Sotalol HCl Apotex 80 mg, tabletten

ATC-Code
C07AA07
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Apotex
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Kardiovaskuläres system
Therapeutische groep Beta-adrenozeptorantagonisten**
Farmacologische groep Beta-adrenozeptorantagonisten
Chemische groep Beta-adrenozeptorantagonisten, nichtselektiv
Stof Sotalol

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Apotex

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De naam van dit geneesmiddel is Sotalol HCl Apotex. De werkzame stof is sotalolhydrochloride. Iedere tablet bevat 80 mg respectievelijk 160 mg sotalolhydrochloride.

Sotalol behoort tot een groep van geneesmiddelen met de naam bèta-adrenerge blokker, de zogenaamde bètablokkers.

Sotalol wordt gebruikt om onregelmatige hartslag te behandelen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • u bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • u heeft astma, aanvallen van piepende ademhaling of een andere longziekte
 • u heeft last van een verlaagde bloeddruk of een zeer trage hartslag
 • u lijdt aan een aandoening die verkleuring (wit of paars) van de handen en voeten veroorzaakt (slechte doorbloeding - syndroom van Raynaud);
 • u lijdt aan een ernstige doorbloedingsstoornis
 • u heeft bepaalde hartaandoeningen (zoals onbehandeld hartfalen, hart-block, sick sinus syndroom) of u heeft recent een hartaanval gehad waar uw arts niets over weet
 • u lijdt aan een bepaalde stofwisselingsstoornis waarbij de zuurgraad van het bloed te hoog is (metabole acidose);
 • U heeft een bepaalde tumor in het bijniermerg (feochromocytoom) die niet behandeld wordt met geneesmiddelen;

20120928/MT/NV

 • U heeft een slechte werking van de nieren.
 • U gebruikt bepaalde narcosemiddelen (anesthetica) die de hartfunctie beïnvloeden.
 • U heeft een shock ten gevolge van een ernstig tekort schietende werking van het hart;
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Uw arts kan het kalium- en magnesiumniveau in uw bloed controleren voordat u start met sotalol. Patiënten die hier lage niveaus van hebben dienen dit middel niet te gebruiken.

Regelmatig bloedonderzoek kan nodig zijn tijdens de behandeling met Sotalol HCl Apotex.

Voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken dient u uw arts in te lichten als u:

 • als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
 • als u lijdt aan een hartziekte, een vergroot hart heeft of als u behandeld wordt voor hartfalen
 • als u nierproblemen heeft, omdat uw dosering mogelijk moet worden aangepast
 • als u lijdt aan diabetes (suikerziekte). Het kan nodig zijn om de dosering insuline, of van andere geneesmiddelen die u gebruikt om uw bloedsuiker te controleren,aan te passen. Sotalol kan ook de waarschuwingssignalen van een laag gehalte aan suiker in uw bloed (hypoglykemie) verbergen of verminderen
 • als u een overactieve schildklier heeft. Sotalol kan de symptomen maskeren of als de behandeling met sotalol plotseling wordt gestopt verergeren
 • als u last heeft van diarree, kort geleden last heeft gehad van diarree, als u onlangs ernstige diarree heeft gehad of een langdurige aanval van diarree heeft gehad. Dit is omdat dit invloed kan hebben op de kalium- en magnesiumniveaus in het lichaam. Het kan zijn dat u geen sotalol kunt gebruiken
 • als u lijdt aan psoriasis (een huidziekte die jeukende, rode, pijnlijke plekken op de huid veroorzaakt)
 • als u allergisch bent voor een verscheidenheid aan allergenen. Bij het nemen van dit geneesmiddel kunt u een ernstige reactie krijgen op herhaald contact.

Als één van de bovenstaande dingen op u van toepassing is, vertel dit dan uw arts voordat u Sotalol HCl Apotex gaat gebruiken.

Kinderen

Sotalol wordt niet aanbevolen voor gebruik door kinderen.

Als u een operatie moet ondergaan

U dient uw arts of anesthesist te vertellen dat u sotalol gebruikt omdat het van invloed kan zijn op de verdoving. Mogelijk moet u voor de operatie stoppen met het gebruik van sotalol en het moet geleidelijk worden gestopt over een periode van een week. Uw arts zal u vertellen of dit nodig is.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Sotalol HCl Apotex nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Sommige geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden.

Gebruik sotalol niet in combinatie met:

 • andere geneesmiddelen die een abnormale hartslag behandelen (zoals verapamil, kinidine);
 • geneesmiddelen voor de behandeling van angina pectoris (beklemmend pijnlijk gevoel op de borst) of hoge bloeddruk (zoals clonidine), andere bètablokkers of geneesmiddelen voor een andere hartaandoening.

Het geldt met name voor de volgende middelen:

20120928/MT/NV

 • middelen voor de behandeling van suikerziekte (diabetes) (zoals metformine of insuline);
 • middelen voor de behandeling van astma en andere longziekten (bv inhalatie van salbutamol);
 • middelen tegen depressie, angst, zenuwstoornissen of geestesziekte (bv methyldopa);
 • middelen tegen allergieën zoals hooikoorts (antihistaminica).

