Advertentie

Auteur: Boehringer Ingelheim


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Trajenta bevat de werkzame stof linagliptine, dat tot een groep geneesmiddelen behoort die ‘orale antidiabetica’ worden genoemd. Orale antidiabetica worden gebruikt bij de behandeling van hoge bloedsuikergehalten. Ze werken door het lichaam te helpen om het suikergehalte in uw bloed te verlagen.

Trajenta wordt gebruikt bij ‘diabetes type 2’ bij volwassenen, als de ziekte niet goed genoeg onder controle kan worden gehouden met één oraal antidiabetisch middel (metformine of een sulfonylureumderivaat) of met dieet en lichaamsbeweging alleen. Trajenta kan samen met andere antidiabetische middelen (insuline, metformine of sulfonylureumderivaten, bv. glimepiride, glipizide) worden gebruikt.

Het is belangrijk dat u het advies blijft opvolgen over voeding en lichaamsbeweging dat u hebt gekregen van uw arts of verpleegkundige.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Overleg met uw arts, of apotheker of verpleegkundige voordat u Trajenta gaat innemen als:

 • u diabetes type 1 (uw lichaam produceert geen insuline) of diabetische ketoacidose (een complicatie van diabetes met hoge bloedsuiker, snel gewichtsverlies, misselijkheid of overgeven) hebt. Trajenta mag niet worden gebruikt om deze aandoeningen te behandelen
 • u een antidiabetisch middel gebruikt dat ‘sulfonylureumderivaat’ (bv. glimepiride, glipizide) wordt genoemd. Om een te laag bloedsuikergehalte te vermijden kan uw arts uw dosis sulfonylureumderivaat verlagen wanneer u dit middel samen met Trajenta gebruikt
 • u allergische reacties heeft gehad op andere geneesmiddelen die u gebruikt om de hoeveelheid suiker in uw bloed te reguleren.

Diabetische huidlaesies zijn een veel voorkomende complicatie bij diabetes. U wordt geadviseerd om de aanbevelingen voor de huid- en voetverzorging te volgen die u van uw arts of verpleegkundige hebt gekregen.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Trajenta wordt niet aanbevolen voor gebruik door kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Gebruik bij ouderen

Er is beperkte ervaring bij patiënten ouder dan 80 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Trajenta nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Vertel het uw arts met name als u geneesmiddelen gebruikt die een of meer van de volgende werkzame stoffen bevatten:

 • Carbamazepine, fenobarbital of fenytoïne. Deze worden soms gebruikt om toevallen of chronische pijn te reguleren.
 • Rifampicine. Dit is een antibioticum dat wordt gebruikt bij infecties zoals tuberculose.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Het is beter om geen Trajenta te gebruiken als u zwanger bent. Het is niet bekend of Trajenta schadelijk is voor het ongeboren kind.

Het is niet bekend of Trajenta overgaat in de moedermelk.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Trajenta heeft geen bekende invloed op de rijvaardigheid en het gebruik van machines.

Het innemen van Trajenta in combinatie met middelen die ‘sulfonylureumderivaten’ worden genoemd en/of insuline kan een te lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie) veroorzaken. Dit kan uw vermogen om een voertuig te besturen, machines te bedienen of te werken zonder veilig steunpunt beïnvloeden.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering Trajenta is eenmaal per dag een tablet van 5 mg. U kunt Trajenta met of zonder voedsel innemen.

Uw arts kan Trajenta samen met andere orale antidiabetische middelen voorschrijven. Vergeet niet om alle geneesmiddelen volgens de aanwijzingen van uw arts in te nemen om het beste resultaat te bereiken voor uw gezondheid.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u te veel Trajenta hebt ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een arts.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

 • Wanneer u vergeet een dosis Trajenta in te nemen, neem het dan in wanneer u eraan denkt. Als het al bijna tijd is voor de volgende dosis, moet u de overgeslagen dosis echter niet meer innemen.
 • Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem nooit twee doses op dezelfde dag.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met het innemen van Trajenta zonder eerst met uw arts te overleggen. Wanneer u stopt met het innemen van Trajenta kan uw bloedsuikergehalte stijgen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Sommige verschijnselen moeten direct medisch worden behandeld

U moet stoppen met het gebruik van Trajenta en onmiddellijk uw arts bezoeken als u last krijgt van de volgende verschijnselen van lage bloedsuikerspiegel: bevingen, zweten, angsten, wazig zien, tintelende lippen, bleke huid, stemmingswisseling of verwardheid (hypoglykemie). Hypoglykemie (frequentie: zeer vaak, kan zich voordoen bij meer dan 1 op de 10 patiënten) is een vastgestelde bijwerking voor de combinatie van Trajenta plus metformine plus sulfonylureumderivaten.

Sommige patiënten hebben allergische reacties (overgevoeligheid; frequentie niet bekend) gekregen, wat ernstig kan zijn. Deze reacties omvatten huiduitslag, huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten), het opzwellen van gezicht, lippen, tong en keel, wat problemen met ademhalen en slikken kan veroorzaken (angio-oedeem, urticaria) en piepende ademhaling en kortademigheid (bronchiale hyperreactiviteit).

Sommige patiënten hebben ontsteking van de alvleesklier gekregen (pancreatitis; frequentie niet bekend, kan niet bepaald worden aan de hand van de beschikbare gegevens). Neem contact op met uw arts als u ernstige en aanhoudende buikpijn krijgt, met of zonder overgeven, omdat u pancreatitis kan hebben.

