Fluorouracil Accord 50 mg/ml, oplossing voor injectie of infusie

ATC-Code
L01BC02
Fluorouracil Accord 50 mg/ml, oplossing voor injectie of infusie

Accord Healthcare

Stof(fen)
Fluorouracil
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antimetabolieten

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Accord Healthcare

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De naam van uw geneesmiddel is ‘Fluorouracil Accord 50 mg/ml oplossing voor injectie of infusie’, maar in het vervolg van deze bijsluiter wordt het ‘Fluorouracil Accord’ genoemd.

Wat is Fluorouracil Accord

Fluorouracil Accord bevat het werkzame bestanddeel fluorouracil. Het is een geneesmiddel voor kanker.

Waarvoor wordt Fluorouracil Accord gebruikt

Fluorouracil Accord wordt gebruikt voor de behandeling van veel vormen van kanker die vaak voorkomen, met name darm- en borstkanker. Het kan in combinatie met andere kankerremmende middelen en bestraling worden gebruikt.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Fluorouracil Accord niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor fluorouracil of voor één van de andere bestanddelen van Fluorouracil Accord;
 • als u een ernstige infectie heeft (bijv. herpes zoster, waterpokken)
 • als uw tumor niet kwaadaardig is;
 • als u erg verzwakt bent door langdurige ziekte;
 • als uw beenmerg beschadigd is door andere behandelingen (inclusief bestraling);
 • als u brivudine, sorivudine of analogen daarvan gebruikt (antivirale middelen).
 • als u zwanger bent of borstvoeding geeft

Wees extra voorzichtig met Fluorouracil Accord

 • als het aantal bloedlichaampjes te laag wordt (u krijgt bloedproeven om dit te controleren);
 • als u problemen heeft met uw nieren;
 • als u problemen heeft met uw lever, inclusief geelzucht (geelverkleuring van de huid);
 • als u problemen heeft met uw hart Vertel uw arts als u tijdens de behandeling last krijgt van pijn op de borst;
 • als u een verminderde werking/tekort heeft aan het enzym DPD (dihydropyrimidine dehydrogenase);
 • als u een hooggedoseerde bestraling van het heupgebied heeft ondergaan.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

 • Methotrexaat (een kankerremmend middel)
 • Metronidazol (een antibioticum)
 • Leucovorine (ook wel calciumfolinaat genoemd – dit middel wordt gebruikt om de schadelijke bijwerkingen van kankerremmende middelen te verminderen)
 • Allopurinol (voor de behandeling van jicht)
 • Cimetidine (voor de behandeling van maagzweren)
 • Warfarine (een middel tegen bloedstolsels)
 • Interferon alfa 2a; brivudine, sorivudine en analogen daarvan (antivirale middelen)
 • Cisplatine (een kankerremmend middel)
 • Fenytoïne (om epilepsie, stuipen en een onregelmatig hartritme onder controle te houden)
 • Vaccins

De hierboven genoemde geneesmiddelen kunnen de werking van fluorouracil beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u een vrouw in de vruchtbare leeftijd bent moet u terwijl u dit middel krijgt toegediend en nog minstens 6 maanden na de beëindiging van de behandeling een effectief voorbehoedmiddel gebruiken. Als u tijdens de behandeling zwanger wordt, moet u uw arts hiervan op de hoogte stellen en genetische counseling krijgen.

Aangezien niet bekend is of fluorouracil wordt uitgescheiden in de moedermelk, dient borstvoeding te worden gestaakt als de moeder met fluorouracil wordt behandeld.

Als u een man bent, mag u geen kind verwekken tijdens en tot zes maanden na beëindiging van de behandeling met Fluorouracil Accord. U wordt aangeraden om vóór de behandeling advies in te winnen over conservering van sperma omdat de behandeling met Fluorouracil Accord blijvende onvruchtbaarheid kan veroorzaken.

Vraag uw arts om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het bedienen van machines

U mag niet rijden of machines bedienen omdat fluorouracil bijwerkingen zoals misselijkheid en braken kan veroorzaken. Het kan ook bijwerkingen op het zenuwstelsel en gezichtsveranderingen veroorzaken. Als u last krijgt van een van deze bijwerkingen mag u geen voertuig besturen of gereedschap of machines gebruiken, omdat de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken negatief kan worden beïnvloedt.

Hoe gebruikt u dit middel?

