Tadim, 1 miljoen internationale eenheden (IE) poeder voor oplossing voor infusie

ATC-Code
J01XB01
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Profile Pharma
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Antiinfektiva zur systemischen anwendung
Therapeutische groep Antibiotika zur systemischen anwendung
Farmacologische groep Andere antibiotika
Chemische groep Polymyxine
Stof Colistin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Profile Pharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Tadim bevat colistimethaatnatrium. Dit is een antibioticum dat ernstige bacteriële infecties bestrijdt, in het bijzonder infecties in de borst en van de urinewegen.

Tadim wordt gebruikt wanneer andere antibiotica niet meer werkzaam zijn of niet langer gebruikt kunnen worden.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Het kan zijn dat uw arts onder bepaalde omstandigheden besluit om u geen Tadim voor te schrijven.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor het werkzame bestanddeel in Tadim (colistimethaatnatrium) of andere polymyxinen.

Als dit op u van toepassing is, licht dan uw arts in voordat u Tadim gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • als u nierproblemen heeft of heeft gehad,
 • als u lijdt aan myasthenia gravis (een zeldzame ziekte waarbij uw spieren extreem zwak zijn en heel snel vermoeid raken),
 • als u lijdt aan porfyrie (een zeldzame stofwisselingsziekte waar sommige mensen mee worden geboren).

Als een van de hierboven genoemde situaties op u van toepassing is, licht dan uw arts in.

bijsluiter

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Tadim nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Sommige geneesmiddelen kunnen het effect van Tadim beïnvloeden.

 • Als u geneesmiddelen inneemt die uw nieren kunnen aantasten, met inbegrip van andere antibiotica zoals cefalotinenatrium, gentamicine, amikacine, netilmicine en tobramycine, vertel dit dan aan uw arts. Het gelijktijdig gebruik van Tadim met deze andere geneesmiddelen kan het risico van nierproblemen vergroten.
 • Tadim kan het effect verlengen van spierverslappers (middelen die de spieren ontspannen) die als u een operatie ondergaat deel uit kunnen maken van de geneesmiddelen die voor de algehele verdoving worden gebruikt. Als u een algehele verdoving nodig heeft, vertel dan aan de anesthesist dat u Tadim gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

U mag Tadim gebruiken als u zwanger bent of zwanger probeert te worden als uw arts van mening is dat de voordelen opwegen tegen de mogelijke risico’s. Het is onbekend of het gebruik van Tadim schade kan toebrengen aan uw ongeboren baby.

Het is niet aanbevolen om borstvoeding te geven terwijl u dit geneesmiddel gebruikt, aangezien Tadim in de moedermelk kan terechtkomen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Door Tadim kunt u zich duizelig of verward voelen, of kunt u problemen met uw gezichtsvermogen ervaren, zoals wazig zien. Als u een van deze bijwerkingen ervaart, bestuur dan geen voertuigen en gebruik geen gereedschap of machines.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Uw behandeling met Tadim werd door arts voorgeschreven en zal worden toegediend onder supervisie van een arts of verpleegkundige.

De dosis Tadim is afhankelijk van de ernst van uw aandoening, de goede werking van uw nieren en uw lichaamsgewicht.

De gebruikelijke dosis voor volwassenen en kinderen die tot 60 kg wegen, is 50.000 tot 75.000 Internationale Eenheden (IE) per kg lichaamsgewicht elke dag. Dit zal verdeeld worden over drie gelijke dosissen die toegediend worden met een tussentijd van 8 uur.

De gebruikelijke dosis voor volwassenen en kinderen die meer dan 60 kg wegen is 1 tot 2 miljoen IE, gegeven om de 8 uur.

Het kan zijn dat uw arts beslist dat u een hogere dosis nodig heeft.

Vertel uw arts als u problemen met uw nieren heeft, want u moet mogelijk een lagere dosis van Tadim gebruiken en gespreid over minder toedieningen per dag. Uw arts zal de correcte dosis voor u bepalen.

