Efudix 50 mg/g, crème

ATC-Code
L01BC02
Efudix 50 mg/g, crème

Dr. Fisher Farma

Stof(fen)
Fluorouracil
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antimetabolieten

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Dr. Fisher Farma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Efudix crème wordt gebruikt voor de behandeling van huidaandoeningen zoals groei van de huid (keratoses) en sommige eenvoudige vormen van huidkanker. Het werkzame bestanddeel 5-fluoro-uracil behoort tot de groep van cytostatica (dit zijn stoffen die gebruikt worden bij diverse vormen van kanker).

Efudix vernietigt kankercellen en pre-kankercellen, terwijl het weinig effect heeft op gezonde cellen.

Wanneer u Efudix gebruikt zal het huidoppervlak dat u behandelt waarschijnlijk rood worden. Vervolgens kunnen er ontstekingen en zwellingen optreden, waarschijnlijk wat ongemak, een lichte beschadiging van de huid en uiteindelijk genezing. Dit is het te verwachte normale verloop bij behandeling en geeft juist aan dat Efudix werkt.

Een enkele keer is de reactie ernstiger (zie hoofdstuk 4. Mogelijke bijwerkingen). Indien uw huiduitslag ernstiger wordt, u pijn voelt of indien u zich zorgen maakt, moet u uw arts raadplegen. Uw arts kan dan een andere crème voorschrijven om uw ongemak te verlichten.

 • overgevoelig bent voor het werkzame bestanddeel 5-fluoro-uracil, of voor één van de andere bestanddelen van het product
 • borstvoeding geeft
 • antivirale nucleosiden gebruikt zoals brivudine en sorivudine, geneesmiddelen die gebruikt worden bij bepaalde (herpes) virusinfecties.

Efudix crème wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen.

Wees extra voorzichtig met Efudix
 • Voorkom contact met ogen en mond indien u Efudix gebruikt rond de oogleden, neus of lippen.
 • Indien u open wondjes of een andere huidbeschadiging heeft, moet u overleggen met uw arts of u de dosering moet aanpassen.

Zonlicht versterkt de werking van Efudix. Dit kan verhoogde huidreacties tot gevolg hebben. Om dit te voorkomen dient u zo veel mogelijk buiten het bereik van direct zonlicht te blijven tijdens het gebruik van de crème. U dient geen zonnebank of zonnelamp te gebruiken.

Indien één van de volgende zaken optreedt, was dan de crème af met water en neem contact op met uw arts, apotheker of ga onmiddellijk naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis:

 • u krijgt de crème in uw ogen, neus of mond
 • iemand anders gebruikt per ongeluk deze crème.
Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Vertel uw arts als u geneesmiddelen voor de behandeling van (herpes) virusinfecties gebruikt of in de voorafgaande 4 weken heeft gebruikt. Efudix mag in combinatie met bepaalde van deze geneesmiddelen niet gebruikt worden. Deze geneesmiddelen kunnen de kans op het optreden van bijwerkingen vergroten.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Gebaseerd op resultaten van dierstudies en het werkingsmechanisme van 5-fluoro-uracil dient dit middel niet te worden gebruikt tijdens de zwangerschap, tenzij strikt noodzakelijk. In ieder individueel geval moeten de te verwachten voordelen van de behandeling worden afgewogen tegen het mogelijke risico voor de ongeborene.

Borstvoeding

Borstvoeding is niet toegestaan door de mogelijke schadelijke effecten op de pasgeborene.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het effect van Efudix op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Efudix

Efudix bevat o.a. de volgende hulpstoffen:

 • stearylalcohol en propyleenglycol (E1520) kunnen plaatselijke huidirritaties veroorzaken (contact dermatitis, hetgeen een ontsteking van de huid is).
 • E218 (methylparahydroxybenzoaat) en E216 (propylparahydroxybenzoaat) die overgevoeligheidsreacties kunnen veroorzaken (wellicht vertraagd).

Volg bij het gebruik van Efudix nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Na stopzetting van de behandeling kan het één tot twee maanden duren voordat uw huid volledig is hersteld.

Hoe moet u Efudix toepassen?

Breng een dunne laag crème aan op de aangetaste huid zoals aangegeven door uw arts.

Het is belangrijk dat u niet te veel crème gebruikt en dat u de crème niet op open wondjes aanbrengt. Dit kan leiden tot opname van een beetje crème in het bloed, hetgeen een enkele keer kan leiden tot het optreden van bijwerkingen.

De crème wordt meestal dagelijks 1-2 maal in een dunne laag op de aangedane plaatsen aangebracht gedurende tenminste 3 tot 4 weken.

Was uw handen grondig na het aanbrengen van de crème.

Uw arts zal u vertellen of u een verband over de wond moet aanbrengen.

Gelijktijdig mag niet meer dan 500 cm2 (ca. 23 x 23 cm) huid met Efudix behandeld worden. Dit is ongeveer de afmeting van een eetbord. Indien de huidaandoening een groter oppervlakte beslaat, dan dient zij in gedeelten na elkaar te worden behandeld.

Wat u moet doen als u meer van Efudix heeft gebruikt dan u zou
mogen

Bij een overdosering met Efudix kunnen verschijnselen zoals o.a. misselijkheid, braken, diarree, verwardheid en slapeloosheid optreden.

Waarschuw uw arts indien u teveel Efudix heeft gebruikt; deze zal direct maatregelen kunnen nemen om een opname van werkzame stof in het lichaam zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Efudix te gebruiken:

Indien u vergeten bent de crème aan te brengen, dan moet u dat alsnog zo snel mogelijk doen. Is het echter bijna tijd voor de volgende aanbrenging, dan moet de vergeten dosis niet ingehaald worden. Breng nooit een dubbele dosis aan om de vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Efudix bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De frequentie van de bijwerkingen is niet bekend.

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Bloedafwijking (tekort aan witte/rode bloedcellen en bloedplaatjes (pancytopenie)); bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (neutropenie); bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met

blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie).

Zenuwstelselaandoeningen

Gedragingen waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen is gestoord (psychotische reacties); slaperigheid (somnolentie).

Maagdarmstelsel-aandoeningen

Met bloedingen gepaard gaande diarree (haemorrhagische diarree); diarree; braken; maagpijn; ontsteking van het mondslijmvlies.

Huid- en onderhuidaandoeningen

Jeuk; huiduitslag; roodheid van de huid;

Huid - en onderhuidaandoeningen; huidzweren; huidontsteking; eczeem; blaren; pijn; brandend gevoel van de huid; huid verschilfering; huidzwelling.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Toedieningsplaatsstoornissen (plaatselijke huidreacties bij gebruik van Efudix). Koorts; rillingen; neusslijmvliesontsteking.

Immuunsysteemaandoeningen

Overgevoeligheid; allergische reacties waaronder huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken.

U moet uw arts onmiddellijk informeren indien u één van de volgende bijwerkingen waarneemt:

 • maagproblemen zoals pijn, krampen, diarree en braken
 • zwellen en pijn van de mond en tong
 • koorts, rillingen en een algemeen onprettig voelen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Efudix buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 30°C.

Na openen 90 dagen houdbaar.

Gebruik Efudix crème niet na de vervaldatum die staat vermeld achter “Exp.” op het Dr. Fisher Farma etiket. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijke afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen, die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Efudix

De werkzame stof is 5-fluoro-uracil 50 mg/g .

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn stearylalcohol,

witte zachte paraffine, polysorbaat 60 (E435), propyleenglycol (E1520), methylparahydroxybenzoaat (E218), propylparahydroxybenzoaat (E216), gezuiverd water.

Hoe ziet Efudix er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Efudix crème is een witte, doorzichtige crème.

Een verpakking bevat een tube met 20 gram of 40 gram crème.

Fabrikanten
 • ICN Polfa Rzeszow S.A. ul.Przemyslowa 2 35-959 Rzeszow, Polen
 • MEDA Pharma GmbH & Co.KG, Benzstrasse 1, 61352 Bad Homburg, Duitsland
Registratiehouder / ompakker

Dr. Fisher Farma B.V., Schutweg 23, 8243 PC Lelystad

RVG-nummer  
Efudix 50 mg/g, crème  
RVG 110507 // 06292 L.v.h.: Verenigd Koninkrijk
Efudix 50 mg/g, créme  
RVG 112882 // 06292 L v h.: België

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2012

BS05044 / 03 / 15 oktober 2012 (Herziening: september 2009)

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.