Tadim, 1 miljoen internationale eenheden (IE), poeder voor verneveloplossing

ATC-Code
J01XB01
Medikamio Hero Image

Profile Pharma

Stof Verdovend Psychotrope
Colistin Nee Nee
Farmacologische groep Andere antibacteriële middelen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Profile Pharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Tadim bevat colistimethaatnatrium, een antibioticum dat infecties bestrijdt die door

Pseudomonas aeruginosa worden veroorzaakt.

Dit is een zeer vaak voorkomende bacterie die de longen van bijna alle patiënten met cystic fibrose (taaislijmziekte) op enig moment in hun leven infecteert. Als de infectie niet goed wordt bewaakt, kan deze de longen beschadigen, wat verdere problemen kan veroorzaken.

Tadim wordt bij mensen met cystic fibrose gebruikt voor de behandeling van luchtweginfecties die door Pseudomonas worden veroorzaakt. Tadim wordt in de longen ingeademd (geïnhaleerd) zodat een groter deel van het antibioticum actief kan zijn tegen de bacterie die de infectie veroorzaakt.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Het kan zijn dat uw arts onder bepaalde omstandigheden besluit om u geen Tadim voor te schrijven.

Neem Tadim niet in en licht uw arts in

 • als u zwanger bent of zwanger zou kunnen worden (lees de rubriek 'Zwangerschap en borstvoeding' hieronder);
 • als u borstvoeding geeft (lees de rubriek 'Zwangerschap en borstvoeding' hieronder);
 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor colistimethaatnatrium of andere polymyxins;
 • als u lijdt aan myasthenia gravis (een zeldzame ziekte waarbij uw spieren extreem zwak zijn en u erg snel moe wordt).
Confidential 1.3.1.2. Package Leaflet
Variation No.020 Promixin 0019

bijsluiter

Als een van de bovengenoemde situaties op u van toepassing is, licht dan uw arts in voordat u Tadim gebruikt.

Wees extra voorzichtig met Tadim en licht uw arts in

 • als u nierproblemen heeft of heeft gehad;
 • als u lijdt aan porfyrie (een zeldzame stofwisselingsziekte waar sommige mensen mee worden geboren);
 • als u lijdt aan astma.

Als een van de hierboven genoemde situaties op u van toepassing is, licht dan uw arts in.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Sommige geneesmiddelen kunnen het effect van Tadim beïnvloeden.

 • Als u antibiotica inneemt zoals cefalotinenatrium, gentamicine, amikacine, netilmicine en tobramycine, vertel dit dan aan uw arts. Het gelijktijdig gebruik van Tadim met deze andere antibiotica kan het risico van nierproblemen vergroten.
 • Tadim kan het effect verlengen van spierverslappers (middelen die de spieren ontspannen) die als u een operatie ondergaat deel uit kunnen maken van de geneesmiddelen die voor de algehele verdoving worden gebruikt. Als u een algehele verdoving nodig heeft, vertel dan aan de anesthesist dat u Tadim gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

U mag Tadim niet gebruiken als u zwanger bent of zwanger probeert te worden. Tadim kan schade toebrengen aan uw ongeboren baby.

Geef geen borstvoeding terwijl u dit geneesmiddel gebruikt. Tadim kan in de moedermelk terechtkomen.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Door Tadim kunt u zich duizelig of verward voelen, of kunt u problemen met uw gezichtsvermogen ervaren, zoals wazig zien. Als u een van deze bijwerkingen ervaart, bestuur dan geen voertuigen en gebruik geen gereedschap of machines.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Tadim nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosis voor volwassenen en kinderen ouder dan twee jaar is twee of drie maal per dag 1-2 flacons. Uw arts zal de voor u juiste dosis berekenen.

Vertel uw arts als u problemen met uw nieren heeft, want u moet mogelijk een lagere dosis van Tadim gebruiken.

Gebruik uw eerste dosis Tadim terwijl u bij uw arts of verpleegkundige bent.

Confidential 1.3.1.2. Package Leaflet

Variation No.020

bijsluiter

Gebruik Tadim na fysiotherapie (als u fysiotherapie krijgt) en na het gebruik van andere vernevelde geneesmiddelen die aan u zijn voorgeschreven.

Tadim moet via een vernevelaar worden ingeademd. Tadim kan worden gebruikt met behulp van elk vernevelsysteem dat voor het afgeven van antibiotica aan de longen kan worden gebruikt. Bij Tadim wordt een Tadim® disk geleverd, zodat het met het I-neb AAD systeem kan worden gebruikt. Raadpleeg de gedetailleerde instructies die bij de vernevelaar worden geleverd om te ontdekken hoe u Tadim in combinatie met I-neb kunt gebruiken. Als u een andere vernevelaar gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de kamer goed wordt geventileerd.

Hoe Tadim voor gebruik wordt voorbereid

Uw arts of verpleegkundige laat u zien hoe u Tadim met uw vernevelaar kunt gebruiken.