De dosis van het geneesmiddel dat u krijgt, hangt af van uw algemene conditie, uw lichaamsgewicht, of u onlangs geopereerd bent en hoe goed uw lever en nieren werken. De dosis hangt ook af van de uitslag van uw bloedonderzoek. De dosis mag niet meer bedragen dan 1 g per dag. De eerste behandelingskuur kan dagelijks of eenmaal per week worden gegeven. Afhankelijk van uw reactie op de behandeling kan worden besloten om meer behandelingskuren te geven. U kunt de behandeling ook krijgen in combinatie met radiotherapie.

Het geneesmiddel kan worden verdund met een glucoseoplossing, natriumchloride of water voor injectie voordat het aan u wordt toegediend. Het wordt via een ader of slagader toegediend. Als het via een ader wordt toegediend, kan het worden gegeven als een normale injectie of als een langzame injectie met behulp van een infuus. Als het in een slagader wordt toegediend, wordt het als infuus gegeven.

Wat u moet doen als u meer van Fluorouracil Accord heeft gekregen dan u zou mogen

Omdat dit geneesmiddel in een ziekenhuis aan u wordt toegediend, is het onwaarschijnlijk dat u te weinig of te veel krijgt. Vertel uw arts of apotheker echter als u zich ergens zorgen om maakt.

Tijdens en na de behandeling met Fluorouracil Accord moeten er bloedproeven bij u worden gedaan om het aantal bloedlichaampjes te bepalen. De behandeling moet misschien worden gestaakt als het aantal witte bloedlichaampjes te laag wordt.

Als u te veel fluorouracil heeft gekregen, kunnen misselijkheid, braken, diarree, ernstige mucositis en zweren en bloedingen in het maagdarmkanaal optreden. Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan fluorouracil bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen die zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten):

Ischemische ECG- Neutropenie (een Leukopenie (een abnormaal
  afwijkingen   abnormaal laag aantal   laag aantal witte
  (onvoldoende   neutrofielen in uw bloed)   bloedlichaampjes in het
  bloedtoevoer naar een       circulerende bloed)
orgaan, meestal als    
Anemie (een aandoening Pancytopenie (een Vermindering van de
  waarbij het aantal rode   aandoening waarbij de   productie van bloedcellen
  bloedlichaampjes in het   productie van bloedcellen    
  circulerende bloed te laag   in het beenmerg ernstig    
  is)   verminderd of helemaal    
      gestopt is)    
 • Hoge koorts en een sterke daling in granulocyten in het circulerende bloed
Ontsteking van het Faryngitis (ontsteking van • Ontsteking van het rectum of
  slijmvlies in de mond en   de slijmvliezen in de   de anus
het spijsverteringskanaal farynx)  
Gebrek aan eetlust Waterige diarree Misselijkheid
Braken Haaruitval Hand-voetsyndroom, een
          toxische huidreactie
Vertraagde Neusbloedingen Vermoeidheid
wondgenezing    
Algehele zwakte Vermoeidheid Gebrek aan energie
Ontsteking van het Ontsteking van de • Verhoging van urinezuur in
  slijmvlies in een van de   slokdarm   het bloed
  structuren in de mond        

Bijwerkingen die vaak voorkomen (bij minder dan 1 op de 10 patiënten):

 • Angina pectoris (ernstige pijn op de borst, gepaard gaande met een ontoereikende bloedtoevoer naar het hart)

Bijwerkingen die soms voorkomen (bij minder dan 1 op de 100 patiënten):

• Afwijkingen in het • Hartaanval • Myocardischemie (verlies
hartritme   van zuurstof in de hartspier)
 • Myocarditis (ziekte waarbij de hartspier ontstoken is)
 • Cardiogene shock
 • Dehydratie
 • Onwillekeurige ritmische oogbewegingen
 • Symptomen van de Ziekte van Parkinson (een progressieve bewegingsstoornis die gekenmerkt wordt door trillingen, stijfheid en langzame bewegingen)
 • Ontsteking van de huid
 • Jeukende striemen op de huid
 • Hyperpigmentatie in striemen of depigmentatie bij de aderen.
 • Ontsteking van het nagelbed met pusvorming en loslating van de nagel
 • Afscheiding van tranen
 • Afwijking in de oogbeweging
 • Vermindering van gezichtsscherpte
 • Hartfalen
 • Lage bloeddruk
 • Bacteriële infectie in de bloedstroom of in het lichaamsweefsel
 • Hoofdpijn
 • Piramidale verschijnselen
 • Huidafwijkingen, bijv. droge huid, kloven, erosie, roodheid van de huid, jeukende maculopapulaire huiduitslag (uitslag die is begonnen op de benen en zich uitbreidt naar de armen en daarna naar de borst)
 • Gevoeligheid voor licht
 • Nagelveranderingen (bijv. diffuse, oppervlakkige, blauwe pigmentatie, hyperpigmentatie, nageldystrofie, pijn in en verdikking van het nagelbed).
 • Afwijkingen in de sperma- of eicelproductie
 • Wazig zien
 • Optische neuritis (een gezichtsstoornis die gekenmerkt wordt door ontsteking van de oogzenuw)
 • Overmatige gevoeligheid voor licht en afkeer van zonlicht of goed verlichte plaatsen
 • Dilaterende cardiomyopathie (een type hartaandoening waarbij de hartspier abnormaal vergroot, verdikt en/of verstijfd is)
 • Slaperigheid
 • Zweren en bloedingen in het maagdarmkanaal, loslaten van de huid
 • Gevoel van evenwichtsstoornis en wankelheid
 • Misselijkheid of braken
 • Huiduitslag die bij bepaalde infectieziektes voorkomt
 • Hyperpigmentatie van de huid
 • Paronychia (ontsteking van het weefsel rondom de vingernagels)
 • Ontsteking en roodheid van het vlies op het wit van de ogen en de onderkant van het ooglid
 • Dubbel zien
 • Oogziekte die wordt gekenmerkt door chronische ontsteking van de randen van het ooglid
De onderste oogleden Verstopte traanbuisjes • Een laag of massa dood
  keren zich naar buiten toe       weefsel die zich afscheidt van
          het omliggende levende
          weefsel, als een wond, zweer
Beschadiging van de       of ontsteking
  levercellen        
Bijwerkingen die zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 1000 patiënten):
Onvoldoende Verkleuring van de Algemene allergische reactie
  doorbloeding van de   vingers, tenen en soms    
  hersenen, darmen en   andere lichaamsdelen    
perifere organen   • Vorming van een stolsel in de
Zwelling (ontsteking) van Ernstige allergische
  een ader door een   reactie van het hele   bloedvaten. Dit kan
  bloedstolsel   lichaam (anafylaxie)   voorkomen in de slagaders of
          de aders.
Algemene vasodilatatie Verwarring • Verhoging van T4 (totaal
  (verwijding van de       thyroxine), verhoging van T3
  bloedvaten) wat lage       (totaal trijoodthyronine)
  bloeddruk tot gevolg        
  heeft        
Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):
Hartstilstand (plotseling Plotse hartdood Symptomen van
  stoppen van de hartslag en       leukoencefalopathie (ziektes
  de hartfunctie)       die de witte massa in de
          hersenen aantasten), inclusief
          ataxie (verlies van het
          vermogen om de
  • Moeite met het uitspreken spierbeweging te coördineren)
  Verwardheid
Geestelijke verwarring of van woorden Abnormale spierzwakte of
  verminderd bewustzijn,       -moeheid
  vooral wat tijd, plaats of        
identiteit betreft Acuut cerebellair Gedeeltelijk of algeheel
      syndroom (aandoening   verlies van het vermogen om
• Toevallen of coma bij van de kleine hersenen) te spreken of the schrijven
Nierfalen Beschadiging van de
  patiënten die hoge doses       levercellen (er zijn gevallen
  5-Fluorouracil krijgen en       geweest met dodelijke
  bij patiënten met       afloop)
  dihydropyrimidine-        
  dehydrogenase        
deficiëntie      
Ontsteking van de Langzame,    
  galblaas   voortschrijdende afbraak    
      van de kleine galgangen    

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
 • Gebruik Fluorouracil Accord niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de doos na EXP.
 • Bewaar bij een temperatuur lager dan 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
 • Bewaar de flacon in de doos om de vloeistof te beschermen tegen licht.

Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Verwijder ongebruikte restanten van het product.

Houdbaarheid na verdunning:

De chemische en fysische stabiliteit is gedurende 24 uur aangetoond bij 25°C in een 5% glucose-oplossing of 0,9% NaCl voor injectie B.P. of water voor injectie B.P. met een concentratie van 0,98 mg/ml fluorouracil. Vanuit microbiologisch oogpunt dient het verdunde product echter direct te worden gebruikt. Als het verdunde product niet onmiddellijk wordt gebruikt, is de gebruiker/toediener verantwoordelijk voor de houdbaarheid en de toestand waarin het wordt toegediend. Normaal gesproken is de houdbaarheid maximaal 24 uur bij 2-8°C, tenzij verdunning heeft plaatsgevonden onder gecontroleerde en goedgekeurde aseptische omstandigheden.

 • Gebruik het product niet als de oplossing er bruin of donkergeel uitziet.
 • Niet gebruiken als u merkt dat de flacon beschadigd is of als er deeltjes/kristallen te zien zijn.
 • Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met het huishoudelijke afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Fluorouracil Accord

Het werkzame bestanddeel in Fluorouracil Accord is fluorouracil.

De andere bestanddelen zijn water voor injectie, natriumhydroxide en zoutzuur.

Hoe ziet Fluorouracil Accord er uit en wat is de inhoud van de verpakking

1ml oplossing bevat 50 mg fluorouracil (als natriumzout gevormd in situ).

Fluorouracil oplossing voor injectie of infusie is een heldere, bijna kleurloze oplossing in een flacon van helder glas Ph. Eur Type I, met een afsluiting van rubber.

Elke flacon van 5 ml bevat 250 mg fluorouracil. Elke flacon van 10 ml bevat 500 mg fluorouracil. Elke flacon van 20 ml bevat 1 g fluorouracil.

Elke flacon van 50 ml bevat 2,5 g fluorouracil. Elke flacon van 100 ml bevat 5 g fluorouracil.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,

Verenigd Koninkrijk

In het register ingeschreven onder:

Fluorouracil Accord 50 mg/ml oplossing voor injectie of infusie: RVG 100701

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Naam van de Naam van het geneesmiddel
lidstaat
Oostenrijk Fluorouracil Accord 50 mg/ml, Lösung zur Injektion oder Infusion
België Fluorouracil Accord Healthcare 50 mg/ml solution pour injection ou perfusion/
oplossing voor injectie of infusie/ Lösung zur Injektion oder Infusion
Tsjechië Fluorouracil Accord 50 mg/ml, injekční roztok nebo infuzi
Denemarken Fluorouracil Accord injektions og infusionsvæske, opløsning
Estland Fluorouracil Accord 50 mg/ml, süste- või infusioonilahus
Finland Fluorouracil Accord 50 mg/ml, injektio- tai infuusioneste/ Lösning för injektion och
infusion
Ierland Fluorouracil 50 mg/ml Solution for Injection or Infusion
Italië Fluorouracile AHCL 50 mg/ml, Soluzione per iniezione o infusione
Spanje Fluorouracil Accord 50 mg/ml, para inyección o infusión EFG
Zweden Fluorouracil Accord 50 mg/ml, Lösning för injektion och infusion
Letland Fluorouracil Accord 50 mg/ml, šķīdums injekcijām vai infūzijām
Litouwen Fluorouracil Accord 50 mg/ml, injekcinis/infuzinis tirpalas
Polen Fluorouracil Accord
Portugal Fluorouracilo Accord
Slowakije Fluorouracil Accord 50 mg/ml, injekčný alebo infúzny roztok
Nederland Fluorouracil Accord 50 mg/ml, oplossing voor injectie of infusie
Verenigd Fluorouracil 50 mg/ml Solution for Injection or Infusion
Koninkrijk

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2011.

De volgende informatie over dit geneesmiddel is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN EN ANDERE INSTRUCTIES, INSTRUCTIES VOOR DE BEREIDING EN VERWIJDERING VAN FLUOROURACIL ACCORD

Richtlijnen voor de omgang met cytotoxische middelen

Fluorouracil mag uitsluitend worden toegediend door of onder supervisie van een bevoegd arts die ervaring heeft met het gebruik van chemotherapeutische geneesmiddelen voor kanker.

Richtlijnen voor de bereiding:

Besmetting

Als het middel in contact komt met de huid of ogen moeten deze grondig worden gereinigd met grote hoeveelheden water of normale fysiologische zoutoplossing. Een brandend gevoel van de huid is van voorbijgaande aard en kan worden behandeld met hydrocortisoncrème 1%. Als het product in contact komt met de ogen of wordt ingeademd of ingenomen, dient medisch advies te worden ingeroepen.

Als het middel wordt gemorst dient het personeel handschoenen, een gezichtsmasker, oogbescherming en een wegwerpschort te gebruiken en de gemorste vloeistof op te vegen met absorberende middelen, die speciaal voor die doeleinden in die ruimte ter beschikking zijn gesteld. De ruimte dient dan te worden gereinigd en alle besmette materialen dienen in een zak voor cytotoxische materialen of afvalbak te worden gestopt, die daarna wordt afgesloten en verbrand.

EHBO

Contact met de ogen: Spoel de ogen onmiddellijk uit met water en roep medische hulp in. Contact met de huid: Was grondig met zeep en water, en verwijder besmette kleding. Inademing, inname: Roep medische hulp in.

Afvalverwerking

Injectienaalden, flacons, absorberende materialen, de oplossing en eventuele andere besmette materialen moeten in een dikke plastic zak of in een andere, ondoorlatende bak worden geplaatst die gemarkeerd is als cytotoxisch afval, en op een temperatuur van minimaal 700°C worden verbrand.

Chemische inactiviteit kan worden bereikt door 24 uur in een natriumhypochloriet 5% oplossing te leggen.

 1. Chemotherapeutische middelen dienen alleen te worden bereid voor toediening door personeel dat training heeft ondergaan in het veilig omgaan met deze preparaten.
 2. Handelingen zoals de reconstitutie van het poeder en het overbrengen naar injectienaalden dienen alleen te worden uitgevoerd in de daarvoor bestemde ruimte.
 3. Personeelsleden die deze procedures uitvoeren, dienen adequaat te worden beschermd met speciale kleding, oogbescherming en twee paar handschoenen (een van latex, een van PVC, waarbij de latex- handschoenen onder de PVC-handschoenen worden gedragen). Zo wordt bescherming geboden tegen de verschillen in permeabiliteit van de verschillende antineoplastische middelen. Er dienen te allen tijde Luer- Lock injectienaalden en bevestigingen te worden gebruikt, zowel tijdens de bereiding van cytotoxische middelen als bij de toediening ervan.
 4. Zwanger personeel wordt geadviseerd om niet met chemotherapeutische middelen om te gaan.
 5. Raadpleeg de plaatselijke richtlijnen voordat u begint met de bereiding.

Gebruiksaanwijzing

Fluorouracil Accord kan door middel van intraveneuze injectie, intraveneuze of intra-arteriële infusie worden toegediend.

Gevallen van onverenigbaarheid

Fluorouracil is onverenigbaar met calciumfolinaat, carboplatine, cisplatine, cytarabine, diazepam, doxorubicine, droperidol, filgrastim, galliumnitraat, methotrexaat, metoclopramide, morfine, ondansetron, parenterale voeding, vinorelbine, andere anthracyclinen.

Bereide oplossingen zijn basisch; aanbevolen wordt om vermenging met zure geneesmiddelen of preparaten te vermijden.

Vanwege het gebrek aan onderzoek met betrekking tot onverenigbaarheid mag dit geneesmiddel niet worden gemengd met andere geneesmiddelen.

Houdbaarheid en opslag

Houdbaarheid van de ongeopende flacon:

2 jaar Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Verwijder ongebruikte restanten van het product.

Bewaar bij een temperatuur lager dan 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. Bewaar de flacon in de doos om de vloeistof te beschermen tegen licht.

Wanneer er zich een neerslag heeft gevormd als resultaat van lage temperatuur, moet deze neerslag vóór gebruik in oplossing worden gebracht door de flacon te verwarmen tot 60°C en krachtig te schudden. De oplossing dient vóór gebruik te worden afgekoeld tot lichaamstemperatuur. Wanneer de oplossing bruin of donkergeel van kleur is dient deze niet te worden gebruikt.

Houdbaarheid na verdunning:

In gebruik: De chemische en fysische stabiliteit is gedurende 24 uur aangetoond bij 25°C in een 5% glucose- oplossing of 0,9% NaCl voor injectie B.P. of water voor injectie B.P. met een concentratie van 0,98 mg/ml fluorouracil.

Vanuit microbiologisch oogpunt dient het verdunde product direct te worden gebruikt. Als het verdunde product niet onmiddellijk wordt gebruikt, is de gebruiker/toediener verantwoordelijk voor de houdbaarheid en de toestand waarin het wordt toegediend. Normaal gesproken is de houdbaarheid maximaal 24 uur bij 2-8 °C, tenzij verdunning heeft plaatsgevonden onder gecontroleerde en goedgekeurde aseptische omstandigheden.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.