Sommige patiënten kregen de volgende bijwerkingen tijdens het gebruik van Trajenta alleen:

 • Soms (kan zich voordoen bij maximaal 1 op de 100 patiënten):ontstoken neus of keel (nasofaryngitis), hoesten, toename van een enzym in het bloed genaamd amylase
 • Niet bekend (frequentie kan niet bepaald worden aan de hand van de beschikbare gegevens): allergische reacties (overgevoeligheid).

Sommige patiënten kregen de volgende bijwerkingen tijdens het gebruik van Trajenta en metformine:

 • Soms: ontstoken neus of keel (nasofaryngitis), allergische reacties (overgevoeligheid), hoesten.

Sommige patiënten kregen de volgende bijwerkingen tijdens het gebruik van Trajenta en insuline:

 • Soms: ontstoken neus of keel (nasofaryngitis), hoesten, pancreatitis, obstipatie, toename van een enzym in het bloed genaamd amylase.
 • Niet bekend: allergische reacties (overgevoeligheid).

Sommige patiënten kregen de volgende bijwerkingen tijdens het gebruik van Trajenta, metformine en een sulfonylureumderivaat:

 • Niet bekend: ontstoken neus of keel (nasofaryngitis), allergische reacties (overgevoeligheid), hoesten toename van een enzym in het bloed genaamd amylase.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking en de doos na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit middel niet als de verpakking beschadigd is of tekenen van geknoei vertoont.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt . Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is linagliptine. Elke filmomhulde tablet bevat 5 mg linagliptine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: Tabletkern: Mannitol, gepregelatineerd zetmeel, maïszetmeel, copovidon, magnesiumstearaat Filmlaag: Hypromellose, titaniumdioxide (E171), talk, macrogol, rood ijzeroxide (E172)

Hoe ziet Trajenta eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • Trajenta 5 mg tabletten zijn lichtrode ronde filmomhulde tabletten, met een diameter van 8 mm. Aan de ene kant staat de inscriptie ‘D5’ en aan de andere kant het logo van Boehringer Ingelheim.
 • Trajenta is verkrijgbaar in geperforeerde aluminium/PVC/polyvinylacetaat copolymeer- acrylaat eenheidsdosisblisterverpakkingen met 10 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 84 x 1, 90 x 1, 98 x 1, 100 x 1 en 120 x 1 tabletten.

Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten in uw land verkrijgbaar zijn.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Duitsland

Fabrikant

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Duitsland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordigers van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg
SCS Boehringer Ingelheim Comm.V SCS Boehringer Ingelheim Comm.V
Tél/Tel: +32 2 773 33 11 Tél/Tel: +32 2 773 33 11
Eli Lilly Benelux S.A./N.V. Eli Lilly Benelux S.A./N.V.
Tél/Tel: +32 2 548 84 84 Tél/Tel: +32 2 548 84 84
България Magyarország
Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко КГ - Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
клон България Magyarországi Fióktelepe
Тел: +359 2 958 79 98 Tel: +36 1 299 8900
ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България Lilly Hungária Kft.
тел. +359 2 491 41 40 Tel: +36 1 328 5100
Česká republika Malta
Boehringer Ingelheim spol. s r.o. Boehringer Ingelheim Ltd.
Tel: +420 234 655 111 Tel: +44 1344 424 600
ELI LILLY ČR, s.r.o. Charles de Giorgio Ltd.
Tel: +420 234 664 111 Tel: +356 2 560 05 00
Danmark Nederland
Boehringer Ingelheim Danmark A/S Boehringer Ingelheim b.v.
Tlf: +45 39 15 88 88 Tel: +31 (0) 800 22 55 889
Eli Lilly Danmark A/S Eli Lilly Nederland B.V.
Tlf: +45 45 26 60 00 Tel: +31 (0) 306 02 58 00
Deutschland Norge
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Boehringer Ingelheim Norway KS
Tel: +49 (0) 800 77 90 900 Tlf: +47 66 76 13 00
Lilly Deutschland GmbH Eli Lilly Norge A.S.
Tel. +49 (0) 6172 273 2222 Tlf: +47 22 88 18 00
Eesti Österreich
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Eesti Filiaal Tel: +43 1 80 105-0
Tel: +372 60 80 940  
Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal Eli Lilly Ges.m.b.H.
Tel: +372 68 17 280 Tel: +43 1 71 1780
Ελλάδα Polska
Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Boehringer Ingelheim Sp.zo.o.
Tηλ: +30 2 10 89 06 300 Tel: +48 22 699 0 699
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. Eli Lilly Polska Sp. z o.o.
Τηλ: +30 2 10 62 94 600 Tel: +48 22 440 3 300

España

Boehringer Ingelheim España S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

Lilly S.A.

Tel: +34 91 663 50 00

France

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Lilly France SAS

Tél: +33 1 55 49 34 34

Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Tel: +353 1 661 4377

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: +39 055 42571

Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 2 271 5000

Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Latvijas filiāle

Tel: +371 67 240 011

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā Tel: +371 67 364 000

Portugal

Boehringer Ingelheim, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: +351 21 412 66 00

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Viena - Sucursala Bucuresti

Tel: +40 21 302 2800

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: +40 21 402 30 00

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG,

Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o. Tel: +386 1 580 00 10

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Tel: +421 2 2066 3111

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: +358 98 5452 50

Sverige

Boehringer Ingelheim AB

Tel: +46 8 721 21 00

Eli Lilly Sweden AB

Tel: +46 8 737 88 00

United Kingdom

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600

Eli Lilly and Company Limited

Tel: +44 1256 315 000

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Lietuvos filialas

Tel: +370 37 473922

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tel. +370 52 649 600

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {MM/JJJJ}.

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu/)

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK