5-Fluorouracil Sandoz 50 mg/ml, concentraat voor oplossing voor injectie of infusie

ATC-Code
L01BC02
5-Fluorouracil Sandoz 50 mg/ml, concentraat voor oplossing voor injectie of infusie

Sandoz

Stof(fen)
Fluorouracil
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antimetabolieten

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Sandoz

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud (verpakkingsgrootte)

5-Fluorouracil Sandoz 50 mg/ml is een concentraat voor oplossing voor injectie en infusie. Verpakkingsgrootte: 1 injectieflacon van 5 ml, 10 ml, 20 ml en 100 ml bevat respectievelijk 250 mg, 500 mg, 1000 mg en 5000 mg 5-Fluorouracil.

Het geneesmiddel wordt geleverd in glazen flesjes.

Geneesmiddelengroep

5-Fluorouracil is een geneesmiddel dat kwaadaardige cellen doodt.

Waarvoor wordt 5-Fluorouracil Sandoz 50 mg/ml gebruikt?

5-Fluorouracil Sandoz 50 mg/ml wordt gebruikt bij de behandeling van borstkanker en van kanker in het onderste gedeelte van de darm.

5-Fluorouracil Sandoz 50 mg/ml, concentraat voor oplossing voor injectie en infusie

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Vertel uw arts over uw medisch verleden. Vertel uw arts ook wanneer u iets anders dan gewoonlijk ervaart.

Gebruik 5-FLUOROURACIL Sandoz 50 mg/ml niet:

 • in geval van overgevoeligheid voor fluorouracil;
 • wanneer uw beenmergfunctie ernstig onderdrukt is vooral ná radiotherapie of behandeling met andere middelen die kwaadaardige cellen doden;
 • bij sterke veranderingen in het bloedbeeld;
 • in geval van bloedingen;
 • in geval van ontstekingen, zweren in de mond en in het maagdarmkanaal;
 • in geval van ernstig diarree;
 • bij sterk verminderde lever- en/of nierfunctie;
 • bij ernstige infecties;
 • bij ernstige zwakte.

Wees extra voorzichtig met 5-FLUOROURACIL Sandoz 50 mg/ml

 • Het is wenselijk dat 5-fluorouracil toegediend wordt onder strikt toezicht van uw arts die ervaring heeft met dergelijke producten.
 • Stopzetten van de behandeling kan vereist zijn in geval van sterke veranderingen in het bloed, ernstige diarree of ontstekingen van het maagdarmkanaal, hevige bloedingen.
 • Voorzichtigheid bij het gebruik van 5-fluorouracil is wenselijk in geval van ernstig lever of nierlijden, geelzucht, hartlijden.
 • Adequate behandeling met 5-fluorouracil leidt vaak tot een sterke daling van het aantal witte bloedcellen. Dagelijkse bloedafname voor het controleren van het bloedbeeld is daarom aangewezen.
 • Bij de behandeling van zowel de man als de vrouw, dienen contraceptieve maatregelen te worden genomen tot 3 maanden na het beëindigen van de therapie.
 • Extra voorzichtigheid is aangewezen in geval van hoge risico’s, zoals na hooggedoseerde bestraling van het bekken en na behandeling met andere antikankermiddelen en na operatie van de bijnier en het hersenaanhangsel.

Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Uw arts zal beslissen of u tijdens de zwangerschap 5-fluorouracil kunt gebruiken. In het algemeen wordt het gebruik van 5-fluorouracil tijdens de zwangerschap, vooral gedurende de drie eerste maanden van de zwangerschap, afgeraden. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt of toegediend krijgt.

Borstvoeding Aanbevolen wordt om de borstvoeding te stoppen tijdens het gebruik van 5-fluorouracil. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt of toegediend krijgt. Rijvaardigheid en het gebruik van machines De rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen van de patiënt kan verstoord zijn.

Gebruik van 5-Fluorouracil Sandoz 50 mg/ml in combinatie met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Combinatie van 5-fluorouracil met calciumfolinaat, andere soortgelijke middelen (interferon-à, cyclofosfamide, vincristine, methotrexaat, cisplatine, doxorubicine), andere beenmergremmende middelen en anthracyclines (toxisch voor het hart) kan de werkzaamheid versterken en de kans op nevenwerkingen of de ernst ervan verhogen. Voorzichtigheid is geboden bij toediening van vaccins, aangezien 5- fluorouracil het gewone afweermechanisme vermindert. Daardoor is ook de werking van het vaccin minder. Bepaalde pijnstillende en ontstekingsremmende middelen (aminofenazon, fenylbutazon) en sulfonamiden (antibioticum) mogen voor en tijdens de behandeling niet worden toegediend. In combinatie met 5-fluorouracil daalt de toxiciteit en werkzaamheid van allopurinol (middel gebruikt bij jicht). Chloordiazepoxide (kalmeermiddel), disulfiram (middel gebruikt voor alcoholontwenning), griseofulvine (schimmeldodend middel) en isoniazide (antibioticum) kunnen de werkzaamheid van 5- fluorouracil versterken.

1 ml bevat 50 mg 5-fluorouracil. Voor hulpstoffen : zie rubriek 6.1.

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering en wijze van toediening

5-Fluorouracil Sandoz 50 mg/ml mag slechts worden toegediend door een arts gespecialiseerd in het gebruik van anti-kankermiddelen, bij voorkeur in ziekenhuizen waar men ervaring heeft met deze therapieën. De dosering is afhankelijk van de aard van uw ziekte, het gewenste resultaat en uw persoonlijke conditie. Uw arts kent de dosering, het aantal te herhalen therapiecycli en de bereiding van de fluorouracil oplossing. In het algemeen wordt 5-fluorouracil toegediend langs een ader of slagader door middel van een infuus over een periode van een paar uur; een injectie duurt een paar minuten. 5- Fluorouracil kan alleen of in combinatie met andere anti-kankermiddelen worden toegediend.

Overdosering

In het geval van overdosering en bij het optreden van ernstige bijwerkingen neem dan direct contact op met de behandelende arts. Symptomen: Acuut: psychotische reacties, slaperigheid, verhoogde werkzaamheid van kalmeermiddelen, verhoogde gevoeligheid voor alcohol. Chronisch: bloedingsneiging, verzweringen in het maagdarmkanaal, diarree, haaruitval.

Concentraat voor oplossing voor injectie en infusie.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan 5-fluorouracil Sandoz 50 mg/ml bijwerkingen veroorzaken. Vertel uw arts onmiddellijk wanneer u iets ongewoons ervaart, vooral wanneer ze de onder vermelde organen betreffen. Bloed: Vermindering van bloedcellen kan voorkomen; dit veroorzaakt moeheid en zelden zwart gekleurde stoelgang. Het immuunafweersysteem kan verzwakken en infecties kunnen ontstaan. Maagdarmkanaal: Verminderde eetlust, ontstekingen (mond, keel, maag), soms bloedingen; misselijkheid, braken, diarree en zwart gekleurde stoelgang kunnen zich voordoen. Soms ernstige beschadigingen van de lever, met dodelijke afloop tot gevolg. Huid: In een aanzienlijk aantal gevallen kan haaruitval optreden, maar dit is omkeerbaar. Andere bijwerkingen zijn o.a. huidontsteking, huidafwijkingen – bv. droge huid, kloven, oppervlakkige huidzweer, huiduitslag, jeuk-, gevoeligheid voor licht, allergische huidreacties, huidverkleuringen, nagelveranderingen of afvallen van nagels. Ogen: Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking), tranenvloed, vernauwing van het traankanaal, veranderingen

van het gezichtsvermogen, lichtschuwheid en ontsteking van de oogzenuw komen voor. Hart: Soms pijn op de borst, hartfunctiestoornissen en zelden infarct. Zenuwstelsel: Voorbijgaande hersenstoringen met o.a. verwarring en bewegingsstoornissen. Andere toxische effecten: Allergische reacties, koorts, aderontsteking met de vorming van een bloedstolsel, vaak te voelen als een pijnlijke wat harde streng met erboven een rode huid, neusbloedingen, vermoeidheid en slaperigheid, lage bloeddruk, verminderde werking van de nieren en voortplantingsstoornissen zijn gemeld. Waarschuw uw arts of apotheker indien een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter wordt vermeld of die u als ernstig ervaart.

Therapeutische indicaties

5-Fluorouracil kan als monotherapie of in combinatie worden toegepast als palliatieve behandeling bij borstkanker en colorectale carcinomen.

Dosering en wijze van toediening

De keuze van een juiste dosering en een geschikt behandelschema zal afhangen van de toestand van de patiënt, de tumorsoort die wordt behandeld en of 5-fluorouracil als monotherapie of in combinatie met een andere therapie wordt toegediend. De initiële behandeling dient in het ziekenhuis te worden toegediend en de totale dagelijkse dosis mag niet meer dan 1 gram bedragen. Dagelijkse controle van het aantal bloedplaatjes en witte bloedcellen wordt aanbevolen en de behandeling dient te worden onderbroken wanneer het aantal bloedplaatjes beneden 100 000/mm3 daalt of het aantal witte bloedcellen beneden 3000/mm3. De dosis wordt gewoonlijk berekend conform het werkelijke gewicht van de patiënt behalve bij obesitas, oedeem of een andere vorm van abnormale vochtretentie zoals ascites. In dat geval dient het ideale gewicht als uitgangspunt te worden genomen voor de berekening. 5-Fluorouracil kan door middel van intraveneuze injectie, intraveneuze of intra-arteriële infusie worden toegediend. De volgende doseringen zijn alleen bedoeld als richtlijn.

Colorectale carcinomen

De initiële behandeling kan worden toegediend als infuus of injectie, waarbij meestal de voorkeur wordt gegeven aan eerstgenoemde wijze vanwege de lagere toxiciteit. Intraveneus infuus: Een dagelijkse dosis van 15 mg/kg lichaamsgewicht (600 mg/m2), maar niet meer dan 1 g per infusie, wordt verdund in 300–500 ml glucose 5% of in 300– 500 ml natriumchloride 0,9% en als een 4 uur durend infuus toegediend. Deze dosis wordt op opeenvolgende dagen toegediend tot toxiciteit ontstaat of een totale dosis van 12–15 g is bereikt. Aan sommige patiënten is tot 30 g toegediend met maximaal 1 g per dag. De behandeling dient te worden onderbroken tot hematologische en gastro- intestinale toxiciteit is verdwenen. Als alternatief kan 5-fluorouracil als een continu 24- uurs infuus worden toegediend. Intraveneuze injectie: Door middel van intraveneuze injectie kan dagelijks gedurende 3 dagen 12 mg/kg lichaamsgewicht (480 mg/m2)

worden toegediend. Als er geen aanwijzingen voor toxiciteit zijn, krijgt de patiënt 6 mg/kg lichaamsgewicht (240 mg/m2) toegediend op dag 5, 7 en 9. Als onderhoudsbehandeling wordt eenmaal per week 5–10 mg/kg (200–400 mg/m2) toegediend door middel van intraveneuze injectie. In alle gevallen moeten de toxische bijwerkingen zijn verdwenen voor de onderhoudsbehandeling wordt gestart!

Borstkanker

Voor de behandeling van borstkanker kan 5-fluorouracil worden toegediend in combinatie met bv. methotrexaat en cyclofosfamide of met doxorubicine en cyclofosfamide. In dit schema wordt op dag 1 en 8 van een behandelingskuur van 28 dagen 10–15 mg/kg (400–600 mg/m2) intraveneus toegediend. 5-Fluorouracil kan ook worden toegediend door middel van een continu 24-uurs infuus, de gebruikelijke dosis is 8,25 mg/kg (350 mg/m2).

Overige wijzen van toediening

Intra-arterieel infuus: Een dagelijkse dosis van 5–7,5 mg/kg (200–300 mg/m2) kan worden toegediend door middel van een continu 24-uurs intra-arterieel infuus. In bepaalde gevallen kan het infuus regionaal worden toegediend voor behandeling van de primaire tumor of metastasen. Aangeraden wordt de dosis te verlagen bij patiënten met een van de volgende complicaties: • cachexie, • grote operatie in de voorafgaande 30 dagen, • verminderde beenmergfunctie, • gestoorde lever- of nierfunctie. Voor toediening van 5-fluorouracil aan kinderen gelden geen aanbevolen doseringen. Toepassing van 5- fluorouracil bij ouderen is overeenkomstig als bij jongeere volwassenen.

