SUTENT 50 mg harde capsules

Illustratie van SUTENT 50 mg harde capsules
Stof(fen) Sunitinib
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Pfizer
Verdovend Nee
ATC-Code L01XE04
Farmacologische groep Andere antineoplastische middelen

Vergunninghouder

Pfizer

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Sunitinib Koanaa 50 mg harde capsules Sunitinib Koanaa Healthcare Spain
Sunitinib Koanaa 12,5 mg harde capsules Sunitinib Koanaa Healthcare Spain
Sunitinib Accord 12,5 mg harde capsules Sunitinib Accord Healthcare S.L.U.
Sunitinib Koanaa 25 mg harde capsules Sunitinib Koanaa Healthcare Spain
SUTENT 25 mg harde capsules. Sunitinib Pfizer

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Sutent bevat het werkzame bestanddeel sunitinib, dat een proteïnekinaseremmer is. Het wordt gebruikt bij de behandeling van kanker; het voorkomt de activiteit van een speciale groep van proteïnen waarvan bekend is dat ze een rol spelen in de groei en de verspreiding van kankercellen.

Sutent zal uitsluitend aan u worden voorgeschreven door een arts die ervaring heeft met het gebruik van geneesmiddelen tegen kanker.

Sutent wordt gebruikt om volwassenen met de volgende vormen van kanker te behandelen:

Gastro-intestinale stromatumor (GIST), een vorm van kanker van de maag en de darmen, wanneer imatinib (een ander antikankergeneesmiddel) niet langer werkt of wanneer u imatinib niet kunt gebruiken.

Gemetastaseerd niercelcarcinoom (MRCC), een vorm van nierkanker die zich verspreid heeft naar andere delen van het lichaam.

Neuro-endocriene tumoren van de pancreas (pancreasNET) (tumoren van de hormoonproducerende cellen in de pancreas), die voortgeschreden zijn of die niet operatief te verwijderen zijn.

Heeft u vragen over hoe Sutent werkt of waarom dit geneesmiddel aan u is voorgeschreven, raadpleeg dan uw arts.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt:

 • Als u lijdt aan verhoogde bloeddruk. Sutent kan de bloeddruk verhogen. Uw arts kan tijdens de behandeling met Sutent uw bloeddruk controleren, en u kunt, indien nodig, medicijnen krijgen die de bloeddruk verlagen.
 • Als u bloedingsziekte, bloedingsproblemen of blauwe plekken hebt of hebt gehad. Behandeling met Sutent kan leiden tot een hoger bloedingsrisico, of tot veranderingen in het aantal van bepaalde cellen in het bloed die kunnen leiden tot bloedarmoede of die de stolling van uw bloed kunnen beïnvloeden. Als u warfarine of acenocoumarol neemt, geneesmiddelen die het bloed verdunnen en bloedstolsels tegengaan, kan er een groter risico op bloedingen zijn. Vertel het uw arts als u een bloeding hebt tijdens de behandeling met Sutent.
 • Als u hartproblemen hebt. Sutent kan hartproblemen veroorzaken. Vertel het uw arts als u zich erg moe voelt, kortademig bent of als u gezwollen voeten en enkels hebt.
 • Als u ongewone hartritmeveranderingen hebt. Sutent kan een afwijkend hartritme veroorzaken. Uw arts kan electrocardiogrammen laten maken om deze problemen te onderzoeken tijdens uw behandeling met Sutent. Vertel het uw arts als u zich duizelig voelt, flauwvalt of als u een ongewone hartslag hebt terwijl u Sutent gebruikt.
 • Als u pas geleden een probleem met bloedstolsels in uw aderen en/of slagaderen (type bloedvaten) hebt gehad, waaronder een beroerte, hartaanval, embolie of trombose. Bel onmiddellijk met uw arts als u klachten hebt zoals pijn of druk op de borst, pijn in uw armen, rug, nek of kaken, kortademigheid, gevoelloosheid of een gevoel van zwakte aan één kant van uw lichaam, moeite met praten, hoofdpijn of duizeligheid tijdens het gebruik van Sutent.
 • Als u problemen hebt met uw schildklier. Sutent kan schildklierproblemen veroorzaken. Vertel het uw arts als u sneller moe wordt, zich kouder voelt dan andere mensen of als uw stem dieper wordt terwijl u Sutent gebruikt. Uw schildklier moet onderzocht worden voordat u Sutent gebruikt en regelmatig tijdens het gebruik. Als uw schildklier niet voldoende schildklierhormoon aanmaakt, kunt u behandeld worden met een schildklierhormoonvervanger.
 • Als u problemen hebt of hebt gehad met uw alvleesklier (pancreas) of galblaas. Vertel het uw arts als u een van de volgende verschijnselen of klachten krijgt: pijn in de maagstreek (bovenste deel van de buik), misselijkheid, overgeven en koorts. Deze klachten kunnen veroorzaakt worden door een ontsteking van de alvleesklier of galblaas.
 • Als u leverproblemen hebt of hebt gehad. Vertel het uw arts als u een van de volgende verschijnselen of klachten van leverproblemen krijgt tijdens de behandeling met Sutent: jeuk, gele ogen of huid, donkere urine en pijn of ongemak rechtsboven in de buik. Uw arts moet bloedtesten doen om uw leverfunctie te onderzoeken vóór en tijdens de behandeling met Sutent, en wanneer dat klinisch nodig is.
 • Als u nierproblemen hebt of hebt gehad. Uw arts zal uw nierfunctie controleren.
 • Als u een chirurgische ingreep gaat ondergaan of als u recent een operatie hebt ondergaan. Sutent kan invloed hebben op de wondheling. Gewoonlijk zal u de inname van Sutent dienen stop te zetten wanneer u een operatie ondergaat. Uw arts zal beslissen wanneer u Sutent opnieuw dient in te nemen.
 • U kunt geadviseerd worden om een tandheelkundig onderzoek te laten doen voordat u de behandeling met Sutent start. - Indien u pijn in de mond, tanden en/of kaak, zwelling of zweren in de mond, gevoelloosheid