Voordat Tadim kan worden gebruikt, moet het worden opgelost in steriel water of in een half om half mengsel van steriel water en steriele zoutoplossing (zout water).

Hieronder volgen algemene instructies over hoe u Tadim moet oplossen.

 • Maak de plastic dop van Tadim los.
 • Trek voorzichtig de folieverzegeling van de bovenkant van de flacon en verwijder deze volledig.
 • Haal de rubberen stop er voorzichtig uit.
 • Voeg langzaam steriel water of steriel water en steriele zoutoplossing aan de flacon toe (in de instructies die bij de vernevelaar worden geleverd, wordt aangegeven wat de juiste hoeveelheid vloeistof is die aan de flacon met Tadim moet worden toegevoegd).
 • Rol de flacon voorzichtig tussen beide handen om de Tadim in de vloeistof op te lossen. Hierdoor wordt de schuimvorming verminderd.
 • Zorg ervoor dat de flacon niet te hard wordt geschud.
 • Giet de oplossing in de vernevelaar.
 • Eventuele ongebruikte oplossing moet worden weggegooid (zie rubriek 5 ‘Hoe bewaart u Tadim’ voor instructies over het weggooien van Tadim).

Zodra Tadim is bereid, moet het onmiddellijk worden gebruikt.

Wat u moet doen als u meer van Tadim heeft gebruikt dan u zou mogen

Als u zich realiseert dat u meer van Tadim heeft gebruikt dan uw arts heeft aanbevolen (of als iemand anders iets van uw Tadim heeft gebruikt), neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Mogelijke symptomen bij gebruik van te veel Tadim kunnen zijn:

 • tintelingen of een doof gevoel rondom de lippen en het gezicht
 • duizeligheid en een draaierig gevoel (vertigo)
 • onduidelijke spraak
 • zichtstoornis
 • verwarring
 • psychische stoornissen
 • roodheid in het gezicht (blozen)

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Tadim te gebruiken

Gebruik de dosis zodra u eraan denkt, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. U hoeft de overgeslagen dosis niet in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Tadim

Stop niet vroegtijdig met uw behandeling tenzij uw arts aangeeft dat dat kan. Uw arts vertelt u hoe lang uw behandeling duurt.

Promixin 0019

Confidential 1.3.1.2. Package Leaflet

Variation No.020

bijsluiter

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Tadim bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Tadim kan soms allergische reacties veroorzaken, zoals huiduitslag. Als dit gebeurt, moet u stoppen met het gebruik van Tadim en onmiddellijk uw arts inlichten.

Door het inademen van Tadim via een vernevelaar kunnen sommige mensen merken dat ze een drukkend gevoel op de borst krijgen, gaan hijgen, gaan hoesten of kortademig worden. Om deze reden moet de eerste dosis worden gebruikt terwijl u bij uw arts of verpleegkundige bent. Het kan zijn dat uw arts u adviseert om ook een geneesmiddel in te nemen dat kortademigheid voorkómt. Uw arts kan uw ademhaling tijdens uw bezoeken controleren.

Tadim kan ook uw nieren aantasten, gewoonlijk als de dosis hoog is of u andere geneesmiddelen gebruikt die uw nieren kunnen aantasten.

Tadim kan soms een pijnlijke mond of een pijnlijke keel veroorzaken.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Tadim niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de flacon of de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Tadim bevat geen conserveermiddelen. Na bereiding moet Tadim onmiddellijk worden gebruikt.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Tadim

Het werkzame bestanddeel is colistimethaatnatrium (ook bekend als colistine).

Elke flacon bevat 1 miljoen internationale eenheden (IE) colistimethaatnatrium, dat ongeveer 80 milligram (mg) weegt. Er zijn geen andere bestanddelen.

Hoe ziet Tadim eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Tadim is een poeder voor verneveloplossing en wordt als een wit tot gebroken wit poeder in een glazen flacon geleverd.

Tadim wordt geleverd in verpakkingen met 30 flacons. Elke verpakking bevat een

Tadim®disk voor gebruik met het I-neb AAD systeem.

Promixin 0019

Confidential 1.3.1.2. Package Leaflet
Variation No.020 Promixin 0019

bijsluiter

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Profile Pharma Limited

Chichester Business Park City Fields Way Tangmere

Chichester

West Sussex

PO20 2FT Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

Xellia Pharmaceuticals ApS

Dalslandsgade 11

DK-2300, Copenhagen S

Denemarken

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Cresco Pharma B.V.

Weerterveld 49

6231 NC MEERSSEN

Tel.: 043-3650256

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EER onder de volgende namen:

Duitsland, Denemarken, Spanje, Ierland, Italië, Noorwegen, Polen, Portugal, Verenigd Koninkrijk: Promixin

Oostenrijk, België, Griekenland, Nederland, Zweden, Luxemburg: Tadim

Registratienummer

In het register ingeschreven onder RVG 106362

Deze bijsluiter is goedgekeurd in februari 2011.

Confidential 1.3.1.2. Package Leaflet

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.