Contra-indicaties

5-Fluorouracil in gecontraïndiceerd bij patiënten met: • overgevoeligheid voor fluorouracil;

• beenmergdepressie met name na radiotherapie of behandeling met andere anti- neoplasmata; • sterke veranderingen in het bloedbeeld; • hemorragieën; • stomatitis, ulceraties in de mond en het maagdarmkanaal; • ernstige diarree; • sterk verminderde lever- en/of nierfunctie; • ernstige infecties; • ernstige zwakte; • bilirubineplasmaconcentratie hoger dan 85 μmol/l.

Speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik

Aanbevolen wordt dat 5-fluorouracil alleen wordt toegediend door – of onder strikte supervisie van – een ervaren arts die bekend is met het gebruik van krachtige antimetabolieten. Alle patiënten dienen voor de initiële behandeling te worden opgenomen in het ziekenhuis. Adequate behandeling met 5-fluorouracil wordt meestal gevolgd door leukopenie, waarbij het laagste aantal witte bloedcellen gewoonlijk tussen dag 7 en 14 van de eerste kuur wordt waargenomen, maar soms pas na 20 dagen. Het aantal witte bloedcellen is gewoonlijk tegen dag 30 weer normaal. Dagelijkse controle van het aantal bloedplaatjes en witte bloedcellen wordt aanbevolen en de behandeling dient te worden onderbroken als het aantal bloedplaatjes beneden 100 000/mm3 daalt of het aantal witte bloedcellen beneden 3000/mm3. Als het totale aantal bloedcellen minder dan 2000/mm3 bedraagt, en in het bijzonder in geval van granulocytopenie, wordt aanbevolen dat de patiënt in het ziekenhuis in beschermende isolatie wordt geplaatst en op de juiste wijze wordt behandeld om systemische infectie te voorkomen.

De behandeling dient ook te worden onderbroken bij de eerste aanwijzingen voor stomatitis of orale ulceratie, ernstige diarree, gastro-intestinale ulceratie, gastro- intestinale bloeding en hemorragieën van verschillende lokalisatie. De ratio tussen de effectieve en toxische dosis is klein en therapeutische respons is onwaarschijnlijk zonder enige mate van toxiciteit. Daarom moet bij de selectie van de patiënten en aanpassing van de dosis zorgvuldigheid worden betracht. Voorzichtigheid dient te worden betracht bij toepassing van 5-fluorouracil bij patiënten met verminderde nier- of leverfunctie of geelzucht. Voorzichtigheid is geboden bij de behandeling van patiënten die tijdens de behandelingskuren last hadden van pijn op de borst, of bij patiënten met een cardiaal belaste anamnese. De behandeling dient te worden gestaakt in geval van ernstige cardiale toxiciteit. Extra voorzichtigheid is geboden bij ‘high-risk’ patiënten na hooggedoseerde bestraling van het bekken en na behandeling met alkylerende middelen en bij patiënten na adrenalectomie of hypofysectomie. Bij de behandeling van zowel de man als de vrouw, dienen contraceptieve maatregelen te worden genomen tot 3 maanden na het beëindigen van de therapie.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interacties