of een zwaar gevoel in de kaak, of het loslaten van een tand ervaart of hebt ervaren, vertel het meteen aan uw arts en tandarts

- Indien u een invasieve tandheelkundige behandeling of gebitsoperatie moet ondergaan, vertel uw tandarts dat u behandeld wordt met Sutent, in het bijzonder als u ook intraveneus bisfosfonaten krijgt of hebt gekregen. Bisfosfonaten zijn geneesmiddelen die gebruikt worden om botcomplicaties te voorkomen en die voor een andere medische aandoening toegediend kunnen zijn.

 • Als u huid- en onderhuidaandoeningen hebt of hebt gehad. Tijdens het gebruik van dit geneesmiddel kan ‘pyoderma gangrenosum’ (pijnlijke zweren van de huid) optreden. Deze klacht verdwijnt over het algemeen na het stoppen van dit geneesmiddel. Ernstige huidreacties (Stevens-Johnson syndroom, toxische epidermale necrolyse, erythema multiforme) zijn gemeld bij het gebruik van sunitinib. Deze reacties verschijnen aanvankelijk als roodachtige schietschijfachtige vlekken of ronde plekken, vaak met blaren in het midden, op de romp. De uitslag kan zich uitbreiden tot wijdverspreide blaarvorming of afschilferen van de huid en kan levensbedreigend zijn. Vraag uw arts onmiddellijk advies als u huiduitslag of deze huidverschijnselen krijgt.
 • Als u toevallen/stuipen (convulsies) hebt of hebt gehad. Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts als u een hoge bloeddruk, hoofdpijn of gezichtsverlies hebt.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Sutent wordt niet aanbevolen voor mensen jonger dan 18 jaar. Sutent is niet onderzocht bij kinderen en adolescenten.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Sutent nog andere geneesmiddelen, of hebt u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Sommige geneesmiddelen kunnen de concentratie van Sutent in uw lichaam beïnvloeden. U moet uw arts informeren als u geneesmiddelen gebruikt die de volgende werkzame stoffen bevatten:

 • ketoconazol, itraconazol - gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties
 • erytromycine, claritromycine, rifampicine - gebruikt voor de behandeling van infecties
 • ritonavir – gebruikt voor de behandeling van HIV
 • dexamethason – een corticosteroïd dat bij diverse aandoeningen wordt gebruikt
 • fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital – gebruikt voor de behandeling van epilepsie en andere neurologische aandoeningen
 • kruidenpreparaten die sint-janskruid bevatten (Hypericum perforatum) – gebruikt voor de behandeling van depressie en angst

Waarop moet u letten met eten en drinken?

U moet geen grapefruitsap (pompelmoessap) nemen terwijl u behandeld wordt met Sutent.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Sutent moet niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap tenzij er een duidelijke noodzaak bestaat. Uw arts zal met u het mogelijke risico bespreken van het gebruik van Sutent tijdens de zwangerschap. Gedurende behandeling met Sutent moet u, als u zwanger zou kunnen worden, gebruik maken van effectieve anticonceptie.

Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. Geef geen borstvoeding tijdens de behandeling met Sutent.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Wees extra voorzichtig met het besturen van motorvoertuigen of het gebruik van machines, als u duizelig wordt of als u zich bijzonder moe voelt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts.

Uw arts zal een voor u geschikte dosering voorschrijven afhankelijk van het type te behandelen kanker. Als u voor GIST of MRCC wordt behandeld, is de gebruikelijke dosis éénmaal per dag 50 mg gedurende 28 dagen (4 weken) in te nemen, gevolgd door een rustpauze (geen geneesmiddel) van 14 dagen (2 weken) in 6-wekelijkse cycli. Als u voor pancreasNET wordt behandeld, is de gebruikelijke dosis eenmaal per dag 37,5 mg zonder een rustperiode. Uw arts bepaalt de geschikte dosis die u moet innemen en of en wanneer u moet stoppen met de behandeling met Sutent.

Sutent kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Hebt u te veel van dit middel gebruikt?

Neem onmiddellijk contact op met uw arts, als u per ongeluk te veel capsules hebt ingenomen. Het kan zijn dat u medische behandeling nodig heeft.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Hebt u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

U moet meteen contact opnemen met uw arts als u één van de ernstige bijwerkingen ervaart (zie ook onder Wanneer mag u Sutent niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?).

Hartproblemen. Vertel het uw arts als u zich erg moe voelt, kortademig bent of als u gezwollen voeten en enkels hebt. Dit kunnen symptomen zijn van hartproblemen, zoals hartfalen, en problemen met uw hartspieren (cardiomyopathie).

Long- of ademhalingsproblemen. Vertel het uw arts als u last krijgt van hoesten, pijn op de borst, plotseling opkomende kortademigheid of als u bloed ophoest. Dit kunnen symptomen zijn van een aandoening die longembolie genoemd wordt en die optreedt als er bloedstolsels in uw longen komen.

Nierproblemen. Vertel het uw arts als u een verandering in de mate van, of niet meer urineren ervaart. Dit kunnen symptomen zijn van nierfalen.

Bloeding. Vertel het uw arts meteen als u één van deze symptomen of een ernstige bloeding hebt tijdens de behandeling met Sutent: pijnlijke, gezwollen maag (buik), braken van bloed, zwarte, plakkerige ontlasting, bloed in de urine, hoofdpijn of een verandering in uw geestelijke toestand, ophoesten van bloed of bloederig slijm uit longen of luchtwegen.

Vernietiging van de tumor met als gevolg darmperforatie. Vertel het uw arts als u ernstige buikpijn, koorts, misselijkheid, braken, bloed in uw ontlasting of veranderingen in uw stoelgang hebt.

Andere bijwerkingen van Sutent kunnen zijn:

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (treffen meer dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Afname in het aantal bloedplaatjes, rode bloedcellen en/of witte bloedcellen (bv. neutrofielen).
 • Hoge bloeddruk.
 • Infecties.
 • Pijn/irritatie van de mond, pijnlijke zweertjes/ontsteking/droogte in de mond, smaakstoornissen, branderig of pijnlijk gevoel in de mond, van streek geraakte maag, misselijkheid, braken, diarree, ontsteking van de spijsverteringsorganen, overmatige gassen in de buik of darmen, verstopping, buikpijn, verlies/vermindering van eetlust, verlies van kracht, gewichtsverlies.
 • Gele huid/huidverkleuring, verandering van haarkleur, haaruitval, huiduitslag op de handpalmen en de voetzolen, blaren, rash, droogheid van de huid.
 • Extreme vermoeidheid.
 • Hoofdpijn.
 • Neusbloeding.
 • Pijn in armen en benen.
 • Snelle opzwelling van weefsel veroorzaakt door vocht onder de huid.

