychische stoornissen

Zelden: waanvoorstellingen (hallucinaties).

Zenuwstelselaandoeningen

Vaak: bevingen (tremor), hoofdpijn

Zeer zelden: hyperactiviteit.

Hartaandoeningen

Vaak: versnelde hartslag (tachycardie), hartkloppingen (palpitaties) Zeer zelden: hartritmestoornissen

Niet bekend: af en toe pijn in de borststreek voelen. Deze pijn kan veroorzaakt worden door hartproblemen. Vertel het aan uw arts (of indien u zwanger bent aan uw verloskundige) als zich bij u dergelijke symptomen voordoen terwijl salbutamol wordt toegediend. Stop zelf niet met salbutamol, doe dit alleen als dit door uw arts gezegd wordt.

Bloedvataandoeningen

Zelden: vaatverwijding aan de buitenkant van het lichaam (perifere vasodilatatie).

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen

Zeer zelden: abnormale kramp van spieren rond de luchtpijp (paradoxale bronchospasmen). Paradoxale bronchospasmen kunnen voorkomen met een onmiddellijke toename van klachten na toediening (zie ook rubriek “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”).

Maagdarmstelselaandoeningen

Soms: mond- en keelirritatie

Zelden: misselijkheid.

Huid- en onderhuidaandoeningen

Zelden: toegenomen transpiratie (hyperhidrose).

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen

Vaak: spierkrampen

Zeer zelden: gespannen gevoel in de spieren.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is salbutamolhemisulfaat welke overeenkomt met 2 mg of 4 mg salbutamol per tablet.

De andere stoffen in dit middel zijn: lactose, magnesiumstearaat (E470b), maïszetmeel en microkristallijn cellulose (E460).

Hoe ziet Salbutamol CF eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Salbutamol CF 2 mg is een gebroken witte, ronde, platte tablet.

Salbutamol CF 4 mg is een gebroken witte, ronde, platte tablet.

De tabletten verkrijgbaar in de volgende verpakkingen: Flacons van 30, 50, 100, 200, 500 en 1000 tabletten.

Blisterverpakking met 10 tabletten in een blister verpakt in veelvouden van 10 tabletten. Eenheids-afleverings-verpakking (EAV), tabletten in blister, verpakt in eenheden van 50 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland

Fabrikant

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

In het register ingeschreven onder:

RVG 57411; Salbutamol CF 2 mg, tabletten

RVG 57412; Salbutamol CF 4 mg, tabletten

Deze bijsluiter is goedgekeurd in september 2011

Advertentie

Stof(fen) Salbutamol
Toelating Nederland
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
ATC-Code R03CC02
Farmacologische groep Adrenergica voor systemisch gebruik

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.