Therapeutische behandeling in combinatie met calciumfolinaat (folinezuur) wordt in de literatuur beschreven. In combinatie met calciumfolinaat kunnen de bijwerkingen van fluorouracil zijn versterkt; dit kan ernstige diarree veroorzaken. Zowel de werkzaamheid als de toxiciteit van 5-fluorouracil kunnen worden versterkt in combinatie met andere cytotoxische middelen (interferon-α, cyclofosfamide, vincristine, methotrexaat, cisplatine, doxorubicine) en met folinezuur. In combinatie met andere beenmergremmende middelen moet de dosis worden aangepast; in geval van gelijktijdige of eerdere radiotherapie kan de dosis moeten worden verminderd. De cardiotoxiciteit van anthracyclines kan worden versterkt. Aminofenazon, fenylbutazon en sulfonamiden mogen voor en tijdens de behandeling niet worden toegediend. Verminderde toxiciteit en werkzaamheid met allopurinol. Chloordiazepoxide, disulfiram, griseofulvine en isoniazide kunnen de werkzaamheid van 5-fluorouracil versterken. Vaccins: fluorouracil vermindert het gewone afweermechanisme, daardoor is de immunologische respons verlaagd. Vaccins met levend virus kunnen leiden tot een verhoogde replicatie van het virus. Na langetermijnbehandeling met 5-fluorouracil in combinatie met mitomycine is een geval hemolytisch-uremisch syndroom gemeld.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over effecten op de zwangerschap van 5-fluorouracil zonder dat tevens andere behandelingen (cytostatica, bestraling) werden toegepast. Na toediening van 5-fluorouracil tijdens de zwangerschap, steeds in combinatie met andere potentieel schadelijke terapieen, zijn er zowel meldingen van kinderen met afwijkingen als meldingen van gezonde kinderen, ook na toediening in het eerste trimester. In dierexperimenteel onderzoek (zie rubriek 5.3) is 5-fluorouracil teratogeen en foetotoxisch gebleken in meerdere diersoorten. Daarnaast is dierexperimenteel een schadelijk effect op de vruchtbaarheid aangetoond. Gebruik van 5-fluorouracil tijdens de zwangerschap, met name in het eerste trimester, wordt ontraden. In ieder individueel geval moeten de te verwachten voordelen van de behandeling worden afgewogen tegen het mogelijke risico voor de ongeborene. Het is niet bekend of 5-fluorouracil wordt uitgescheiden in humane melk. Geadviseerd wordt borstvoeding te staken tijdens het gebruik van 5-fluorouracil.

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

De rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen kan verstoord zijn.

Bijwerkingen

Hematologisch: Leukopenie en trombocytopenie komen algemeen voor en de hierboven beschreven voorzorgsmaatregelen dienen te worden opgevolgd. Andere hematologische bijwerkingen zijn o.a. agranulocytose, anemie en beenmergdepressie.

Gastro-intestinaal: Diarree, misselijkheid en braken komen algemeen voor en kunnen symptomatisch worden behandeld. Ook kunnen anorexie, mucositis – bv. stomatitis, oesophagitis, pharyngitis of proctitis – , gastro-intestinale ulceratie en bloedingen voorkomen. Levercelbeschadiging en, in zeer zeldzame gevallen, letale levernecrose zijn gemeld. Cardiaal: Er zijn meldingen van geïsoleerde gevallen van pijn op de borst, ischemie, ECG-afwijkingen, linkerventrikeldysfunctie en zelden myocardinfarct.

Huid: In een aanzienlijk aantal gevallen kan alopecia optreden, maar dit is reversibel. Andere bijwerkingen zijn o.a. dermatitis, huidafwijkingen – bv. droge huid, kloven, erosie, erytheem, rash, pruritus –, fotosensitiviteit, allergische huidreacties, pigmentatie, onregelmatige hyperpigmentatie of depigmentatie bij de venen, nagelveranderingen of afvallen van nagels. Handpalm- en voetzool erythrodysthesie is gemeld als een ongewone complicatie van hoge dosis bolus of langdurige behandeling met 5- fluorouracil.

Oculaire toxiciteit: Conjunctivitis, tranenvloed, dacryostenose, veranderingen van het gezichtsvermogen, fotofobie en optische neuritis komen voor. Toxiciteit van het centrale zenuwstelsel: Een passagère, reversibel cerebellair syndroom, met o.a. ataxie, reversibele verwarring en extrapiramidale motorische en corticale stoornissen, die gewoonlijk reageren op staken van 5-fluorouracil, kan voorkomen.

Andere toxische effecten: Allergische reacties, koorts, tromboflebitis, necrose van het os nasale, epistaxis, vermoeidheid en somnolentie, hypotensie, nierinsufficiëntie en stoornissen in de spermatogenese en de ovulatie zijn gemeld.