Vaak voorkomende bijwerkingen (treffen 1 tot 10 gebruikers op de 100)

 • Verminderde activiteit van de schildklier (hypothyreoïdie).
 • Vochtophoping, waaronder rond de longen.
 • Rillingen, koorts, griepachtig syndroom.
 • Pijn op de borst.
 • Ademtekort.
 • Depressie.
 • Aambeien, pijn in het rectum, bloeding van het tandvlees, moeilijkheden met het slikken of de onmogelijkheid om te slikken, brandend maagzuur.
 • Moeite met praten.
 • Hoest, droge neus, verstopte neus.
 • Overmatige traanafscheiding.
 • Rugpijn, gewrichtspijn, spierpijn.
 • Zwelling van de ledematen of rond de ogen.
 • Abnormaal gevoel van de huid, droge huid, jeuk, schilfering en ontsteking van de huid, blaren, acne, overmatige kleuring van de huid.
 • Abnormale gewaarwording in extremiteiten.
 • Abnormaal afgenomen/toegenomen gevoeligheid, met name bij aanraking.
 • Hoog gehalte urinezuur in het bloed.
 • Opvliegers.
 • Moeilijk in slaap kunnen komen.
 • Abnormaal gekleurde urine.
 • Nagelverkleuring.

Soms voorkomende bijwerkingen (treffen 1 tot 10 gebruikers op de 1000)

 • Beroerte.
 • Veranderingen in de elektrische activiteit of abnormaal ritme van het hart.
 • Vloeistof rond het hart (pericardiale effusie).
 • Leverfalen.
 • Abnormale spierweefselafbraak die tot nierproblemen kan leiden (rabdomyolyse).
 • Pijn in de maag (onderbuik) veroorzaakt door ontsteking van de alvleesklier.
 • Tumorlysissyndroom (TLS) – TLS bestaat uit een aantal complicaties van de stofwisseling die op kunnen treden tijdens de behandeling van kanker. Deze complicaties worden veroorzaakt door de afbraakproducten van stervende kankercellen en kunnen zijn: misselijkheid, kortademigheid, onregelmatige hartslag, spierkrampen, epileptische aanval, troebele urine en moeheid samengaand met abnormale resultaten van laboratoriumtesten (hoge concentraties kalium, urinezuur en fosfor, en lage concentraties calcium in het bloed) die kunnen leiden tot veranderingen in de nierfunctie en acuut nierfalen.
 • Vernietiging van de tumor met als gevolg darmperforatie.
 • Ontsteking van de lever (hepatitis).
 • Ontsteking (zwelling en roodheid) van de galblaas, al dan niet gepaard gaand met galstenen.
 • Abnormale veranderingen in de hersenen die een verzameling verschijnselen kunnen veroorzaken, waaronder hoofdpijn, verwarring, toevallen/stuipen (convulsies), verlies van gezichtsvermogen (reversibel posterieur leuko-encefalopathiesyndroom).
 • Pijn in de mond, tanden en/of kaak, zwelling of zweren in de mond, gevoelloosheid of een zwaar gevoel in de kaak, loslaten van een tand. Dit kunnen klachten en verschijnselen zijn van schade aan het kaakbot (osteonecrose). Vertel het uw arts en tandarts onmiddellijk indien u een van deze bijwerkingen heeft.
 • Abnormale kokervormige doorgang vanuit een normale lichaamsholte naar een andere lichaamsholte of de huid.
 • Bloedstolsels in bloedvaten.
 • Overmatige productie van schildklierhormonen die de hoeveelheid energie die het lichaam in ruste verbruikt, doet toenemen. Ontsteking van de schildklier.
 • Problemen met wondgenezing na een operatie.
 • Abnormale bloedtesten van onder andere alvleesklier- en leverenzymen.
 • Eiwitverlies in de urine dat soms in zwelling resulteert.
 • Ongepaste en overmatige reactie op een allergeen.

Zelden voorkomende bijwerkingen (treffen 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers)

 • Levensbedreigende infectie van de zachte weefsels, waaronder het gebied tussen de anus en de geslachtsdelen. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als symptomen van infectie optreden in de buurt van een huidverwonding, zoals koorts, pijn, roodheid, zwelling of afvoer van pus of bloed.
 • Pijnlijke zweren van de huid (pyoderma gangrenosum).
 • Ernstige reactie van de huid en/of slijmvliezen (Stevens-Johnson syndroom, toxische epidermale necrolyse, erythema multiforme).

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de buitenverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat de verpakking beschadigd is of als er zichtbaar mee geknoeid is.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Sutent 12,5 mg harde capsule

De werkzame stof in dit middel is sunitinib. Elke capsule bevat sunitinibmalaat overeenkomend met 12,5 mg sunitinib.

De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Inhoud van de capsule: mannitol (E421), natriumcroscarmellose, povidon (K-25) en magnesiumstearaat.
 • Capsulehuls: gelatine, rood ijzeroxide (E172) en titaandioxide (E171).
 • Drukinkt: schellak, propyleenglycol, natriumhydroxide, povidon en titaandioxide (E171).

Sutent 25 mg harde capsule

De werkzame stof in dit middel is sunitinib. Elke capsule bevat sunitinibmalaat overeenkomend met 25 mg sunitinib.

De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Inhoud van de capsule: mannitol (E421), natriumcroscarmellose, povidon (K-25) en magnesiumstearaat.
 • Capsulehuls: gelatine, titaandioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172) en zwart ijzeroxide (E172).
 • Drukinkt: schellak, propyleenglycol, natriumhydroxide, povidon en titaandioxide (E171).

Sutent 37,5 mg harde capsule

De werkzame stof in dit middel is sunitinib. Elke capsule bevat sunitinibmalaat overeenkomend met 37,5 mg sunitinib.

De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Inhoud van de capsule: mannitol (E421), natriumcroscarmellose, povidon (K-25) en magnesiumstearaat.
 • Capsulehuls: gelatine, titaandioxide (E171) en geel ijzeroxide (E172).
 • Drukinkt: schellak, propyleenglycol, kaliumhydroxide en zwart ijzeroxide (E172).

Sutent 50 mg harde capsule

De werkzame stof in dit middel is sunitinib. Elke capsule bevat sunitinibmalaat overeenkomend met 50 mg sunitinib.

De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Inhoud van de capsule: mannitol (E421), natriumcroscarmellose, povidon (K-25) en magnesiumstearaat.
 • Capsulehuls: gelatine, titaandioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172) en zwart ijzeroxide (E172).
 • Drukinkt: schellak, propyleenglycol, natriumhydroxide, povidon en titaandioxide (E171).

Hoe ziet Sutent eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Sutent 12,5 mg wordt geleverd als harde gelatine capsules met zowel een oranje bovenste als een oranje onderste capsulehelft, met in witte opdruk “Pfizer” op de bovenste capsulehelft en “STN 12,5 mg” op de onderste capsulehelft, die geel tot oranje korreltjes bevatten.

Sutent 25 mg wordt geleverd als harde gelatine capsules met een karamelkleurige bovenste capsulehelft en een oranje onderste capsulehelft, met in witte opdruk “Pfizer” op de bovenste capsulehelft en “STN 25 mg” op de onderste capsulehelft, die geel tot oranje korreltjes bevatten.

Sutent 37,5 mg wordt geleverd als harde gelatine capsules met zowel een gele bovenste als een gele onderste capsulehelft, met in zwarte opdruk “Pfizer” op de bovenste capsulehelft en “STN 37,5 mg” op de onderste capsulehelft, die geel tot oranje korreltjes bevatten.

Sutent 50 mg wordt geleverd als harde gelatine capsules met een karamelkleurige bovenste capsulehelft en een karamelkleurige onderste capsulehelft, met in witte opdruk “Pfizer” op de bovenste capsulehelft en “STN 50 mg” op de onderste capsulehelft, die geel tot oranje korreltjes bevatten.

Het is beschikbaar in kunststof flacons van 30 capsules en in geperforeerde eenheidsdosisblisterverpakkingen die 28 x 1 capsules bevatten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich, Kent CT13 9NJ

Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

Pfizer Italia S.r.l.

Via del Commercio – Zona Industriale

IT-63100 Marino del Tronto (Ascoli Piceno)

Italië

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Teл.: + 359 2 970 4333

Česká republika

Pfizer s.r.o.

Tel.: +420-283-004-111

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel.: +372 6 405 328

Ελλάδα

Pfizer A.E.

Τλ: +30 210 6785 800

España

Pfizer, S.L.

Tél: +34 91 490 99 00

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland Tel: 1800 633 363 (toll free) +44 (0)1304 616161

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Italia

Pfizer Italia S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. + 370 52 51 4000

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: +36-1-488-37-00

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tel. +356 21220174

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o. Tel.:+ 48 22 335 61 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 5500

România

Pfizer Romania S.R.L.

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel.: + 386 (0)1 52 11 400

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel.:+ 421 2 3355 5500

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

Κύπρος Sverige
Pfizer Ελλάς A.E. (Cyprus Branch) Pfizer AB
Tηλ.:+ 357 22 817690 Tel: +46 (0)8 550-52000
Latvija United Kingdom
Pfizer Luxembourg SARL Filiāle Latvijā Pfizer Limited
Tel.: + 371 670 35 775 Tel: +44 (0)1304 616161

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Advertentie

Stof(fen) Sunitinib
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Pfizer
Verdovend Nee
ATC-Code L01XE04
Farmacologische groep Andere antineoplastische middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.