Of wanneer u één van de volgende middelen gebruikt:

 • clonidine (een middel dat wordt gebruikt tegen opvliegers of hoofdpijn);
 • steroïden;
 • laxeermiddelen
 • antibiotica;
 • plastabletten
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Matige hoeveelheden alcohol beïnvloeden de werking van sotalol niet, maar u moet eerst met uw arts overleggen of het drinken van alcohol is aan te raden voor u.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Sotalol is aangetoond in vruchtwater. Gebruik dit middel niet tijdens de zwangerschap, tenzij uw arts denkt dat het van essentieel belang is.

Sotalol gaat over in de moedermelk. U dient geen borstvoeding te geven tijdens de behandeling met dit middel.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sotalol kan als bijwerking duizeligheid of vermoeidheid veroorzaken. Hiermee moet rekening gehouden worden bij deelname aan het verkeer of het bedienen van (gevaarlijke) machines.

Sotalol HCl Apotex bevat lactose

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Stop niet met het gebruik van deze tabletten zonder dit eerst met uw arts te bespreken.

Uw arts heeft een dosering vastgesteld. In het algemeen geven de onderstaande doseringen voldoende resultaat:

De begindosering is eenmaal daags 80 mg of tweemaal daags 40 mg met een tussenpoos van 12 uur. De dosering kan, met tussenpozen van 3 dagen, geleidelijk worden verhoogd.

De gebruikelijke dagelijkse dosering is 160 tot 320 mg per dag verdeeld over twee gelijke doseringen met een tussenpoos van 12 uur.

In enkele gevallen kunnen doseringen van 480 tot 640 mg per dag nodig zijn. De dosis kan worden gebruikt als een enkele dosis of in twee verdeelde doses.

Bij patiënten met een verminderde nierwerking zal de dosering worden aangepast.

Neem de tabletten in met wat water, bij voorkeur een half uur voor de maaltijd.

20120928/MT/NV

De eerste paar weken nadat u gestart bent met de behandeling met dit middel zal uw arts u regelmatig moeten zien om uw reactie op het geneesmiddel te controleren en mogelijk wordt de dosering aangepast.

Als de behandeling met sotalol wordt beëindigd moet niet abrupt gestopt worden met innemen van de tabletten maar moet de dosering gedurende twee weken steeds verder worden verlaagd.

Gebruik bij kinderen

Sotalol HCl Apotex wordt niet aanbevolen voor kinderen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als er te veel is ingenomen kunnen de volgende symptomen optreden: een langzame hartslag, een lage bloeddruk, een verminderde werking van het hart, benauwdheid en een laag bloedsuiker gehalte. Als u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen of naar de dichtstbijzijnde eerstehulpafdeling van een ziekenhuis gaan.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, moet u dit zo snel mogelijk alsnog doen.

Wanneer de tijd tot de volgende dosis korter is dan de tijd tot aan de vergeten dosis, hoeft u niets te doen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Wijzig nooit zelf de dosering en stop nooit zelf de behandeling ook niet als u klachten heeft. Overleg eerst met uw arts. Hij/zij kan u vertellen of u kunt stoppen en hoe u dat het beste kunt doen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Vertel het uw arts onmiddellijk wanneer u last krijgt van één van de volgende bijwerkingen: zwelling van het gezicht, lippen, tong en/of keel met daarbij moeilijk slikken of ademen. Dit kunnen tekenen zijn van een allergische reactie en het gebruik van de tabletten moet worden gestopt.

Bijwerkingen gezien met dit middel (bij meer dan 1 op de 100 patiënten) zijn onder meer:

 • onregelmatige hartslag, vertraagde hartslag, hartfalen, pijn op de borst, lage bloeddruk, ademhalingsmoeilijkheden, zwelling, flauwvallen en hartkloppingen;
 • misselijkheid en braken, spijsverteringsstoornissen, buikpijn, winderigheid, diarree, krampen;
 • angst, depressie, stemmingswisselingen, hoofdpijn, licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, algemene zwakte, vermoeidheid, problemen met slapen, tintelingen in handen en voeten (spelden en naalden);
 • seksuele disfunctie, koorts, huiduitslag, gehoorproblemen, problemen met zien, veranderingen in

de manier waarop dingen smaken.

Patiënten die dit type geneesmiddel gebruikten hebben geklaagd over koude en/of blauwe vingers en tenen, verergering van pijn in de benen bij het lopen, huiduitslag of droge ogen.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

20120928/MT/NV

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C en in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?
 • De werkzame stof in dit middel is sotalolhydrochloride. De 80 mg tablet bevat 80 mg sotalolhydrochloride en de 160 mg tablet bevat 160 mg sotalolhydrochloride.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: lactose, natriumzetmeelglycolaat, maïszetmeel, hydroxypropylcellulose, siliciumdioxide en magnesiumstearaat.
Hoe ziet Sotalol HCl Apotex eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De tabletten zijn wit en rond en hebben een breukstreep.

De tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen en tablettencontainers van 30, 50 of 100 stuks. Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder

Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR Leiden Nederland.

Voor informatie

Apotex Nederland BV Archimedesweg 2 2333 CN Leiden Nederland.

Tel.nr.: 071 524 3100

Fabrikant

Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Nederland

Abbott GmbH & Co.KG

Knollstrasse 50

67061 Ludwigshafen

Duitsland

Het geneesmiddel is ingeschreven in het register onder:

20120928/MT/NV

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2013.

20120928/MT/NV

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.