Overdosering

Symptomen:

Acuut: psychotische reacties, somnolentie, verhoogde effectiviteit van sedativa, verhoogde alcoholtoxiciteit. Als sedatie noodzakelijk is, kan diazepam i.v. in lage doseringen (bv. te beginnen met 5 mg) worden toegediend onder cardiale en pulmonale controle.

Chronisch: Beenmergdepressie tot agranulocytose en ernstige trombopenie, bloedingsneiging, ulceraties in het maagdarmkanaal, diarree, alopecia. Therapie: Speciale antidota zijn niet bekend. Profylactische infusies van leukocyten- of trombocytenconcentraat. Het is belangrijk zorg te dragen voor een adequate vullingstoestand en diurese; correctie van eventuele electrolytstoornissen. In het algemeen is hemodialyse niet noodzakelijk. Zorgvuldige observatie om zo vroeg mogelijk late hematologische en gastro-intestinale complicaties op te sporen. De verdere therapie is symptomatisch.

Hoe bewaart u dit middel?

5-Fluorouracil Sandoz 50 mg/ml buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de originele verpakking zodat wordt beschermd tegen licht.

Uiterste gebruiksdatum: Gebruik 5-Fluorouracil Sandoz 50 mg/ml niet meer na de datum op de verpakking achter “EX (maand/jaar)”. Gebruik 5-Fluorouracil Sandoz 50 mg/ml niet meer wanneer u waarneemt dat de oplossing niet helder is of niet kleurloos of wanneer u in de oplossing kleine partikeltjes waarneemt.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd op

Samenvatting van de productkenmerken voor de beroepsgroep.

5-Fluorouracil Sandoz 50 mg/ml

Farmacodynamische eigenschappen

Anti-metaboliet, als pyrimidineantagonist, remt de celdeling door ingrijpen in de synthese van het desoxyribonucleinezuur. 5-Fluorouracil zelf bezit geen antineoplastische activiteit. Deze activiteit ontstaat in het ilichaam na enzymatische omzetting van 5- fluorouracil tot de gefosforyleerde vormen van 5-fluorouridine en 5-fluorodoxyuridine.

Farmacokinetische eigenschappen

Absorptie: Er bestaan grote inter- en intra-individuele verschillen met betrekking tot de absorptie van 5-fluorouracil vanuit het maagdarmkanaal na orale toediening. 5- Fluorouracil ondergaat ook een ‘first pass’-effect in de lever. De biologische beschikbaarheid ligt tussen 0% en 80%. 5-Fluorouracil Sandoz 50 mg/ml wordt alleen intraveneus en intra-arterieel toegediend.

Verdeling: Na intraveneuze toediening wordt 5-fluorouracil over het hele lichaam verdeeld en wordt met name aangetroffen in snel prolifererend weefsel zoals beenmerg, darmmucosa en neoplasmen; 5-fluorouracil passeert de bloed-hersenbarrière en de placenta. De stof heeft een verdelingsvolume van 0,12 l/kg lichaamsgewicht, de plasma- eiwitbinding bedraagt ongeveer 10%. Biotransformatie: Metabolisme vindt plaats in de lever en is gelijk aan het metabolisme van uracil. 5-Fluorouracil wordt snel enzymatisch omgezet in het actieve metaboliet dihydro-5-fluorouracil, dat een wezenlijk langere halfwaardetijd heeft dan 5-fluorouracil. Andere niet-giftige afbraakproducten zijn kooldioxide en ureum.

Eliminatie: De gemiddelde plasma-eliminatiehalfwaardetijd bedraagt ongeveer 10 tot 20 minuten en is dosisafhankelijk. Onveranderd 5-fluorouracil kan drie uur na intraveneuze toediening niet meer in het plasma worden aangetoond. 5-Fluorouracil wordt primair (60– 80%) als kooldioxide via de longen uitgeademd. Secundair wordt 5-fluorouracil onveranderd via de nieren uitgescheiden (7–20%), ca. 90% hiervan binnen het eerste uur. De renale klaring is ongeveer 170–180 ml/min. Bij verminderde nierfunctie verloopt de uitscheiding langzaam.

Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek

De effecten die in proefdieren zijn te relateren aan de farmacologische werking van de stof. In ratten induceerde 5-fluorouracil chormosomale afwijkingen in de spermatogoniën en werd tijdelijke infertiliteit waargenomen. In meerdere proefdiersoorten (onder meer ratten, muizen, konijnen en apen) zijn bij doseringen vergelijkbaar met de humane therapeutische dosering uitgedrukt in mg/kg (niet gecorrigeerd voor een mogelijk lagere systemische blootstelling in proefdieren in vergelijking met patiënten) teratogene en foetotoxische effecten gerapporteerd. 5-Fluorouracil is mutageen bevonden in meerdere testsystemen. Hoewel geen bruikbare carcinogeniteitsgegevens beschikbaar zijn, dient op grond van het werkingsmechanisme en de bekende mutageniteit rekening te worden gehouden met mogelijke carcinogeniteit van 5-fluorouracil.

Anvullende Informatie

Lijst van hulpstoffen

Water voor injectie Natriumhydroxide E524

Gevallen van onverenigbaarheid

Er werden geen overenigbaarheiden waargenomen na het oplosssen in 0,9 % natriumchloride en 5 % glucose (zie rubriek 6.3 en 6.6). 5-Fluorouracil mag niet in één infusie worden gemengd met andere substanties.

Houdbaarheid

24 maanden. Het verdunde product (zie rubriek 6.6) is fysisch-chemisch stabiel gedurende 24 uur bij 25°C. Vanuit microbiologisch oogpunt dient het product echter direct na verdunnen te worden gebruikt. Indien het verdunde product niet direct wordt gebruikt, is de toediener verantwoordelijk voor de gehanteerde gebruikstermijn en conditie voor toediening. Normaliter is de termijn in dit laatste geval niet langer dan 24 uur bij 2–8°C, tenzij verdunnen heeft plaatsgevonden onder gecontroleerde en gevalideerde aseptische omstandigheden.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

5-Fluorouracil bewaren bij of beneden 25°C. De injectieflacon moet in de verpakking worden bewaard om het product tegen licht te beschermen. Neem de oplossing direct voor gebruik uit de injectieflacon. Als ten gevolge van blootstelling aan lage temperaturen een neerslag ontstaan is, los dit dan op door onder krachtig schudden op te warmen tot 60°C en laat de vloeistof afkoelen tot lichaamstemperatur.

Aard en inhoud van de verpakking

De injectieflacon is vervaardigd van hydrolytisch glas (klasse I), verpakt in een kartonnen doosje. 1 injectieflacon van 5 ml : 250 mg fluorouracil 1 injectieflacon van 10 ml : 500 mg fluorouracil 1 injectieflacon van 20 ml : 1000 mg fluorouracil 1 injectieflacon van 100 ml : 5000 mg fluorouracil

Gebruiksaanwijzing/verwerkingsinstructie

5-Fluorouracil mag alleen worden verdund met 0,9% natriumchloride of 5% glucose in een concentratie van 5-Fluororacil tussen 0,6 mg/ml en 4,0 mg/ml. De verdunde oplossing dient toegediend te worden door middel van een injectie of infuus (zie rubriek 2.2.). Alleen heldere en kleurloze oplossingen zonder de aanwezigheid van kleine partikels mogen gebruikt worden. Zoals algemeen geldt voor cytostatica, dient uiterste voorzichtigheid te worden betracht bij het verwerken van 5-fluorouracil: handschoenen, gezichtsmasker, beschermende kleding, indien mogelijk in een daarvoor bestemde ruimte. Contact met de huid en slijmvliezen moet worden vermeden; indien toch contact is opgetreden, is grondige reiniging met water en zeep noodzakelijk. In geval van contact met de ogen is spoelen met water en directe hulp van een arts vereist. Zwangere personeelsleden dienen te worden uitgesloten van het werken met 5-fluorouracil. Afvalverwerking dient plaats te vinden zoals gebruikelijk bij cytostatica. Men dient zorgvuldig om te gaan met 5-fluorouracil en contact met de huid te vermijden.

Sandoz B.V.

Veluwezoom 22

Almere

Nederland

Fabrikant:

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG

Oostenrijk

RVG 22303

3 januari 2002

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.