 • U zal Tadim krijgen via een trage injectie (infusie) in een ader gedurende 30 minuten.
 • Als u een volledig implanteerbaar toedieningssysteem (VIT) hebt, kan u een kleiner volume van Tadim gedurende een kortere periode krijgen.
 • Voordat Tadim kan toegediend worden, moet het opgelost worden in een steriele zoutoplossing (zoutwater).

bijsluiter

 • De correcte dosis van Tadim moet dan verder verdund worden in een geschikt volume (gewoonlijk 50 ml).
 • U zal gewoonlijk behandeld worden gedurende minstens 5 dagen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Aangezien een verpleegkundige of een arts u Tadim zal geven, is het onwaarschijnlijk dat u een verkeerde dosis zal krijgen. Verwittig uw arts of verpleegkundige als u ongerust bent over de hoeveelheid geneesmiddel die u krijgt.

Mogelijke symptomen bij gebruik van te veel Tadim kunnen zijn:

 • duizeligheid en een draaierig gevoel (vertigo)
 • onduidelijke spraak
 • verstoring van het zicht
 • verwarring
 • psychische stoornissen
 • roodheid in het gezicht (blozen)
 • nierproblemen
 • spierzwakte
 • benauwdheid

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u denkt dat u een dosis van Tadim gemist hebt en als het minder dan 3 uur is sinds u de dosis zou moeten gekregen hebben, verwittig uw arts of verpleegkundige.

Als het meer dan 3 uur is na de gemiste dosis, zal uw arts of verpleegkundige wachten tot uw volgende dosis.

Als u stopt met het gebruik van Tadim

Uw arts zal beslissen hoelang u Tadim moet krijgen. Het is belangrijk dat uw behandeling beëindigd wordt zoals aanbevolen door uw arts of uw symptomen kunnen verergeren.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddelen kan Tadim bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Tadim kan soms allergische reacties veroorzaken, zoals huiduitslag of rode en bultige huiduitslag, gezwollen oogleden, gezicht, lippen, mond of tong, jeuk, moeite met ademhalen of slikken. Als dit gebeurt, zal uw Tadim behandeling direct beëindigd worden.

Tadim kan ook uw nieren aantasten, gewoonlijk als de dosis hoog is of u andere geneesmiddelen gebruikt die uw nieren kunnen aantasten.

Bijwerkingen die zeer vaak voorkomen (treden op bij meer dan 1 op 10 personen)

 • bloedtesten kunnen veranderingen tonen in de manier waarop uw nieren werken
 • hoofdpijn
 • tintelingen of doof gevoel rond mond, lippen en gelaat
 • jeuk
 • spierzwakte

Bijwerkingen die zelden voorkomen (treden op bij minder dan 1 op 1000 personen)

 • nierfalen

bijsluiter

Andere bijwerkingen kunnen omvatten:

 • duizeligheid
 • moeilijkheden om bewegingen te controleren
 • pijn op de plaats van de injectie

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Tadim niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de injectieflacon of de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Tadim bevat geen conserveermiddelen. Na bereiding moet Tadim onmiddellijk worden gebruikt.

Uw arts of verpleegkundige zal zorgen voor het veilig verwijderen van ongebruikt geneesmiddel. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is colistimethaatnatrium.

Elke injectieflacon bevat 1 miljoen internationale eenheden (IE) colistimethaatnatrium, dat ongeveer 80 milligram (mg) weegt.

Er zijn geen andere bestanddelen.

Hoe ziet Tadim eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Tadim is een poeder voor oplossing voor injectie in een glazen inectieflacon. Het poeder moet opgelost worden om een oplossing voor infusie te verkrijgen. Tadim wordt geleverd in verpakkingen met 10 injectieflacons.

In het register ingeschreven onder

RVG 109891

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Profile Pharma Limited

Chichester Business Park City Fields Way Tangmere

Chichester

West Sussex

PO20 2FT Verenigd Koninkrijk

bijsluiter

Fabrikant

Xellia Pharmaceuticals ApS

Dalslandsgade 11

DK-2300, Copenhagen S

Denemarken

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Cresco Pharma B.V.

Weerterveld 49

6231 NC MEERSSEN

Tel.: 043-3650256

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk, Nederland, Zweden: Tadim

Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk: Promixin

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in december 2011.

Advertentie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.